Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 106 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-02-02
Data wejscia w życie:1999-02-12
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 106 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 106 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej. Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: §


1. Przepisy rozporządzenia, w których jest mowa o:

1) sądach - odnoszą się do sądów powszechnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i do Sądu Najwyższego z wyłączeniem Izby Wojskowej tego Sądu,

2) prokuratorach - odnoszą się do powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,

3) sędziach - odnoszą się do sędziów, a także do ławników w sądach powszechnych,

4) konwoju wahadłowym - odnoszą się do konwojowania osób z aresztu śledczego oraz zakładu karnego do położonych w bezpośrednim sąsiedztwie sądów lub prokuratur,

5) konwoju etapowym - odnoszą się do konwojowania osób do odległych miejsc docelowych,

6) pomieszczeniach - odnoszą się do pomieszczeń dla osób zatrzymanych. §

2. Do szczegółowego zakresu zadań policji sądowej należy:

1) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w budynkach sądów oraz prokuratur,

2) ochrona życia i zdrowia sędziów, prokuratorów oraz innych osób, w czasie wykonywania przez nich czynności wynikających z realizacji zadań wymiaru sprawiedliwości,

3) wykonywanie czynności procesowych zlecanych przez sąd lub prokuratora,

4) wykonywanie zarządzeń porządkowych sądu, wydanych w celu utrzymania powagi sądu,

5) konwojowanie i doprowadzanie osób na polecenie sądów, prokuratorów i właściwych komendantów Policji,

6) ochrona pomieszczeń w celu uniemożliwienia samowolnego oddalenia się osób tam umieszczonych, bezprawnego wtargnięcia osób postronnych oraz zapobieżenia innym zdarzeniom niebezpiecznym w skutkach dla bezpieczeństwa i porządku publicznego albo zagrażającym uszkodzeniem lub utratą chronionego mienia. § 3.

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

1. Policja sądowa jest usytuowana w strukturze organizacyjnej komend powiatowych Policji.

2. Komórki organizacyjne policji sądowej mogą być tworzone dla kilku sądów i prokuratur, jeżeli jest to uzasadnione ich usytuowaniem i potrzebą zapewnienia efektywności działania.

3. Kierownika komórki organizacyjnej policji sądowej powołuje i odwołuje komendant wojewódzki Policji na wniosek komendanta powiatowego Policji, po zasięgnięciu opinii prezesów sądów i prokuratorów, o których mowa w §

5. §

4. Policja sądowa, przy wykonywaniu zadań, współdziała z pracownikami sądów i prokuratur, Służbą Więzienną oraz specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi realizującymi fizyczną i techniczną ochronę budynków, w których mieszczą się sądy i prokuratury. §

5. Prezesi sądów okręgowych (apelacyjnych) i prokuratorzy okręgowi (apelacyjni) kierują do właściwego komendanta wojewódzkiego Policji wnioski i opinie dotyczące:

1) zagrożeń dla życia i zdrowia osób lub bezpieczeństwa i porządku publicznego w sądach i prokuraturach,

2) wykonywania zadań policji sądowej, o których mowa w § 2,

3) realizacji współdziałania, o którym mowa w § 4,

4) powołania i odwołania kierownika komórki organizacyjnej policji sądowej. § 6.

1. Pomieszczenia policji sądowej znajdują się w budynkach sądów lub prokuratur albo w budynkach Policji.

2. Koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń policji sądowej znajdujących się w budynkach sądów lub prokuratur ponosi właściwy sąd lub właściwa prokuratura. §

7. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia `996 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej (Dz.U. Nr 42, poz. 186). §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2005-10-25

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 106 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 98 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 97 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 100 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu powoływania i odwoływania członków Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 109 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 108 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania komisji konkursowych i regulaminu konkursów na stanowisko komendanta wojewódzkiego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Policji.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 99 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 107 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lutego 1999 r. z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 101 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania delegatów na Pierwszy Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 103 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie zakwaterowania tymczasowego oraz hoteli garnizonowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 104 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 102 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania dyscyplinarnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 105 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych w Białej Podlaskiej, Bydgoszczy, Jeleniej Górze, Kielcach-Masłowie, Łodzi-Lublinku, Mielcu, Szymanach koło Szczytna, Świdniku, Zielonej Górze-Babimoście i Zielonej Górze-Przylepie.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 110 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie określenia dokumentów, które powinny znajdować się w pojeździe szynowym z napędem, oraz wzorów tych dokumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 96 z 1999

  Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-08-28 poz. 1093

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie szczególowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-10 poz. 23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia komend rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-08 poz. 252

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-18 poz. 419

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

 • Monitor Polski 2002 nr 33 poz. 512

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2002 r. nr 111-47-02 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.