Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 113 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów administracji rządowej i innych jednostek.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-02-02
Data wejscia w życie:1999-02-19
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 113 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/21

Dz.U. 1999 Nr 13 poz. 113

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów administracji rządowej i innych jednostek. Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 oraz w związku z art. 43 ust. 1-3, art. 44 i 46 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 98, poz. 604, Nr 133, poz. 882 i 883 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 131, poz. 860, Nr 155, poz. 1016 i Nr 162, poz. 1118), a także w związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 75, poz. 469 i Nr 141, poz. 943), art. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Rządowym Centrum Studiów Strategicznych (Dz.U. Nr 106, poz. 495 i z 1998 r. Nr 106, poz. 669) oraz art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. Nr 21, poz. 91, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 128, poz. 602, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 669 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów administracji rządowej i innych jednostek (Dz.U. Nr 49, poz. 306 i Nr 126, poz. 830) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1: a) w ust. 1: - w pkt 1 lit. a) wyrazy „w urzędach terenowych organów administracji rządowej” zastępuje się wyrazami „w urzędach organów administracji rządowej w województwie”, - w pkt 5 po wyrazie „Narodowej” dodaje się wyrazy „w likwidacji”, - skreśla się pkt 7, b) w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu: „4) strażników Państwowej Straży Rybackiej - w zakresie uregulowanym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wydanym na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym,

5) pracowników Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz wojewódzkich i powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego - w zakresie uregulowanym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane.”;

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 2/21

2) w § 8 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Pracownikowi, który wykonuje pracę w urzędzie państwowym lub jednostce wymienionej w § 1 ust. 1 w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy do okresu dodatkowego zatrudnienia podlegają zaliczeniu zakończone okresy zatrudnienia podstawowego oraz okres zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił urlopu - do dnia rozpoczęcia tego urlopu.”;

3) w § 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Pracownikowi, który wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce wymienionej w § 1 ust. 1 w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się okres zatrudnienia u tego pracodawcy do dnia rozpoczęcia tego urlopu.”;

4) skreśla się § 16 i 17;

5) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

6) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w ust. 3 w pkt 8 po wyrazie „zakaźnym” dodaje się wyrazy „albo chorymi zakaźnie ludźmi bądź zwierzętami”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. (poz. 113)

I. TABELA STANOWISK, ZASZEREGAŃ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW MINISTERSTW I URZĘDÓW CENTRALNYCH

Stawka Wymagane kwalifikacje dodatku liczba lat funkcyj- wykształcenie pracy nego do

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

1

2

I. Wszystkie ministerstwa i urzędy centralne Dyrektor departamentu (komórki XIX-XXI 10 wyższe równorzędnej) Wicedyrektor departamentu (komórki równorzędnej), wyższe główny księgowy resortu, rzecznik prasowy XVIII-XX 9 główny specjalista do spraw wyższe legislacji prawnicze Naczelnik wydziału, XVII-XVIII 8 wyższe

7

7

3

7

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 3/21

4

5

6

radca: ministra (innego członka Rady Ministrów), kierownika urzędu centralnego, główny księgowy Główny specjalista radca prawny główny wizytator Starszy specjalista starszy projektant, starszy programista starszy wizytator specjalista, projektant, programista specjalista do spraw legislacji

XV-XVII

6

wyższe

7

według odrębnych przepisów

według odrębnych przepisów XIII-XV -wyższe XII-XV według odrębnych przepisów -XII-XIV wyższe

wyższe prawnicze oraz aplikacja legislacyjna

6

4

2

7

8

wizytator Starszy inspektor, starszy statystyk, referendarz Inspektor, statystyk, podreferendarz, starszy księgowy, sekretarz: ministra (innego członka Rady Ministrów i jego zastępcy), sekretarza stanu, podsekretarza stanu, kierownika urzędu centralnego i jego zastępcy referent prawny

według odrębnych przepisów XI-XIII -wyższe 3

wyższe -IX-XII średnie wyższe prawnicze średnie

--

2 -2 --

Starszy referent księgowy, 9 sekretarz: dyrektora generalnego VIII-XI -urzędu, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej) 10 Referent VI-IX -II. Ministerstwo Finansów Główny księgowy budżetu państwa, 1 główny księgowy obsługi długu XVIII-XX 9 krajowego 2 Inspektor kontroli skarbowej I stopnia Inspektor kontroli skarbowej II stopnia XVIII-XIX 7

średnie wyższe

-7

2 na stanowisku inspektora II stopnia 2 na stanowisku inspektora III stopnia

wyższe

3

XVII-XVIII

6

wyższe

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 4/21

4

Inspektor kontroli skarbowej III stopnia Inspektor kontroli skarbowej IV stopnia

XV-XVII

5

wyższe

5

XIV-XVI

4

wyższe

2 na stanowisku inspektora IV stopnia 5 w organach administracji podatkowej lub 3 w urzędach kontroli skarbowej

6 7 1 2 3 1 2 3 4 1 2

Starszy komisarz skarbowy XIII-XIV 4 Komisarz skarbowy XII-XIV -III.


Ministerstwo Spraw Zagranicznych Starszy radca ministra XVII-XIX 8 Starszy ekspert XIII-XV -Ekspert XII-XIV -IV. Ministerstwo Obrony Narodowej Szef oddziału XVII-XVIII 8 Zastępca szefa oddziału, XV-XVIII 6 szef wydziału Starszy inspektor kontroli wojskowej XV-XVII 6 Inspektor kontroli wojskowej XIV-XVI 4 V. Komenda Główna Policji Kierownik składnicy XVII-XVIII 8 Zastępca kierownika składnicy, kierownik samodzielnej sekcji, koordynator do spraw terenowych XIV-XVI 5 banków danych, zastępca naczelnika wydziału VI. Ministerstwo Skarbu Państwa Dyrektor delegatury XVIII-XX 9 VII. Główny Urząd Ceł Zastępca głównego księgowego XVII-XVIII 8 VIII. Państwowa Agencja Atomistyki Główny inspektor dozoru jądrowego XIX-XXI 10 IX. Główny Urząd Miar Kierownik samodzielnego laboratorium, XVIII-XX 9 kierownik zespołu Główny metrolog, kierownik laboratorium, XV-XVII 6 kierownik pracowni Starszy metrolog, starszy konstruktor, XIII-XV -starszy technolog Metrolog, konstruktor, XII-XIV -technolog

wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe

6 4 7 6 4 7 6

6, w tym 2 lata na stanowisku inspektora

4 7 5

1 1 1 1 2 3 4

wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe

7 7 7 7 7 6 4

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 5/21

5 6 1 2 3

Starszy technik Technik Konsultant Starszy analityk Analityk

IX-XII -VII-IX -X. Główny Urząd Statystyczny XV-XVII 6 XII-XIV -VIII-XII --

średnie średnie wyższe wyższe wyższe średnie wyższe

2 2 7 4 -2 7

XI. Główny Inspektorat Kolejnictwa 1 Okręgowy inspektor kolejnictwa XVIII-XX 9 Okręgowy inspektor kolejowego nadzoru budowlanego, okręgowy inspektor bezpieczeństwa 2 XVII-XIX 8 ruchu kolejowego, okręgowy inspektor dozoru kolejowego 3 Kierownik oddziału kontroli XVII-XVIII 6 Starszy inspektor nadzoru, starszy inspektor odbioru technicznego, 4 XIV-XVI 5 starszy inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego, starszy kontroler Inspektor nadzoru, inspektor odbioru technicznego, 5 inspektor bezpieczeństwa ruchu XII-XIV -kolejowego, kontroler XII. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych 1 Dyrektor oddziału XIX-XXI 10 Zastępca dyrektora oddziału, 2 XVIII-XX 9 dyrektor biura terenowego Zastępca dyrektora biura terenowego, 3 koordynator programów, XVII-XIX 8 kierownik projektu (koordynator realizacji kontraktów) 4 Kierownik rejonu XVII-XVIII 8 Główny inspektor drogowy, 5 XV-XVII 6 główny inspektor mostowy Kierownik zespołu nadzoru, zastępca naczelnika wydziału, 6 XIV-XVII 6 zastępca kierownika rejonu, oddziałowy inspektor mostowy Terenowy inspektor drogowy, 7 terenowy inspektor mostowy, XIV-XVII 5 inspektor nadzoru 8 Kierownik zespołu XIII-XVI 5 9 Kierownik służby liniowej XII-XVI 5 10 Starszy technik ds. drogownictwa XII-XV --

wyższe

7

wyższe

7

wyższe

6

wyższe

5

wyższe wyższe

7 7

wyższe wyższe wyższe średnie wyższe średnie wyższe wyższe średnie

7 7 7 10 6 8 6 5 7

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 6/21

11 Technik ds. drogownictwa 12 Asystent inspektora nadzoru

średnie wyższe średnie wyższe 13 Drogomistrz XI-XIV 3 średnie XIII. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Dyrektor zespołu w Głównym 1 XIX-XXI 9 wyższe Inspektoracie Ochrony Środowiska Zastępca dyrektora zespołu w 2 Głównym Inspektoracie Ochrony XVII-XX 8 wyższe Środowiska XIV. Główny Inspektorat Ochrony Roślin Kierownik Centralnego 1 XVII-XVIII 6 wyższe Laboratorium XV. Główny Inspektorat Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych Kierownik Centralnego 1 XVII-XVIII 6 wyższe Laboratorium 2 Starszy asystent laboratoryjny XII-XV -wyższe 3 Asystent laboratoryjny XII-XIV -wyższe

XI-XIV XI-XIV

---

5 2 8 -4 5 5

5 5 5 4

II. TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDACH WOJEWÓDZKICH

Stawka Wymagane kwalifikacje dodatku liczba lat funkcyj- wykształcenie pracy nego do

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

1

2

3

Dyrektor wydziału (komórki równorzędnej), dyrektor międzywojewódzkiego ośrodka doskonalenia kadr, architekt wojewódzki Zastępca dyrektora wydziału (jednostki równorzędnej), zastępca dyrektora międzywojewódzkiego ośrodka doskonalenia kadr, wojewódzki konserwator przyrody, główny geolog wojewódzki, dyrektor wojewódzkiego ośrodka doskonalenia kadr, główny księgowy budżetu wojewody, informatyk wojewódzki, rzecznik prasowy wojewody, główny księgowy Naczelnik (kierownik) wydziału, starszy inspektor wojewódzki, kierownik oddziału w urzędzie

XVII-XXI

9

wyższe

5

XV-XX

8

wyższe

5

XIV-XVII

7

wyższe

4

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 7/21

4

5

6 7 8 9

wojewódzkim, zastępca dyrektora wojewódzkiego ośrodka doskonalenia kadr zastępca głównego księgowego radca prawny Kierownik oddziału (jednostki równorzędnej), kierownik pracownik, główny specjalista Inspektor wojewódzki, zastępca naczelnika (kierownika) wydziału, zastępca kierownika oddziału (jednostki równorzędnej) Starszy specjalista, starszy informatyk Specjalista, informatyk Starszy inspektor

XIV-XVII XII-XVI

5 7 5

wyższe

3

według odrębnych przepisów

wyższe

4

XIII-XV

4

wyższe

4

XI-XV X-XIV IX-XIII VII-XII VII-XII VIII-XI VI-IX

--------

wyższe wyższe średnie wyższe średnie średnie

wyższe prawnicze lub administracyj ne

3 1 3 -3 2 -2 --

Inspektor, starszy księgowy Referent prawnym 10 referent prawno-administracyjny Starszy referent, księgowy 12 Referent 11

średnie średnie

III. TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PODLEGŁYCH NACZELNYM I CENTRALNYM ORGANOM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ


Wymagane kwalifikacje Stawka dodatku liczba lat funkcyj- wykształcenie pracy nego do

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

1 2 3 4

I. Wszystkie urzędy Dyrektor (kierownik) urzędu XVIII-XXI Zastępca dyrektora (kierownika) urzędu, XV-XX wicedyrektor, główny księgowy Naczelnik (kierownik) wydziału, XIV-XVII kierownik samodzielnego oddziału Główny specjalista, główny programista XIV-XVII radca prawny

