Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 252 z 1992

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 5 czerwca 1992 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1992-06-05
Data wejscia w życie:1992-07-23
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 252 z 1992


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Opracowano na podstawie: Dz.U. 1992 Nr 53 poz. 252, zm.1996 Nr 87 poz. 396

USTAWA z dnia 5 czerwca 1992 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

Art. 1. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187, Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198, Nr 36, poz. 206, Nr 72, poz. 423 oraz z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 104, poz. 450) wprowadza się następujące zmiany:


1) art. 20 otrzymuje brzmienie: "Art. 20.

1. W razie całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły, a także w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole, zmian planu nauczania bądź zwiększenia obowiązkowego wymiaru zajęć uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, dyrektor szkoły może rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy lub na wniosek nauczyciela przenieść w stan nieczynny.

2. Nauczycielowi, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego oraz innych świadczeń pracowniczych do czasu rozwiązania stosunku pracy, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy.

4. Dyrektor szkoły ma obowiązek zatrudnienia w pierwszej kolejności nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym, w razie powstania możliwości ponownego zatrudnienia w tej samej szkole na tym samym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji. Odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcie stosunku pracy z dniem odmowy.";

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

2) w art. 28 w ust 1 wyrazy "w myśl przepisów wydanych na podstawie art. 36" zastępuje się wyrazami "w myśl postanowień układu zbiorowego, o którym mowa w art. 36";

3) w art. 33: a) w ust. 1 wyrazy "za nieprzerwaną pracę w szkole, zwany dodatkiem za wysługę lat" zastępuje się wyrazami "za staż pracy", b) w ust. 2 wyrazy "za wysługę lat" zastępuje się wyrazami "za staż pracy", c) w ust. 3 wyrazy "za wysługę lat" zastępuje się wyrazami "za staż pracy";

4) art. 35 otrzymuje brzmienie: "Art. 35. Kobieta w ciąży oraz osoba wychowująca dziecko do lat 4 nie może być zatrudniana w godzinach ponadwymiarowych bez jej zgody oraz w warunkach szkodliwych dla zdrowia.";

5) art. 36 otrzymuje brzmienie: "Art. 36.

1. Układ zbiorowy zawarty między Ministrem Edukacji Narodowej, działającym w uzgodnieniu z zainteresowanymi ministrami, a ogólnokrajowymi związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli określi w szczególności:

1) wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego i dodatków oraz zasady zaszeregowania i przyznawania dotków do wynagrodzenia nauczycieli,

2) zasady zatrudniania oraz wynagradzania w godzinach ponadwymiarowych, a także w porze nocnej i w dniach wolnych od pracy,

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli poszczególnych typów szkół, placówek i innych jednostek organizacyjnych systemu oświaty,

4) zasady zmniejszania wymiaru zajęć nauczycielom ze względu na: a) stan zdrowia, b) wykonywanie prac zlecanych przez organy szkoły, c) szczególne warunki pracy, d) inne szczególne przypadki,

5) wymiar innych zajęć podyktowanych koniecznością realizowania przez nauczycieli procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, w trakcie których nauczyciel pozostaje w dyspozycji szkoły,

6) normy zatrudnienia nauczycieli - bibliotekarzy i pedagogów szkolnych.

2. Układ zbiorowy, o którym mowa w ust. 1, może być zawierany na czas określony i nie określony. Zawarcie nowego układu zbiorowego może nastąpić: a) po upływie okresu określonego w układzie,

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

na wniosek jednej ze stron zawartego układu, na skutek zmian przepisów ustawowych określających ramy układu.

3. Układ zbiorowy, o którym mowa w ust. 1, może nałożyć na inne organy prowadzące szkoły obowiązek zawierania układów zbiorowych ze związkami zawodowymi w zakresie spraw wymienionych w ust. 1 pkt 1-6.

4. W sprawach nie uregulowanych w ustawie dotyczących zawierania układów zbiorowych, stosuje się przepisy Działu jedenastego Kodeksu pracy.";

6) skreśla się art. 37 i 41;

7) art. 42 otrzymuje brzmienie: "Art. 42.

1. Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w poszczególnych grupach przedmiotów i typach szkół, placówkach i innych jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, nie może być wyższy niż:

1) w przedszkolach - 27 godzin,

2) w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych: a) dla nauczycieli języka polskiego i matematyki - 21 godzin, b) dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu 25 godzin, c) dla nauczycieli innych przedmiotów 23 godziny,

3) w zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli - 17 godzin,

4) w placówkach oświatowo-wychowawczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 33 godziny,

5) w bibliotekach - 33 godziny.

2. Czas pracy nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników pedagogicznych, nie wymienionych w ust. 1, nie może być wyższy niż 40 godzin na tydzień.


3. Czas pracy nauczycieli, którym powierzono funkcję kierowniczą, w szkole jest określany wymiarem ich zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz wynikających z pełnienia funkcji kierowniczej;

8) skreśla się art. 43-45;

9) art. 54 otrzymuje brzmienie:

b) c)

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

"Art. 54.

1. Nauczyciel zatrudniony na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tysięcy mieszkańców ma prawo do mieszkania w miejscu pracy, według norm zaludnienia nie niższych od obowiązujących i przeciętnego standardu mieszkań dla danej miejscowości.

2. Obowiązek realizacji uprawnień nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, należy do dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę przez przydzielenie mieszkania zakładowego w budynkach użytkowanych przez szkołę lub organ prowadzący szkołę. W razie braku takich mieszkań, dyrektor szkoły lub organ prowadzący szkołę jest obowiązany, na żądanie nauczyciela, podjąć starania o zapewnienie mieszkania w budynkach stanowiących własność gminy lub innych osób prawnych bądź fizycznych.

3. Nauczycielom, o których mowa w ust. 1, przysługuje częściowy zwrot czynszu i opłat z tytułu kosztów eksploatacji mieszkania. Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa określa, w drodze rozporządzenia, wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych podlegających zwrotom oraz kwot należnych z tego tytułu.

4. Nauczyciel po przejściu na emeryturę lub rentę zachowuje prawo do zajmowania mieszkania. Prawo to służy także małżonkowi nauczyciela-emeryta (rencisty) oraz dzieciom pozostającym na jego utrzymaniu i prowadzącym z nim wspólne gospodarstwo.

5. Nauczycielom zatrudnionym na terenach wiejskich i w miastach liczących do 5 tysięcy mieszkańców przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Organ prowadzący szkołę może podwyższyć dodatek do 15% dla nauczycieli zatrudnionych na terenach wiejskich, w których występuje deficyt kadr. Ograniczenie 15% dodatku nie dotyczy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę.";

10) w art. 69 skreśla się ust.

1. Art. 2. (skreślony) Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 10, który wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustawa została ogłoszona.

1

2005-07-20

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 252 z 1992 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-28 poz. 1954

  Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. zmieniająca ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1795

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1794

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-19 poz. 263

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 marca 2001 r. sygn. akt K. 32/2000.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-18 poz. 1267

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ustawę o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw oraz ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.