Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 322 z 1992

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1992-08-01
Data wejscia w życie:1992-09-09
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 322 z 1992


©Kancelaria Sejmu

s. 1/7

Dz.U. 1992 Nr 64 poz. 322 USTAWA

z dnia 1 sierpnia 1992 r. 

   

Art. 1. 

 

   34, poz. 150, Nr 94, poz. 421, Nr 107, poz. 464 i Nr 110, poz. 475 oraz z 1992 r. Nr !

 ""

"#

$ $%& 

' (

1) w art. 3: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: )* ' +


,&

 ' * -.' / 01o * $ % &( # /,

 /   ./, & 'n * *  + !#,

 , "#,/ .2 /1/ . # * +*% / * # ,  % / . / 

  % +* funduszów celowych, 3# *  %'

 /, /-'%&/* 4/+1 

.-1  & 

% 5#, $

+/-*'!" # / 0 /- * /* /*+*% o / * # / 

 1 *

//%*

. 

* 6# $ 

 /

 4/+ # , & ' * *  +) #!/6

'%&

' ( )6#, /%& 

$

+

 1 *  !" # /

&

 

 '%& -0owych,

14) odsetki od otrzymanych kredytów zagranicznych";

2) w art. 4: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: )  

$.-1 &

$ & / 

e

 /0 7 /- ) b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: )"  +'.&8

 

 1 (

06/15/99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/7

#, /%& 

$

+

 1 *  !" !#, /%& 

'.1 *+ 4/+ "# 

$ 

 ,  %.-1 * 1.' ) #

)3!/!)

$% $

')3!/ 3";

3) w art. 6: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: )! $ *

$0* +%'% $(

1) subwencje ogólne dla gmin,

2) rezerwy ogólne,

3) rezerwy celowe, #0 / /$ # 

*  

* 

&

 

 9  '  z  ' /  %) b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: )"

 *

 /*  +'.&8

o $ 

$0 1( # +* % / . 

% *  $ &* . ' ,

1 ' %+ % !#

 + .-1 * % 1 $  

$0 % 

  /o 

0&

  & %/ 1 /-):

4) w art. 9: #!/"//$

$% $

 / ' % /

' ( "4) zadania ogólne, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 2.", #/"

'%&

' ( )"# 

*  

* 

&

 &. $' / ' /%owymi i zagranicznymi, # 

*  

* 

&

 

 

 1 ' 

/' /ajowymi i kredytami zagranicznymi", c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Minister Finansów ustala, w drodze rozporz&dzenia: #.-,&/19/%$ * - /- *

2) zasady zaliczania poszczególnych rodzajów dochodów i wydatków do odpowiednich podzia, //19/%  % "#/19/%$

* -

* -' * # -

$0/-*'!/"

e '3!):

5) w art. 19: #"

))

$% $

') ) # % $ 

' ( ) ;  <  = / ;/ % ' - 8 /$ %

' % /*-* 1 .-1 * 

$ + % >' /% 4'*o06/15/99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/7

 %  /

- * ' 8

  / 1 % 

 ; @ -  / 01 ' ust. 3.", c) dotychczasowy ust. 4 otrzymuje oznaczenie ust. 5;

6) art. 23 otrzymuje brzmienie: "Art. 23.

1. Rada Ministrów lub Minister Finansów, na wniosek banku lub kredytobiorcy, m.&

 18$

e ,

0 /- +

$01,0/ bankowego. !$

 /-''' 

8-  ,  / / ytu bankowego. "   / 01 ,&

& /$

&

+ /- '.&8%$ $

'/ 01 '! 

 1 $

/-''!' 8 

1   e , $

 A ; -/ 01 

&

 / 

 1 $

+ /-* '   

, *$

+): 5#!" % $!"

' ( "Art. 23a

1. Rada Ministrów, na wniosek Ministra Kultury i Sztuki, ' 


 18$

, 

/ owania ze 0 /- + 

/

 1 /

 / /, %&$ 

a. 

& $

&. 

 &Aospolitej Polskiej. ! A ; - / 01 

 &

 

 1 $

+/-*'):

8) art. 24 otrzymuje brzmienie: "Art. 24; @ -

 %$(

1) 1 04/+

,

 1 */ -

. 

*

 1 0 /%&* 1 *

/$

+

2)

&

+4/+ /%&*&. $ tych kredytów krajowych i zagranicznych, udzielonych $

+

/ ' * -r0*):

9) art. 26 otrzymuje brzmienie: "Art. 26 / +  % %'%&(

1) /  % +*% /

/,a - *

2) dotacje na finansowanie: # % *+* % / . 

j * 1 /-*

 . / 9  % & / 01 $ ** b) inwestycji podmiotów gospodarczych, #  %

&

 *

  ' /' acami badawczo-rozwojowymi,

06/15/99

©Kancelaria Sejmu

s. 4/7

0 / ,$/ - /*  % %$*$

'/-*'!"

4) dotacje na finansowanie inwestycji realizowanych przez .' %/

 , 

/ 1 '   %):

10) art. 27 otrzymuje brzmienie: "Art. 27. % 1 *

1

$ % +*% /

/, - owych, podmiot-. 

