Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 31 z 1995

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 17 listopada 1994 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1994-11-17
Data wejscia w życie:1995-02-26
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 31 z 1995


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

Dz.U. 1995 Nr 7 poz. 31 USTAWA z dnia 17 listopada 1994 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Art. 1. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. Nr 32, poz. 131 i z 1994 r. Nr 27, poz. 96) wprowadza 
1) w art. 4: a)  

     b)  !"

 #epublik Radzieckich" zast

 a

"

 $

2) w art. 25 wyrazy "Biura Hydrograficznego Rzeczypospolitej Polskiej i w "Ostrze% #& 

 #

' ("&) &"*ynarki Wojennej"; +,-. , /0 

a $

4) w art. 42 w ust. 2: a) pkt 9 otrzymuje brzmienie: .+" "%" &"" #" #" #" morskich portach i przystaniach,", +"

-  "12) wyznaczania dróg morskich, kotwicowisk i badania warunków ich % &""/ 

13) oznakowania nawigacyjnego dróg morskich i kotwicowisk w portach i przystaniach mor #" % ,$ 1+,23" #  ",2-"

 "oraz w zakresie hydrografii i kartografii morskiej.";

6) w art. 48: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,4  "" #

% 

" " " #"% " "" #"/""" &" na morzu, w porcie, przystani oraz w pasie technicznym - dyrektor " &""% 0 " /",2 ,- " " 

 " /" &" #", + , /$ 5+",26"

,26 

06/17/99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

"Art. 48a.

1. Nadzór nad wydawaniem przepisów przez terenowe organy administracji morskiej sprawuje Minister Transportu i Gospodarki Morskiej.

2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, Minister Transportu i Gospodarki Morskiej uchyla przepisy wydawane  "7 7" # &"  oraz aktami wydanymi w celu ich wykonania.";

8) art. 49 otrzymuje brzmienie: "Art. 49. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów usta

 " &"8 " 7" #,$ .+,19 ," #,2-"

 ,-3 9"; 9+,13 "" &"

  ""ego". Art. 2. ,:"""" " )" ' ("&) &" ""

;"

" &

  ""  " wej/ %  , -,* <" =""*"

" /"   /"7"7 #" ,, Art. 3. >"

"

8 %#"&) 

""& 

 &" w zakresie hydrografii i kartografii morskiej wykonuje Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej. Art. 4. < " - ..,">"

"

8 % #"&aficznej i oznakowania nawigacyjnego (Dz.U. Nr 32, poz. 132). Art. 5. #"% " 8 9""&8"enia.

06/17/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 31 z 1995 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 34 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych.

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 35 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 stycznia 1995 r. w sprawie rozszerzenia zakresu świadczeń pracowniczych podlegających zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 32 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1995 r. w sprawie sposobu prowadzenia i organizacji działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa oraz rodzajów dokumentów normalizacyjnych dotyczących tej problematyki, a także zasad i trybu opracowywania, ustanawiania i stosowania tych dokumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 33 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Najem nieruchomości od gminy

  Gmina miejska zamierza zawrzeć wieloletnią umowę najmu terenu (plaża morska) ze spółką z .o.o. Czy wynajęcie w/w terenu będzie regulowane prawem zamówień publicznych (...)

 • Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

  17 czerwca 2004 została uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ile czasu ma Prezydent na podpisanie zmian? Co oznacza "vacatio legis"? Jakie (...)

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Waloryzacja kaucji wniesionej przed 12.11.1994 r.

  W kwietniu 1993 roku jako najemca wpłaciłem za mieszkanie kaucje wysokości 5005,400 złotych. W sierpniu 2004 roku wykupiłem je na własność. Kiedy upłynie okres przedawnienia (...)

 • Obwieszczenia o licytacjach komorniczych

  Na stronie prowadzonej przez Krajową Radę Komorniczą znaleźć można obwieszczenia o licytacjach. Telefonicznie dowiedziałem się, że komornicy mają obowiązek umieszczać (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 1003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-22-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Dziennik Ustaw z 1989-12-01 poz. 407

  Ustawa z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-12 poz. 1398

  Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz o zmianie ustawy – Kodeks morski

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-23 poz. 955

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazów polskich obszarów morskich, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-03 poz. 160

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie terminu oraz harmonogramu zasadniczych przedsięwzięć związanych z likwidacją studium wojskowego uczelni morskich


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.