Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 99 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-02-04
Data wejscia w życie:1999-02-27
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 99 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 99

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz.U. z 1997 r. Nr 142, poz. 951) zarządza się, co następuje: §


1. W załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego (Dz.U. Nr 138, poz. 641 i z 1998 r. Nr 100, poz. 641) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3.

1. Prezes Agencji kieruje działalnością Agencji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Prezes Agencji kieruje Agencją przy pomocy zastępców Prezesa, dyrektorów komórek organizacyjnych w Centrali oraz dyrektorów oddziałów terenowych, którzy są wobec niego odpowiedzialni za całość spraw objętych ich zakresem działania.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie: „§

4. Prezes Agencji koordynuje działalność oddziałów terenowych oraz nadzoruje prace dyrektorów oddziałów terenowych.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie: „§

5. Prezes Agencji podejmuje decyzje w sprawie pracowników w Centrali oraz dyrektorów oddziałów terenowych.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6.

1. Centrala jest aparatem wykonawczym Prezesa Agencji.

2. W skład Centrali wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Prezesa,

2) Biuro Prezydialno-Organizacyjne,

3) Biuro Interwencji i Regulacji Rynkowej,

4) Biuro Rezerw Państwowych,

5) Biuro Strategii, Analiz Rynkowych i Integracji Europejskiej,

6) Biuro Finansowo-Księgowe,

7) Biuro Kontroli Wewnętrznej,

8) Zespół do Spraw Spółek Kapitałowych,

9) Zespół do Spraw Informatyki.

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

3. Zakresy działania oraz podporządkowanie organizacyjne poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny Agencji.”;

5) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: „§ 6a. Prezes Agencji może tworzyć komisje opiniodawczo-doradcze i zespoły problemowe o charakterze stałym lub doraźnym, określając nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb pracy tych organów.”;

6) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Do zadań Rady Agencji, zwanej dalej „Radą”, należy opiniowanie:

1) projektu rocznego programu działań interwencyjnych,

2) sprawozdań Agencji w części dotyczącej realizacji zadań interwencyjnych,

3) innych spraw przedstawionych przez Prezesa Agencji w celu zaopiniowania.”;

7) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8.

1. Rada obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, na wniosek Prezesa Agencji, co najmniej raz na kwartał.

3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Prezesa Agencji.

4. Szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę.”;

8) § 9 otrzymuje brzmienie: „§

9. Z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Rady zamiejscowym członkom Rady przysługuje zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i diety według przepisów o podróżach służbowych.”;

9) § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10.

1. Siedzibami oddziałów terenowych są: Warszawa, Olsztyn, Lublin, Katowice, Poznań, Wrocław i Szczecin.

2. Pracami oddziału terenowego kieruje dyrektor oddziału, reprezentujący oddział na zewnątrz i działający w granicach określonych przez statut oraz pełnomocnictw udzielonych przez Prezesa Agencji.”;

10) po § 10 dodaje się § 10a, § 10b i § 10c w brzmieniu: „§ 10a. Dyrektor oddziału terenowego jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy oraz przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w oddziale terenowym. Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z zastępcą dyrektora oddziału terenowego oraz głównym księgowym wymaga zgody Prezesa Agencji. § 10b. Strukturę oddziałów terenowych określają regulaminy organizacyjne oddziałów terenowych ustalone przez Prezesa Agencji. § 10c. Do zakresu działania oddziału terenowego należy w szczególności:

1) realizacja zadań podejmowanych przez Agencję w ramach działań interwencyjnych,

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

2) wykonywanie zadań Agencji dotyczących gospodarowania państwowymi rezerwami produktów rolnych oraz produktów i półproduktów żywnościowych,

3) badanie i analizowanie rynku produktów rolnych i żywnościowych.”;

11) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11.

1. Prezes Agencji może udzielić pełnomocnictw pracownikom Agencji. Udzielając pełnomocnictwa, Prezes Agencji określa zakres umocowania pełnomocnika. Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu Prezes Agencji może udzielić pełnomocnictwa szczególnego do dokonywania czynności określonego rodzaju lub pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.


