Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 206 z 1969

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25 sierpnia 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 lutego 1958 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1969-08-25
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 206 z 1969


©Kancelaria Sejmu

s. 1/7

Dz.U. 1969 Nr 26 poz. 206

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej

1. Na podstawie art. 149 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 668) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 25 lutego 1958 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 11, poz. 39) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:


1) ustawą z dnia 19 kwietnia 1969 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 11, poz. 79), ujętych w obwieszczeniu Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25 sierpnia 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 lutego 1958 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 1969 r. Nr 26, poz. 206),

2) ustawą z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U. Nr 16, poz. 91),

3) ustawą z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (Dz.U. Nr 14, poz. 88),

4) ustawą z dnia 28 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (Dz.U. Nr 65, poz. 279),

5) ustawą z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U. Nr 106, poz. 496),

6) ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 668) i zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania tekstu jednolitego.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje:

1) art. 10 ust. 2, art. 16 ust. 2 i art. 17 ustawy z dnia 25 lutego 1958 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 11, poz. 39), które stanowią: Art. 10. „2. Przepis art. 66 § 4 Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio w wypadku wniesienia powództwa cywilnego przez organy Państwowej Inspekcji Handlowej.”, Art. 16. „2. Przepisy wydane na podstawie dekretu, o którym mowa w ust. 1, zachowują swoją moc do czasu zastąpienia ich przepisami

01/07/00

©Kancelaria Sejmu

s. 2/7

wydanymi na podstawie niniejszej ustawy, o ile nie są sprzeczne z jej postanowieniami. Art. 17. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”,

2) art. 3 i 5 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 11, poz. 79), które stanowią: „Art. 3. Do czasu wydania przepisów na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy z dnia 25 lutego 1958 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą zachowują moc przepisy dotychczasowe.” „Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”,

3) art. 53 ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U. Nr 16, poz. 91), który stanowi: „Art. 53. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1975 r., z wyjątkiem art. 34 ust. 7, art. 35 ust. 5, art. 36 i 50, które wchodzą w życie z dniem jej ogłoszenia.”,

4) art. 33 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (Dz.U. Nr 14, poz. 88), który stanowi: „Art. 33. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”,

5) art. 4 ustawy z dnia 28 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (Dz.U. Nr 65, poz. 279), który stanowi: „Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”,

6) art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U. Nr 106, poz. 496), który stanowi: „Art. 84. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r., z wyjątkiem art. 3, art. 7, art. 9, art. 10, art. 20, art. 24, art. 32, art. 34, art. 37, art. 45-47, art. 50, art. 66, art. 73 ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79, art. 80 i art. 82, które wchodzą w życie z dniem 1 października 1996 r., oraz art. 41, który wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy konstytucyjnej z dnia 21 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 106, poz. 488).”,

7) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 668), który stanowi: „Art. 150. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem art. 26, art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz 147 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1-3, 5-10 i 12-36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.”

01/07/00

©Kancelaria Sejmu

s. 3/7

USTAWA z dnia 25 lutego 1958 r. o Inspekcji Handlowej

Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 1969 r. Nr 26, poz. 206; z 1975 r.


Nr 16, poz. 91; z 1990 r. Nr 14, poz. 88; z 1991 r. Nr 65, poz. 279; z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1998 r. Nr 106, poz. 668.

Art. 1.

1. Inspekcja Handlowa jest powołana do ochrony interesów konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

2. Do zadań Inspekcji Handlowej należy:

1) kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalnośæ gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych, w zakresie produkcji, handlu i usług,

2) kontrola jakości i bezpieczeństwa towarów i usług, w szczególności zagrażających życiu lub zdrowiu konsumentów,

3) podejmowanie kontroli, mediacji i innych działań interwencyjnych w celu ochrony indywidualnych interesów i praw konsumentów,

4) prowadzenie centralnych i wojewódzkich laboratoriów kontrolnoanalitycznych,

5) organizowanie i prowadzenie polubownego sądownictwa konsumenckiego,

6) prowadzenie poradnictwa konsumenckiego,

7) wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych. Art. 2. 1.Zadania określone w art. 1 wykonują następujące organy:

1) Główny Inspektor Inspekcji Handlowej, zwany dalej „Głównym Inspektorem”,

2) wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej, zwanego dalej "wojewódzkim inspektorem", jako kierownika wojewódzkiej inspekcji handlowej wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej. 2.Wojewódzki inspektor wykonuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje Inspekcji Handlowej określone w ustawie oraz przepisach odrębnych.

