Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 96 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-01-08
Data wejscia w życie:1999-02-27
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 96 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 8 stycznia 1999 r.

Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego

Art. 1.

1. Przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194) w zakresie dotyczącym:


1) tworzenia i funkcjonowania sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół specjalnych, sportowych oraz mistrzostwa sportowego - wchodzą w życie z dniem 1 września 1999 r., z zastrzeżeniem ust. 2,

2) tworzenia i funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół specjalnych, sportowych oraz mistrzostwa sportowego - wchodzą w życie z dniem 1 września 2002 r.,

3) obowiązku szkolnego realizowanego w szkołach, o których mowa w pkt 1 wchodzą w życie z dniem 1 września 1999 r.,

4) obowiązku nauki realizowanego w szkołach, o których mowa w pkt 2, oraz w formach pozaszkolnych - wchodzą w życie z dniem 1 września 2002 r.

2. Sprawdzian, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w ust. 1, przeprowadza się na zakończenie nauki w sześcioletniej szkole podstawowej, począwszy od 2002 r. Art. 2.

1. Dotychczasowe szkoły podstawowe z dniem 1 września 1999 r. stają się sześcioletnimi szkołami podstawowymi, o których mowa w ustawie wymienionej w art.

1.

2. Gimnazja są tworzone z dniem 1 września 1999 r. Tworzenie gimnazjów w roku szkolnym 1999/2000 następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego kuratora oświaty.

3. Szkoły ponadgimnazjalne, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a)-d) ustawy wymienionej w art. 1, są tworzone z dniem 1 września 2002 r.

4. Szkoły ponadgimnazjalne, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. e) i f) ustawy wymienionej w art. 1, są tworzone z dniem 1 września 2004 r.

Opracowano na podstawie Dz.U. z 1999 r. Nr 12, poz. 96, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 104, poz. 1104, Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, Nr 147, poz. 1644.

2005-08-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

5. Szkoły policealne, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy wymienionej w art. 1, są tworzone z dniem 1 września 2005 r. Art. 2a.

1. Z dniem 1 września 2001 r., a w przypadku szkół dla dorosłych - z dniem 1 września 2003 r., likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowej szkoły zasadniczej i szkół średnich, z wyjątkiem technikum oraz liceum na podbudowie programowej szkoły zasadniczej oraz szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, z zastrzeżeniem art. 6a.

2. Na rok szkolny 2001/2002, a w przypadku szkół dla dorosłych - na rok szkolny 2003/2004, nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej dotychczasowej szkoły zasadniczej i szkół średnich, z wyjątkiem technikum oraz liceum na podbudowie programowej szkoły zasadniczej oraz szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej. Art. 2b.

1. Z dniem 1 września 2004 r., a w przypadku szkół dla dorosłych - z dniem 1 września 2006 r., likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego technikum oraz liceum na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, z zastrzeżeniem art. 6a.

2. Na rok szkolny 2004/2005, a w przypadku szkół dla dorosłych - na rok szkolny 2006/2007, nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej technikum wymienionego w ust.

1. Art. 2c.

1. Z dniem 1 września 2002 r. organy prowadzące dotychczasowe szkoły zasadnicze oraz szkoły średnie, z wyjątkiem techników oraz liceów na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkół policealnych i szkół pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych - przekształcą je w typy szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a)-d) ustawy wymienionej w art.

1.

2. Organ prowadzący może w okresie od 1 września 2002 r. do 31 sierpnia 2004 r. utworzyć w dotychczasowej szkole ponadpodstawowej dla dorosłych oddziały szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych.

3. Do oddziałów, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepisy dotyczące szkół ponadgimnazjalnych, a uczniowie tych oddziałów otrzymują świadectwa ustalone dla tych szkół, opatrzone pieczęcią dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.

4. Z dniem 1 września 2004 r. organy prowadzące dotychczasowe technika oraz licea na podbudowie programowej szkoły zasadniczej oraz dotychczasowe szkoły ponadpodstawowe dla dorosłych - przekształcą je w typy szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a)-f) ustawy wymienionej w art. 1, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty oraz urzędu pracy i rady zatrudnienia odpowiednio powiatowych lub wojewódzkich.


2005-08-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

5. Z dniem 1 września 2005 r. organy prowadzące dotychczasowe szkoły policealne i szkoły pomaturalne przekształcą je w szkoły policealne, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy wymienionej w art.

1. 6. Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się, jeżeli organ prowadzący dotychczasową szkołę ponadpodstawową postanowił o stopniowej likwidacji szkoły z zapewnieniem możliwości jej ukończenia przez dotychczasowych uczniów.

