Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 181 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 1999 r. sygn. akt U. 4/98.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-02-09
Data wejscia w życie:1999-03-10
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 181 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/22

Dz.U. 1999 Nr 20 poz. 181 WYROK z dnia 9 lutego 1999 r. Sygn. U. 4/98   

 

  Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska – sprawozdawca Joanna Szymczak – protokolant

po rozpoznaniu 26 stycznia i 9 lutego 1999 r. na rozprawie sprawy z wniosku 

         !

 "# $ %& &    '( $)   *  *# ( +, - + . + 


 )   /0 +112 .  % %#3 

 podstawie przepisów ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 92, poz. 430; zm.: z 1997 r. Nr 82, poz. 526)  . / 

 . 0/ . + . 4 . 1/ . + 

./+4 )  – z art. 1, art. 2 oraz art. 84 ust. 3 i art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96; zm.: z 1995 r. Nr 16, poz. 78; z 1996 r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726, Nr 115, poz. 741, Nr 133, poz. 885; z 1998 r. Nr 106, poz. 668)  . + . + % +    % # /,-/./+/

)  /0+112.%%#3

 podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U. Nr 92, poz. 430; zm.: z 1997 r. Nr 82, poz. 526) – z art. 2, art. 7, art. 22, art. 32 ust. 1 i art. 92 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, – z art. 1, art. 2, art. 84 ust. 3 i art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96; zm.: z 1995 r. Nr 16, poz. 78; z 1996 r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 88,

06/30/99

poz. 554, Nr 111, poz. 726, Nr 115, poz. 741, Nr 133, poz. 885; z 1998 r. Nr 106, poz. 668)  . + . + % +    % # 

3) przepisu § 71 . + 

 )   /0 +112 .  % %#3 

 podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U. Nr 92, poz. 430; zm.: z 1997 r. Nr 82, poz. 526) – z art. 2 w zw. z art. 32 ust. 1, art. 7 i art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, – z art. 1, art. 2 i art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96; zm.: z 1995 r. Nr 16, poz. 78; z 1996 r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726, Nr 115, poz. 741, Nr 133, poz. 885; z 1998 r. Nr 106, poz. 668)  . + . + % +    % # 

o r z e k a:        ! ""#   $ %&      geologicznego i górniczego (Dz.U. Nr 92, poz. 430; zm.: z 1997 r. Nr 82, poz. 526) – jest zgodny z art. 1, art. 2, art. 84 ust. 3 i art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96; zm.: z 1995 r. Nr 16, poz. 78; z 1996 r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726, Nr 115, poz. 741, Nr 133, poz. 885; z 1998 r. Nr 106, poz. 668) – jest zgodny z art. 2, art. 7, art. 32 ust. 1, art. 92 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, '  (       

 )     ) $ % (Dz.U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175).        ! ""#   $ %&      geologicznego i górniczego (Dz.


U. Nr 92, poz. 430; zm.: z 1997 r. Nr 82, poz. 526) *  + ,   $ $  *$)+   *   (     ) $ $  *$)+   *( – jest zgodny z art. 1, art. 2, art. 84 ust. 3 i art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96; zm.: z 1995 r. Nr 16, poz. 78; z 1996 r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726, Nr 115, poz. 741, Nr 133, poz. 885; z 1998 r. Nr 106, poz. 668) – jest zgodny z art. 2, art. 7, art. 22, art. 32 ust. 1, art. 92 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, '  (       

 )     ) $ %

!       ! ""#   $ %&      geologicznego i górniczego (Dz.U. Nr 92, poz. 430; zm.: z 1997 r. Nr 82, poz. 526) – jest zgodny z art. 1, art. 2, art. 84 ust. 3 i art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96; zm.: z 1995 r. Nr 16, poz. 78; z 1996 r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726, Nr 115, poz. 741, Nr 133, poz. 885; z 1998 r. Nr 106, poz. 668) – jest zgodny z art. 2, art. 7, art. 22, art. 32 ust. 1, art. 92 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, '  (       

 )     ) $ % p o s t a n a w i a: Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale

 * * & -   ( % przepisu § 71      ! ""#   $ %&      geologicznego i górniczego (Dz.U. Nr 92, poz. 430; zm.: z 1997 r. Nr 82, poz. 526) z przepisami art. 1, art. 2 i 84 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96; zm.: z 1995 r. Nr 16, poz. 78; z 1996 r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726, Nr 115, poz. 741, Nr 133, poz. 885; z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz z art. 2, art. 7, art. 32 ust. 1, art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji  $  $        

 )     ) $ %

Uzasadnienie: I +. 