10 9 7 6

wyższe wyższe wyższe wyższe

7 7 5 5

według odrębnych przepisów

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 8/21

5

6 7

8

9

10

11 12

13

1

Zastępca naczelnika wydziału, zastępca głównego księgowego, kierownik zespołu (oddziału, działu, XIII-XVI samodzielnego referatu), kierownik laboratorium, kierownik pracowni Kierownik sekcji, XIII-XV kierownik referatu Starszy specjalista, starszy projektant, XII-XV starszy programista, starszy informatyk Specjalista, projektant, XI-XIV programista, informatyk Starszy inspektor, starszy rewident, XI-XIII starszy statystyk, starszy asystent, samodzielny księgowy Inspektor, rewident, analityk, statystyk, starszy księgowy, VIII-XII starszy redaktor, starszy laborant, asystent, sekretarz kierownika urzędu (stanowiska równorzędnego) referent prawny, referent prawno-administracyjny Młodszy informatyk, VIII-XI samodzielny referent Starszy referent, księgowy, VI-XI laborant, sekretarka Referent, kasjer, V-IX korektor, młodszy księgowy II. Urzędy morskie Zastępca dyrektora – dyrektor pionu inspekcji morskiej XIX-XX

5

wyższe

5

4 --

wyższe wyższe

4 3

--

wyższe

2

wyższe -średnie

2 4

wyższe -średnie wyższe prawnicze wyższe średnie średnie

--

2

--2 2

---

--

średnie

--

9

wyższe oraz dyplom kapitana żeglugi wielkiej

9

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 9/21

Kapitan portu: Gdańsk. Gdynia, Szczecin, Kołobrzeg, Elbląg 2

główny inspektor XVIII-XIX Zastępca kapitana portu wymienionego w lp. 2, główny operator systemu VTMS kapitan portu innego niż wymieniony w lp. 2 7

3

XVI-XVIII

6

zastępca głównego inspektora

wyższe oraz dyplom kapitana żeglugi wielkiej wyższe oraz dyplom odpowiedniej specjalności wyższe oraz dyplom kapitana żeglugi wielkiej wyższe oraz dyplom starszego oficera pokładowego wyższe oraz dyplom odpowiedniej specjalności

6

6

4

Naczelnik Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Starszy oficer portu

XV-XVII

6

wyższe

wyższe oraz dyplom oficera pokładowego I klasy wyższe oraz dyplom oficera pokładowego I klasy oraz kurs odpowiedniej specjalności według odrębnych przepisów wyższe oraz dyplom odpowiedniej specjalności wyższe oraz dyplom oficera pokładowego II klasy wyższe oraz dyplom oficera podkładowego II klasy oraz kurs odpowiedniej specjalności

7

starszy operator systemu VTMS

4

5 starszy pilot starszy inspektor realizujący funkcje publicznoprawne Oficer portu 6 operator systemu VTMS

XV-XVII

7

--

XIII-XV

--

5

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 10/21

pilot Kierownik obwodu ochrony wybrzeża, kierownik oddziału terenowego, kierownik grupy pomiarowej, kierownik grupy oznakowania nawigacyjnego inspektor realizujący funkcje publicznoprawne Młodszy oficer portu

według odrębnych przepisów

3 XIII-XV -XIII-XIV --

7

średnie oraz dyplom odpowiedniej specjalności

5

8 Starszy nadzorca ochrony wybrzeża, hydrograf, samodzielny kartograf, starszy geodeta Nadzorca ochrony wybrzeża, geodeta starszy radiotelegrafista, starszy bosman portu, starszy obserwator, starszy kartograf Kartograf Radiotelegrafista, bosman portu obserwator Załogi jednostek pływających Kierownik statku I kategorii (kapitan) Kierownik statku II kategorii Zastępca kierownika statku I kategorii (II oficer), kierownik maszyn statku I kategorii (I oficer mechanik) Kierownik maszyn statku II kategorii II oficer mechanik Kierownik statku III kategorii Kierownik maszyn statku III kategorii Oficer elektryk okrętowy Kierownik statku IV kategorii Kierownik maszyn statku IV kategorii Oficer wachtowy Bosman okrętowy Sternik motorzysta, brygadzista grupy sondażowej

średnie oraz dyplom odpowiedniej specjalności

4

9

XI-XIII

--

średnie

3 2

10

X-XII

--

średnie 3

11 12

IX-XII IX-XI XV-XVII XIV-XVI XIV-XVI XIII-XV XIII-XV XII-XIV XII-XIV XI-XIV XI-XIII XI-XIII XII-XIII XI-XIII XI-XII

--2 --

średnie średnie

2 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-----------

według odrębnych przepisów

2005-10-25

1

©Kancelaria Sejmu

s. 11/21

14

15 16 17 18 19 20

1

Operator urządzeń hydrograficznych, X-XI -III oficer mechanik, monter znaków nawigacyjnych Starszy marynarz, motorzysta, X-XI -kucharz, sondażysta Marynarz IX-X -Steward VIII-IX -Młodszy marynarz VII-VIII -Starszy bosman bazy VIII-IX -średnie Bosman bazy VII-VIII -średnie III. Inspektoraty żeglugi śródlądowej wyższe i Kierownik inspektoratu patent oficera XVIII-XIX 8 żeglugi Starszy inspektor nadzoru nad żeglugą Inspektor nadzoru nad żeglugą XIV-XV 4

według odrębnych przepisów --7 4 3 5 7 7 7 7

2005-10-25

2

3 Młodszy inspektor nadzoru nad żeglugą

XIII-XIV

--

4

XI-XII

--

śródlądowej wyższe i patent oficera żeglugi śródlądowej wyższe i patent oficera żeglugi śródlądowej średnie i patent oficera żeglugi śródlądowej

1 2

3

4

IV. Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego Główny Inspektor Lotnictwa XXI 10 wyższe Cywilnego Główny Inspektor w Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków XXI 6 wyższe Powietrznych Zastępca Głównego Inspektora 9 Lotnictwa Cywilnego XVIII-XIX Główny Inspektor w Inspektoracie 6 wyższe Ruchu Lotniczego Główny Inspektor w Inspektoracie Lotnisk, główny inspektor Nadzoru -Operacyjnego Główny Inspektor w Inspektoracie Personelu Lotniczego, 6 starszy inspektor Nadzoru XVIII-XIX Operacyjnego specjalista w Inspektoracie Kontroli -wyższe Cywilnych Statków Powietrznych