3. Wojewódzki inspektor kieruje działalnością wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej.

01/07/00

©Kancelaria Sejmu

s. 4/7

4. W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Handlowej, organem właściwym jest wojewódzki inspektor i jako organ wyższego stopnia Główny Inspektor. Art. 3.

1. Głównego Inspektora powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Zastępcę Głównego Inspektora powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Głównego Inspektora.

3. Główny Inspektor kieruje działalnością Inspekcji Handlowej przy pomocy Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

4. Wojewódzkiego inspektora i jego zastępcę powołuje i odwołuje wojewoda, po zasięgnięciu opinii Głównego Inspektora. Art. 4. Organizację Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej określi statut nadany, w drodze rozporządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów. Art. 5.

1. Organy Inspekcji Handlowej wykonują zadania określone w ustawie, na podstawie okresowych planów pracy; mogą też podejmowaæ kontrole nie planowane, jeżeli wymagają tego okoliczności faktyczne.

2. Główny Inspektor opracowuje kierunki działania Inspekcji Handlowej oraz plany kontroli o znaczeniu krajowym, zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. Wojewódzcy inspektorzy ustalają plany pracy uwzględniające kierunki działania i plany kontroli, o których mowa w ust. 2, oraz wnioski wojewody. Art. 6.

1. Inspekcja Handlowa współdziała z organami kontroli państwowej, spółdzielczej i społecznej.

2. Zadania ochrony konsumenta w zakresie określonym ustawą oraz innymi przepisami sprawują również organy jednostek samorządu terytorialnego.

3. W szczególności zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony konsumenta wykonuje powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, powoływany i odwoływany przez radę powiatu (radę miasta na prawach powiatu) na zasadach określonych odrębnymi przepisami, które ustalają również szczegółowy zakres jego działania i przysługujące mu uprawnienia.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zasady współpracy organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, a także z innymi organami administracji publicznej i instytucjami kontrolnymi, w tym organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust.

2. 01/07/00

©Kancelaria Sejmu

s. 5/7

Art. 7.

1. Dla wykonania swoich zadań organy Inspekcji Handlowej uprawnione są do:

1) dokonywania inspekcji w następujących jednostkach uspołecznionych i prywatnych: a) w przedsiębiorstwach i innych jednostkach handlowych i przemysłu gastronomicznego, b) w jednostkach handlu detalicznego prowadzonych przez przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, c) w przedsiębiorstwach produkujących towary na potrzeby handlu i przemysłu gastronomicznego, lit. d) skreślona e) w portach rybackich w zakresie kontroli klasyfikacji ryb morskich wysyłanych z tych portów dla jednostek handlu hurtowego i detalicznego, f) w przedsiębiorstwach i zakładach świadczących usługi dla ludności,


2) dokonywania inspekcji przewożonych towarów przeznaczonych na zaopatrzenie rynku wewnętrznego,

3) badania dokumentów i ksiąg, żądania wyjaśnień, zbierania i zabezpieczenia dowodów oraz w przypadkach uzasadnionych - zarządzenia przeprowadzania inwentaryzacji i sprawdzania tożsamości osób,

4) nieodpłatnego pobierania prób towarów w trybie i na zasadach, które określi Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia.

2. Wykonywanie czynności wymienionych w ust. 1 powinno odbywać się w miarę możności w obecności kierownika inspekcjonowanej placówki lub osoby upoważnionej do zastępowania go.

3. Z przebiegu czynności sporządza się protokół, który należy przedstawić do podpisu kierownikowi placówki lub osobie go zastępującej. Osoby te mogą zgłosić do protokołu swoje uwagi.

