Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 107 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lutego 1999 r. z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-02-03
Data wejscia w życie:1999-02-20
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 107 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 107

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych. Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: §


1. Wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych, określają tabele wynagrodzeń, stanowiące załącznik do rozporządzenia. § 2.

1. Do stażu służby wymaganego do zajmowania stanowisk służbowych określonych w załączniku do rozporządzenia nie wlicza się okresu służby kandydackiej, osiemnastu miesięcy studiów stacjonarnych w Wyższej Szkole Policji odbytych przez osobę, która egzamin wstępny zdała przed przyjęciem do służby w Policji, urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego oraz okresu oddelegowania do wykonywania zadań służbowych poza Policją na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668), zwanej dalej „ustawą”.

2. Do stażu służby wymaganego do zajmowania stanowisk służbowych określonych w tabeli 1 załącznika do rozporządzenia, z wyjątkiem stanowisk komendanta komisariatu Policji i jego zastępcy, zalicza się pełnienie służby na stanowisku komendanta lub zastępcy komendanta w komendzie, komisariacie lub szkole Policji, z zastrzeżeniem ust. 4 i

5.

3. Wymagany okres pełnienia służby na stanowisku komendanta lub zastępcy komendanta w komendzie, komisariacie lub szkole Policji wynosi dla stanowiska:

1) Komendanta Głównego Policji i jego zastępcy, komendanta wojewódzkiego (stołecznego ) Policji - 5 lat,

2) I i II zastępcy komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji - 4 lata,

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

3) komendanta powiatowego (miejskiego) Policji w komendzie powiatowej (miejskiej) I i II kategorii - 3 lata,

4) komendanta powiatowego (miejskiego)Policji w komendzie powiatowej (miejskiej) Policji III, IV i V kategorii, I zastępcy i zastępców komendanta powiatowego (miejskiego) Policji w komendzie powiatowej (miejskiej) Policji I i II kategorii - 2 lata.

4. Pełnienia służby na stanowisku dyrektora biura (równorzędnego) lub jego zastępcy w Komendzie Głównej Policji, na stanowisku naczelnika wydziału lub jego zastępcy w komendzie wojewódzkiej (stołecznej) Policji oraz na stanowisku dowódcy oddziału lub zastępcy dowódcy oddziału prewencji Policji jest równoznaczne ze spełnieniem wymogu, o którym mowa w ust.

2.

5. W przypadku stażu służby wymaganego do zajmowania stanowiska komendanta lub zastępcy komendanta powiatowego (miejskiego) Policji pełnienie służby na stanowisku naczelnika wydziału lub jego zastępcy w komendzie powiatowej (miejskiej), komisariacie oraz komisariacie specjalistycznym Policji jest równoznaczne ze spełnieniem wymogu, o którym mowa w ust.

2. §

3. Wymogiem uzyskania kwalifikacji zawodowych podoficera, aspiranta lub oficera Policji jest ukończenie odpowiedniej szkoły Policji albo złożenie egzaminu podoficerskiego, aspiranckiego lub oficerskiego. §

4. Policjanta nie posiadającego wykształcenia średniego, o którym mowa w art. 25 ust. 2 ustawy, można mianować na stanowisko służbowe wykonawcze w oddziale prewencji lub pododdziale antyterrorystycznym Policji. § 5.

1. DO mianowania lub powołania policjanta na stanowisko służbowe, zaszeregowane do grupy uposażenia zasadniczego od „0” do „08”, niezbędne jest posiadanie przez niego wykształcenia wyższego z tytułem magistra.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Policji, na wniosek komendanta wojewódzkiego (stołecznego), komendanta powiatowego (miejskiego) oraz komendanta szkoły Policji, może wyrazić zgodę na mianowanie lub powołanie policjanta na stanowisko służbowe zaszeregowane do grupy uposażenia zasadniczego od „01” do „08”, jeżeli posiada on wykształcenie wyższe zawodowe, przy spełnieniu pozostałych wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych i stażu pracy. §


6. Policjant mianowany na stanowisko służbowe przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, który nie spełnia wymogów określonych w rozporządzeniu, zachowuje uprawnienia do zajmowania tego stanowiska.