        !

"# /4+115.% *# -/./+

) /0+112. % %#3 

   ** * górniczego (Dz.U. Nr 92, poz. 430 ze zm.) z art. 2, art. 7, art. 22, art. 32 ust. 1 i art. 92  ) $6.52.0.57.0 2*+112 r. – Prawo geologiczne i górnicze. " $ 

 *#   

   ** * $#3.52.06 . ' %  $ & *  '! ! 

&'! & .*% & &$ ' & % #3 !  !  &*. 8# 9 &  ! * &* ! :$' &% #3 !* *! *. ; &% 9 &* ! : 


    #&$ 6  %

  $ ! !  &*

 ! 3   *'  

  $  6     !. & $  & & &  &%  

  &$  &  . 57 . 0 ** ** *.*/. / + 

 )  /0 +112.%%#3

 ** * * * !&$ 6 9 *  ! & $ & ! *$ %  ! : 

  % #3  * ! !* *. <*#3 &' &%&  

 *$ & $  & #  $ * 

 & % #3  !*. "%*  #3  !* ' $* !! %  !$ # %* 

 *  !   '!  %. )  

 

 % * ' 

. <  ) ! % 6  # %  !  & !. = & &$ & $

  %

*&$  ' %' 

 &

  #  poddanej przeróbce.  )'  *  $ %* wnioskodawcy, naruszenie art. 2, art. 7 i art. 92 konstytucji. Przepisy te, poprzez wskazanie * $  &*

 ! 3  

 >. 1/ . +,  $ 6 * % ! %

   *  >. 4,$ *

 '   * >. /,. < . 0/ . +  $

*#3! $ ' &$6  '! 

 

 &

 %#3 * 

> ! ,   

 6  %. )*  

 &  & *  &' *  '  6 %  '!

    & $&

' %

!

.&   * & # * $ &  . // konstytucji. /. )  #& 5  +115 . %  $ 6 

) * .52.0. 86 ust. 3 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz z art. 2, art. 7, art. 22, art. 32 ust. 1 i art. 92 konstytucji. )  & 6 * ) Ministrów, zawartego w art. 86 ust. 3 prawa geologicznego i górniczego. Z przepisu tego $ 6 

 & *3 %  $ !  & !. * / 

  * # # * & 6$ * 6 * & ! & % . " & ' / +  %

 $  3 &  '! ' *  &. @ &% #3.52.0 . )   6 *'     ** * $

$6

 &% 

  #3 !  . * . 7 . 7 ** * * *$'!

& $&

 ' %# *.A %* * . 7 . 4   

# $ 6 & % &

 ' ! &  %6.   !  !   !' &   **  *   $  * * %# ! .**  *  & #  %#   &$ *% %. &) 

# &6!3&#3.52.0 ** * * *$ * 6 ! $  '  '3 9 : 9!* : . =

  &' *%%*   &   **  * . &  &

$ &'  &$ 

3 

#  '. )  % '  *# 

  

$ * 6 * &  # . /07 . +    nieuzasadniony. 0.   #& +B +115 . %$ 6 

* ./$.4$.//$.0/ ust. 1 i art. 92 Konstytucji RP oraz z art. 84 ust. 3 i art. 86 ust. 3 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.  

 %  * *# ( 

&! 3 6 *$%# &$    &6 3 *  

 6 . & *$ 6  %  . "! *& $ )  %   & %   #   * ! !* *.@ &%  %

#3.52.0 ** ** *. 

# & $ '! !

  3 *  &. &*$&  %  $ 6  

  ! & $  C

 !

$   '!&* & ! $ '.A*   %' ' 3 #  !  $ # #  *. - / . / + 

  * & ! 3   

.52.0 . &  $   *$ &6 ! 3  *  przepisami konstytucji i prawa geologicznego i górniczego.   $ 6 #3 *

 %' 

&63

# .D #6 < *

& *

< 6* !.+00 /B#+112.

< 6 &>A.;.<+0$.25&.,. 2. "  ++ +115 .$ &% &  & ) $ % $6)  6 * !& !6# &% . 52 . 0  ** * -/./+

 *.

  '   $ !  ! &*

! 3!$#

 $66   !  ! 3 *% *  &  # % .@&#3# !&   . "%*  )  &%% $6#3*

*.52.0 $%  &. &    &

  ** *   $6 )  * 

 # $ & & #3 %6*. E."#&/2+115. &% &% % 

 # 

 

 

." $6 -+.+/.//

$#

'%   6 $

  . 52 . 0   **  * $ ! '$6%!6# #  !  &*. & $ &% . 57.06 $6% $#%6 ) $! 3.