7. Przepisy ust. 1-5 nie uchybiają uprawnieniom organów prowadzących do zakładania szkół, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art.

1. 8. Do przekształceń, o których mowa w ust. 1, 4 i 5, nie stosuje się przepisów art. 59 ustawy wymienionej w art.

1. Art. 2d. Szkoła ponadpodstawowa, o której mowa w art. 2c ust. 6, do czasu zakończenia likwidacji może być połączona w zespół z inną szkołą ponadpodstawową tego samego lub innego typu, oraz ze szkołą ponadgimnazjalną. Art. 2e. Przepisy art. 2a-2d stosuje się odpowiednio do dotychczasowych ponadpodstawowych szkół specjalnych oraz szkół dwujęzycznych o wydłużonym cyklu kształcenia. Art. 3.

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, sposób i terminy dostosowania działalności dotychczasowych szkół podstawowych do wymogów nowego systemu szkolnego oraz tworzenia gimnazjów, z uwzględnieniem zasady zapobiegania rozdrobnieniu sieci szkolnej.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury, określi, w drodze rozporządzenia, sposób i terminy wprowadzenia nowych typów szkół artystycznych oraz przekształcenia dotychczasowych szkół artystycznych w szkoły nowego typu i ich funkcjonowanie w systemie oświaty, z uwzględnieniem zasady, że uczniom uczęszczającym do dotychczasowych szkół artystycznych II stopnia, z wyjątkiem szkół baletowych, zapewnia się możliwość ich ukończenia na zasadach obowiązujących przed dniem 1 września 1999 r. Art. 4.

1. Z dniem 1 września 1999 r. uczniowie klas I-VI dotychczasowych szkół podstawowych stają się uczniami odpowiednich klas sześcioletniej szkoły podstawowej.

2. Z dniem 1 września 1999 r. uczniowie, którzy ukończyli klasę szóstą, oraz uczniowie klasy siódmej, którzy nie otrzymali promocji do klasy ósmej, dotychczasowych szkół podstawowych stają się uczniami pierwszej klasy gimnazjum.

3. Świadectwo ukończenia klasy szóstej w roku szkolnym 1998/1999 jest równoważne ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.

2005-08-31

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

4. Na świadectwach, o których mowa w ust. 3, umieszcza się następującą adnotację: „Świadectwo niniejsze jest równoważne ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej”.

5. Świadectwa ukończenia klasy szóstej lub siódmej, posiadane przez osoby, które przed rokiem szkolnym, o którym mowa w ust. 3, nie ukończyły szkoły podstawowej, uprawniają do kontynuowania nauki w gimnazjum odpowiednio w klasie pierwszej lub drugiej. Art. 5.

1. Uczniowie będący w dniu 1 września 1999 r. uczniami klas ósmych dotychczasowych szkół podstawowych kończą te szkoły na dotychczasowych zasadach oraz kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych i kończą te szkoły na zasadach obowiązujących przed tym dniem.

2. Uczniowie klas ósmych, którzy w roku szkolnym 1999/2000 nie otrzymali promocji, stają się uczniami klasy drugiej gimnazjum.

3. Świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej uprawnia od dnia 1 września 2002 r. do kontynuowania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. Art. 6.

1. Uczniowie będący w dniu 1 września 1999 r. uczniami klas ósmych dotychczasowych szkół podstawowych realizują obowiązek szkolny w tych szkołach, a po ich ukończeniu realizują obowiązek nauki w publicznych lub niepublicznych szkołach ponadpodstawowych albo w formach pozaszkolnych do ukończenia 18 roku życia.

2. Uczniowie, którzy w dniu 1 września 1999 r. ukończyli dotychczasową szkołę podstawową, realizują obowiązek nauki w publicznych lub niepublicznych szkołach ponadpodstawowych albo w formach pozaszkolnych do ukończenia 18 roku życia.

3. Przepis ust. 2 stosuje się również do osób, które przed dniem 1 września 1999 r. ukończyły szkołę podstawową i nie kontynuują nauki, a w dniu 1 września 1999 r. nie ukończyły 18 roku życia. Art. 6a.

1. Uczniowie dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, którzy nie ukończą klasy ulegającej likwidacji i nie uzyskają tym samym promocji do klasy programowo wyższej, mogą jednorazowo powtórzyć tę klasę i kontynuować naukę w zakresie szkoły ponadpodstawowej w oddziale zbiorczym dla uczniów niepromowanych lub w szkole dla dorosłych, z zastrzeżeniem ust. 3.