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

§

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lutego 1999 r. (poz. 107)

TABELE WYMAGAŃ W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY, JAKIM POWINNI ODPOWIADAĆ POLICJANCI NA STANOWISKACH KOMENDANTÓW POLICJI I INNYCH STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH Tabela 1 wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i ich zastępców Liczba lat służby 7 7 7 7 7 6 6 5 5 7 4 7

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stanowisko Komendant Główny Policji Zastępca Komendanta Głównego Komendant wojewódzki, stołeczny I i II zastępca komendanta wojewódzkiego, stołecznego Komendant powiatowy, miejski * I zastępca i zastępca komendanta powiatowego, miejskiego * Komendant powiatowy, miejski ** I zastępca i zastępca komendanta powiatowego, miejskiego ** Komendant komisariatu Zastępca komendanta komisariatu

Wykształcenie wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe średnie wyższe średnie

Kwalifikacje zawodowe oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie aspiranckie oficerskie aspiranckie

* w komendzie powiatowej (miejskiej) I i II kategorii ** w komendzie powiatowej (miejskiej) III, IV i V kategorii

Tabela 2 wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach kierowniczych w Komendzie Głównej Policji

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Stanowisko Dyrektor biura (inspektoratu, laboratorium) Zastępca dyrektora biura (inspektoratu, laboratorium) Dyrektor zarządu Zastępca dyrektora zarządu Naczelnik wydziału 0 radca prawny Redaktor naczelny Naczelnik wydziału Zastępca naczelnika wydziału Zastępca redaktora naczelnego Kierownik samodzielnej sekcji Kierownik sekcji

Wykształcenie wyższe wyższe wyższe wyższe według odrębnych przepisów wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe

Kwalifikacje zawodowe oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie

Liczba lat służby 7 7 7 6 5 5 5 4 4 4 3

Tabela 3 wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach kierowniczych i dowódczych w komendzie wojewódzkiej i Komendzie Stołecznej Policji Liczba lat służby 7 6 4 6 4 6 6 6 4 5 3 6 7 6 3 2 5 1

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Stanowisko Szef logistyki Naczelnik wydziału (inspektoratu, laboratorium) Zastępca naczelnika wydziału (inspektoratu, laboratorium) Kierownik samodzielnej sekcji Kierownik izby dziecka Kierownik ośrodka szkolenia Kierownik ośrodka Zastępca kierownika ośrodka szkolenia Kierownik sekcji Dowódca oddziału prewencji Zastępca dowódcy oddziału prewencji Dowódca kompanii Zastępca dowódcy kompanii Dowódca samodzielnego plutonu

Wykształcenie wyższe wyższe wyższe średnie wyższe średnie wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe średnie wyższe wyższe wyższe wyższe średnie wyższe

Kwalifikacje zawodowe oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie aspiranckie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie aspiranckie oficerskie

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

15 16

Dowódca plutonu Policjant - dowódca drużyny Tabela 4

średnie wyższe średnie średnie

aspiranckie oficerskie aspiranckie podoficerskie

5 1 2 1

wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach kierowniczych i dowódczych w komendzie powiatowej (miejskiej) Policji Liczba lat służby 5 7 4 6 4 4 6 2 5 3 3 2 4 1 3 2 1

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Stanowisko Naczelnik wydziału Zastępca naczelnika wydziału Kierownik izby dziecka Kierownik samodzielnej sekcji Kierownik sekcji Kierownik referatu Kierownik rewiru dzielnicowych Dowódca kompanii Zastępca dowódcy kompanii Dowódca plutonu Policjant - dowódca drużyny

Wykształcenie wyższe średnie wyższe średnie wyższe wyższe średnie wyższe średnie średnie średnie wyższe średnie wyższe średnie średnie średnie Tabela 5

Kwalifikacje zawodowe oficerskie aspiranckie oficerskie aspiranckie oficerskie oficerskie aspiranckie oficerskie aspiranckie aspiranckie aspiranckie oficerskie aspiranckie oficerskie aspiranckie aspiranckie podoficerskie

wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach kierowniczych i dowódczych w komisariacie i komisariacie specjalistycznym Policji Liczba lat służby 4 6 73 5 3 5 1

2005-10-25

Lp. 1 2 3 4


Stanowisko Naczelnik wydziału Zastępca naczelnika wydziału Kierownik samodzielnej sekcji Kierownik sekcji

Wykształcenie średnie średnie średnie średnie

Kwalifikacje zawodowe oficerskie aspiranckie oficerskie aspiranckie oficerskie aspiranckie oficerskie

