Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 164 z 1998

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu gmin.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1998-02-13
Data wejscia w życie:1998-03-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 164 z 1998


©Kancelaria Sejmu

s. 1/19

Dz.U. 1998 nr 30 poz. 164

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 13 lutego 1998 r. 

  

 o finansowaniu gmin

1. Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o finan

    ! obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu

 " #$$ % 
 &'( ) "%!

 %%

 %&')'

 zkaniowych (Dz.U. Nr 105, poz. 509), ") " *

 )&

  ) &)lnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 124, poz. 601), + )  ""  

 )& ,

 (Dz.U. Nr 154, poz. 794), )   # 

 )& ,

 (Dz.U. Nr 156, poz. 774), ) # #

 )&)')'%okalnych i ustawy o finansowaniu gmin (Dz.U. Nr 149, poz. 704), #) -

! ' !' %&' ./ 01)  )2 /&    -  -$ poz. 511), ) "$ 

 )& %&' /'b'&' 

  ) &)%&

  ,

 (Dz.U. Nr 113, poz. 734), -) "$ 30 & ! )4!o&

5 ! ) .&

 " $ )  "   , 2 /% &' (Dz.U. Nr 123, poz. 780), $) " 36&!) + 

926) 

&!&' 2 &' 

&! olitego tekstu. "0& /  ! %)&) ))& / !

! (

1) art. 28 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz.U. Nr 129, poz. 600), który stanowi:

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/19

78) "- 0 ) - ) )!    & )  9  )   &' &'

) &

+/ !&9 9% 97:

2) art. 68 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 105, poz. 509), który stanowi: 78) #- ) '  9&  & 

   o  ) 9 

)"+

2. Do czasu wydania przepisów, o których mowa w art. 26, lecz 9 !9 *;

 &  !* 9& )& '!

 & & &  podstawie art. 15 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 67 pkt 2,   )& &

 )% &* & !

 W tym samym okresie osoby, o których mowa w art. 46 )&&

 !)+! & !

y* &! ! )& %)! )&' 

2 %okali mieszkalnych.

3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 54 ust. 4 )&&

 !)#)" '!

 u9 !9 #

 & !*9& )&7: +))& " *

 )&

  )erytorialnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 124, poz. 601), który stanowi: 78))' 9& &  e &!)

 )+/)&&

 !) )2&' 9& 

)& #7:

4) art. 5 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o finansowaniu gmin (Dz.U. Nr 154, poz. 794), który stanowi: 78))' 9& 

)& # )&

9 ( )+' 9& 

 

2) art. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu usta%&

 ! ) '  9&  

 stycznia 1997 r.";

5) art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o finansowaniu gmin (Dz.U. Nr 156, poz. 774), który stanowi: 78)")' 9& 

)& 7: #))& # #

 )&)')' lokalnych i ustawy o finansowaniu gmin (Dz.U. Nr 149, poz. 704), który stanowi: 78))' 9& 

  )&

9 ( )))"' 9& 

)& 1997 r., " *% ))&)2 !

) 2 ) ) '

*

! )owanie w 1997 r.";

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/19

 ) - ) )&  -

!   ' !'  %&' ./01) )2 /&  --$ )2 )( 78)-<  !*9& )&+  ! ./01)

 /&; %a  )& )2 !

 ) - )& /9 ) ! rok 1997 z dnia 21 lutego 1997 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 106). 8))' 9& 


 7:

8) art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o regionalnych /' /'&' 

  ) &)%&

  , gmin (Dz.U. Nr 113, poz. 734), który stanowi: 78))' 9& &  e )&

9 ))")" )$)"3)& )2 !

 ) '  9&  

 )& 1999 r."; ))& "$ 30 & ! ) 4!&

5 ! ) .&

 " $)2&)( 78))' 9& 

)& "$$ )&

9 & ) "3- '  9&  &    7:

10) art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 780), który stanowi: 78))' 9& 

)& - &!t

' &'9& 

 ( )+)))2 

! ) ! k)2)/9 )&' &! )r., "))+)2 )! &)2ykonawczych do ustawy, o której mowa w art. 7.";

11) art. 344 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926), który stanowi: 78)+)' 9& 

)& - )&

9 przepisy art. 22 § 6, art. 28 § 3, art. 46 § 3, art. 48 § 3, art. 56 § 3, art. 58, art. 67 § 3, art. 79 § 3, art. 82 § 3, art. 83, art. 84 § 2, art. 87 § 5, art. 119, art. 196 § 4, art. 283 § 3, art. 303, )+)"+)+#) )+"-' 9y 

 7 + 0&   /  ! %)& ) ) )&  / !

