Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 117 z 1993

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynalazczości.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1993-03-17
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 117 z 1993


©Kancelaria Sejmu

s. 1/21

USTAWA 

  

Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117; z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770.

 Przepisy ogólne Art. 1. 

 

    

 

  ojektów racjonalizatorskich.  


 

 

 a 

   Art. 3.    !  

 " 

owych. Art. 4. #$!

$

%  $ 

  !   

 

 " 

$

  &

 $ 

 Art. 8. ' 

  %

 ( %  

 

 awie, prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego, oraz prawo do wynagrodzenia. ' 

  %

 ( %  

 $  

 %

 

i 

 

  $

 "

 )*( "

 %

 "$ (

pomocy przy dokonaniu projektu. + ,

-    

  %

 

 

 w ( Art. 9. # % 

( 

   (   

  

  (  "$% 

  ea 

 a 

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/21

  

 

  

 %

  

   regulaminami oraz przepisami ustawy. # % 

 

 "   

 a 

$ "$%    

 

% 

  

 %

 

 

 ) 

% 

 

 

% "

-

( o

 

   

 

%   

"

  " 

 &

  " 

 .

 #

(  " 

     ) 

7. Wynalazki i patenty Patent Art. 10. /  

% 

 

   

       

$

   

% " -

 Art. 11. &

  "

  ( % 

 " w!   

(

 

" h 

$  

 

%

 e%

  $"    $   $znej. Art. 12. 0 " 1 2 

  

$% $

 $ 

2) sposoby leczenia chorób w dziedzinie medycyny i weterynarii oraz ochrony

 )2 

 $(

$ 

$

    $

  $ 3  % %  

   

 %

 $ % 

 sposobem,

4) programy do maszyn cyfrowych, 42

   6) naukowe zasady i odkrycia.

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/21

Art. 15. /( 

  

  

  

 #   " 

  owego. Art. 16.    $" 

( %  

$

$

 $ ( 

$ !    

 %(

    " owym. )*   

   

 

 patentowym. +   

 $  

 % "  y

 $

 

 $ 4 0  "   

   

 %

 

 

 "  !    " 

$ ! 

  

    "  

$  

ikacji tranzytowej. 50 "  


  !

 $"  $ %

 $  

%

  % %

  

%

  $  $ " %

  !%

 $!

  $ %

 6 0  "    

 

 7  przez wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty lekarskiej. 80 "     $adawczych. Art. 17.  

    

 -   p! $ ( !%

   $ ( 

a    

% $-  

 9

  - 

 

  %

 %

   

    %(  :   %(  

   (  

$"    "

 

   

( 

 %( Art. 18. /  %

 

  (

$    

%

   ! ;  2

 $-  

  %a  u 

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 4/21

 "  % "  ego. ) 

 " 

 

     % (

$  %

  

 e

%

  ! Art. 19. .

     

 -     

  

 

$"

 

   Prawo do uzyskania patentu Art. 20.    ;  2 ( %   :  (

 "

$ 

 

 ( %  wspólnie.     " 

 

$

  

   $

  

 ( %  o $  $

 ( ) /      "  

 "$

 "$

  ( %  

 

    (  / 

% -  y     ( %  (

 $ " "biorcy. + 

  " "$

 

% 

 - 

 

  ( %      onywaniem tych umów. Art. 23. *    +4 ! a   

 "( %%(

 %

 "ntowym. Art. 24.  !

 

   

 " ( %  y  $ 

$ ! $%  %(o  " 

 

  

 "

  " 

% !  

 $ %

   (   

  $ 

    (  ! 

 1.

a  24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 5/21

Art. 25. #$

!

$

%  $

  !  

 " %

 *  #

 /(

  (

 

$a

$

  !   $e$"$ 

 "$ (

 $n

   !  

 %

 *  ( %  

  "  !   & 

 ( %  %

 (

%

 %(

  a   !%(

 z " 

  

  "

   ! "# #$ Art. 26. *%(


        "   

 "  

%

 

  

     %

isto"  

  

 

 $  +*%(

 "  

(

( " 

 $

  

 "  

  " 

%

 4: %(   

( " e  "  

%

       

 %(o %(

 

 " %

%(o  ( 

  Art. 27. : %(   %

  

$

  - 

  ""

%

 

   " 

% %(% 

o-%(

  Art. 28. *%(  

  

  (

-

  

y-   !  %

     publicz $

%(

  %

%  Art. 29.    

