Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 60 z 1995

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1995-01-05
Data wejscia w życie:1995-03-02
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 60 z 1995


©Kancelaria Sejmu

s. 1/5

USTAWA z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych

Art. 1.

1. Ustawa określa zasady udzielania dopłat ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych na cele rolnicze, finansowanie kontraktów eksportowych, skup i przechowywanie zapasów ryb morskich oraz zadania związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego.

2. Dopłaty, o których mowa w ust. 1, realizowane są ze środków budżetu państwa określonych w ustawie budżetowej.


Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1995 r. Nr 13, poz. 60, Nr 83, poz. 418, z 1996 r. Nr 152, poz. 719, z 1997 r. Nr 80, poz. 504, Nr 107, poz. 690, Nr 121, poz. 770, Nr 158, poz. 1044, z 1999 r. Nr 27, poz. 243, Nr 63, poz. 702, Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 72, poz. 744 i poz. 746, z 2003 r. Nr 104, poz. 962, Nr 188, poz. 1839, z 2004 r. Nr 91, poz. 867, Nr 123, poz. 1291.

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o krajowym przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzącą działalność gospodarczą. Art. 3.

1. Ze środków budżetu państwa udzielane są dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych dla krajowych przedsiębiorców na:

1) cele rolnicze,

2) skup i przechowywanie zapasów ryb morskich,

4) realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu pkt 3 w ust. 1 i ust. 3 lekkiego zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności według działów 17, 18, w art. 3 uchylone 19.

2. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych na cele rolnicze, dla krajowych przedsiębiorców prowadzących produkcję rolniczą, udzielane są na jednakowych zasadach, bez względu na obszar użytków rolnych i formę ich własności. Art. 4.

1. Za kredyty na cele rolnicze, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, uważa się kredyty:

1) dla krajowych przedsiębiorców prowadzących produkcję rolniczą, przeznaczone na: a) zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolniczej,

04-06-17

©Kancelaria Sejmu

s. 2/5

b) zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji, c) postęp biologiczny w rolnictwie,

2) dla krajowych przedsiębiorców prowadzących przetwórstwo lub przechowalnictwo skupowanych produktów rolnych, przeznaczone na: a) skup produktów rolnych od producentów krajowych, b) przechowywanie produktów rolnych i zapasów przetworów z tych produktów oraz zapasów półproduktów z owoców i warzyw, z wyłączeniem tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz wyrobów alkoholowych i surowców przeznaczonych do produkcji wyrobów alkoholowych,

2. Skup i przechowywanie ryb, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, dotyczy ryb złowionych lub skupionych przez krajowych przedsiębiorców.

4. Finansowanie zadañ zwi¹zanych z restrukturyzacj¹ techniczn¹, technologiczn¹ i organizacyjn¹, w tym zatrudnienia, dotyczy przedsiźbiorstw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt

4. Art. 5. Dopłaty do oprocentowania kredytów mogą być stosowane za okres nie dłuższy niż:

1) 12 miesięcy do kredytów na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, z zastrzeżeniem pkt 2,

2) 24 miesiące do kredytów zaciągniętych od 1 lipca 1996 r. do 30 czerwca 1998 r. z przeznaczeniem na cele wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 1, dla osób posiadających gospodarstwa rolne lub prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, w których wystąpiły poważne szkody spowodowane przez powódź, która miała miejsce w lipcu 1997 r.

4) do dnia 31 grudnia 2007 r. w przypadku kredytów na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 - od dnia otrzymania kredytu. Art. 6.

1. Kredyty na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1, mogą być objęte dopłatą ze środków budżetu państwa, jeżeli ich oprocentowanie w stosunku rocznym nie przekroczy:

1) 1,1 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski przy udzielaniu kredytów na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich,

2) 1,25 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski przy udzielaniu kredytów na cele rolnicze,

4) 1,3 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski przy udzielaniu kredytów na finansowanie zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego.


2. Dopłaty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, mogą być stosowane do kredytów o oprocentowaniu w stosunku rocznym dla kredytobiorcy:

04-06-17

pkt 3 w ust. 1 i ust. 3 w art. 4 skreślone

pkt 3 w art. 5 skreślony

pkt 3 w ust. 1 w art. 6 skreślony

©Kancelaria Sejmu

s. 3/5

1) w wysokoœci nie wiźkszej ni¿ 0,35 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski i nie mniejszej ni¿ 2% w stosunku rocznym - na cele, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1,

2) w wysokości nie większej niż 0,7 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski i nie mniejszej niż 4,5% w stosunku rocznym - na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 oraz art. 4 ust. 1 pkt

2.

3. Wysokość kredytu objętego dopłatami ze środków budżetu państwa na cele, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 4, nie może przekroczyć łącznie równowartości 10q żyta na 1 ha użytków rolnych, według cen przyjmowanych dla celów naliczania podatku rolnego.

4. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, podwyższyć wysokość kredytu, o którym mowa w ust. 3, do równowartości 15q żyta na 1 ha użytków rolnych, według cen przyjmowanych dla celów naliczania podatku rolnego.

5. Dopłaty ze środków budżetu państwa do kredytów na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, stanowią część oprocentowania należnego bankom, odpowiadającą różnicy między stopą oprocentowania tych kredytów, określoną w ust. 1, a stopą oprocentowania dla kredytobiorcy, określoną w ust.