!

 **

)2 &!&'   2 

i)! !'%&,!3) * ' 

)! ! +)2 ! 9& 

1 stycznia 1999 r.

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 4/19

USTAWA z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin

Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 30, poz. 164, Nr 98, poz. 611.

  Przepisy ogólne Art. 1. ) *%( =2'2

 " &)% &/ !)! /9 )1stwa, +  !'

&

  ; &)& 9&  

); &)* Art. 2. <'/9 )2

 %&' ! ! ) 

! )o &/9 ) Art. 3. >% ;) ! )

( /9 )&

3 

 )) )& 3 0/9 )  +" + # + Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348, Nr 79, poz. 484, Nr 80, poz. 491, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 158, poz. 1042), " 2%% !  )!

 3 

   )    %4!&. !

.

 &)% & "- *$0 ") 

 !4

!<2% !5 .

 &)% 3 

   ) ) % 2%%'  ! 

 owych, to jest: 4! . !

.

 &)% b) Unii Metropolii Polskich,

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 5/19

@ A)0%' d) Unii Miasteczek Polskich, @ B

< !'5 &%) !0% ! + % / 

 12 3 

   ) % /

 12 ,)& 

 &'

  ) 1+$ /  / &

3 

 ) !&)2&/% / ! ''% 9&'3 

 )'&)2 9 y;)'%&

% *&

)!* 9&) *% 0 B2 .))&)& %&')2)o! ) ' 2&' ' &!)


 ) *2 ))&' )2 '&)&& %  & )o) *%&'''

/ % 1% o 1 

 1  ' / )&' '2 )owych, #)&''')&'3 

 )'& )y)2 *%&'))%)3 )"%)/ )+ 

' &' 3 

   )

& )2 )& )  %/ )2&' % &

 +$ /  -/ 

 %&'3 

 )/ ! !

&%/l '

) !&'+$ /  !& na)! ( / 

  %&' &  &

 / 

 2' %/ !

&' // 

9 %;%/&'/ 2

 %onych,  2% !  &2 ) '  2/ , & &' 3 o 

 )$$C&2 )' 2/, &znych, $ ! &2

 )' 2/, & &'3 

 )&& ) )) '&

  ' 9&' &

 / /

 ))%&

 3 

  )

&)2&'& *%!/ & " '

*'./01) !)&'!D !5&! !  &'

 3 

 ) '

*)2&'

 )  $     '

* ./01) !)&'!D !5&! !  363).   Dochody gmin Art. 4. '(

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 6/19

&& )!&')2)%&'/ &') d/&')( a) rolnego, / '

* % * *2))&'  %* ! 2/ , & &' &' ,

 karty podatkowej, f) od spadków i darowizn, g) od posiadania psów, "&& )( a) skarbowej, / %)&! !  ! /2) )& z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 491, Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885), c) lokalnych, &'/ &') /&' 2 + &)')&''2/9 )1)&*( #C &2 ) '  2/ , & &' 

 z&' )  

& )%& 2/ *%& ) # a) 9 

)" / C &2 ) '  2/ &' ! )  &!&'  !&' /* !

!&' e /)  

& ) 9 

) - & &

 && 

 )&

 !  zwroty, '& & ! )/9 ) 

)&

'&  ) )&! )  /9 ) !

 '& 

!)

& #/ ! 2%/ ! )%   *%&' p 

w niniejszej ustawie. Art. 5. ' &

 &

))9 ( )! % /9 )1), 1&'

 "&& 

)

 12

3) spadki, zapisy i darowizny, )*2,&'

 

 &'''/o&' )9&  %&' 

&

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 7/19

 )  ) 

 %&' % 9* )&)2 *%&' ) ) " #  )  ) 

  &'   /& 2)2&'

))+ )! & ! 