©Kancelaria Sejmu

s. 12/21

Starszy specjalista Nadzoru Technicznego w Inspektoracie Ruchu Lotniczego, starszy specjalista Nadzoru Operacyjnego w XVI-XVII -wyższe 5 Inspektoracie Ruchu Lotniczego, straszy specjalista w Inspektoracie Lotnisk, starszy inspektor w Inspektoracie Personelu Lotniczego, inspektor Nadzoru Operacyjnego Starszy inspektor w Inspektoracie 6 Kontroli Cywilnych Statków XV-XVI -wyższe Powietrznych Specjalista nadzoru technicznego w Inspektoracie Ruchu Lotniczego, specjalista Nadzoru Operacyjnego w 7 Inspektoracie Ruchu Lotniczego, XIV-XV -wyższe specjalista w Inspektoracie Lotnisk, starszy inspektor w Inspektoracie Lotnisk Inspektor w Inspektoracie Kontroli 8 Cywilnych Statków Powietrznych, XIII-XIV -wyższe inspektor w Inspektoracie Lotnisk V. Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna 1 Prezes Zarządu Krajowego XXI 10 wyższe Zastępca Prezesa Zarządu 2 XX-XXI 10 wyższe Krajowego Dyrektor zarządu okręgowego, 3 dyrektor departamentu (komórki XIX-XXI 10 wyższe równorzędnej) Zarządu Krajowego Zastępca dyrektora zarządu okręgowego, wicedyrektor 4 XVII-XX 9 wyższe departamentu (komórki równorzędnej) Zarządu Krajowego Kierownik Centralnej Stacji Kontroli Emisji Radiowych, 5 XVI-XVIII 6 wyższe kierownik Centralnego Laboratorium Badań Technicznych Zastępca kierownika Centralnej 6 XV-XVI 4 wyższe Stacji Kontroli Emisji Radiowych Kierownik Stacji Kontroli Emisji 7 XV-XVI 3 wyższe Radiowych Kierownik zmiany w Centralnej 8 XIII-XV 3 wyższe Stacji kontroli Emisji Radiowych Starszy kontroler ruchu 2 9 radiokomunikacyjnego XIII-XV wyższe starszy inspektor techniczny -Kontroler ruchu 10 XII-XIV -średnie radiokomunikacyjnego 11 Inspektor techniczny X-XIII -średnie

7

6

7

4 8 7 7

7

7 5 4 5 3 4 4

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 13/21

Młodszy kontroler ruchu 12 radiokomunikacyjnego, VII-X -średnie 2 młodszy inspektor techniczny VI. Państwowa Inspekcja Telekomunikacyjna i Pocztowa 1 Główny Inspektor XXI 10 wyższe 8 2 Zastępca Głównego Inspektora XX-XXI 10 wyższe 7 Okręgowy inspektor, 3 dyrektor departamentu (komórki XIX-XXI 10 wyższe 7 równorzędnej) Zastępca okręgowego inspektora, 4 zastępca dyrektora departamentu XVII-XX 9 wyższe 7 (komórki równorzędnej) VII. Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej 1 Główny Inspektor XXI 10 wyższe 7 2 Zastępca Głównego Inspektora XVIII-XX 9 wyższe 7 Dyrektor biura, 3 dyrektor gabinetu Głównego XV-XIX 8 wyższe 6 Inspektora 4 Kierownik centralnego laboratorium XVI-XVIII 6 wyższe 5 VIII. Archiwa państwowe Kierownik oddziału zamiejscowego, 1 XV-XVII 6 wyższe 5 starszy kustosz 2 Kustosz XIV-XVII 5 wyższe 4 Starszy archiwista, wyższe 3 3 starszy ekspozytury archiwum XII-XV 3 kierownik ekspozytury archiwum średnie 5 Archiwista, średnie + 4 konserwator archiwalny, XII-XIV -4 policealne dokumentalista Starszy fotograf, 5 X-XIII -średnie 3 starszy laborant Młodszy archiwista, młodszy konserwator archiwalny, 6 młodszy dokumentalista, IX-XI -średnie 2 fotograf, laborant Pomocnik archiwisty, pomocnik konserwatora 7 VI-VIII --średnie -archiwalnego, pomocnik dokumentalisty IX. Izby skarbowe 1 Dyrektor XX-XXI 9 wyższe 7 2 Wicedyrektor XVIII-XIX 8 wyższe 6 3 Główny księgowy XVIII-XIX 8 wyższe 6 Naczelnik wydziału, 4 XVI-XVII 7 wyższe 5 kierownik samodzielnego oddziału według odrębnych przepisów 5 Radca prawny XVI-XVII 7 Kierownik oddziału, 6 XV-XVI 5 wyższe 5 kierownik samodzielnego referatu

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 14/21

7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kierownik referatu Starszy komisarz skarbowy Starszy specjalista, starszy informatyk Komisarz skarbowy Specjalista, informatyk, starszy inspektor, starszy kontroler rozliczeń Inspektor, kontroler rozliczeń Starszy referent, starszy księgowy Księgowy, sekretarka Referent

XIII-XVI XIII-XVI XIII-XV XIII-XV XI-XIV XI-XIII X-XII VI-XI VI-IX X. Urzędy skarbowe XVIII-XIX XVI-XVII XVI-XVII XIII-XVI XIII-XV XIII-XVI XIII-XIV XIII-XIV

4 4 -3 --

wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe średnie

4 3 3 2 1 4 3 2 --6 5 5 4 3 3 5 2 5 1 1 4 3

----7 5 5 4 4 3 2

średnie średnie średnie średnie wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe średnie średnie wyższe średnie wyższe wyższe średnie średnie

Naczelnik Zastępca naczelnika Główny księgowy Kierownik działu, komornik skarbowy kierownik samodzielnego referatu Radca prawny Kierownik referatu starszy komisarz skarbowy Komisarz skarbowy

według odrębnych przepisów

10

11 12 13 1

Starszy specjalista, XIII-XIV -starszy informatyk Specjalista, informatyk, XI-XIV -starszy inspektor, starszy kontroler rozliczeń Inspektor, kontroler rozliczeń XI-XIII -starszy kasjer Starszy referent, starszy księgowy, IX-XII -straszy poborca skarbowy, kasjer Księgowy, VI-XI -sekretarka Referent, likwidator, VI-IX -poborca skarbowy XI. Urzędy kontroli skarbowej Dyrektor XX-XXI 9

