Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 261 z 1996

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1996-02-02
Data wejscia w życie:1996-06-09
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 261 z 1996


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1996 Nr 58 poz. 261

USTAWA z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym

Art. 1. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95, Nr 32, poz. 191, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253 i Nr 89, poz. 518, z 1991 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 110, poz. 473, z 1992 r. Nr 85, poz. 428 i Nr 100, poz. 499, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 86, poz. 397 i Nr 122, poz. 593 oraz z 1995 r. Nr 74, poz. 368 i Nr 124, poz. 601) wprowadza się następujące zmiany:


1) w art. 4 skreśla się ust. 3;

2) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu: "Art. 4a.

1. Nadanie gminie lub miejscowości statusu miasta następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

2. Nadając miejscowości status miasta Rada Ministrów określa jego granice.

3. Zmiana granic miasta następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.";

3) w art. 5 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: "Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto.";

4) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu: "Art. 5a.

1. W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy.

2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.";

5) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje przewodniczący sejmiku samorządowego w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.". Art. 2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, ustali granice miasta położonego na terenie gminy, jeżeli zgodnie z przepisami dotychczasowymi granice nie zostały określone. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

2005-07-20

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 261 z 1996 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 266 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania zaświadczeń żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz trybu postępowania przed tymi organami.

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 265 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 262 z 1996

  Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 264 z 1996

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzonej w Bernie dnia 19 stycznia 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 263 z 1996

  Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.