 &* /&') )&)% % 1 *%&')"))# )+)+) art. 13a ust. 1 i 2, art. 13b ust. 1 i art. 13c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926) )#"))& "- * r. o lasach (Dz.U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 121, poz. 770 i Nr 160, poz. 1079),

6) dotacje z funduszów celowych, )! %  /9 ) 1)   

)! owej zlecone gminom oraz dotacje celowe na inne zadania zlecone gminom ustawami, -& /)1)&')2 

&)-))& $

!$30 & ! )

  ) y)%&

 ) o pracowni' 

 &'  +"  Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z #"+ $"$# #  +)& /)%&

 &&% 9 ) /&' 2 Art. 6. &

 &' )' 2/, & &')%

9 2% ) &2 ) )  = $# = 2&  % 9   !&

 / & ) 'o 2/, & &' 

 &' )  

&  2% !  % 9 ))&&

)% ) 1 9&' +$ / &* ) ' ) 9 

)

27. Art. 7. E 9 %/%/! ) &! 

!/* ! &/  &! & &9 )  n&'

9

)2 !)  

 //%/! )  &! 

! /* ! ) '& )2&'

 ))+%)/ & /9 )2)&'

)2&')  9  ) & & !%  % /& )&' '2/) )& ) 9 

)" "A) D2 *%   2 &)&/ % 1)2&'

)

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 8/19

Art. 7a. <&& )&))&/ ! ' / ( )

2 9& 

& '

*3 &  ' /9 )

& /  )2 ! 9 ! ) 'o

*;

2) )2 9& 2)&/ ! &'/% )2e%&'3 & ' /9 )

&/ )2 ! !! ) ) Art. 7b. <&& )2 )&)/&* 9&t &) '

* ' /e ) &  ' /9 )

& /  )2 ! 9! ) '

*; Art. 8. E 9 %

 !

   

& %/ 

  % ! 2%&' 1 

/= &)

*,  & )

%/&

) % '2

& % ! !  Art. 9. '&

)2 ) /&' 2/  a* &/ 

 '/&

 /o  % ! ) 9 

 ) "  ' *i&'/9 )2

!2= !))

 &)! ! a )2 !&&' / " &

 &' )' 2/, & &'%e !  )% '/ 9 /9 )1)' *&' /9 )2

 ) 

  $ 

 )! 

 )2&

) &' / + E 9 % '& %   

&  )   ) 

i' )2&'

 )  "

  & ! ) &* )% !% % *)&' /&  

& ! )% ,

! stanie i terminach realizacji dochodów gminy, o których mowa w ust.

1. Art. 10.  % % 1

 1 )  '/ e )2))&''&

&&'/ * '

% 9&

 ) !2!)/

)  & )

asta). "<  )2))&''&

&/ &' /& )  %% 1

 1)!  ' / )2  % ) / /  )& o-

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 9/19

)%/ % ) &  %/  

iny. "< %/ )2&'

)"& )owienia. + @ 

&

9 9; 2!) /

)  & )

) z) & *%&')" .), &! '

 *%!&'9 )o)29' 2  &!)

)*2))&'  ) & ! !)&'  & )  )&/  *%&

 )" ))& / ! 2% !   Subwencje i dotacje dla gmin Art. 11. 49

 ) &

!  /9 ) 1) / ! 2%  / ! o Art. 12. F )/ ! 2% !%

)%!

 

 ! 9 C %&' '2 /9 ) 1)  ) )

 )%o&'  *%&') "4)/ ! !)%&* 

 ! !9###C%a&') /9 ) !&2 )& %lnikowych. Art. 12a. @ !)&/ ! 2% !)2 !

)"& % b !  *) 3 ) ! )   /% &' 2 d)&'  % )! 

 )&

 &

 /& , & 3&* 

 ! !9##C%&'o'2/9 )1) " 0 )& / !  *) !  )!& sposób:

1) %  $C )& / !  *)   ) ! subwencji,

2) ) *;/ ! *)  %

 &

&  % &)

)%   Ministra Edu! !   ) 

 4

! <2% ! 5 .

 &)% +5 / !)2 !