2. 7. Dopłaty ze środków budżetu państwa do kredytów na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, mogą być udzielone w wysokości nie przekraczającej 0,4 kosztu pozyskania kredytu, powiększonego o marżę banku, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt

3. 8. Dop³aty ze œrodków bud¿etu pañstwa do oprocentowania kredytów na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, przys³uguj¹ w wysokoœci oprocentowania naliczonego wed³ug stopy równej stopie redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski, powiźkszonego o mar¿ź banku.

9. Dopłaty na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, mogą być udzielone przedsiębiorcy tylko raz. Art. 7. Dopłaty ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów mogą być udzielane pod warunkiem udokumentowania wykorzystania co najmniej 80% kredytu na zakupy na cele, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt

1. Art. 7a. Dopłaty ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego mogą być udzielane pod warunkiem posiadania przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, programu restrukturyzacji zatwierdzonego przez organ nadzoru, o ile przedsiębiorstwo taki organ posiada. Art. 8. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, szczegółowe zasady, zakres i tryb udzielania dopłat do oprocentowania kredytów, o których mowa w art. 3 ust. 1,

04-06-17

ust. 6 w art. 6 skreślony ust. 7 w art. 6 traci moc z dniem 1.01.2002 r. (Dz.U. Nr 122, poz. 1315).

©Kancelaria Sejmu

s. 4/5

uwzględniając w szczególności potrzebę zapewnienia podwyższenia opłacalności produkcji rolniczej i rybołówstwa morskiego albo zwiększenia możliwości zawarcia niektórych kontraktów eksportowych, albo zwiększenia efektywności restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłu lekkiego, wskazując także bank lub osobę prawną, której zostaną powierzone czynności związane z dokonywaniem dopłat. Art. 9.

1. Œrodkami na dop³aty do oprocentowania kredytów, o których mowa w art. 3 ust. 1:

1) pkt 1 i 2 – dysponuje minister w³aœciwy do spraw rolnictwa,

2) pkt 4 – dysponuje minister w³aœciwy do spraw gospodarki.

2. Czynności związane z dokonywaniem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych mogą być powierzone, w drodze umowy, osobom prawnym powołanym w drodze ustawy i nadzorowanym przez ministrów, o których mowa w ust. 1, lub bankom. Art. 10.

1. Ustawa ma zastosowanie do kredytów udzielanych od dnia 1 stycznia 1995 r.

2. Do dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych do dnia 31 grudnia 1994 r. mają zastosowanie przepisy obowiązujące w tym zakresie przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 10a. Dopłaty do oprocentowania kredytów zaciągniętych w 1998 r. przez krajowych przedsiębiorców prowadzących produkcję rolniczą, z przeznaczeniem na:

1) zakup rzeczowych œrodków obrotowych do produkcji rolniczej,

2) zakup rzeczowych œrodków obrotowych do produkcji ¿ywnoœci metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji,

3) postźp biologiczny w rolnictwie - mogą być stosowane za okres nie dłuższy niż 20 miesięcy od dnia otrzymania kredytu. Art. 10b.

1. Dop³aty do oprocentowania kredytów zaci¹gniźtych od dnia 15 lipca 2002 r. do dnia 15 lipca 2003 r. przez krajowych przedsiźbiorców prowadz¹cych produkcjź rolnicz¹, z przeznaczeniem na cele okreœlone w art. 4 ust. 1 pkt 1, mog¹ byæ stosowane za okres nie d³u¿szy ni¿ 24 miesi¹ce od dnia otrzymania kredytu, w przypadku gdy w gospodarstwach tych przedsiźbiorców wyst¹pi³y powa¿ne szkody spowodowane przez suszź, która mia³a miejsce w 2003 r.

2. Oprocentowanie kredytów, o których mowa w ust. 1, ustala siź w wysokoœci okreœlonej w art. 6 ust. 1 pkt 2.

04-06-17

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

Art. 10c. Dopłaty do oprocentowania kredytów zaciągniętych od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r. przez krajowych przedsiębiorców prowadzących produkcję rolniczą, z przeznaczeniem na:

1) zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolniczej,

2) zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji,

3) postęp biologiczny w rolnictwie - mogą być stosowane za okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia otrzymania kredytu. Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu art. 10 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1995 r.

04-06-17

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 60 z 1995 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Rodzaje czynności bankowych

  Do wykonywania jakich czynności jest uprawniony bank?

 • Informacja bankowa

  Nie spłaciłam zaciągniętego kredytu w wysokości 500zł w banku w terminie, czyli w roku 1997, spłaciłam go w marcu 1998, po konsultacjach w banku, który wyraził (...)

 • Jak liczyć termin wejścia w życie ustawy?

  Jeżeli coś jest zależne od okresu czasu i ustawa wskazuje ten okres mówiąc, że cos będzie od np. 8 lat wejścia w życie, to należy liczyć ten okres od chwili wejścia (...)

 • Likwidacja książeczki mieszkaniowej

  Jestem właścicielem domu jednorodzinnego. Od 1978 r. posiadam książeczkę mieszkaniową z pełnym wkładem, od kilku lat dokonuję comiesięcznych wpłat na w/w książeczkę. (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.