średnie średnie średnie wyższe

2 --7

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 15/21

2 3 4 5 6 7

Wicedyrektor Główny księgowy Naczelnik wydziału radca prawny Kierownik oddziału Kierownik referatu Inspektor kontroli skarbowej I stopnia Inspektor kontroli skarbowej II stopnia Inspektor kontroli skarbowej III stopnia Inspektor kontroli skarbowej IV stopnia

XVIII-XIX XVIII-XIX XVI-XVII XV-XVI XIII-XVI XVIII-XIX

8 8 7 5 4 7

wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe

6 6 5 5 4

2 na stanowisku inspektora II stopnia 2 na stanowisku inspektora III stopnia 2 na stanowisku IV stopnia 5 w organach administracji podatkowej lub 3 w rzędach kontroli skarbowej

według odrębnych przepisów

8 9

XVII-XVIII XV-XVII

6 5

wyższe wyższe

10

XIV-XVI

4

wyższe

11 Starszy komisarz skarbowy 12 Starszy specjalista, starszy informatyk

XIII-XVI XIII-XV XII-XV XII-XV XI-XIV XI-XIII X-XII VI-XI VI-IX XII. Urzędy celne XV-XVII XIII-XV XIII-XV XII-XIV XII-XIV XI-XIII X-XII IX-X

4 -3 ------6 -3 4 -----

wyższe średnie wyższe wyższe średnie wyższe średnie wyższe średnie średnie średnie średnie średnie wyższe wyższe wyższe średnie średnie średnie średnie średnie

3 5 3 2 5 1 4 1 4 3 2 --5 4 4 4 4 4 3

okres służby przygotowaw czej

13 Komisarz skarbowy 14 Informatyk 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 Starszy referendarz, specjalista Referendarz Starszy referent, starszy księgowy Księgowy, sekretarka Referent Główny inspektor, naczelnik oddziału (działu) Dyspozytor Ekspert celny Kierownik zmiany, kierownik posterunku Inspektor Starszy kontroler celny Kontroler celny Młodszy kontroler celny

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 16/21

XIII. Urzędy statystyczne 1 2 3 4 5 Informatyk urzędu, konsultant Starszy statystyk informatyk Administrator systemu, administrator sieci, referent statystyk Statystyk informatyk Młodszy statystyk XIV-XVII X-XIV X-XIV IX-XIII VIII-XI 6 3 ---wyższe wyższe średnie wyższe średnie wyższe średnie wyższe średnie 5 2 4 4 4 4 4 -2 8 7 6 -7 6 4 4 4 5 2 6 -4 -4 4 4 9 3 3 3 3 2

1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8

XIV. Okręgowe urzędy górnicze, Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych Nadinspektor zakładów górniczych XV-XVII 6 wyższe Starszy inspektor zakładów XIV-XVI -wyższe górniczych Inspektor zakładów górniczych XIII-XV -wyższe Młodszy inspektor zakładów IX-XII -wyższe górniczych XV. Regionalne inspektoraty celne Regionalny Inspektor Celny XX-Xxi 9 wyższe Zastępca Regionalnego Inspektora XVIII-XIX 8 wyższe Celnego XVI. Wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy Starszy inspektor wojewódzki XIV-XVI 5 wyższe Inspektor wojewódzki XIII-XV 4 wyższe szkoła Starszy inspektor powiatowy XI-XIV 3

pomaturalna

Inspektor powiatowy Starszy pośrednik pracy w powiatowym urzędzie pracy, starszy doradca zawodowy

X-XIII IX-XIV

3 --

średnie wyższe

średnie wyższe Doradca zawodowy VII-XIII -średnie Pośrednik pracy w powiatowym wyższe VII-XIII -urzędzie pracy średnie XVII. Okręgowe urzędy miar i urzędy probiercze Naczelnik obwodu XV-XVII 5 wyższe Kierownik laboratorium, XV-XVII 4 wyższe kierownik pracowni Zastępca naczelnika obwodu XIV-XVI 4 średnie Kierownik punktu legalizacyjnego XI-XIV 3 średnie Starszy probierz IX-XIII -średnie Probierz VII-XII -średnie Starszy legislator VII-XI -średnie Legalizator VI-IX -średnie XVIII. Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 17/21

1 2

Starszy aprobant Aprobant

X-XIV IX-XIII

---

średnie średnie

3 2

IV. TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK WOJSKOWYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ

Stawka Wymagane kwalifikacje dodatku liczba lat funkcyj- wykształcenie pracy nego do

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 7 8

A. Jednostki wojskowe szczebla centralnego Dyrektor biura XIX-XXI 10 wyższe 7 Zastępca dyrektora biura XVIII-XX 9 wyższe 7 (wicedyrektor) Szef oddziału, XVII-XVIII 8 wyższe 7 główny księgowy Główny specjalista XV-XVII 6 wyższe 7 według odrębnych przepisów Radca prawny XV-XVII 6 Zastępca szefa oddziału, XV-XVIII 5 wyższe 6 szef wydziału Kierownik zespołu (grupy) XIV-XVI 5 wyższe 6 Starszy specjalista XIII-XV -wyższe 6 Starszy projektant, XIII-XIV -wyższe 6 starszy programista Specjalista, projektant, XII-XIV -wyższe 4 programista Referendarz, starszy inspektor, XI-XIII -wyższe 3 starszy statystyk Inspektor, wyższe -statystyk, IX-XII -podreferendarz, średnie 2 starszy księgowy Referent prawny wyższe IX-XII --prawnicze Księgowy VI-XI -średnie -Starszy referent VI-XI -średnie 2 Referent VI-IX -średnie -B.