)")&! A) D2   A) G! !  )& 

 ! 4

!<2% !5 .

 &)% 

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 10/19

Art. 12b. ./ !)2 !

)")"A) D2 !  2')') 

'+

!+= 9 Art. 13. 1.0 ) !)&/ ! 2% !! )!&2/( % C ) !)&/ ! 2% ! / ! ) 9 

)-)

2)   *%&'))%% 2%&'

)& % 9 !/ !&2 !

3) ) *;  % 

 & &) 

& !%  % ! % /&

 12  2%&'

' )% !   *%&') "5 / !&!  ) 9 

)+A) D2o 

  2%% )!

 +A) D2&! / !

 &d'%&' )&

9 2%))&'*2 

9  &;$C kwoty rezerwy. Art. 14. ./ ! &2  & !  )2&' = )o&' '2 )&' 

 1 /% &   e*%&')" &% !=

B! )

 ! & od 85% analogicz = /%   % &)'

  % ! =

0 "<=B/%  % ) % 9&' )&' '2 o)&'

& &

2 /  % /

 1ców gminy. + <= B = 0 /%  ) '2 & &'  '

)2&'/  & 2y&' )  /9 )  &' % / 

 12 )%&' B2& .))&)& & ) 9 

)" <&*;% 9 !

 / ! &2 ! /% 

9 % / ) $C 29& -C = 0 = B  % /

 z12

& = *%!&%/  %!%a&' '2 /9 ) 1) )&' '2 % &'  w &

2  /% / ! &2 ! %

  $$$

 12 &!

! !'&% 9 )&)) '

*'& wy! ) '%&'%) ) 

& #H /

 12)2 !

))% 1+$ czerwca ro ! / &

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 11/19

Art. 15. %

 % / 

 12  ! 9 $$$ % % /

 122! )% / $$$ " %

 % / 

 12  $$$ $ $$$ % % /

 122! )% / 

 12 + %

 % / 

 12 &9 ! $ $$$ % % /

 z12)%)!&2/( H /

 12 10 000 - 50 000 50 000 - 300 000 0&9 !3+$$$$$ 0 % % /

 12 $$$$I$C% /&

 12 &9 !$$$$ $$$I"$C% /&

 12 &9 !$$$$ +$$$I"C% /&

 12 &9 !+$$$$$

Art. 15a. B

& )2&' = B ! ) & 9 $C = 0 ! )  

  / ! 2% !)2 !

)

12. " *% &*))2&'

) &!

! =0B/%   e*%&') +% 9

&) !)&/% 

9% /

 12

&  = *%!& % /  %! %&' o'2/9 )1) )&' '2 % &'  &

 2 )& (

1) %

 % )2&' = B ! )  & 9 "$$C = 0 3 "$C&9=B$C=0

2) %

 % )2&' = B ! ) & 9 "$$C   & 9 +$$C = 0 3 $C = 0  "C &9 =B"$$C=0

3) %

%)2&'=B! ) &9+$$C=03+C = 0  +$C &9 = B +$$C =0 F )))2&'

)!

! )) /9etowej na dany rok. B

& ! ) )2&'

 )  ' '2 /u9 )1))2&')') 

 9 

e 6 )  &' ) 

 %  ) &* )% !% % *)&' # &') 

 ))2&'

))! i&) &!&)!

24-02-99

obw. Prez. TK dot. art. 15a i 15b (Dz.U. 1997 r. Nr 53, poz. 347)

©Kancelaria Sejmu

s. 12/19

Art. 15b.

1. Minister Finansów informuje poszczególne gminy o: % ! &  '2 )&)   &' )' 2/, & &'&% !  *%o&' ) # ) 9 

 ) " 3 ) 

  + =   ! /9 )& "&* !)&&% !  ))+3) 

 +=  ! /9 )& +  !  !  / ! 2% ! &!) ! ! ) )& /u9 ) !3) 

 +=  ! /u9etowy, + ! / ! ! &!) !! ))&/9 ) ! ) 

 +=  ! /9 )& 

' ) / ! 2% ! &   / ! )2&'

)")") )+)) ) 9 

art. 27b. " @ 

& ! 