" $ 6    6   * * ustawowej udzielonej Radzie Ministrów, co oznacza naruszenie art. 92 ust. 1 oraz art. 7 konstytucji. ; #    6  # ! $ 6.0/.+ $ && & & * *./ .   # (   $ 6 6 # %   6 ! 

6&$&& '   &# >.4, *$6% ! % ! 

6%& 9 & # $    % & * 

%:>.5,.  

 - 41 . + 

   & $  

 - + . +$ .  $ 6 #   ! & % 

*  . "  - 41 ust. 1 wnioskodawca nie &%%  #  . 0/ . +   % art. 84 ust. 3 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz art. 7 i 92 ust. 1 konstytucji. "  *'  

 '* 6 & 

 ) . @# %    6 $ 6 % ! 3 & ! & 6 . 

 '* 

 !  % $ 6 !' & %#3 * 

 *

 6   & .   #  . + / $  &* %#3 ! 

.

7. " #& +/  +111 .  % !   

      .  &% % *

 *# 6*

&** &* &.*

' 6   #   

$ &%  #& 

& .    #%$ 6 

$ #

 %

 &   *  &$&6! 3 *&$  %' ' #  *

 ! . 

 & %  %

 . 52 . 0   **  * $  ' .   *

 $ 6 

 !6%' 

 # ! * $  6 * . & 

$ 

 * 

$ # % 6#  # > $ &3) kopaliny lub surowca &*.F*'  * $ odpowiada przepisom ustawy. @   &   *# 

 

$   &% *

 & &$ 6 *.52.0 ** * $&%9 &* ! :. " #& +B +115 . &%$ 6 %  &#  *!!* * $* – przed wprowadzeniem do obrotu rynkowego – wymaga poddania przeróbce „np. ze *' :. <& 9 '!  ' ! !  %

  6 !

> 

,'$% 3%' 

 # !  : >. 7,. " &* !  % & !

 

$!

$'! 

% !!$ & .<&#&+/ +111.$   6 *

$ *  & 9# G &*H$ * 6  . 52 . 0   **  * $    G&H$  G!*  &*H:. "  96 #3 & 

 '! % 

 & ! *  $&6 3!'! :>.2E,. Ta zmiana interpretacji art. 84 ust. 3 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze nie % '%  

 ' *  

 *

. 4. A  % @ I$ ! <  J# . " #& +0  +111 .   & $ %

  )  &  '= !%&  &$% $6 6  

 

 * 

  **  * oraz o odroczenie rozprawy. ) $! &*&#&$'% $6 9 &*! :$6 .52.0 Prawa geologicznego i górniczego, obejmuje przypadki, gdy potrzeba taka wynika z  * * ! $ 6 !   ! . 9" !   &* ! 

'! :>./,.8 #$6 !6 $ %% !  '! !

  ! . ) $6&%# .<  $ !  - / . / + 

 ! %   

. )* !& %

 ! ' % '!  !

. < 6  

 6 %   6 . & ) $ &  %$ 6 % !' &% 3   $  . I   & .52.2 ** * * % +BK 6 . )  *' ' & ! 6* - 4 1 

. ;&    

   & & 

  *   **  * .  & * !*

 . < 

   !  %   % &%$ 6   ) &

# '. 5."& * /B/+ %  * ) . &%  # $%&   .&

%!&  . //  $ & %   . /+4   . + . + % +    %  # . 8 # % &%  !$ 6 & & 6 & & 

$ . - + . +$ - / . / + oraz § 71$  #3  & &   $ wskazanymi jako wzorce kontroli. "   % ' 6

    * )' * 

  *. @   & $ ! ) 

6 % 

3 #3 

 

  

$ %! !  * &  . " ! %!    # % !  

! &>.44, oraz zasady równego traktowania podmiotów (art. 64 ust. 2). &

&) $ %%% $%

'! !

! ! kopaliny. II < /7  +111 . %&   &% 6%6 &  . ) 6 &% 6 ##&$%  . " % &    

   **  *  & 

&  &$&

3  !'