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

5 6 7 8 9 10

Kierownik referatu Kierownik rewiru dzielnicowych Dowódca kompanii Zastępca dowódcy kompanii Dowódca plutonu Policjant - dowódca drużyny Tabela 6

średnie średnie średnie średnie średnie średnie

aspiranckie aspiranckie aspiranckie oficerskie aspiranckie oficerskie aspiranckie aspiranckie podoficerskie podoficerskie

4 3 3 2 4 1 4 2 5 1

wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci n a stanowiskach kierowniczych i dowódczych w Wyższej Szkole Policji Liczba lat służby 7 7 7 6 5 4 5 5 4 3 3 5 2

Lp. Komendant 1

Stanowisko

Wykształcenie według odrębnych przepisów według odrębnych przepisów według odrębnych przepisów według odrębnych przepisów według odrębnych przepisów według odrębnych przepisów wyższe według odrębnych przepisów wyższe wyższe wyższe średnie wyższe

Kwalifikacje zawodowe oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie

Zastępca komendanta 2 Dyrektor instytutu 3 Zastępca dyrektora instytutu 4 Kierownik zakładu 5 Zastępca kierownika zakładu 6 7 8 9 10 11 12 Zastępca naczelnika wydziału Kierownik samodzielnej sekcji Kierownik sekcji Dowódca kompanii Naczelnik wydziału Dyrektor biblioteki

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

Tabela 7 wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach kierowniczych i dowódczych w szkole Policji Liczba lat służby 7 7 6 6 5 5 5 5 4 4 4 3 5 3

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Stanowisko Komendant Zastępca komendanta Kierownik Międzynarodowego Centrum Specjalistycznych Szkoleń Policji Kierownik zakładu Zastępca kierownika zakładu Naczelnik wydziału Kierownik studium Kierownik biblioteki centralnej Zastępca naczelnika wydziału Kierownik samodzielnej sekcji Kierownik biblioteki Kierownik sekcji Dowódca kompanii

Wykształcenie wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe średnie wyższe

Kwalifikacje zawodowe oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie

Tabela 8 wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach samodzielnych i wykonawczych w komendach, komisariatach i innych jednostkach Policji Liczba lat służby -7 (4) * 6 (2) * 4 (2) * 2 (-) 5 (2) * 7 7 5 -7

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stanowisko Doradca Komendanta Głównego Główny księgowy budżetu KGP ** Główny księgowy jednostki Główny księgowy komendy wojewódzkiej, stołecznej Główny księgowy komendy powiatowej, miejskiej Rzecznik prasowy KGP * Główny specjalista Rzecznik prasowy Radca prawny Dyżurny operacyjny kraju

Wykształcenie wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe średnie wyższe wyższe wyższe według odrębnych przepisów wyższe

Kwalifikacje zawodowe oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 8/8

11 12 13 14 15 16 17

Zastępca dyżurnego operacyjnego kraju Dyżurny komendy wojewódzkiej, stołecznej Dyżurny komendy powiatowej, miejskiej Dyżurny oddziału prewencji Dyżurny komisariatu Pomocnik dyżurnego Profesor Adiunkt

wyższe wyższe wyższe średnie średnie średnie średnie średnie średnie według odrębnych przepisów według odrębnych przepisów według odrębnych przepisów według odrębnych przepisów wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe średnie wyższe wyższe wyższe wyższe średnie według odrębnych przepisów wyższe średnie wyższe wyższe średnie średnie średnie średnie średnie wyższe wyższe **** średnie wyższe ****

oficerskie oficerskie oficerskie aspiranckie aspiranckie oficerskie aspiranckie aspiranckie podoficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie oficerskie aspiranckie oficerskie oficerskie aspiranckie oficerskie oficerskie aspiranckie aspiranckie aspiranckie aspiranckie aspiranckie oficerskie oficerskie aspiranckie aspiranckie

5 6 5 6 5 3 5 5 7 --7 5 6 4 3 --6 -4 5 -5 --4 3 -3 3 2 1 -2 2 2 1

18 Starszy wykładowca WSPol *** 19 Wykładowca WSPol *** 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Młodszy specjalista Starszy asystent WSPol *** Starszy asystent Starszy instruktor Instruktor, starszy technik Młodszy instruktor, technik Młodszy technik Asystent WSPol *** Starszy referent prawny Asystent Referent prawny Starszy wykładowca Wykładowca Młodszy wykładowca Lektor Starszy specjalista Starszy specjalista - psycholog Szef sztabu Pomocnik dowódcy oddziału prewencji Specjalista Specjalista - lekarz