 '' /9 )

& &!&' zmian, o których mowa w ust. 1 pkt

4. Art. 16. ./ ! 2% )% %

 ) !&'  +$  /azowego. "./ ! %

&'/% )!&2/(   *%&')+3/% / %9 b 

  %&' / !  2% % &)'

 ) !&' +$ / % 9&' &

 / 

  %onych, " )/ ! 2%&'/% %

% 9&'&

b 

  %&'  % 

 &

&  !%  % /&'

 12 +0 )")! 

&' )&

9 ! *% 

i& ) )  %/

    )&  )2& /%  / ! ) 

  % ) / ! &! ) %/

& 

&' 1! 9 %)  %/

 

& ) w & 3 ) 

 ) enia (lub zmiany granic) gminy. B

& 

  &''!)&' & &)' ) &'

 ;&2/   ! )& / n!)2 !

)")")%  !/ !)) 

 ! 

 

 A)D2 &

odziale.

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 13/19

Art. 16a. &

 &' )' 2/, & &'& %

 &' )%  % ) 2 )&

 ) /% %

 % 9&' / 

  %&' !%  % /& '

 z12 Art. 17.

1. Minister Finansów przekazuje gminom: / !  *)  )2 !

 ) " )'

e &' )2&') 

 &"J+ ) J+ 2% ! 

&/ ! *) ) 

 9 

 ca,

2) ) 2&' )'

 &' / ! )2 !

 ) +) 

 9 

 " E 9 % / !  )   ) 

' *%&' ) 1,

 & ! )&*)% !% % *)&' Art. 18. E 9 % & )%  !  9  & ) )  9 )2&))+ )&    % 9&' '' 

 ) &

 / !  &9 !% 9 !%/))2&'

) 9 !9% 9A) D2

 ! &)% 9 !

 / ! 2% !

 ! ! %/ ) &

! % ! )&  & !

 / ! 2% !) % 9 ) &

 !/ ! d )

&*)% !% % *)&''&/9 

o * ! ) % 9 ) &

&')  )

 "A) D2 

* % //'!tych decyzjach, o których mowa w ust.

1. + 4)& &  % 9  

 )2&'

 ) % ! /9 )1) 4)&)2&'

)+ !) &/ ! 2% ! której mowa w art. 13 ust. 1 pkt

1. Art. 18a. A) D2 *%    2/ /%   ywania dotacji, o których mowa w art. 5 pkt 5a, poszczególnym gminom. Art. 19. B &!&

 %   

)!  !   % )

 &  /9 )1))! %o % !)&' 1 "4)&)! %&')2&'

))%  y!)&' *% '&)2/9 1)

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 14/19

3. Dotacje celowe, o których mowa w ust. 1: &/&; & )&/ 

9%!&

 ) 

 y  % &' 1 "% ! )/9 )1) *! !  ) zrealizowane. < & '2 *%&')" + ) 

 & ! ' % 9 *  ! 0 ))")! 

a 

Art. 21. @/9 )1)

 /&; % )! %  % !)!

 ,  ) 9 

 ) " )!&' 1 &' gmin:

1) inwestycji realizowanych przez gminy, " 1  

&  ! *%&'bnych przepisach, +&)&)2

 &' *%&'/&' ' " B

 ) &

!  /9 ) 1) )!  %  ) &

  o&' 2%2 )2&'

)$))& e*&)

 *)& ## +"$# 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943). + )! , )&! 2%2 *)&' )a! )2&'

)" % * &

)!  !   !

 

  0 ) )!  )2&'

) % ! 2 F &*;)! & &'% !&'%)', n )&! % ! 

 

9  &;$C)* )o& ! )&! ) 9 

))# E 9 % )&! % ! ) 

( )2 !=B)2&)! )

 ! &#$C=i0%/ 

) &

!/ !&2 )2 !

 )  ' 9&' &

 / /

 ))%&

 3 &*;)!)2 !

) 

9  &;C )* )& ! )&! " %  '

*./01) !)&'! D !5&! ! &'

 3 &*;)!)ó !

)

9  &;C)* )& ! )&! #<&*;)!) &

 ! 

&

, n )&! &!)