&&'.<   = !%   #   

    *   & & &$ ) % &*&  ' & *  & 

   $%6 '/B/+ +111.  *$ &

 # 6 $ %

 % '  )    . %&   %'  & 6 .<%&   !' ' )' ! &% & +111. = !%  %'%&  #$ na jakiej podstawie w pismach z 24 listopada 1998 r. oraz z 20 i 21 stycznia 1999 r. %  $ %6* 

      /4 +115 . %&  %$ 6 * 

'% % &*'.86 &%&  $ % '  *  * &  /2 +115 .  /B /+  +111 .$ 

  *

 * & %&  *$ .1+' *

 '= !%&./B =. = !%   %'1*+111. < 1 * +111 . %&    &%  & #

$ 6 & %&   % 

 ' &  . = !%   % *'$ 6 !  = !%  & ' % * *  

 $  &%& 

!'. %&  %$ 6  &% & 6* 

 

 '  ( ! # %     . )  % *

$ 6  **  *   

 %  

 6   6 6 %  & $ % '! !  * &. & %& $ ! & %    sprzeczny z przepisami.  )  &% 6 #& $ * &* 

 *$ ** * $!

%)' #%  

!6! #.A* 6  & 

'* *6. )  %$ 6 &' &  6   * ' 9 &*! :.8 && $ & &63$! 

$ # %

 #3 &  *  &$ ! %   

. * &% 6 & %6 &

$66

 ** * $ .<* ! = !%

 * % $*'

 * #3 

*#3 

. <'& *%!% D! & % L$  %$ 6 '*   !  przetwórstwa kopalin ustawowe kryterium „wymagania przeróbki” jest kryterium ostrym, 

& C ."  ! !

 6&6 . "   

     ' &  # . 6#   )  % $ !    # 

 

 = !%   #%  &  & !

6 *% .=&$*' #3&

$! 3 6+/ &' . III = !%   

 

     6 %$ '( +. 

 

 &*

 *'  $  #3 

 &6 ! 3 ! 

& *#   

. ) 

% $ 6 . /07 . +   ' 

 .*& ! $* 6 &./07 konstytucji nie jest na pewno wprowadzenie swoistej vacatio legis dla przepisów *

 = !% *. %    )  & &!'  .;'/ %6 $E& * &

 & *. # ' +$  % ' ) '&/

# $6      6 

  $    %  & &$  %  * &  ../07.+&6! 3& *& '   !  . < * !  

3 

* '$6 &&6 3$!  ! ! %  .=! &% *

 6  # & $ *  & 9  = !% # # & &   $ #&  !* !* # :>U. 6/97, OTK ;<E7M+115$.2E1,.8#) 6 #3& & 

$ #3! &* projektu ustawy, nie wyklucza to kompetencji TK do badania aktu w jego aktualnie !&% . " 

&6*3 *#  

$   

. "   &* ' %#$ . @

 '  

  

    = $ 6   $ &%  & 

$ &*%! ! 3  $ #$*6

& $%! '$ 6 

 '$  % . 

  $  C % #  & $ #   

 ** * ." & ' & # &' 

&

.A!6#3      ' # ! $ * # * $ . *  &6 ' 3$ 6 # #3  

 &# ' & 6 *% 

* $&&% #  

. = * 

 &' & &% &    6 =.  &  & & ! 3  *#  ."   &$ &6 & # 

. /. A*

 &*

  

    ."! %!& $  &$%'  /7  +111 .$ * % %&  

 ' %

  & & %&   &. A  % %6  % 

 

        $ 

   = !%  *  !$ 6 !&   6

&%% #&  . = %  *  #  %& 

 

 Pracodawców Górnictwa i Przetwórstwa Surowców Mineralnych. Zgodnie z art. 191  

&= !% *& # # # 

* &.  %* . 0+ . +  = !  & ' ' = !%& '  * &. @ $ 6 & & &    % & 

 $  &  ** 

  %

*  * . Przedstawiciel, ustanawiany w celu reprezentacji mocodawcy przed TK, nie jest 6   6 *    '.  ' * %&   & &

 ' =   >. /B  = !  &,$ & & * '. ) 

  # $ &  *  . < &  &  #3$   posiada odpowiednie przygotowanie profesjonalne. 0.  &%  ' ' ! # %      **  * . "   

  *6

'%'  $.(-+.+#

'  -/.//!%& # cenie kopaliny. )6

=% '%  %  &  **  * .  * 

  $ 6 &     ** $ !  %6   #  !&$  %#3&63>.+,.& %' # 

. @  & & &6 3 . 7$   &' & ' '! . 8 & & 

 '  %# * 

. A '#  &  !

  %  $  . 52 . @%' ( '! ! 

' '!  ! 

  &   ! górniczych lub procesach wzbogacania kopalin. **  *  . 57 . 0 6 )  *  

 #  %$  mowa w art. 84 ustawy, trybu ich wymierzania i pobierania. Odpowiednie przepisy  %  /0 +112 . %#  *  %# formie. %  % #  - + . + 

)   6 +  !  %6 !  6  &*.   6  6#   . "  6# '!  !