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 9/9

42 43 44 45 46 47 48

Starszy dzielnicowy Młodszy asystent Dzielnicowy Młodszy dzielnicowy Szef kompanii Starszy policjant Policjant

średnie średnie średnie średnie średnie średnie średnie nie posiadający średniego wykształcenia według odrębnych przepisów średnie nie posiadający średniego wykształcenia według odrębnych przepisów średnie nie posiadający średniego wykształcenia średnie nie posiadający średniego wykształcenia średnie nie posiadający średniego wykształcenia średnie nie posiadający średniego wykształcenia

aspiranckie aspiranckie podoficerskie aspiranckie podoficerskie podoficerskie podoficerskie podoficerskie podoficerskie podoficerskie podoficerskie podoficerskie podoficerskie podoficerskie podoficerskie podoficerskie podoficerskie przeszkolenie podstawowe przeszkolenie podstawowe ---

4 -1 3 2 4 2 1 3 --2 --2 -2 -----

Policjant - pielęgniarka 49 Starszy referent 50 Starszy referent - pielęgniarka 51 Referent 52 Młodszy referent 53 Starszy aplikant 54 55 Aplikant

* - liczba służby (pracy), w tym w księgowości, ** - KGP - Komenda Główna Policji, *** - WSPol - Wyższa Szkoła Policji, **** - wyższe prawnicze Tabela 9

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 10/10

wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach w orkiestrach Policji Liczba lat służby 5 3 3 3 --3 ---

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stanowisko Kapelmistrz II kapelmistrz Kierownik sekcji muzycznej Starszy asystent tamburmajor Muzyk - solista Asystent - muzyk odpowiedzialny Szef orkiestry Starszy policjant - muzyk Policjant

Wykształcenie wyższe * wyższe * wyższe * średnie ** średnie ** średnie *** średnie *** średnie *** średnie ***

Kwalifikacje zawodowe oficerskie oficerskie aspiranckie aspiranckie aspiranckie aspiranckie aspiranckie podoficerskie podoficerskie

* wyższe muzyczne, ** średnie muzyczne, *** oraz podstawowe muzyczne

2005-10-25

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 107 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 98 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 97 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 100 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu powoływania i odwoływania członków Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 109 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 108 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania komisji konkursowych i regulaminu konkursów na stanowisko komendanta wojewódzkiego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Policji.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 99 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 101 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania delegatów na Pierwszy Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 106 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 103 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie zakwaterowania tymczasowego oraz hoteli garnizonowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 104 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 102 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania dyscyplinarnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 105 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych w Białej Podlaskiej, Bydgoszczy, Jeleniej Górze, Kielcach-Masłowie, Łodzi-Lublinku, Mielcu, Szymanach koło Szczytna, Świdniku, Zielonej Górze-Babimoście i Zielonej Górze-Przylepie.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 110 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie określenia dokumentów, które powinny znajdować się w pojeździe szynowym z napędem, oraz wzorów tych dokumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 96 z 1999

  Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

zamów dokument

Porady prawne

 • Awans w policji podczas urlopu wychowawczego

  Do służby w Policji zostałam przyjęta z dniem 20.09.1995 roku. Obecnie zajmuje stanowisko eksperta. Z dniem 24 lipca 2006 roku zostałam mianowana na stopień nadkomisarza (...)

 • Świadczenia socjalne żołnierzy

  Czy w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyz... w/g paragrafu 11 ust. (...)

 • Badania psychotechniczne

  Jestem pracownikiem służby cywilnej zatrudnionym na stanowisku poborcy skarbowego. Używam własny samochód do celów służbowych i mam za to wypłacaną delegację wg (...)

 • Ważność szkoleń BHP

  Przez jaki okres ważne są szkolenia bhp wstępne, podstawowe i okresowe? Czy pracownicy biurowi mogą podlegać tylko szkoleniom wstępnym, gdy tak ustali prezes firmy?

 • Wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego

  Czy jest gdzieś zapisane od czego zależy wysokość wynagrodzenia inspektora nadzoru przy danej budowie?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-13 poz. 713

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-29 poz. 282

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-25 poz. 202

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-12 poz. 1125

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

 • Dziennik Ustaw z 2006-03-28 poz. 371

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowisk służbowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.