Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 125 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie określenia typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych oraz zasad ich działania, a także sposobu i terminu wprowadzenia nowych typów szkół artystycznych oraz przekształcenia dotychczasowych szkół w szkoły nowego typu i ich funkcjonowania w systemie oświaty.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-02-15
Data wejscia w życie:1999-04-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 125 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 125 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie określenia typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych oraz zasad ich działania, a także sposobu i terminu wprowadzenia nowych typów szkół artystycznych oraz przekształcenia dotychczasowych szkół w szkoły nowego typu i ich funkcjonowania w systemie oświaty. Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U. Nr 12, poz. 96) zarządza się, co następuje: §


1. Z dniem 1 września 1999 r. wprowadza się następujące typy szkół artystycznych publicznych i niepublicznych:

1) szkoły muzyczne, obejmujące: a) sześcioletnie ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnie, dające podstawy wykształcenia muzycznego, wykształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, możliwość dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia oraz uprawniające do kształcenia w gimnazjum, b) sześcioletni szkoły muzyczne I stopnia, dające podstawy wykształcenia muzycznego oraz możliwość dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia, c) sześcioletnie ogólnokształcące szkoły muzyczne II stopnia, dające wykształcenie muzyczne oraz wykształcenie ogólne w zakresie gimnazjum i liceum profilowanego, umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, d) sześcioletnie szkoły muzyczne II stopnia, dające wykształcenie muzyczne,

2) szkoły plastyczne, obejmujące: a) sześcioletnie ogólnokształcące szkoły sztuk pięknych, dające wykształcenie plastyczne oraz wykształcenie ogólne w zakresie gimnazjum i liceum profilowanego, umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, b) czteroletnie licea plastyczne, dające wykształcenie plastyczne oraz wykształcenie ogólne w zakresie liceum profilowanego, umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

3) szkoły baletowe, obejmujące: a) dziewięcioletnie ogólnokształcące szkoły baletowe, dające wykształcenie baletowe oraz wykształcenie ogólne w zakresie klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum profilowanego, umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, b) sześcioletnie szkoły sztuki tańca, dające podstawy wykształcenia tanecznego,

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

4) czteroletnie szkoły sztuki cyrkowej, dające wykształcenie cyrkowe,

5) szkoły policealne, dające możliwość uzyskania lub uzupełnienia wykształcenia zawodowego w różnych dziedzinach artystycznych,

6) szkoły pomaturalne bibliotekarskie i animatorów kultury. §

2. Nauka w szkołach, o których mowa w §1 w pkt 1 lit. c) i d), w pkt 2, w pkt 3 lit. a) oraz w pkt 4 – 6, kończy się egzaminem dyplomowym przeprowadzonym na zasadach określonych odrębnymi przepisami. § 3.

1. Szkoły, o których mowa w § 1 pkt. 1 lit. a), w zakresie kształcenia ogólnego realizują podstawę programową kształcenia ogólnego sześcioletniej szkoły podstawowej, określoną odrębnymi przepisami.

2. Szkoły, o których mowa w § 1 w pkt 1 lit. c) i w pkt 2 lit. a), w zakresie kształcenia ogólnego realizują podstawy programowe kształcenia ogólnego trzyletniego gimnazjum i trzyletniego liceum profilowanego.

3. Szkoły, o których mowa w § 1 w pkt. 2 lit. b), w zakresie kształcenia ogólnego realizują podstawę programową kształcenia ogólnego trzyletniego liceum profilowanego.

4. Szkoły, o których mowa w § 1 w pkt 3 lit. a), w zakresie kształcenia ogólnego realizują podstawy programowe kształcenia ogólnego: klas IV-VI sześcioletniej szkoły podstawowej, trzyletniego gimnazjum oraz trzyletniego liceum profilowanego. §

4. Uczęszczanie do szkół wymienionych w § 3 stanowi spełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. § 5.

1. Szkoły artystyczne:

1) przyjmują uczniów na podstawie egzaminu wstępnego lub badania przydatności, przeprowadzanych na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

2) rozwijają zdolności uczniów w zindywidualizowanym procesie nauczania.

2. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów szkół artystycznych określają odrębne przepisy. § 6.

1. Z dniem 1 września 1999 r.:

1) dotychczasowe podstawowe szkoły muzyczne i szkoły muzyczne I stopnia stają się odpowiednio szkołami, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a) i b),

2) dotychczasowe licea muzyczne staja się szkołami, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c),

3) dotychczasowe szkoły muzyczne II stopnia stają się szkołami muzycznymi, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d),

4) dotychczasowe szkoły baletowe stają się szkołami, o których mowa w § 1 pkt. 3 lit. a),

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

5) dotychczasowe policealne szkoły artystyczne stają się szkołami, o których mowa w § 1 pkt 5,

6) dotychczasowe pomaturalne szkoły artystyczne stają się szkołami, o których mowa w § 1 pkt 6.

2. Z dniem 1 września 1999 r. uczniowie:

1) klas I-VI dotychczasowych podstawowych szkół muzycznych i szkół I stopnia – stają się uczniami odpowiednich klas szkół, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a) i b),

2) klas siódmych dotychczasowych podstawowych szkół muzycznych – stają się, po zdaniu egzaminu wstępnego, odpowiednio uczniami klas pierwszych szkół, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c) i d),

3) klas ósmych dotychczasowych podstawowych szkół muzycznych – kończą tę szkołę na dotychczas obowiązujących zasadach oraz mogą kontynuować naukę w szkołach muzycznych II stopnia i kończą te szkoły na zasadach obowiązujących przed dniem 1 września 1999 r.,

4) klas I-IV dotychczasowych szkół baletowych – stają się uczniami odpowiednich klas szkoły, o której mowa w § 1 pkt 3 lit. a),

5) klas V-IX dotychczasowych szkół baletowych – kończą te szkoły na dotychczas obowiązujących zasadach.

3. Świadectwo ukończenia klasy szóstej w roku szkolnym 1998/1999 w dotychczasowych podstawowych szkołach muzycznych jest równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.

4. Uczniowie dotychczasowych szkół artystycznych II stopnia, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 4 i 5, kończą te szkoły na zasadach obowiązujących przed dniem 1 września 1999 r.

5. Do dnia 1 września 1999 r. dotychczasowe licea sztuk plastycznych mogą zostać przekształcone w szkoły plastyczne, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. a), przez organ prowadzący, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

6. Dotychczasowe licea sztuk plastycznych, które nie zostały przekształcone zgodnie z ust. 5, z dniem 1 września 2002 r. stają się szkołami plastycznymi, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. b).

7. Przekształcenie dotychczasowych liceów plastycznych w szkoły, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. a) i b), następuje z uwzględnieniem zasad ustalonych w art. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U. Nr 12 , poz. 96). §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

2005-10-25

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 125 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 134 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 133 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 132 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 131 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 130 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego podręczników i zalecania środków dydaktycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 129 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 128 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 127 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 126 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 124 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i terminów dostosowania działalności dotychczasowych szkół podstawowych do wymogów nowego systemu szkolnego oraz tworzenia gimnazjów.

zamów dokument

Porady prawne

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką (...)

 • Szkoły publiczne a niepubliczne

  Będąc stowarzyszeniem prowadzimy publiczną szkołę podstawową. Czy istnieje możliwość przekształcenia szkoły z publicznej w niepubliczną?

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

  Czy przychodzący do szkoły państwowej, nowy dyrektor, posiadający fakultet z np. historii, ma ustawowy obowiązek posiadania lub prowadzenia godzin dydaktycznych z tego (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.