 

  %(

     %( %

  

   

 ( %(

 $ " $ 

  0 o

 ( % /  %"   biegnie na nowo.

u  24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 6/21

/  " 

  

!

 

 %(

 "

7 

"

  " ) : $   %

  %( %

 (

  %(

  

 

%( %   %(  

$ $ i  (

$%

 + /   

  ) 

 " 

 "  

%

  % "

   $  < d   % 

 

      ( ( &

  

 %( 

 

( -

 

(

 

 termin. 4   

(

 

 

 

 + opuszczalne. 5 : 

(    

"

  

  $  

$- %" 

%( 

( d

 

 

 

$(  

$ 

o(  $  (

$%

 Art. 30. =

     %( 

 

a- (  

 

 %(

     

 

%(%

     !

 ania patentu. Art. 31. *%(  

 

 %(

 z $

 "

  

  " 

  (

-   %

  o'%(

 

 

%

 " %(

 wynalazku. Art. 32. >

 

"

   "  

    a %(  6/

"

  " 

  %(a  

  

     ( o

 

$-

  

#

$%  

% a(- 

   

%

 %

 (   Polsce.

u 24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 7/21

% #  Art. 33. /

 

"

 

 %%(

 

%(

  

 

 )+ 

 %

%(

 

% $-$%

%(a %

 

  

" 

$

  

    

" -$

  7

"

 %

%(

  a  "%(

 (%(

 

%( %

%( 

 

 

 5  

%

"/

 $ %(

    "% - $" 

 #

$   %    

  

$

  

   

 %(

 Art. 34.  %(

 

%(

   (

 

(

  "

 %(

   $

  w! 

     %

    ( *%( 

 

  $

  "

 !(

-   

%(

  r   )# 

%(

 

 

 $ 

% 

 " 

     

   #

$ 

% %  "

 

%(

 %(-

 " o%

 %  

   Art. 35. * 

%(

 

 %(

   

   %(

 %

 " 

 $%(

  

(

wy

7 $

   (   Art. 37. :  

 $  

 % 

  " %

 ="d

    -  

%(

e 

%(

   

  

   %( %

( 

 /  

( 

   

 % "

   Art. 38.   " 

  

%

 )" (

 

  

%  e  

  ;

 

2# 

 $ "

24-02-99

a 

u 

©Kancelaria Sejmu

s. 8/21

u 

+*%( 

$

  

 - 

 $

 ntowego. 4 " 

% %( %(

e  

 

$   

(  $"

 atentowego. Art. 39. > 

 

%

- 

 $("  

 ( #   

     

     -

 $

 

%   

 

$

 

 -

  

 $ 

 

%

0 

(  Art. 40. @

    %(

   !    

   

  (

-  

 

    

%

%(

  :  

   

   %(

  $  

   % "

"

 

 )/ (

   

%

 

  o%(

 

   

 

 Art. 41. #    % (%(

 

%(

  7 %(

 

  

     

  

%%(a"

% " 

%

/

 " 

%

 & " '( # # Art. 42.  

  $ 

 -%

 e%

  

     -

  

%

  $  !

  

    

$ 

(   Art. 43. . 

 !

  

$ e 

(  

$ !

 %

 $( 

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 9/21-

 "$

 (   ( %  

 %o

( 

  

 $    

 

  

%  

  

 %

 

 

 

%

 

% - $"

(  d"$

 Art. 44.  

 $ 

%  

2. Umowa o przeniesienie praw wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem 

 )   " 

$

$  

rejestru patentowego. Art. 45. /(  

  

 $ %

 ( (  

 

- (  

-

! naruszenia patentu. /     %

(  

$

 

  (( w 

  

 ( " 

(

  

   ( )/  % 

  

 " 

 .o %((

" ( 

 +

 

 % 

- 

$

 (uprawnionych z patentu. 4 A+

 " 

 

  Art. 46.  

 

 - $ 

 enia (licencji) do korzystania z jego wynalazku (umowa licencyjna). 

  %

 7

 

 %

  o

3. Licencja podlega na wniosek zainteresowanego wpisowi do rejestru patentowe%

 

 (  

  

%    

   -

!    a $

 

 + : 

    

        

    

 %    

%

 ;i ( 2 4:

  

 

$

 

korzystania z wynalazku w takim samym zakresie jak licencjodawca (licencja pe(na).