Jednostki wojskowe szczebla okręgowego (równorzędnego) oraz niższego Dyrektor biura XVII-XIX 8 wyższe 5 Zastępca dyrektora biura XV-XVIII 6 wyższe 5 Szef oddziału XIV-XVI 5 wyższe 4 Radca prawny, według odrębnych przepisów XIV-XVI 6 pielęgniarka okręgowa Zastępca głównego księgowego XIV-XVI 4 wyższe 3 Szef wydziału XIV-XV 5 wyższe 4 Zastępca szefa oddziału XII-XV 4 wyższe 4

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 18/21

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19

Starszy specjalista, starszy inspektor kontroli wojskowej, starszy metrolog Kierownik sekcji Specjalista, metrolog Starszy projektant, starszy programista Inspektor kontroli wojskowej Informatyk Projektant, programista Starszy inspektor, starszy instruktor, starszy rewident Starszy księgowy, starszy redaktor Inspektor, instruktor, rewident, redaktor Referent prawny, referent prawno-administracyjny

XI-XV XIII-XIV XIII-XIV XII-XIV X-XIV XI-XIV XII-XIII IX-XIII VIII-XII VII-XII

-3 ---------

wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe średnie średnie średnie

wyższe prawnicze lub administracyj ne

3 4 4 4 4 5 3 3 5 2

VII-XII

--

-3 2 --

20 Sekretarz dowódcy (szefa instytucji) VII-XI -średnie Księgowy, 21 VI-XI -średnie starszy referent Technik informatyczny, 22 operator EMC, VI-IX -średnie referent C. Stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi Kierownik biblioteki, 1 kierownik ośrodka informacji X-XII 3 średnie naukowej Kierownik hali maszyn, 2 IX-XI 2 średnie kierownik magazynu Kierownik kancelarii, kierownik archiwum, 3 kierownik kreślarni, IX-X 2 średnie kierownik fotolaboratorium, kierownik powielarni 4 Starszy bibliotekarz IX-XI -średnie Bibliotekarz, dokumentalista, 5 VIII-IX -średnie kasjer, starszy magazynier Starszy laborant, 6 VII-IX -średnie starszy archiwista,

4 3

3 3 3 3

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 19/21

7 8 9 10 11 12

13 14

starszy kreślarz Maszynistka klasy mistrzowskiej Starsza maszynistka, starsza teletypistka Maszynistka, teletypistka Sekretarka Maszynista offsetowy Magazynier, gospodarz sal wykładowych, archiwista Kreślarz, laborant, korektor, kancelista Portier

IX-XI VIII-IX VII-VIII VII-IX IX-X VII-VIII

-------

średnie średnie średnie średnie zasadnicze średnie

3 3 -3 2 --

VI-VIII IV-V

---

średnie

podstawowe

---

V. TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK WOJSKOWYCH PODPORZĄDKOWANYCH MINISTROWI SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Stawka Wymagane kwalifikacje dodatku liczba lat funkcyj- wykształcenie pracy nego do

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Główny księgowy Główny specjalista 2 radca prawny 3 Starszy specjalista 4 Specjalista 5 Starszy inspektor Inspektor, 6 starszy księgowy 7 Księgowy 8 Starszy referent 9 Referent Stanowiska pomocnicze 10 Kierownik biblioteki 11 Kierownik kancelarii głównej

1

I. Wszystkie urzędy XVII-XVIII XV-XVII XIII-XV XII-XIV XI-XIII IX-XII VIII-XI VII-XI VI-IX X-XII VIII-IX

8 6 -------3 2

wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe średnie średnie średnie średnie średnie średnie

7 7 6 4 3 2 -2 -4 3

według odrębnych przepisów

VI. TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW GŁÓWNEJ KOMISJI BADANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU – INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ w likwidacji

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 20/21

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka Wymagane kwalifikacje dodatku liczba lat funkcyj- wykształcenie pracy nego do

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dyrektor Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej Zastępca Dyrektora Głównej Komisji, dyrektor budżetowoadministracyjny, główny księgowy Dyrektor okręgowej komisji Naczelnik samodzielnego wydziału, rzecznik prasowy Główny specjalista Informatyk Głównej Komisji

XIX-XXI

10

wyższe

5

XVIII-XX XVII-XVIII XIV-XVII XIV-XVI XIV-XVI XI-XIII XIII-XV

9 8 6 5 5

wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe średnie wyższe wyższe wyższe średnie średnie średnie średnie

5 5 3 3 3 5 3 3 2 3 2 2 --

1 2 3 4 5

6

7

Starszy specjalista -Zastępca głównego księgowego 2 XII-XIV specjalista -Starszy inspektor XI-XIII -Informatyk X-XIII -Inspektor, VIII-XII -starszy księgowy Starszy referent VIII-XI -Referent, V-IX -młodszy referent Stanowiska pomocnicze Kierownik warsztatu, kierownik stacji obsługi, X-XII 3 kierownik biblioteki Zastępca kierownika warsztatu, zastępca kierownika stacji obsługi, IX-XI średnie kierownik garażu Starszy bibliotekarz, IX-XI -operator urządzeń elektronicznych Kierownik magazynu, IX-X 2 kierownik hali maszyn sekretarka -Maszynistka klasy mistrzowskiej, IX-X -dyspozytor Kierownik kancelarii głównej, kierownik biura podawczego, kierownik kancelarii tajnej, VIII-IX 2 kierownik archiwum, kierownik centrali telefonicznej Starszy magazynier, kasjer, VIII-IX -bibliotekarz, intendent,

średnie 3 średnie

4 3 -3

średnie średnie

---

średnie

3

średnie

3

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 21/21

8

9 1

starsza maszynistka Magazynier, archiwista, starsza telefonistka, maszynistka Telefonistka

VII-VIII

--

średnie

-umiejętność wykonywania czynności

V-VI

--

podstawowe

Kierowca autobusu Rzemieślnik specjalista, 2 woźny audiencjonalny 3 Kierowca samochodu ciężarowego Rzemieślnik wykwalifikowany, 4 palacz c.o. 5 Kierowca samochodu osobowego 6 Operator urządzeń powielających 7 Starszy woźny sądowy 8 Robotnik gospodarczy 9 Woźny sądowy Portier, szatniarz, 10 woźny, dozorca, dźwigowy 11 Sprzątaczka 12 Goniec