2. Organy prowadzące dotychczasowe szkoły ponadpodstawowe zorganizują dla uczniów, o których mowa w ust. 1, oddziały zbiorcze obejmujące odpowiednie klasy dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej albo zapewnią tym uczniom możliwość kontynuowania nauki w zakresie szkoły ponadpodstawowej w innej formie.

3. Uczniowie klas drugich dotychczasowych szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem uczniów techników oraz liceów na podbudowie programowej szkoły za2005-08-31

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

sadniczej, uczniów szkół policealnych i pomaturalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych dla dorosłych, którzy w roku szkolnym 2001/2002 nie uzyskają promocji do klasy trzeciej, mogą z dniem 1 września 2002 r. podjąć naukę odpowiednio w klasie pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a)-d) ustawy wymienionej w art.

1.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w roku szkolnym 2003/2004 do uczniów dotychczasowych szkół ponadpodstawowych dla dorosłych. Art. 6b.

1. W szkołach ponadgimnazjalnych utworzonych w wyniku przekształcenia dotychczasowych szkół ponadpodstawowych prowadzi się klasy dotychczasowych szkół ponadpodstawowych aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z przepisami art. 2a i 2b.

2. Do klas, o których mowa w ust. 1, oraz oddziałów zbiorczych, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 2, stosuje się przepisy dotyczące dotychczasowych szkół ponadpodstawowych.

3. Uczniowie klas i oddziałów, o których mowa w ust. 1 i 2, otrzymują świadectwa i dyplomy ustalone dla dotychczasowych szkół ponadpodstawowych, opatrzone pieczęciami dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej. Art. 6c. W przypadku postawienia w stan likwidacji dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, do czasu zakończenia cyklu kształcenia przez wszystkie klasy, szkoła ta działa zgodnie z przepisami dotyczącymi dotychczasowych szkół ponadpodstawowych. Art. 7.

1. Stanowisko dyrektora nowo tworzonego gimnazjum publicznego może zostać powierzone nauczycielowi wskazanemu przez organ prowadzący bez ogłaszania i przeprowadzania konkursu, jednak na czas nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2002 r. Wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora gimnazjum, określają odrębne przepisy.

2. Przepis art. 36a ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio. Art. 7a.

1. Dyrektorzy dotychczasowych publicznych szkół ponadpodstawowych, z dniem przekształcenia tych szkół w szkoły ponadgimnazjalne, stają się dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych i zajmują to stanowisko do końca okresu, na jaki im powierzono stanowisko dyrektora dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektorów zespołów szkół, w skład których wchodzą dotychczasowe szkoły ponadpodstawowe.

2005-08-31

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

Art. 8.

1. Rady gmin, do dnia 15 marca 1999 r., ustalą sieć gimnazjów publicznych prowadzonych przez gminy oraz granice ich obwodów.

2. Organy prowadzące gimnazja publiczne powierzą, do dnia 15 kwietnia 1999 r., stanowiska dyrektorów gimnazjów, z tym że ich objęcie następuje z dniem 1 września 1999 r. Art. 9. Nauczyciele gimnazjum muszą posiadać kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Art. 10. Obwód gimnazjum publicznego, prowadzonego przez gminę, może obejmować obszary należące do sąsiadujących gmin, jeżeli gminy te zawrą umowę o współdziałaniu zgodnie z odrębnymi przepisami. Art. 10a. Rady powiatów, po uzgodnieniu z kuratorem oświaty oraz po zasięgnięciu opinii powiatowego urzędu pracy i powiatowej rady zatrudnienia, w terminie do dnia 31 grudnia 2001 r., ustalą i ogłoszą plany sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w art. 2 ust.

3. Art. 10b. Organy prowadzące dotychczasowe publiczne szkoły ponadpodstawowe, w terminie do dnia 31 stycznia 2002 r., przygotują dokumenty związane odpowiednio z przekształceniem lub likwidacją dotychczasowych szkół ponadpodstawowych oraz tworzeniem szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2002/2003, w szczególności akty przekształcenia lub likwidacji dotychczasowych szkół ponadpodstawowych oraz akty założycielskie i statuty szkół nowozakładanych. Art. 10c.