 %3 *  & &.. & ' #

 9#

 ' 6  '! : >- / . / /,.  &%  ' ' $ 6 %* # *  ) ! % 6 #  $# $  ."  & #3 . 52 . 0   **  * $  $ 6 9%' &'6# # ! :> &*,. &6

*& %

 #3% (#3  ' 

. <  * &$ & .;6

 #3%  )  %' $ %* $* '

. = !%   

 '  6 *& $ 6 % !! .6* !&$! ) % !

   . %    %

**&. 52** ** *$& .0*$& 

.= $ 3 *   $  . * # 

 *   . 57 . 0 ** * * *$ ) % 6  

  * . 52 6 . =! #3$ 6 # *  & !6* $  ' . 52 & ! 3  '

.@ $6 *# &! 3 *' %*.52$#* !**&.  *' ' #3  '$  *# . 2$   *# 

 

 *  &. 8 #  . 52 . 0 ** * * * ! & 6 %   6  $  6 . 2 *6 % ! !# 

6'' 

6 .; !&$ 69% &6! 3 66+BK 6 

! :. " & $ . E 7$   #%  $ *  % &6 ! 3 6 ! !6. " . 52 . 4 ' * ' !6 ! 6 %  $ *  &6 3EBK$&.2$ & &*

 3EK 6 . = $6.52.2% & 

#3.52 . 0$   %

 * '   %$  !%'. < &6 !& %*

 ' &&  * & ! &$   

 * 3 $ #  ! !*' $ ' 

 

  6 $&'

 ! *' .@*  $6% $#

$&*%! '3&$6   * '!     % +BK 6 . ! $**

 $ &% ! 3 *    . 52 . 0 $  #  6 & &  &%!   3 * koncesyjny. Tymczasem, jak wynika z art. 84 ust. 6 prawa geologicznego i górniczego, *   &6 3 !6   % # # # . & &$6&6# 

 6% 

 . 52 . E$ *   % 6  %% ." C# .52.5$ & ustawodawca wskazuje zakres kompetencji organu koncesyjnego: „w sprawach, o których &.E4$ * *  .:@*  %

# 

  & & &  . 52 . 2$ . & &  9:$ !  #  % +BK 6 . " ' 

$ 6 * !   

% 

 %# ' % $ %

$ 6 *   %  * & % 6 +BK  6 $ ! % ! 

#  *#  &  &% & '.  6 $  %!  '  $ 

 ! 

 $ 6 & 6 . 52 . 2 prawa geologicznego i górniczego nie jest adresowana do organu koncesyjnego, lecz do ) $!

 3

 .$ & & *$ & 

$  . 52 . 2 &6 %

&#%   6 ! . 6'*3

 $6.52 . 2 & # . 52 . 0$ & %

 &

 ! #3$ 6 !#%  %

*  ! ' * %. D &

 ' ' 6 3$ 6 *  . 52 . 2 ** * * * &*% ! 3 ' &% . &

 *& 6 =  *'$ 6 3  geologiczne i górnicze nie wskazuje wprost sposobu, w jaki Rada Ministrów powinna  3 ' %  $  *#   * $ &! 3  $#3.52 $* %6 

 $ 6 % #    6  #  !  &*. A*   )' *   ! # %  .

  &%  & - + . + - / . / / 

 )  '  $ 6 6

 %' 

6 

 **  *  %#3 

$   . + / $ #

& &. = $ 6 &% *  ' !%' * & &. )&  !* !& '

!(%' 

# 

 ' 

 '$  

 ' % 

 %'$ ' # 

 

. ;6 %   6  !' &# %# *

 6   & $  $ % naruszenia ustawy, która reguluje samo wydobycie. "   =  ' *'$ 6 6 %   6  $ 6 

 !& %#3 

. " $  # ' &  &  &$'' 3

   .  - + . + 

 &  & # && &$ !

6 

." -+ . + 

 &6 ! 3  %

 * %# $ jest regulowana w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze i tylko w odniesieniu do tych '! $ *'%# !' . = *# -+.+-/./ /&& '*# .4

 .1/.+ .)  %& & * $ % 6 %   zasadniczej. -+.+

 # ! >. 0/.+ ,* # & * * >. /  ,$ % &%  ' $ 6 &. 

 *   # ! $ >&%* . 4   +115 .,   & 6 # '! 

 %#3 ! 

. " 6   . 0/ . +  $ 6 '!  ! 

 ' &

 #3  

 !

  6 %6#  .@ 

! 6 3$ 6 '! 

*

 ' &

 ' 

 . $ * ! 