Stanowiska robotnicze i obsługi X-XI -IX-XI IX-X VIII-IX VII-VIII VI-VIII VI-VII V-VII V-VII IV-V III-IV II-IV ------------

według odrębnych przepisów

zasadnicze zasadnicze

---

według odrębnych przepisów

według odrębnych przepisów podstawowe -podstawowe -podstawowe -podstawowe --

podstawowe

----

podstawowe podstawowe

VI. TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW KANCELARII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Stawka Wymagane kwalifikacje dodatku liczba lat funkcyj- wykształcenie pracy nego do

Lp. 1 2

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

3

4 5

Szef Kancelarii Polskiej Akademii Nauk Dyrektor biura (zespołu) Wicedyrektor biura (zespołu), główny księgowy budżetu Polskiej Akademii Nauk, rzecznik prasowy główny specjalista do spraw legislacji Zastępca przewodniczącego wydziału Polskiej Akademii Nauk Naczelnik działu, główny księgowy budżetu Kancelarii Polskiej Akademii Nauk,

XXI XIX-XXI

10 10

wyższe wyższe wyższe

7 7

XVIII-XX

9 wyższe prawnicze

7

XVIII-XIX XVII-XVIII

9 8

wyższe wyższe

7 7

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 22/22

radca Prezesa główny specjalista 6 radca prawny Starszy specjalista 7 starszy programista Specjalista, 8 programista 9 Starszy inspektor Inspektor, starszy księgowy 10 referent prawny Księgowy, starszy referent, 11 sekretarz: Szefa Kancelarii Polskiej Akademii Nauk, dyrektora biura 12 Referent

XV-XVII XIII-XV XII-XV XII-XIV XI-XIII IX-XII

6 -----

wyższe wyższe wyższe wyższe wyższe średnie wyższe prawnicze średnie średnie

7 6 4 3 -2 ----

według odrębnych przepisów

VIII-XI VI-IX

---

VIII. TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH POMOCNICZYCH

Wymagane kwalifikacje Stawka dodatku liczba lat funkcyj- wykształcenie pracy nego do

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

1 2 3 4

5

6

I. Wszystkie urzędy i inne jednostki Kierownik bazy transportu XIV-XVI 5 Kierownik budowy XIII-XV 6 Kierownik zakładu obsługi samochodów, XII-XIV 4 kierownik zespołu magazynów Zastępca kierownika bazy transportu XII-XIV 3 Kierownik punktu żywienia 3 kierownik magazynu technicznego 2 starszy kasjer, -XI-XIII kasjer walutowy konserwator elektronicznych maszyn cyfrowych i magnetycznych nośników informatycznych Zastępca kierownika zakładu obsługi samochodów, kierownik ośrodka informacji naukowej, kierownik warsztatu, X-XII 3 kierownik stacji obsługi, kierownik garażu, kierownik biblioteki, kierownik zespołu magazynów,

wyższe wyższe średnie średnie

5 3 4 3 4

średnie 3

średnie

4

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 23/23

7

8 9

10

11

12

13

kierownik kotłowni wysokoprężnej, kierownik informatorium zastępca kierownika punktu żywienia Kierownik obiektu, kierownik zmiany starszy magazynier w magazynie technicznym, starszy bibliotekarz, starszy kontroler techniczny, starszy dyspozytor zaopatrzeniowiec Zastępca kierownika warsztatu, zastępca kierownika stacji obsługi, zastępca kierownika garażu Operator urządzeń elektronicznych Kierownik magazynu, kierownik hali maszyn, kierownik kotłowni kierownik bursy, internatu maszynistka klasy mistrzowskiej, dyspozytor, kontroler techniczny sekretarka, sekretarka-maszynistka, kreślarz magazynier w magazynie technicznym starszy operator urządzeń przygotowania danych Kierownik biura podawczego, kierownik kancelarii głównej, kierownik kancelarii tajnej, kierownik archiwum, kierownik centrali telefonicznej starszy magazynier, kasjer, bibliotekarz, intendent, starsza maszynistka operator urządzeń przygotowania danych Archiwista, magazynier, starsza telefonistka, maszynistka, teletypistka, pomoc laboratoryjna, recepcjonista Telefonistka

1 3 X-XI -VIII-XI IX-XI IX-XI 2 -2 1 średnie IX-X -zasadnicze VIII-X -średnie średnie średnie średnie

2 3

2 -3 --

3

-1 2

2 VIII-IX średnie -VII-IX

3

--

VII-VIII

--

średnie

--

V-VI

--

podstawowe i i j ść

-2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 24/24

umiejętność wykonywania czynności

14 Pokojowa Kierownik łodzi patrolowej 1 2 Motorzysta łodzi patrolowej

IV-V II. Urzędy celne X-XII VII-IX

--

podstawowe

--

3 --

dyplom porucznika żeglugi przybrzeżnej z 24-miesięczbną praktyką pływania w dziale służby pokładowej na stanowiskach oficerskich stopień motorzysty okrętowego

III. Komenda Główna Policji Starszy kontroler techniczny, 1 IX-XII -średnie 2 starszy dyspozytor IV. Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Starszy serwisant urządzeń 1 XI-XIV -wyższe 2 elektronicznych 2 Serwisant urządzeń elektronicznych X-XIII -średnie 5 Konserwator urządzeń elektronicznych, 3 IX-XIII -średnie 3 starszy operator maszyn elektronicznych 4 Starszy technik X-XII -średnie 2 5 Operator maszyn elektronicznych VIII-XII -średnie -6 Technik VIII-X -średnie -IX. TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH I OBSŁUGI

Wymagane kwalifikacje Stawka dodatku liczba lat funkcyj- wykształcenie pracy nego do według odrębnych przepisów

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

1

2

3

4 5

Kierowca autobusu rzemieślnik specjalista, operator maszyn cyfrowych Kierowca samochodu ciężarowego, kierowca samochodu dostawczego mechanik samochodowy, maszynista offsetowy, kserografista Konserwator, rzemieślnik wykwalifikowany, ślusarz-spawacz, elektryk, stolarz, tapicer, szklarz, malarz, introligator, palacz c.o. Kierowca samochodu osobowego Operator urządzeń powielających,

