Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 156 z 1989

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu społecznym duchownych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1989-05-17
Data wejscia w życie:1989-07-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 156 z 1989


©Kancelaria Sejmu

s. 1/4

art. 8 traci moc w zakresie uregulowanym (Dz.U.1997 r. Nr 28, poz. 153 - art. 170 pkt 13) z dn.1.01.1999 r.;

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu społecznym duchownych

art. 9 utracił moc (Dz.U. z 1999 r. Nr 60, poz. 636; art. 10 skreślony; art. 11 utracił moc (Dz.U.z 1998 r. Nr 162, poz. 1118; pkt 1 w art. 12 skreślony; pkt 3 w art. 12 utracił moc (Dz.U. Nr 162, poz. 1118); Opracowana na podstawie: Dz.U. z 1989 r. Nr 29, poz. 156, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 100, poz. 461, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1998 r. Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1118; z 1999 r. Nr 60, poz. 636.


Realizując gwarantowane Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej prawo obywateli do ochrony zdrowia i ubezpieczenia społecznego oraz uwzględniając postanowienia zawarte w ustawie z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego, stanowi się, co następuje: Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział 2 Świadczenia z tytułu ubezpieczenia Art. 7.

1. Świadczenia z ubezpieczenia przysługujące duchownym oraz członkom ich rodzin obejmują:

1) świadczenia lecznicze, zaopatrzenie w leki, przedmioty ortopedyczne, protezy, środki opatrunkowe i pomocnicze,

2. Osobom mającym ustalone prawo do emerytury lub renty oraz członkom ich pkt 2 w ust. 1 w art. 7 rodzin przysługują następujące świadczenia: utracił moc (Dz.U.z 1) dodatki do emerytury i renty, 1999 r. Nr 60,

poz.636; pkt 3 w ust. 1 w art. 7 skreślony w art. 7 w ust. 1 pkt 4 i 7 oraz w ust. 2 pkt 3 utraciły moc (Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118);

art. 1-6 utraciły moc (Dz.U. 1998 r. Nr 162, poz. 1118) pkt 1 w art. 7 w ust. 1 traci moc w zakresie uregulowanym

5) dodatki do emerytury i renty, (Dz.U. 1997 r. Nr 28, 6) świadczenia pieniężne z tytułu wypadku i choroby zawodowej - rentę poz. 153 - art. 170 pkt

13) z dniem inwalidzką, rentę rodzinną oraz jednorazowe odszkodowanie, 1.01.1999 r.

Art. 8.

w art. 7 w ust. 2 pkt 2 i ust. 3 utraciły moc (Dz.U.z 1999 r. Nr 02-12-17 60, poz. 636;

©Kancelaria Sejmu

s. 2/4

Świadczenia z ubezpieczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, przysługują w zakresie i na zasadach przewidzianych dla pracowników. Art. 12. Do emerytur i rent, o których mowa w art 11, przysługują dodatki: 2) pielęgnacyjny,

4) dla sierot zupełnych - na zasadach i w wysokości określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. Art. 13.

1. Renta inwalidzka, renta rodzinna i jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku oraz w razie choroby zawodowej przysługują na zasadach i w wysokości określonych w przepisach o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, z zastrzeżeniem ust. 2-4.

2. Za wypadek, o którym mowa w ust. 1, uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi bądź zakonnymi, jak również w drodze do miejsca ich pełnienia lub z tego miejsca.

3. Za choroby zawodowe uważa się choroby określone w przepisach wydanych na ust. 4 w art. 13 skreślony podstawie Kodeksu pracy. Art. 14. Do rent inwalidzkich i rent rodzinnych, o których mowa w art. 13, przysługują dodatki: pkt 1 w art. 14

2) pielęgnacyjny, skreślony

3) dla sierot zupełnych - na zasadach określonych w art.

12. Art. 15.

1. Okoliczności i przyczyny wypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2, bada i ustala właściwa instytucja diecezjalna lub zakonna.

2. Duchowny, który uległ wypadkowi, jest obowiązany zawiadomić niezwłocznie o wypadku instytucję diecezjalną lub zakonną.

3. Po uzyskaniu wiadomości o wypadku od poszkodowanego lub z innych źródeł, instytucja diecezjalna lub zakonna sporządza kartę wypadku, opierając się na oświadczeniach poszkodowanego, zeznaniach świadków i innych dowodach.

4. Karta wypadku powinna zawierać:

1) imię i nazwisko osoby zgłaszającej wypadek oraz datę zgłoszenia,

2) dane osobowe duchownego, który uległ wypadkowi,

3) rodzaj wypadku, opis jego okoliczności, przebieg i przyczyny,

4) opinię o tym, czy wypadek jest wypadkiem w rozumieniu art. 13 ust. 2, 02-12-17

©Kancelaria Sejmu

s. 3/4

5) opinię o tym, czy nie zachodzą okoliczności wyłączające prawo do świadczeń przysługujących z tytułu wypadku,

6) podpisy osób, które uczestniczyły w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku, art. 36 i 37 utraciły

7) datę sporządzenia karty wypadku. moc (Dz.U. z 1998 r. 5. Instytucja diecezjalna lub zakonna przekazuje oddziałowi Zakładu Ubezpieczeń Nr 162, poz. 1118). Społecznych kartę wypadku wraz z całą dokumentacją, na której podstawie została sporządzona, nie później niż w terminie 6 tygodni od uzyskania wiadomości o wypadku.

6. Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 5, stwierdza, czy wypadek był wypadkiem w rozumieniu art. 13 ust.

2. Art. 16. W sprawach zgłaszania i stwierdzania chorób zawodowych stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie Kodeksu pracy. art. 17 utracił moc

(Dz.U.z 1998 r. Nr 162, poz. 1118); art. 18-20 utraciły moc (Dz.U.z 1999 r. Nr 60, poz. 636;

Art. 26. Do postępowania w sprawach ustalenia świadczeń z ubezpieczenia, zasad ich realizacji oraz obowiązków osób pobierających takie świadczenia stosuje się zasady art. 21 i 22 utraciły moc (Dz.U.z 1998 r. określone w przepisach, na których podstawie ustala się odpowiednie świadczenia, Nr 162,poz.1118); chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

art. 23 utracił moc (Dz.U.z 1999 r. Nr 60, poz. 636;

Rozdział 3 Zgłoszenie do ubezpieczenia i składki na ubezpieczenie

Rozdział 4 Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe Art. 35. 1. Świadczenia określone w ustawie z tytułu wypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2, przysługują, gdy wypadek nastąpił po wejściu ustawy w życie. art. 27-34 utraciły 2. Świadczenia określone w ustawie z tytułu choroby zawodowej przysługują, jeżeli moc (Dz.U.z 1998 r. uszczerbek na zdrowiu, spowodowany taką chorobą, został stwierdzony po Nr 162, poz.1118); wejściu ustawy w życie.

3. Zasiłek chorobowy z tytułu choroby powstałej przed dniem wejścia ustawy w życie przysługuje od dnia jej wejścia w życie, jednak okres zasiłkowy liczy się od daty powstanie niezdolności do pracy.

02-12-17

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

4. Zasiłek pogrzebowy przysługuje, jeżeli śmierć nastąpiła po wejściu ustawy w życie. Art. 38. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1989 r.

02-12-17

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 156 z 1989 - pozostałe dokumenty:

  • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 155 z 1989

    Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

  • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 154 z 1989

    Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

  • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 157 z 1989

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procentu odpisów amortyzacyjnych podlegających wpłacie na dochody Funduszu Zmian Strukturalnych w Przemyśle i Funduszu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego w latach 1989 i 1990.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.