Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 110 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie określenia dokumentów, które powinny znajdować się w pojeździe szynowym z napędem, oraz wzorów tych dokumentów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-01-26
Data wejscia w życie:1999-02-27
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 110 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 110

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie określenia dokumentów, które powinny znajdować się w pojeździe szynowym z napędem oraz wzorów tych dokumentów. Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 96, poz. 591 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: §


1. W pojeździe szynowym z napędem powinny znajdować się następujące dokumenty:

1) świadectwo sprawności technicznej pojazdu szynowego,

2) książka pokładowa pojazdu z napędem,

3) karta próby hamulca,

4) wykaz wagonów w składzie pociągu. § 2.

1. Określa się:

1) wzór książki podkładowej pojazdu z napędem, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) wzór karty próby hamulca, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3) wzór wykazu wagonów w składzie pociągu, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Wzór świadectwa sprawności technicznej pojazdu szynowego określają odrębne przepisy. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 stycznia 1999 r. (poz. 110)

KSIĄŻKA PODKŁADOWA POJAZDU Z NAPĘDEM

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

Część I

.............................................. (pozycja, pod którą pojazd wpisany

jest do rejestru)

1. ........................................................

(rodzaj, numer i seria pojazdu)

2. .......................................................

(data dopuszczenia do eksploatacji)

...............................................

(numery fabryczne silników trakcyjnych)

...............................................

(numery fabryczne zestawów kołowych)

...............................................

(numery fabryczne kotłów)

Część II Lp. 1 Data, godzina miejsce przekazania pojazdu do użytkowania 2 Usterki i nieprawidłowości stwierdzone w czasie jazdy 3 Data, nazwisko i podpis maszynisty prowadzącego pojazd 4

Część III

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

Roboty naprawcze

wykaz najważniejszych części i podzespołów, które uległy wymianie Data przeprowadzen ia robót naprawczych (od-do) Miejsce wykonywania robót naprawczych Przebieg od ostatniej naprawy Podpis przyjmującego pojazd

Lp.

Rodzaj i opis przeprowadzonej naprawy

Część IV Pomiary nacisku kół na szyny

Lp. Data przeprowadzonych pomiarów Wyniki przeprowadzonych pomiarów Podpis osoby dokonującej pomiarów

Załącznik nr 2

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

KARTA PRÓBY HAMULCA I. Próby hamulca dokonane w czasie postoju

1. ...................................................................................................................................................

stacja dokonania próby (stempel)

2. ...................................................................

3. Nr pociągu ........................................................

4. Próba dokonana z: *) a) pojazdu trakcyjnego pociągowego (rodzaj, seria i numer) .................................................................................................................................................... b) innego pojazdu trakcyjnego c) sieci stałej sprężonego powietrza

5. Masa brutto pociągu ........................................................................................................... ton

6. Masa hamująca wymagana ........................................ % ................................................... ton

7. Masa hamująca rzeczywista ............................................................................................... ton

8. Numery wagonów z wyłączonym hamulcem .......................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

9. Numer ostatniego wagonu .......................................................................................................

10. Ciśnienie powietrza w przewodzie ostatniego wagonu ......................................................... ...............................................................

(podpis osoby dokonującej próby)

........................................................

(podpis maszynisty)

...................................................

(podpis kierownika pociągu)

___________

*)

Niepotrzebne skreślić

II. Próby hamulca wykonane w czasie przebiegu pociągu

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

Data

Stacja

1

2

Rodzaj próby: uproszczo na szczegóło wa (U.S.) 3

W razie zmian w składzie pociągu lub powtórnej próby szczegółowej masa liczba numer masa masa hamująca wyłączo- ostatniego brutto hamująca rzeczywisnych wagonu pociągu wymagana ta wagonów pociągu 4 5 6 7 8

Rodzaj, seria i numer pojazdu trakcyjnego 9

Podpis osoby wykonującej próbę 10 maszynisty 11

Załącznik nr 3

WYKAZ WAGONÓW W SKŁADZIE POCIĄGU Numer pociągu ......... wyprawionego dnia ....... 1999...r. ze stacji ............. do stacji .................. Kierownik pociągu ................... stacjonującego w ................... ze stacji ...........do stacji ........... Numer pociągu ......... wyprawionego dnia ....... 1999...r. ze stacji ............. do stacji .................. Kierownik pociągu ................... stacjonującego w ................... ze stacji ...........do stacji ...........

1 2 3a ładownych numery wagonów

*)

3b

3c obliczeniowych

4a waga ładunku

4b ogólna masa wagonu

4c rzeczywista masa hamująca

5a

5b

6

7 uwagi (w tym informacje o wagonach przewożących materiały niebezpieczne według klasyfikacji RID)

próżnych

stacja

seria wagonu

numer węzła liczba osi w tonach nadania przeznaczenia

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

Potwierdzenie odbioru wagonów zgodnie z wykazem na stacji początkowej

Potwierdzenie odbioru wagonów zgodnie z wykazem na stacji końcowej

.....................................................

(podpis maszynisty lub kierownika pociągu)

........................................................

(podpis pracownika odprawiającego i rewidenta wagonów)

*)

Przy numeracji 6-cyfrowej w początkowych dwu kolumnach podać cechę wagonów obcych

2005-10-25

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 110 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 98 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 97 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 100 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu powoływania i odwoływania członków Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 109 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 108 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania komisji konkursowych i regulaminu konkursów na stanowisko komendanta wojewódzkiego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Policji.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 99 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 107 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lutego 1999 r. z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 101 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania delegatów na Pierwszy Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 106 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 103 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie zakwaterowania tymczasowego oraz hoteli garnizonowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 104 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 102 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania dyscyplinarnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 105 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych w Białej Podlaskiej, Bydgoszczy, Jeleniej Górze, Kielcach-Masłowie, Łodzi-Lublinku, Mielcu, Szymanach koło Szczytna, Świdniku, Zielonej Górze-Babimoście i Zielonej Górze-Przylepie.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 96 z 1999

  Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-18 poz. 1174

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003

 • Dziennik Ustaw z 2001-01-30 poz. 98

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru kwestionariusza przedsiębiorstwa państwowego przeznaczonego do komercjalizacji oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzania aktu komercjalizacji.

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-16 poz. 105

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz wzorów rozliczeń tych dotacji.

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-05 poz. 1312

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-05 poz. 567

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.