3 '63%' %

 #    &*$ 6  %!  ustawowego ograniczenia stawki do 10% uzyskiwanej ceny. Równa, kwotowa stawka, !

 %! &&$*  

* '! ! % ! $6)' %! +BK. A'&* '! $ !  6$! %! & . 

 **   # !  >&%*.5  +115 .,$  %   '! !    & % & && * &. *   

 .8#3#3 ' % *$* 6'! >. 6 $ 

'

,% 

$'!& # ! .<% & $ *$6& 

'& !'

&.= 6%*

$6 #  * !'! >*,$# &  

' &

 >

, ! 3 $ ' %* & $ ! 6   &

$  

. >orzeczenie TK z 12 grudnia 1994 r., K. 3/94, OTK w 1994 r., poz. 42, podobnie: U. 7/87, OTK w 1988 r., s. 11, K. 8/91, OTK w 1992 r., . 5/,. 8 

  

$ 6  ! & 6 %# * $ ' #3 6 '6 

  &. 6  %# 

6 ' * &. '! !  

 %' 

$  %

  % %$ ! 

6 '! &

 ' &&. &* # !

% #*$ & % $  ! *  6 ! &6 3. = !%  '   $ 6 

 6

 #3 %    

 ' & * *!'# ! . D

 

  %* & %  $ %   * #  &

 % #  

  6 % . 8 %%

> .8.&&,$ ! &   . = !%    %   #  # & 

    '. !  ! % $ * * '  % ) $ '  

$ %

%6.)

 

 % %   ! ** * = !%-+.+ 

&# ' % $ 

6 . $ % ' #&  /B  +111 .$  . /+4  . "  %  # 

  & &. %

 *    &.52.0 ** * &63$ 6  

6 #3 . /+4   & )' * 6 *. 

  6 # %  6 . N # *  &*  . /+4  .  %  $  # * ' * ! %   ! .  % * &   ' 

 #  '    & *  * >. .  O(P Konstytucje Rzeczypospolitej, " %+115$.0+1,.@% 

! 

$ ' !

 >..J $ R. Mikosz, Komentarz do ustawy prawo geologiczne i górnicze, Warszawa 1995, s. 264). <

!&

&& 

./+4 .<  & ' # 

  

. D !&

&  $ *# $ !

  %

#   #  * 9' :. =  *'$ 6  %

#     C  . /+4  . D  &*

 ! 3 &     $ . 

   * . 1/  >. . N %$ Prawo konstytucyjne, praca zbiorowa, = +115$ . 2E5,../+4 ! % !   # &$ &   .  

  ! %!  $ * ! %$6

 % #

' %

# * .)* ** * !&  &  %  $  ./+4 .#&$& .  #3 *

* '. "! % 

 * ' &* #  . /+4  $ ! %%* 

  *%  

  %& %  . =

%= 

*#3 

 6  

 >U. 1/98$ @= ; < EM+115,. = !% % $ 6 #3  % # $  # 6% *   !6   && 

&  . "&  # * 

   =  $ 96 # *   &   

    !  *    &: >@= ; < EM+115$ . 014,. = !% ! & %  . @

   

 !'

* && =$6** *  *%   . /+4       % $ %*  ) & #3 . 6

' ./+4 . = 6*' **.J* & )  # %   '  $ *#3  

 % . @ $ 6 

   . /+4  ! %! &6   # .57.0 ** * $ 6 )'  # %  . "  & razie, tj. przy pozostawieniu w mocy art. 86 ust. 3 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, 6 

    *  ! %!   #   

. N 

 %!  ! % $  %%6. @&% '$.+.+ % +    %  # .  *%$ 6 96 !   &  * &:. " & 

* $ 96  &6 ! 3 !  %# $ ! 6  ! &    ' * * & & &' *:. "  = % *   .  !   ' *  %# . = & &    ' * .

@!

  %   %   %#  ! 

6   

 %6$ 6  *.@% **  # *$ #  6 ' ! . = * ' 

 &' &  %# $ &  +  % # $6 & & 6 & '   !' * 

 

. " &6#3%*% 6*

.