4. Inspektorat przesyła odpis protokołu właściwej jednostce nadrzędnej lub organizacji gospodarczej. Art. 8.

1. W razie stwierdzenia w toku inspekcji poważnego naruszenia przepisów albo zasad prawidłowego obrotu towarowego lub działalności usługowej organy Inspekcji Handlowej mogą na piśmie wydać na miejscu do niezwłocznego wykonania niezbędne zarządzenia, jeżeli natychmiastowe przerwanie stwierdzonego stanu rzeczy jest ze względu na interes społeczny konieczne.

2. Do wydanych zarządzeń stosuje się odpowiednio przepisów art. 7 ust. 4.

3. W celu zapobieżenia wprowadzaniu do obrotu towarowego, którego jakość nie odpowiada jakości deklarowanej, organy Inspekcji Handlowej mogą w toku lub w wyniku inspekcji dokonywa zabezpieczenia tego towaru, jeżeli jest to konieczne ze względu na interes społeczny. Zabezpieczenie powinno być uchylone, jeżeli towar zostanie przeklasyfikowany lub doprowadzony do właściwej jakości albo wyłączony z obrotu.

01/07/00

©Kancelaria Sejmu

s. 6/7

Art. 9. Jeżeli w czasie przeprowadzania inspekcji zachodzi podejrzenie, że popełnione zostało przestępstwo, organy Inspekcji Handlowej, o ile same nie są właściwe do ścigania, zawiadamiają o tym niezwłocznie właściwe organy, a nadto prowadzą dochodzenie w celu zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa oraz ujawnienia sprawcy. Po dokonaniu tych czynności organy Inspekcji Handlowej przekazują niezwłocznie akta dochodzenia właściwym organom Policji, a w sprawach, w których śledztwo jest obowiązkowe - prokuratorowi. Art. 10.

1. Organy Inspekcji Handlowej mogą wytaczać w terminach przewidzianych w Kodeksie postępowania karnego lub popierać powództwo cywilne w postępowaniu karnym, jeżeli wymaga tego interes społeczny.

2. Przepis art. 66 § 4 Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio w wypadku wniesienia powództwa cywilnego przez organy Inspekcji Handlowej. Art. 11. Kto przez niewykonanie zarządzeń lub żądań opartych na przepisach ustawy lub rozporządzenia wydanego na podstawie art. 13 ustawy umyślnie utrudnia organom Inspekcji Handlowej wykonywanie ich zadań - podlega karze grzywny do 3000 zł. Art. 12. Orzekanie w sprawach określonych w art. 11 następuje w trybie przepisów o orzecznictwie karno-administracyjnym. Art.13.

1. W postępowaniu kontrolnym przed organami Inspekcji Handlowej w zakresie nie uregulowanym ustawą stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2. Inspektorzy Inspekcji Handlowej w związku z wykonywanymi czynnościami kontrolnymi korzystają z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania organów Inspekcji Handlowej. Art. 14. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) zakładów handlowych i usługowych znajdujących się na terenach zamkniętych podlegających Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych,

2) zakładów produkujących i zbywających energię elektryczną i cieplną oraz paliwa gazowe.

01/07/00

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

Art. 15. Traci moc dekret z dnia 21 września 1950 r. O Państwowej Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 1950 r. Nr 44, poz. 396 i z 1954 r. Nr 15, poz. 56).

01/07/00

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 206 z 1969 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 207 z 1969

  Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25 sierpnia 1969 r. w sprawie organizacji i trybu postępowania organów Państwowej Inspekcji Handlowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 209 z 1969

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 sierpnia 1969 r. w sprawie przystąpienia Kenii do Konwencji o morzu pełnym i Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 208 z 1969

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 sierpnia 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Liberię Poprawki do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia 1965 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • Ochrona danych osoby wnioskującej o kontrolę PIP

  W celu ochrony praw pracowniczych można przykładowo wnioskować do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli zgodności z prawem działań pracodawcy. Czy we (...)

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Zatrudnienie niepełnosprawnego a opinia PIP

  Nowelizacja kodeksu pracy wprowadza zmianę w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Dotychczas (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-17 poz. 414

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-18 poz. 694

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-12 poz. 369

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-11 poz. 1386

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-22 poz. 708

  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.