1. Dyrektorzy dotychczasowych publicznych szkół ponadpodstawowych, które podlegają przekształceniu w szkoły ponadgimnazjalne, są obowiązani co najmniej na 6 miesięcy przed dniem przekształcenia:

1) sporządzić wykazy nauczycieli, którzy w związku z przekształceniem szkół nie będą mogli być zatrudnieni w pełnym wymiarze w szkole ponadgimnazjalnej,

2) poinformować zainteresowanych nauczycieli o umieszczeniu w wykazie, o którym mowa w pkt 1,

3) przekazać wykazy, o których mowa w pkt 1, do wiadomości organowi prowadzącemu szkołę i kuratorowi oświaty,

2005-08-31

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

4) w przypadku dyrektorów szkół przekształcanych w licea profilowane - ustalić planowane profile kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku dyrektorów szkół przekształcanych w zasadnicze szkoły zawodowe albo technika - ustalić planowane zawody, z uwzględnieniem odpowiednio art. 39 ust. 4a i 5 ustawy wymienionej w art.

1.

2. Nauczyciele nieumieszczeni w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz inni pracownicy dotychczasowej publicznej szkoły ponadpodstawowej przekształcanej w szkołę ponadgimnazjalną stają się pracownikami szkoły ponadgimnazjalnej z dniem przekształcenia. Art. 10d. Starostowie oraz osoby prawne i osoby fizyczne, o których mowa w art. 11a, przedstawią właściwym kuratorom oświaty:

1) w terminie do dnia 31 stycznia 2002 r. informację o siedzibach szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających działalność z dniem 1 września 2002 r.,

2) w terminie do dnia 15 marca 2002 r. informację o planowanych profilach kształcenia ogólnozawodowego w poszczególnych liceach profilowanych, kierunkach kształcenia zawodowego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe rozpoczynających działalność z dniem 1 września 2002 r. oraz o liczbie miejsc w tych szkołach, a także liczbie miejsc w internatach i bursach. Art. 10e.

1. Kuratorzy oświaty, w terminie do dnia 15 kwietnia 2002 r., opracują i przekażą dyrektorom gimnazjów na obszarze województwa, zbiorczą informację dla absolwentów gimnazjów zawierającą wskazanie publicznych szkół ponadgimnazjalnych na obszarze województwa rozpoczynających działalność z dniem 1 września 2002 r. oraz prowadzonych w nich profili kształcenia ogólnozawodowego i kierunków kształcenia zawodowego.

2. Organy prowadzące publiczne szkoły ponadgimnazjalne, w terminie 14 dni po zakończeniu rekrutacji do tych szkół na rok szkolny 2002/2003, są obowiązane powiadomić kuratora oświaty o liczbie kandydatów przyjętych do poszczególnych szkół oraz o wolnych miejscach w tych szkołach. Art. 10f. Kuratorzy oświaty zorganizują system informacji dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na obszarze województwa. Art. 10g.

1. Dyrektorzy szkół, o których mowa w art. 7a, w terminie do dnia 20 maja 2002 r., przygotują i przedstawią organom prowadzącym arkusze organizacji szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2002/2003.

2. Organy prowadzące, w terminie do dnia 15 czerwca 2002 r., po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, zatwierdzą arkusze organizacji publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

2005-08-31

©Kancelaria Sejmu

s. 8/8

Art. 11.

1. Osoby prawne i fizyczne, zamierzające założyć i prowadzić gimnazja publiczne od dnia 1 września 1999 r., powinny złożyć wnioski o udzielenie zezwolenia nie później niż do dnia 31 maja 1999 r.

2. Osoby prawne i fizyczne, zamierzające założyć i prowadzić niepubliczne gimnazja od dnia 1 września 1999 r., powinny złożyć wnioski o wpis do ewidencji nie później niż do dnia 31 maja 1999 r.

3. Gimnazja publiczne i niepubliczne założone z dniem 1 września 1999 r. przez osoby prawne i fizyczne otrzymują dotacje z budżetu gminy z dniem rozpoczęcia działalności. Art. 11a. Osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, zamierzające założyć publiczne szkoły ponadgimnazjalne w terminach wymienionych w art. 2 ust. 3-5, są obowiązane złożyć do właściwych organów wnioski o udzielenie zezwolenia na założenie tych szkół nie później niż do dnia 30 września roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym ma być utworzona dana szkoła. Art. 11b.

1. Osoby prawne i osoby fizyczne zamierzające założyć niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne w terminach wymienionych w art. 2 ust. 3-5, są obowiązane złożyć wniosek o wpis do ewidencji, nie później niż do dnia 30 września roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym ma być utworzona dana szkoła.

2. Osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące dotychczasowe niepubliczne szkoły ponadpodstawowe przekształcane zgodnie z art. 2c w szkoły ponadgimnazjalne, są obowiązane, nie później niż do dnia 31 maja roku, w którym następuje przekształcenie danego typu szkoły, złożyć wnioski o dokonanie zmian we wpisach do ewidencji, dotyczące przekształcenia dotychczasowych szkół ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne.