24-02-99

u 

©Kancelaria Sejmu

s. 10/21

5 

 

  

 - $ l

 %

  

%

  3   $  ozwolone. 6:

  

 $o  

   

$

 

!  potrzebnych do korzystania z wynalazku, którymi dysponuje w momencie zawarcia umowy. 8/  

$ 

%

 

   

$ " %

 Art. 48. =

 

  %(%

  " 

     

    

 

"  %

 

 %

 "

 " 

 

 

 ( Art. 49.   

  $ 

"

 

% - 

 ;  

2 

   

 %

  

 patentu innej osoby, gdy: 2 $ $ " %

 ! 2 

(

 

  

 (    

   +%

1 2  

 $ 

  

"  $  

" 

 ( %  a

 

 $

( $

$2  

   

  

 $ 

(    $" %

 

  %

 %

 "  

      y  

  % - e

  

   $" %

  

  zalenego (licencji wzajemnej). /  

 

    2   

  

 $%-"

 " 

 %( /

 "  

%

     

 %" 

 ( % 

 -  

( 

   ) .

    

   

 

$

  -   

%("     

 

 +/

 

    

 

% o1  %(

 

 o

-

( $ ( 4=

   " +5 45

a 

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 11/21

5B  $-  

%

 (  "$

  

 

7. B  

 

 -$ " (y( %

 

  Art. 50. / 

 

 +C 

$-   u

       ; $  o2D +C 5

 " 

 Art. 51. =

 

   $ $  

 " 

   $

 $  $ 

(  " ; $ "2

 $- 

 (   

  

  

 %

 $ "   

   

 

 " 

 %" ( 

 onieczne. Art. 52.  

 

(

- " 

 

 

%o  

 %

  

( $ 

( ; 

 2# 

%(  #  

%

  "

  

%

%(/

 " 

%

 ) / (

 

 

 %

    

   

(

 

   

(

" +B 

 ( ( 

(  

 a-EF7  

$

" 

 

 z wynalazku. 4 B 

   %

   

 

 

 o!

 $

    

 

    omienie li 

 

 

 5 5B 

$

  (

  $

" $ 

! !

$

 

-

  o" %  

    Bi 

$

  

("  +$

7  

   

(" / $ 

 %

 

  ("

" %  ! % a 

%

  

$(  6 

  

 $-

   

$

" 

! 

  

%

   (  

 

$

  uprzednim rocznym wypowiedzeniem; postanowienia umowy mniej korzystne dla licencjo$

  

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 12/21

8 A6

 " 

%(

  a %(

   Art. 53. :

 $ $

 ( a    

 " (

a   

  ; 

 2 : 

 (   

  

  

   

 

  (  4F 7 uzy 

  % 4

 Art. 55. / %(

   $

    $"  

   -

  %(

 $

    9

  -     %

 

%

 

 

%(

  $   Art. 56. .

 %(

(  $ (  $" 

 %

  

 

$o -  

  

 - " 

% 0   

%$

 %(

e 

  % %(( 

a( 

 "  

% 

 

 C 

  

 Art, 57. '  %

  

(  -    u " %

 

   

 $

 %

 szkody, na zasadach ogólnych. .

 ( 

$

    

%

%(o 

  % %((  

 ( 

 "   

% 

 ó 

 C 

  

 ): 

  

$ 

%

e " 

$- 

 

 $ o( $ + > 

 %  

     

  

%

 

 $   

$ 

 ytych do ich wytwarzania. Art. 58. &

      %    (  G%   "

   ("

   

 %

  G%  e24-02-99

a 

u 

©Kancelaria Sejmu

s. 13/21

% 

 "%(

   " 

 udzieleniem patentu. ) Wynalazek tajny Art. 59. /  

$

%

 "  

 

$

 $$!! / 

$

 ! 

  

  %

 o

 $

 " %

 $  $  %d ! )9 #$

0

%(

 -% a

 

$

! +/ 

 "!

 4 # 

  

 %

  

$

 $ $! ! 

  

 

  ( 9  #$

 0

o $9 > / "  Art. 60. /     %(

 %

  

 

 

"

 

 %(

 

% $- 

 $ 

 #$

 $ 

     $    

  "$

  $$(    Art. 61. *%(  

 " 

%$

  a  %(

   

- (

 

 

 9  #$

0 $9 > / "  Art. 62.  