4. Przedmiotem regulacji w drugim z kwestionowanych przepisów, tj. § 2 ust. 2 pkt 1 # &%  ! . * . 52 . 0   **  * 

 & % $  $ #3 !  !  &*. ; *

 '$* 9 ! & ! * &*! :." ' % #3  * ! !* *. & 

#   #  $ *  ' ' %# '. "%*  % * &% 9 &* ! :$ obejmuje ono tylko takie sytuacje, gdy przeróbka kopaliny jest obligatoryjnym elementem $ 

&  .&%  $* ! '! *& $ % ' . =  . 52 . 0   **  * %    %

  . =

 %' 

    

 ** * * * >. . J $ . $ 

 

    

 górniczym$  +11E$ . +4B,. = 6 & * &% 9 &* ! : %    +B +115 . =! #3$ 6  %  

 '.52.0 ** * .& & 

*#3-/./+

# 

*. " 

 &

 *

 *   *&%9 &*! :>&+/ 1999 r.) oraz z nowym stanowiskiem Rady Ministrów (pismo z 13 stycznia 1999 r.) TK  *'$ 6 * = !%   * . " !&   !  % . 52 . 0   **  * $  6

 ! *#  & & 

 *.=6*'& =# $ = !%  % 3  ! % !

*

# *&

3! #3*

$ %' = !% * Rady Ministrów. "  = % 9 &*3: 6  #   &6 ! 3 & $    # % 

 ! !  #  * . = !%  $ 6 *& ' 

  & #& )  5  +115 .$  #$6& ** * !& %#  . " 6 &3$ 6 %  

 *& *   #$ # & opodatkowaniem niektórych dziedzin produkcji. Dalsze przetwarzanie wydobytego  & %  ! # 

   %6.

&3% #3% .". 52 . 0  &  $ '!  % ' 3$ $ 6*#3 & . " '! $ 

6

 * $  & 6 * %$ &

 %  ! 

 &* ! . " &*  

 & %# # & !    &*$  & %# * *'! '.N

!

 ! # * 6$  %.52.0 ** * (

 %  #  !  $ 

 '  $  &!! 

 &*

! . &

 & . 52 . 0   **  * $ =%' # -/./+. = % &*''

.  - / 

 # ! & ! %. " '$ 6 % &  *     & >. +,. 

  & % '! ' &  +E &

 '

* % %. D& 3 >./0,. '>-/ .2,# ! '    '! ' %6 & $   %6 & . *   - / 

 ' &  * ustawowej zawartej w art. 86 ust. 3 prawa geologicznego i górniczego, która obejmuje $ ! & ! %. Q '  - / 

   * '$  & 

 &

* ' ! &% .A'$6 6 

 %   *& &% & . E2 . + ;    +4 C +11/ . & &' %

 

 

)   &

  &$ 

& % $ 6  #3  ! *  & &*& &% & . 1/ Konstytucji RP. A = 6%$  

 

 &*& . 1/  &6! 3 

*$6%*' & &%&6$ 6 # . ' !&   *$ 6 #

 ' & %   6 %  %$   % . @

 '  = % '  * &%( 9 &  ! * &* ! : 6 * 

 #( 9 !  & $ & ! *$ %  ! :. @  ' 6$ 6 &&  6* &. '  & #

& #3$ * #  ' 

  & &

&$ & % . @&   $ & =$ 6 &   # 

 $    & 6 $ 

   &

 %.  # ! !  ' & % &%

 ' *

$  ! 3     

% .<6 

3$6*

 %

– chodzi o kopaliny lub surowce, w przypadku których przeróbka stanowi conditio sine qua non wprowadzenia ich na rynek. Jednak do wydania decyzji indywidualnej nie wystarczy zastosowanie zasady generalnej. Konieczne jest jeszcze posiadanie informacji 

* *$ &&  6' %. "%#  &  - / . / + 

 * 6  ! &

* *. '! $ %

 & ' 6    !  $  *  &  

 #  9 &*

* !:$  #  $  9% ! :. ) $ 

 & '    '#   $ * 6.52 .0 & &*%!. @ #3$ 6 - / . / + 

  % &%*.52.0  #  '    & * . 8 % 6 %  $ 

&! 3  %

& $ * 

 % . 6 3$ 6 * !  - / . / + 

  &%' 

$ !  % ! !' $ 

 6%! #3  %

   *. A$ ! #3$ 6  

 ! * >9%  ! :, & 

  * 

#3$ &!% #  &*

*! & * &*$  6  !. " # !* ! $ . . 52 . 0  - / . / + 

$ &6 *3 

# $ 6 % &6 ! 3 ! % (# ! *.  &6&3$6*  ! %# 

! $# #

.52.0 . "  #& ! 

$ 6  !&   *  # 

 

$   &$ 6 * 

&

& 

#3.52.0 ."  +115 .  %   <( 9 < 

& & 

 &: >. / ,. ! &% % '   %

$* & $69< %%6$6 jest pozbawiony znaczenia normatywnego” (opinia doc. dr 8. &&$ . 5,. "   = !% #$ 6  ! *

*&' ! *' 

  6  !

