Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 127 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-02-15
Data wejscia w życie:1999-03-10
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 127 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 127 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 15 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia. Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia (Dz.U. Nr 98, poz. 433 oraz z 1994 r. Nr 5, poz. 19 i Nr 109, poz. 521) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1: a) w pkt 1 wyrazy „(Dz.U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214 z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198, Nr 36, poz. 206 Nr 72, poz. 423 oraz z 1991 r. Nr 95, poz. 425)” zastępuje się wyrazami „(Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118)”, b) w pkt 3 wyrazy „organ sprawujący nadzór pedagogiczny” zastępuje się wyrazami „dyrektor szkoły, a w odniesieniu do dyrektora szkoły organ sprawujący nadzór pedagogiczny”;

2) w § 2 w ust. 1 po wyrazach „- szkołach średnich zawodowych” dodaje się przecinek oraz wyrazy „- liceach profilowanych, liceach uzupełniających oraz szkołach policealnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a), c) i d) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. Nr 117, poz. 759), zwanej dalej «ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty»”;

3) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: „§ 2a. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjach i szkołach zawodowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. b) w brzmieniu nadanym ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty, posiada osoba:

1) mająca kwalifikacje określone w § 2 ust. 1,

2) legitymującą się dyplomem ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku (specjalności) zgodnym (lub zbliżonym) z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i przygotowaniem pedagogicznym,

3) legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku (specjalności) innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj

2005-10-25

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

prowadzonych zajęć i przygotowaniem pedagogicznym, która ponadto ukończyła – z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć – studia podyplomowe, uzupełniające lub inne prowadzone przez szkołę wyższą albo kurs prowadzony przez zakład kształcenia nauczycieli lub placówkę doskonalenia nauczycieli albo inną instytucję, osobę prawną lub fizyczną, które mogą prowadzić takie kursy zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.”;

4) w § 3 po wyrazach „- szkołach podstawowych” dodaje się wyrazy „- sześcioletnich szkołach podstawowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu nadanym ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty,”;

5) w § 4 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach „w § 2” dodaje się przecinek i wyrazy „2a”;

6) w § 5 po wyrazach „średnich zawodowych” dodaje się przecinek oraz wyrazy „a także w szkołach zawodowych i policealnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b) i d) w brzmieniu nadanym ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty,”;

7) w § 6 po wyrazach „w § 2” dodaje się wyrazy „ i 2a”;

8) w § 7 w ust. 2 po wyrazach „w §2” dodaje się wyrazy „i 2a”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że w odniesieniu do:

1) sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów – wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 r.,

2) szkół ponadgimnazjalnych – wchodzi w życie z dniem 1 września 2002 r.

2005-10-25

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 127 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 134 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 133 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 132 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 131 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 130 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego podręczników i zalecania środków dydaktycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 129 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 128 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 126 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 125 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie określenia typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych oraz zasad ich działania, a także sposobu i terminu wprowadzenia nowych typów szkół artystycznych oraz przekształcenia dotychczasowych szkół w szkoły nowego typu i ich funkcjonowania w systemie oświaty.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 124 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i terminów dostosowania działalności dotychczasowych szkół podstawowych do wymogów nowego systemu szkolnego oraz tworzenia gimnazjów.

zamów dokument

Porady prawne

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela za godziny nadliczbowe

  Czy są jakieś przepisy regulujące zasady wynagradzania nauczycieli - szczególnie chodzi o kadrę kierowniczą- za godziny ponadwymiarowe?

 • Ważność dyplomu licencjackiego

  W czerwcu 2009 roku uzyskałem tytuł licencjata filologii niemieckiej w specjalizacji nauczycielskiej. Obecnie nie pracuję w swoim wyuczonym zawodzie, tj. nauczyciela języka (...)

 • Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

  Dlaczego nauczyciel pracujący w szkole jako informatyk nie ma płaconego szkodliwego?

 • Stosunek pracy z nauczycielem bez kwalifikacji

  W przedszkolu społecznym zostały zatrudnione 3 nauczycielki, które nie posiadają kwalifikacji do pracy w przedszkolu - posiadają wykształcenie pedagogiczne: pedagogika (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-31 poz. 1290

  Wyrok Trybunału Konstrukcyjnego z dnia 12 maja 2004 r. sygn. akt U 1/04

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-16 poz. 174

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-24 poz. 260

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-30 poz. 430

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-09 poz. 1722

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.