 (9  #$

0%(  " 

  %

9  

 %( " 

 

$ o ! D %(

   %

  

   

% $- o" % 

%

 

 

 9 #$

0 $9 > / "  Art. 63. *%(

  %

 

 

 

%("

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 14/21

/(  

 - 

 %(

 

%(o  

  

  tajnego. Art. 64.    

  

$

! 

 > $!   9 #$

0    

  $! ! 

 > $ !    9  > /e " 

2. Uprawniony do patentu na wynalazek tajny ma prawo do odszkodowania. Do

  (

 

 " 

przepisy art. 98a ust. 2 i 3 oraz art.

100. Art. 65. # 

%

  %

 $ " #    " 

" ejestru patentowego. Art. 66. / 

$-

$

  %

 $

 

 w art. 59 ust.

5. Art. 67. 

"

   %(

  9 #$

09 > / "   * ! # # Art. 68. 

$- 

$    e 

  

(

 $" 

((nione ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu. /   $  

 

 @  &  -

    $

  - 

 

 %

 " 

"

ania w tej sprawie. Art. 69. :

 (    $n

$

$

 $   

 (

( %  

  

 

(   

 

% *$

  

 - 

$ o24-02-99

u 

u 

©Kancelaria Sejmu

s. 15/21

 $ ( 

     3

 

(

% 

d-$ %(  Art. 70. .$  ($

 $(  

 " y 

 

 +E $ 

 

 44 $  %

 $

 ( "%

 

(  

  

  %  "  

  $

   $ % %  %( 

  

 $   

%

  

- 

  "$

    %("  

$

   uprawnionemu z patentu odpowiedniego wynagrodzenia. W razie braku poro - %

 

 ""

 

%

   

 

 

%  

a 

 %

  

%

 

% - $"

(  "$

 Art. 72.  

"

% "   1 2  "    

%

 

$ "  

%

 %

 

$ (  atencie, albo 2% 

( 

- "   

 "  

 % "    

 

 % ( 

 e %(

( Art. 73. #  % "  " " 

 a 

%%(/

 " 

%

 Art. 74. .

 ( 

   $

 

 ( $"  %       %(  % 

(  

 %

  

% "      

 %

  ( %

 % o  

   /     %  $

"

 

%

 6E 

 " a 

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 16/21

+ ,  ( Art. 75. / $"  

  

  

%

 "$

 $ <

$

%

 %

(  $-%(o

 %      

 %(

  %

  " Patentowym. , *#  - Art. 77. /

 

 

%  

  

 

    

 ( $ 

 $   

 

 (

 Art. 78. 0

 

     %

  "   nnego. Art. 79. /( 

     

  

 #  %  

  "  

rejestru praw ochronnych. Art. 80.   %

 $" 

( % 

 

%$

$

 $ ( 

$ !stwa. 

 "-

%(

 

 

%

 " 

 0 

  

%

  %

 $ ( " )*   %   

 

 

%

 Art. 82. = 

 

 " 

 

ynalazkach i patentach zawarte w art. 11, art. 12, art. 16 ust. 5, 6 i 8, art. 17-20, art. 23-30, art. 32-35, art. 37-46, art. 48-53, art. 55-70 oraz art. 72-75.

a 

a 

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 17/21

. Projekty racjonalizatorskie Art. 83. *

 

$-   "$

"

 %(o

 " "

 Art. 91. =

 

  

 " 

  4C A+  5E oraz art.

67. . Wynagrodzenie za projekty wynalazcze Art. 98. '     ( %  

 

  

  - 

 

 %

 

 (   "$

 $ -   %

 "$

" /   

 

 %

     

  "   %(

   "$

 

   " %

  %

 "$

" 

 

    %

 

%(

 $

   Art. 98a.

1. Twórca wynalazku ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku  "$

" % "$

  ( %  

 

  zgodnie z przepisami art. 20 ust. 2 lub art. 98 ust. 2 albo prawo do korzystania z  

 E )$  :

 

  %

 

  

   "$

(    %

 "$

" ):

 

 %

 

 

 a

 

 

 ("(

 < % "

 (

 

  

 y  $" % "

 (% y 

  Art. 98b. D C8C8

 "  

 

%a D  24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 18/21

Art. 99. ' 

 %

 ( %  %

  

  %  C8 )

 " 

 Art. 100. ' 

  % - %

 

 ( $ %

 

 

 

 

 %  "$

" Art. 107. .

 (

 (  %

  

  

% zwrotowi.    

 " % ( %

  ( $( ( $

yniku karalnego czynu. Art. 108. =

 %

!