 )&! 2%2 *)&' 

9 e &;(  &

 % ! )&!3-$C)&*2%&' /9 

&, ) ! )&!

 ! &')o)! /9 ) 1)  & )2& ) 3 "$$C )&)&'*2

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 15/19

"% !&'%)'3"$C)&*2%&'/9 

& &

, ) ! )&!

 ! &'))! /9 )1) &)2&)3+$C)&)&' *2 + ! 9 % )&! ! )  & 1  )&

 

&

 3 $$C )&*2%&'/9 

&, !e)&!

 ! &'))! /9 )1) & )2&)3+$$C)&)&'*2 B

 ) &

! )! ,  )&! ! ) /  9  !  %/ 

 *

  

i)!  ! ,

!  +$  1  /9 )  ! !( &  )&! % &'  

 )! )* )& )&' )&!  ) 

&   % 1  )9 )& )! )& *2 /9 )

&    achunek finansowania poszczególnych inwestycji.

8. Gmina, która nie przeznaczy w danym roku na finansowanie dotowanej inwesty!*2 /9 )

&  !  &

 ! ) ) # ! ) /  ) )!  * !% !  &' &)2 & ! &

  '& /9 ) 1) ) 

 &

 ! 2= !! 91)! )2&

) &

)!

9. Dotacje, o których mowa w ust. 1, nie wykorzystane w danym roku zgodnie z  

% ! )/9 )1) $ )!% !&' )/9 )1) &' *%o&')-)! &)& -$ /o ')&' +$- -#+ ## 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 75, poz. 357 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 770). Art. 21a. B

&/ )2&'&)2=-

 ) &

;)! %, / 9&' 1&' &' 

skutków tej powodzi. " )! )2&'

) % ! 2 Art. 21b. &*)! %&', )&! % &'! 

)2&'

)") )!  1 *%&')" Art. 21c. 5A)2  )%& 

)2&'

 art. 21a ust. 1.

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 16/19

   

    ! 

 Art. 22. B9  ; &)&9& ( & &)!  //9 )

& " , &)2  !!&' & %&' 'odach gminy. "4 &)&9& )2&'

))

 /&; )&&

)2&

 )& ) Art. 23. 4 &)&9& , &)2)2&'

)"") )"

 /&;  &* *% !/9 

& "< & 2  

 

  %  &) %/ 9&  

)  9 / &!& / / /9 )

& % / /' / ! ) &;  e&)&%/9& &

9%*')&) &)%/ 9& Art. 24. F )(  &!&' )& &

 ) &)2 9&  )2&'

 ) "" ) ) "  ) !%&' ) ) &!&'  %&' 

 1 % 9&

&

 )a

)&' &)29& " &!&' & &

  2 )*&' &

i)&' 

 

 ! ) &!&'&)) )  )&' 

 &)2 9& % )2&' ) /   

 

& 

9  &;C%&''2/9 )

& Art. 25. B

) 2)*&' +@&

! 2)*&' 

& &  u 

'/% /) *%!d/ & Art. 26. 1.5A)2%/A) D2

  %; 1 !y / 1

&) )& -

! r. o por ' !'  %&'  ./ 01)  )2 /& prawne (Dz.U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511).

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 17/19

+<)&/ % 1 ! których mowa w ust. 1, okre- u 

*%!/ & A) D2

9 &; ) 1 % 9 !

 / ! 2% ! ) % 9&' ./ 01) )&) &  %/ gwarancji, o których mowa w ust.

1.  " #   $ Art. 27. < )& + &

 &' )' 2/, & &')%

9 2% ) &2 ) )  = $# 2 & & o  '2

& )&)   &' ) o'  2/ , & &'  &' ''

 ) )   !&

 / & &% &   *%&' )

2. "<2 &)2&)/% )!( 2%)&2 )' 2/, & &'  !&

/ &! 2 ) )2&

9 ! )

i

9& =$# =% /&

 12

&  2% ! % /&

 12 &

 ! 2 )   )  1+$  ! / & " 2%)&2 )' 2/, & &'  !&

 / &

9&  = $# = )2& ) # ) ! ) = 2&  % 9   !&

 / & ) '  2/ , & &' a

 &' )  

&  2% !  % 9 ) )&

samym roku, +/% 29

 &)/%  )")/%i  )) 

9& =& &( a) dla 1997 r. - 0,30, b) dla 1998 r. - 0,50, c) dla 1999 r. - 0,75, )/%  )& ! )/%  ) 3, /% % )&&% !  ) !)&'2 )&) 2 &' )' 2/, & &'  !&

/ & Art. 27a.