2. Udzielenie pełnomocnictwa szczególnego jest konieczne w sprawach dotyczących:

1) zakupu i sprzedaży środków trwałych,

2) obejmowania oraz zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego,

3) udzielania poręczeń kredytowych,

4) udzielania zaliczek pieniężnych na zakup produktów rolnych i żywnościowych oraz na ich przechowywanie,

5) zaciągania innych zobowiązań finansowych ponad kwoty określone przez Prezesa Agencji w pełnomocnictwie ogólnym.

3. Prezes Agencji może udzielić pełnomocnictwa osobom prawnym lub fizycznym do dokonywania w jego imieniu określonych czynności cywilnoprawnych lub faktycznych.”;

12) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13.

1. Zastępcy Prezesa działają w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Prezesa Agencji.

2. W pełnomocnictwie udzielonym zastępcy Prezesa lub dyrektorom oddziałów terenowych Prezes Agencji może zawrzeć postanowienie zezwalające na ustanowienie przez nich dalszych pełnomocnictw do dokonywania poszczególnych czynności prawnych w granicach umocowania.”;

13) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu: „§ 13a. W sprawach nie uregulowanych statutem do udzielania pełnomocnictw mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o przedstawicielstwie.”;

14) w § 14: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Agencja prowadzi samodzielna gospodarkę finansową i ewidencję księgową, odrębnie dla gospodarki państwowymi rezerwami gospodarczymi i odrębnie dla działalności interwencyjnej na rynku produktów rolnych i żywnościowych.”, b) w ust. 3 skreśl się drugie zdanie;

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

15) § 15 otrzymuje brzmienie: „§ 15.

1. Agencja tworzy następujące fundusze:

1) fundusz statutowy,

2) inne fundusze wynikające z obowiązujących przepisów ustawowych.

2. Wysokość funduszu statutowego na dzień 31 grudnia 1997 r. wynosi 1.248.390.804,42 zł.

3. Fundusz statutowy ulega zwiększeniu o wypracowany zysk oraz zmniejszeniu o poniesiona stratę.

4. Prezes Agencji może tworzyć inne niż wymienione w ust. 1 fundusze w porozumieniu z Ministrem Finansów.”;

16) § 16 otrzymuje brzmienie: „§ 16.

1. Roczny plan finansowy Agencji obejmuje w szczególności:

1) planowane przychody według podstawowych rodzajów,

2) wydatki związane z nabywaniem majątku trwałego,

3) koszty funkcjonowania Agencji według rodzajów,

4) planowany stan zatrudnienia w Agencji,

5) uzasadnienie planu finansowego.

2. Roczny plan finansowy sporządza się według zasad określonych w § 14 ust. 1 statutu.”;

17) w § 17 skreśla się ust. 1, 2 i 3 oraz oznaczenie ust. 4;

18) § 18 otrzymuje brzmienie: „§

18. Zasady wynagradzania pracowników Agencji określa Prezes Agencji, w uzgodnieniu z Ministrem Finansów, w zakładowym regulaminie wynagrodzeń.”;

19) § 19 otrzymuje brzmienie: „§

19. Zakładowy plan kont powinien zapewnić wyodrębnienie ewidencji w zakresie gospodarki państwowymi rezerwami gospodarczymi oraz działalności interwencyjnej na rynku produktów rolnych i żywnościowych, zgodnie z § 14 ust. 1 statutu.”;

20) w § 20: a) w ust. 1 wyrazy „Zespół Kontroli Wewnętrznej” zastępuje się wyrazami „komórka organizacyjna właściwa w sprawach kontroli wewnętrznej”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Czynności kontrolne w zakresie swojego działania wykonują z urzędu także zastępcy Prezesa Agencji, kierownicy komórek organizacyjnych oraz dyrektorzy oddziałów terenowych.”, c) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. Wyniki kontroli, w formie informacji zbiorczej zawierającej pokontrolne wnioski, kontrolujący przedstawiają Prezesowi Agencji.”;

21) po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

„§ 20a. W razie ujawnienia w toku kontroli czynu mającego cechy przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym Prezesa Agencji lub dyrektora oddziału terenowego, jak również zabezpiecza dokumenty i przedmioty stanowiące dowód przestępstwa.”;

22) § 21 otrzymuje brzmienie: „§

21. Zadanie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy, Agencja realizuje w szczególności przez:

1) interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych oraz ich przetworów na rynku krajowym i rynkach zagranicznych,

2) udzielanie dopłat do cen skupu,

3) udzielanie dopłat do przechowywania,

4) udzielanie subwencji eksportowych,

5) udzielanie poręczeń kredytów inwestycyjnych, przedsiębiorcom realizującym zadania zlecone przez Agencję.”;

23) § 22 otrzymuje brzmienie: „§ 22.