  % 

  

 " 

  %

 Art. 110. ' 

 %-

 

 %

 

  %

 

    

 '  

$o  

z 

 / 

 

 

 " 

 .

 o"

  %

 

 

"

    acowników. Art. 111. #

$  "$

 ( 

 %   $

 

 

   %

 

 

%

w umowie. #

$

  (((  

  %

 $

 y ( " 

  %

 

  $ %

 

% $-  %

 +=

 %

 

 

 

 " 

 art.

110. . "#!  / # 0 # Art. 113.   %   "

 

% 

  

 %

    !   

  

24-02-99

a 

a 

a u 

©Kancelaria Sejmu

s. 19/21

.

 

"

   %

 

"

  

 A  ustalonym w trybie art. 115 ust. 2 pkt

2. Art. 114.  

" $

"

 

%

 

1 2   $ %

  

 )2   $ %

  

 %

 $"  

 +2   $ %

  

 42   $

 

%

 

 e

 +)6E6+ 52   

  

$"

 

   $    

 C2    %

   

 (

 " n

%

( %

 $

"powania spornego.      

   

%  ( 

% 

 

 C Art. 115. #

( 

  "  

%

    %

 "  

 )

( 

 " 

%

  %

 "  $

 

  +

 .

#

( " 

 .

#d

(

 

%  (  

% 

 

  C / ( 

% .

 #

( 

% -$ $ ( (  

% &9 

 1 2 

 .

" #

(  ( 

$ ( 

 % (

 2

 

"

 

%

 " 

 

a

"

 .

 #

( Art. 116.  

      

  $

 

   + 

% 

  "

   9  > e

 

 "  

  $"   m.st. Warszawy.  

    .

" #

(   " o 

% 

 "

  %

 e> 0% "%

> 

p 

p 24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 20/21

Art. 117. # %

 

 %  "  

%

 .

 #

(w 

! %

 

"

    

  %

 

  " 

%

 > 0%

 

@  &

& #$

(

- i"  =

  

 " 

  .o 

"

 %

 Art. 118. > 

$"  )A6

 

!

     %  $

"

 

%

 Art. 119.    

   

 

   =

 "  -  ) " 

% 

   $   %  

  y % Art. 120. /    

 

 

$  

( (

 

( 

 

  ( czas ochrony. &9 

   

 

 4 a  -

(   (

   (

%

 $ "

%

 

 

 

(  

 a  ((   . Przepisy karne Art. 121.

1. Kto przypisuje sobie autorstwo cudzego projektu wynalazczego, 

  

 

  grzywny   1    ' ozbawienia wol .

2. Tej samej karze podlega, kto w inny sposób narusza prawa twórcy projektu wynalazczego.

z !" # 1.09.1998 r.

$ !

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 21/21

Art. 122.

1. Kto oznacza przedmioty nie chronione patentem lub prawem ochronnym na wzór 

  $   

(-   

$  ( 

%  

) "

%  

) " albo grzywny. ' 

% 

  

  

   

mylnym ich oznaczeniu wprowadza do obrotu handlowego albo do celów obrotu 

%

 %  $ 

 $

 

%(

 

e $ 

$ 

(-  

$  (  Art. 123. .

 ( 

$   $

 %

  

 %(       $   

  %

 podlega karze pozbawie   

   

  podlega  1   ' ' #.

2. Kto w inny sposób narusza cudze prawo do patentu lub do prawa ochronnego, 

   

 

   grzywny   1    ' '  . 2 "  / 3 Art. 124.   

  "$

 

 " $   $

$7 % (

-%   ( % > $

!

%

  

% %

 e  

z !" #% 1.09.1998 r.

$ !

a 24-02-99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 117 z 1993 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 116 z 1993

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 marca 1993 r. w sprawie zasad i częstotliwości dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 118 z 1993

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

zamów dokument

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

 • Zgłoszenie zmian w KRS

  W spółce z o. o. zmienił się jedyny wspólnik i prezes. Czy do zgłoszenia tych zmian do KRS konieczne jest dołączenie jednolitego tekstu umowy spółki (aktu założycielskiego)? (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-20 poz. 1709

  Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji tekstu jednolitego zmienionego Statutu Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, przyjętego w Hadze dnia 30 czerwca 2005 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-27 poz. 399

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw z 2012-09-12 poz. 1010

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-04 poz. 7

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz ustawy o ochronie przyrody

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-06 poz. 299

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.