X-XI

--

zasadnicze

3

według odrębnych przepisów

IX-X

-zasadnicze 2

VIII-IX

--

zasadnicze

--

VII-VIII VI-VII

---

według odrębnych przepisów podstawowe --

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 25/25

6 7 8 9 1 2 1

robotnik magazynowy, robotnik transportowy Robotnik gospodarczy V-VII -Portier, szatniarz, dozorca, IV-V -dźwigowy, woźny Sprzątaczka III-IV -Goniec II-IV -II. Główny Inspektorat Ochrony Roślin Konserwator aparatury IX-XI -laboratoryjnej Robotnik szklarniowy VI-X III. Urzędy morskie X-XII --

podstawowe

----3 --

podstawowe

podstawowe podstawowe

średnie zawodowe i uprawnienia specjalistyczne

zasadnicze zawodowe

2

3 4

5

6 7 1 2 1 2

Starszy latarnik -średnie 4 Elektromonter, elektryk, monter instalacji wodnokanalizacyjnych, VII-XI -zasadnicze -operator sztaplarki, mechanik silników spalinowych, mechanik samochodowy, elektryk samochodowy według odrębnych przepisów Kierowca ciągnika IX-X -Latarnik, VIII-X -zasadnicze -rzemieślnik gospodarczy Robotnik ochrony wybrzeża – pilarz, murarz, tynkarz, blacharz, VII-X -zasadnicze -dekarz, spawacz, ślusarz, tokarz Robotnik ochrony wybrzeża, podstawowe cieśla, VI-IX --stolarz Wydawca narzędzi, V-VII -zasadnicze -zbrojarz IV. Inspektoraty żeglugi śródlądowej Stermotorzysta XIII-XIV -według odrębnych przepisów Bosman przystaniowy VIII-IX -V. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Operator kierowca, według odrębnych przepisów IX-XII -mechanik kierowca Starszy dróżnik, IX-XI -zasadnicze 2

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 26/26

3 1 1 2 3

starszy promowy Dróżnik

podstawowe

5 --

VI-IX

--

zasadnicze

podstawowe

VII. Regionalne inspektoraty celne Kierowca samochodu według odrębnych przepisów IX-XI -specjalistycznego VIII. Komenda Główna Policji, oddziały Straży Granicznej Mechanik elektronik XI-XIII -średnie 2 Starszy mistrz xi-xii 3 zasadnicze 4 Starszy technik, X-XII -średnie 2 mechanik silników okrętowych Ślusarz tokarz zasadnicze -według odrębnych przepisów kierowca samochodu specjalnego -blacharz samochodowy, diagnosta samochodowy, -elektromechanik mistrz garmażeryjny lub IX-XI cukierniczy, 2 3 zasadnicze kuchmistrz, mistrz blacharz-dekarz, elektryk samochodowy, --elektromonter, lakiernik samochodowy Technik IX-XI -średnie -Kucharz, mechanik urządzeń chłodniczych lub garmażeryjnych, mechanik rusznikarz, mechanik maszyn biurowych, mechanik urządzeń ppoż., malarz-murarz, IX-X -zasadnicze -monter konserwator urządzeń i sieci wodnokanalizacyjnej, c.o. i gazowej, monter konserwator urządzeń łączności, mechanik urządzeń slipowych, palacz kotłowni wysokoprężnych Starszy mechanik centrali VIII-IX -średnie 3 telefonicznej Szewc, krawiec, zasadnicze -spawacz, tynkarz-glazurnik VIII-IV -kierowca ciągnika, kierowca karetki sanitarnej według odrębnych przepisów (pogotowia), kierowca mikrobusu

4

5

6

7

8

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 27/27

Kelner, młodszy kucharz, gospodarz obiektu, 9 operator urządzeń piorących, operator urządzeń oczyszczalni ścieków Operator wózka akumulatorowego, 10 ogrodnik 11 Pomocnik kierowcy Pomocnik kucharza, pomocnik palacza c.o., 12 pracownik obsługi gospodarczej w komisariatach policji, palacz pieców zwykłych

VII-VIII

--

podstawowe

--

VI-VIII VI-VII V-VI

----

podstawowe podstawowe

----

podstawowe

2005-10-25

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 113 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 118 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 115 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 111 z 1999

  Ustawa z dnia 17 lutego 1999 r. o ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 122 z 1999

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 117 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 1999 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług od niektórych leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 120 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i wymaganych kwalifikacji do znakowania oraz wzorów znaków identyfikacyjnych, wzoru świadectwa miejsca pochodzenia i wzoru świadectwa zdrowia zwierząt.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 123 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i warunków sprowadzania z zagranicy środków farmaceutycznych i materiałów medycznych dla użytkowników indywidualnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 116 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia działalności kantorowej oraz rodzaju fachowego przygotowania do jej wykonywania i sposobu jego udokumentowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 121 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 119 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych oraz zakresu tego obowiązku.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 114 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania.

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 112 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wynagrodzenie nauczyciela za godziny nadliczbowe

  Czy są jakieś przepisy regulujące zasady wynagradzania nauczycieli - szczególnie chodzi o kadrę kierowniczą- za godziny ponadwymiarowe?

 • Wysokość nagrody jubileuszowej

  Proszę o podanie podstawy wymiaru stażu pracy oraz innych okresów, które wlicza się do nagrody jubileuszowej w jednostkach budżetowych.

 • Mapa geodezyjna

  Czy nie będąc właścicielem nieruchomości na danym terenie mogę wystąpić o mapę geodezyjną jakiegoś obszaru, na podstawie której będę mogła określić granice (...)

 • Wypłata nagrody jubileuszowej po terminie

  Pracodawca nie wypłacił pracownikowi w terminie nagrody jubileuszowej. Podstawą naliczenia ww. nagrody w firmie jest płaca zasadnicza. W międzyczasie pracodawca zawarł (...)

 • Obowiązek wypłacenia świadczenia urlopowego

  Zatrudniam 5 pracowników nie ma w zakładzie funduszu socjalnego, czy muszę w tym roku wypłacić pracownikom świadczenie urlopowe?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-08-02 poz. 882

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-31 poz. 825

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 sierpnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez organy administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2745

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

 • Monitor Polski 2003 nr 8 poz. 127

  Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2003 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-24 poz. 1225


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.