1. Dla celów obliczenia subwencji wyrównawczej na lata 1997-1999 w miejsce do'2

 )&) 2 &' )' 2/ fizycznych wykazanych w sprawozdaniach gmin, o których mowa w art. 14 ust.

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 18/19

+ &!

! '& )&) 2 &' )'e 2/, & &')%   *%&')" " '& )2&'

 ) )% 

9  ) '2

 )&) &' )' 2/, & &'  &

2 / & 

&  2 & )%&  

 *%&

 ) " ) " )! = *%& ) " ) " ) + %  )2&

 / &/ !&2 + '&

 )&) 2 &' )' 2/ fizycznych w 1999 r., dla celów obliczenia subwencji wyrównawczej na 2000 r., )%

9 2%)&2 ) )  2 =2& % 9  !&

 / & ) '  2/ , & &' 

 &' ) 

& 2% ! % 9 ))&&

 Art. 27b. < # 3 "$$$  / ! )2 !

 ) + ) ) )%&*C ) !)&/ ! 2% ! "4)2J)& &/ !)2 !

)   / ! 2% !%

 /!)&'/ !&2w )2&' &

2 &) /&) 'o2&!& 

& )% 2

 &' odatku dochodowego od osób fizycznych, wykazany w sprawozdaniu gminy za  2 5 )&! A) D2o 

  ) 

 4

! <2% ! 5 .

 erytorialnego. +5 & &) % *% )"1) r)  

9 /&; & &)   %    *%onych w art. 13 ust. 2 i

3. Art. 27c. &% / !#)! &)#)")")+ ust. 1, art. 14, art. 15a i art. 15b, art. 16a, art. 27, art. 27a, art. 27b. Art. 27d. E 9 % )& #+ #/ %/ ! )  &! 

! /* ! & d & ! /%' &2 *; )&' 2 a2 

  )&)))

&)2&')  !! ) & ) &

! 2 &

/&' / 2 d 2)2 & & )!

 ! <&&) ) )/% )&' 2 )!

9 2 &/&%

)% 9 )

&)% 9 a2)2 & &

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 19/19

Art. 27e. 6)& - 

)'&

2/, &znych, o którym mowa w art. 4 pkt 3 lit. a), wynosi 17%. "0&9 % ! =)2&'

)#)

27. Art. 27f. A) D2 *%   

 ) 

 4

! <2% ! 5  .

 &)% & tryb przyznawania gminom subwencji drogowej, o której mowa w art. 12 ust.

2. " <&*; / ! )2 !

 ) % 9 !

& - 

9 /&;9 ) !)&' )&) * !%!o)*2))&' %& !=

 którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i )'%%&' +$ "" 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704 oraz z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780). Art. 29. Traci moc ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich sub- a 

  !%)'3+ 

 )&

  ) &)lnym (Dz.U. Nr 89, poz. 518, z 1991 r. Nr 110, poz. 475, z 1992 r. Nr 50, poz. 229 oraz z 1993 r. Nr 5, poz. 20). Art. 30. )' 9& 

)& 

24-02-99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 164 z 1998 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z 1998

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 1998 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przysługującego urzędnikowi służby cywilnej w okresach niewykonywania pracy oraz jednorazowej odprawy emerytalnej lub rentowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 162 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1998 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego.

zamów dokument

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Utrzymanie dróg gminnych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg gminnych?

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1996-12-05 poz. 774

  Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o finansowaniu gmin.

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-20 poz. 1709

  Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji tekstu jednolitego zmienionego Statutu Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, przyjętego w Hadze dnia 30 czerwca 2005 r.

 • Dziennik Ustaw z 1996-12-06 poz. 704

  Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i ustawy o finansowaniu gmin.

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-11 poz. 644

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-28 poz. 337

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.