1. Ceny interwencyjne produktów rolnych oraz ich przetworów ujętych w rocznym programie działań interwencyjnych ustala Prezes Agencji, z uwzględnieniem przeciętnych cen rynkowych oraz cen minimalnych w odniesieniu do artykułów, dla których są one określane.


2. Prezes Agencji, ustalając wysokość cen interwencyjnych, o których mowa w ust. 1, określa terminy obowiązywania cen oraz wymogi jakościowe i ilość produktów objętych zakupami, z uwzględnieniem środków finansowych ujętych w rocznym programie działań interwencyjnych."”

24) w § 24: a) w ust. 1 wyraz „realizuje” zastępuje się wyrazami „może realizować”, b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „w dokumentacji przetargowej” oraz wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 3”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Szczegółowe procedury zakupu produktów rolnych oraz ich przetworów, w tym przechowywania, określa Prezes Agencji w regulaminie.”;

25) § 25 otrzymuje brzmienie: „§ 25.

1. Ceny sprzedaży produktów rolnych oraz ich przetworów Prezes Agencji ustala, uwzględniając potrzebę stabilizacji rynku.

2. Agencja dokonuje sprzedaży produktów i ich przetworów, o których mowa w ust. 1, w drodze przetargów.

3. Szczegółowe procedury sprzedaży określa Prezes Agencji.”;

26) § 26 otrzymuje brzmienie: „§ 26.

1. Agencja może rozpocząć wykonywanie zadań powierzonych w trybie art. 4a ustawy, po zapewnieniu środków finansowych na ich realizację.

2. Sposób wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1, określa akt powierzający te zadania.”;

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

27) § 27 otrzymuje brzmienie: „§

27. Ustalając propozycje wysokości cen minimalnych Prezes Agencji uwzględnia:

1) przewidywany poziom cen krajowych i cen w imporcie,

2) możliwości finansowe Agencji,

3) stanowisko zespołu do spraw cen minimalnych powołanego przez Prezesa.”;

28) § 28 otrzymuje brzmienie: „§

28. W skład zespołu, o którym mowa w § 27 pkt 3, wchodzą przedstawiciele: Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Ministra Finansów, Agencji, Federacji Konsumentów, organizacji producentów i przetwórstwa rolnospożywczego oraz związków zawodowych rolników. Pracami zespołu kieruje przedstawiciel Agencji.”;

29) w § 29 skreśla się wyrazy „do zatwierdzenia”;

30) w § 30: a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „jeżeli jest to niezbędne do realizacji jej zadań ustawowych, z zastrzeżeniem ust. 2:, b) skreśla się ust. 2, 4 i

5. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-25

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 99 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 98 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 97 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 100 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu powoływania i odwoływania członków Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 109 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 108 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania komisji konkursowych i regulaminu konkursów na stanowisko komendanta wojewódzkiego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Policji.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 107 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lutego 1999 r. z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 101 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania delegatów na Pierwszy Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 106 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 103 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie zakwaterowania tymczasowego oraz hoteli garnizonowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 104 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 102 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania dyscyplinarnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 105 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych w Białej Podlaskiej, Bydgoszczy, Jeleniej Górze, Kielcach-Masłowie, Łodzi-Lublinku, Mielcu, Szymanach koło Szczytna, Świdniku, Zielonej Górze-Babimoście i Zielonej Górze-Przylepie.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 110 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie określenia dokumentów, które powinny znajdować się w pojeździe szynowym z napędem, oraz wzorów tych dokumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 96 z 1999

  Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-25 poz. 626

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-20 poz. 726

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-15 poz. 588

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-23 poz. 78

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

 • Monitor Polski 2004 nr 16 poz. 273

  Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.