3. Przepisy art. 10b i art. 10d stosuje się odpowiednio do osób prowadzących dotychczasowe niepubliczne szkoły ponadpodstawowe.

4. W przypadku przekształcenia dotychczasowej niepublicznej szkoły ponadpodstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej w szkołę ponadgimnazjalną, szkoła ta zachowuje uprawnienia szkoły publicznej. Art. 11c. Przepisu art. 10d nie stosuje się do dotychczasowych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez ministrów, o których mowa w art. 5 ust. 3a i 3b ustawy wymienionej w art.

1. Art. 12.

1. Nowo utworzone i istniejące w dniu 1 stycznia 1999 r.:

2005-08-31

©Kancelaria Sejmu

s. 9/9

1) niepubliczne przedszkola, w tym specjalne, dotychczasowe ośmioletnie szkoły podstawowe, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych oraz szkół artystycznych, otrzymują dotacje z budżetu gminy,

2) niepubliczne dotychczasowe ośmioletnie szkoły podstawowe specjalne i szkoły ponadpodstawowe o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, otrzymują dotacje z budżetu powiatu,

3) szkoły niepubliczne nie posiadające uprawnień szkół publicznych mogą otrzymywać dotacje z budżetu powiatu. 1a. Do dotacji, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 90 ustawy, o której mowa w art. 1 ust.

1.

3. Do dnia 31 grudnia 2001 r. niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują, a niepubliczne szkoły artystyczne nie posiadające uprawnień szkół publicznych mogą otrzymywać dotacje od ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych przysługują w wysokości nie niższej niż 50% wydatków bieżących ponoszonych w publicznych szkołach artystycznych tego samego typu w przeliczeniu na jednego ucznia.

4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania dotacji, o których mowa w ust. 3, z uwzględnieniem zakresu danych objętych wnioskiem o udzielenie dotacji, sposobu przekazywania dotacji oraz jej rozliczania. Art. 13. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ust. 2 w art. 12 skreślony

2005-08-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 96 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 98 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 97 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 100 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu powoływania i odwoływania członków Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 109 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 108 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania komisji konkursowych i regulaminu konkursów na stanowisko komendanta wojewódzkiego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Policji.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 99 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 107 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lutego 1999 r. z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 101 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania delegatów na Pierwszy Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 106 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 103 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie zakwaterowania tymczasowego oraz hoteli garnizonowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 104 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 102 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania dyscyplinarnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 105 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych w Białej Podlaskiej, Bydgoszczy, Jeleniej Górze, Kielcach-Masłowie, Łodzi-Lublinku, Mielcu, Szymanach koło Szczytna, Świdniku, Zielonej Górze-Babimoście i Zielonej Górze-Przylepie.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 110 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie określenia dokumentów, które powinny znajdować się w pojeździe szynowym z napędem, oraz wzorów tych dokumentów.

zamów dokument

Porady prawne

 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

  Czy dodatek w kwocie 90 zł. jaki otrzymują rodzice dzieci chodzących do szkoły przysługuje także na dziecko uczęszczające w tym roku do zerówki?

 • Jak liczyć termin wejścia w życie ustawy?

  Jeżeli coś jest zależne od okresu czasu i ustawa wskazuje ten okres mówiąc, że cos będzie od np. 8 lat wejścia w życie, to należy liczyć ten okres od chwili wejścia (...)

 • Definicja końca roku studiów

  Problem dotyczy definicji końca roku szkolnego w aspekcie odroczenia służby wojskowej. Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony jednym z powodów odroczenia służby (...)

 • Definicja kwalifikacji rolniczych

  Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego stanowi, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze lub wykształcenie (...)

 • Udzielenie urlopu szkoleniowego

  Kiedy i w jaki sposób pracownik może starać się o przyznanie mu przez pracodawcę urlopu szkolnego?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-20 poz. 1644

  Ustawa z dnia 7 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-10 poz. 885

  Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-12 poz. 1399

  Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-15 poz. 124

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i terminów dostosowania działalności dotychczasowych szkół podstawowych do wymogów nowego systemu szkolnego oraz tworzenia gimnazjów.

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-15 poz. 125

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie określenia typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych oraz zasad ich działania, a także sposobu i terminu wprowadzenia nowych typów szkół artystycznych oraz przekształcenia dotychczasowych szkół w szkoły nowego typu i ich funkcjonowania w systemie oświaty.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.