*+*% /. 

 cyjnych, o których mowa w art. 26 pkt 1 i 2, finanso ,01

$0

0 /-u + 1%$ $

'/-*'!" % 1,/08/

sowa danej inwestycji % 

 // 01 % "" // 1

%

/

/  ! /

  % 1 * 

,&

/   %/-' 1/ % % 1 %/e01$.-1 0(

3) # 

$1/1

%$ % !# 

$ 

3) efekty inwestycji, #,/&08/

& estycji, # 0 / 9    % ' / n/ %$ $

 ' /-' '  !" 

 %$

 + 3# /,  % / '

1 o 0 / *9  ' %$

 u + " A ; - / 01 / ' 

 /

 $ 

  %' ,&

 '

 /

  % centralnych."; #""/ 

). %')

$% $

')$

eniami"; !#"!//$

$% $

 / ' % 

)/-'' art. 31 ust. 3 pkt 3.";

13) w art. 33 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ) 

'   /-' '  " 

 8 

$  * * /* + / 01 & 

$08/.-,0

/ / 01 *"! 

   

&. /  / . '% 1.% -/* */* -0owych.";

14) w art. 34 w ust. 3: #/!

)

* /)

$% $

') * ) #/3

). %

 1 * ,/ - /* /')

$% $ 

' )$

+ 

 1 *   23";

06/15/99

©Kancelaria Sejmu

s. 5/7

15) w art. 36: #/ 01$" #

)")

$% $

')!): 3#"/ 01$

) 1. - ' %+ %):

17) w art. 42: a) w ust. 1: - % $ / 

' ( ) #/,  

'- + /  /- 

/- /  ,.- 1 ' * $ / 01 '  ") - dotychczasowe pkt 

'%& /3 # % $"

' ( )" A ; - / 01 

 &

 /, 

a'- + /  /-  - /  ,. - 1 ' * 
 4/ + 

'

& - 1 *):

18) art. 43 otrzymuje brzmienie: "Art. 43.

1. W przypadku stwierdzenia:

1) . 0 / 01 * % dnostkach,

2) -B + 1

%

 +

3) ' *0 /-

4) naruszenia zasad gospodarki finansowej, o których mowa w art. 42 ust. 1 - ' 8 %$ 

% 1/ 1 * /-  * 21/   / 1&

%& /+/

/

  

$0&1,0&1 * /-

2. Decyzje o blokowaniu planowanych wydatków, w przypad/*/ 01 *o %'%&( # ;  @ - 

/  , .  +stwa, !#' 

/ *

$0 + "#%  

/ * -. - im 1 .,* # .' 

/ , . .' 

3. O decyzjach, o których mowa w ust. 2, ministrowie nie

,

  9'%& ; @ - %   ; @ -; 4

9

$ A ; istrów. 

% /-*'!'.&/ 018/

o

%- /-/-  '.&8 / /e &

 * 

% ;  @ - ' 

 08

1/ / y /- + 

 1*):

19) w art. 45:

06/15/99

©Kancelaria Sejmu

s. 6/7

#"

 )

,') % $

).9') # / 01$

),&

%):

20) w art. 46 w ust. 5 wyrazy "Minister - Kierownik Urz$ $ / < * 

.  +)

$% $ 

' )

 

& >' 2 +/*): !# 6 % $ 

' ( )  /  + $   1

%$ / 01 *    %

 + 9  * 9' / '.& 8 lokowane w bankach.";

22) w art. 53: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ) ;  @ - 

 /'% %' % ,0 %   %

%C

 > 1 9'%$

 ./    +

 C -,

  '   6 

0  . roku.", #!1

$)"6)

$% $1

&)36): !"# !/

)

* - /- $ *1 o0)

$% $

')% * %1 0):

24) w art. 57 w ust. 1: # /  

 )/

 ) % $ 

 )0 /-  o*

' * etowych oraz", #/"//$

$% $

 / ' % /

' ( )# 

 $ 

/, 

'- + /o  /-  - /  ,. - 1 ' * / 01 *   ! ust. 3.";

25) w art. 65 w ust. 2: # % $ /!

' ( )!#/'% 

/%& 

% 

 ) # *

 /!"

'%&/":

26) w art. 66: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: )! 

 

& . % .

$- 

, /- /'% ,%  d,% ,0' 1% ) #

)3 !/!)

$% $

')3 ! pkt 3"; !5#56!

); '> / '

$ $/ < * 

. +)

$% $

')

 

&'>' 2 +aukowych". Art. 2. C1 /8 

*    % ' $

* 1 ' 8- . % 

 1 

 ' %0  j

%  !"  

06/15/99

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

Art. 4. <'

 !"B

 /5 

 1 $

++owych (Dz.U. Nr 34, poz. 187). Art. 5. ;  @ - ., 

 / A1 % 1/ % % 1 /  .1$  '

' /%&*- .,

 *

 ' % 1 . / Art. 6. *

 ,  .,

enia.

06/15/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 322 z 1992 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 324 z 1992

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na wrzesień 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 326 z 1992

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 sierpnia 1992 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia radców prawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 325 z 1992

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 323 z 1992

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 328 z 1992

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 327 z 1992

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 329 z 1992

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 1992 r. w sprawie wzoru książeczki zdrowia, sposobu jej rozprowadzania i dokonywania w niej wpisów oraz wysokości odpłatności za wydanie nowej książeczki.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 321 z 1992

  Ustawa z dnia 1 sierpnia 1992 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.