C &   & . ; ! * 

 $ & '$ # 

& #  $    

 . R   # 

  * 

 &6 % 3   ! $ . &% *$ #  .=%#'$6 '-/ ./+

 .52.0.57.0 geologiczne i górnicze.

 

 6   $ = #  $6%* C%& #  

!6#3 &% 

. = !% #3 '$ & & &    # . A* ocena kwestionowanego § 2 ust. 2 pkt 1 aktu wykonawczego z punktu widzenia % ' %. 8 6 $-/./+

) /0 +112 .  % %#3 

   ** ** *$ #3& &>& $* ,  &  & > $ * , &*& # & . 1/ konstytucji. Nie zachodzi zatem naruszenie tego przepisu. Tym samym nieuzasadnione jest  $ 6 %  * % * % ! $ & ) . < 

% '  . 4 zasadniczej. < ' *6 #' 3   # ! >. 0/ . +  ,. " 

 '  !    # ! =%$696!* = !%    3$   

 ' > &,$ 6 ! $ ' 6 3$  6  ! % uzasadnione.” (K. 8/97$@=;<E7M+114$.EB0,.@ &$6 # !  & 3  # & * . Tymczasem wnioskodawca wywodzi ten zarzut z faktu dokonywania przez organy & ! 6     & 

 ' !  .  C%& !6#  & ! &% ." 6 Rady Ministrów zamiar nowelizacji ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, a w *# &  *

 %' 

$ %   '   # ! !* . " 

  & = !% &$ 6 &&  ! % ** * .*#3 

.52.0#% & . "6  ' #$ 6  # 6 **& =

#  &%  ' !6#  *'3 6 &  &6 ! 3   # ! $  6  # % . <  * *& 6    &3$ 6 #3 . 52 . 0 ** * * * 6 &  & 

 %'. A & 

 %

 ! 3 

 prawo. *# *

 . //  $ . * # %# * . "  ' * *  &$ 6   

 

9 && * & * $ 

 & && 

3  %  #  !  :. @

  #   

  6 3$ 6 ! !& * '! % # * $ #  * . @* %# !**' 6 

!* 

. 

 * '!  

6& 

'  &6 ! 3 9 &

:    %. = ' $ 6 *& %  '  * # * 

 !$* 6

  ! '  *. <6  !#  . //  =  #$ 6 % 

 &6 3 *  '! !  

$ . ; = &$66' &%!* przepisu pozwala na ustalenie takiego rozumienia przepisu, przy zastosowaniu którego &6 3*  

$!*' #3  * *#   

. =  %  *  

$!

 $  3  $ * 6 

 && # >.K. 8/95, OTK ZU Nr 2/1995, s. 59, K. 19/96, @= ; < +M+114$ . 20,. =' &

 ' 6 3  ! *# 

 & 6*. 6#3=$% & !* $ % 6 

&   / +114.*

% 6 =E +111. & #  &  !  & & = . +1B . +   $ 6 * & >

 &

,$

 &*

3! &&$ %& = !%>K. 27/98, s. 12 uzasadnienia). = !%   ! & %$ 

 

 '  $ % ' % * & 6 *. " konsekwencji niniejszy wyrok, w sentencji którego badany przepis § 2 ust. 2 pkt 1 

'* 

 

 &$6!' &  !   $ 3 !%'

 ' 

  *   

 & . * & 

 

!&

 

 =$*%$6! * 

 

 $& !$6 w odniesieniu do kopalin lub surowców mineralnych, które przed wprowadzeniem do ! * %  !   %

  ! $! &*% . 

 # -/.+/

.+.+ % +    %  # $ = % $  -+.+.% &&' *%# * $ 6 &63. E. = !% &% ' 

 * 6 $ . - 41 .+ 

.  &%   # # # & !

 $ %   '$ &% &   ' 6 %$ 

 ! % C  +114 . % 6

 %' 

 '! $   '  darowizny wydobytej kopaliny lub surowca mineralnego na rzecz powodzian. Przepis % & ! 0+ * +114 . * . 01 . + 0  = !  &$ = !% & '$ 6 &   &  % & !  &  = !%. -4

 %& &*

6&. ;& '  &  &6 ' !3 

# . *'= !%  % .

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 181 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 171 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 182 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lutego 1999 r. sygn. akt SK. 11/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 172 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących zadania w zakresie pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 176 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy produkcji lub przechowywaniu niektórych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 175 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania badań sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 174 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych przy pozyskiwaniu, konserwacji, obróbce, przechowywaniu, wprowadzaniu do obrotu lub wykorzystywaniu materiału biologicznego oraz prowadzeniu punktów kopulacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 179 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie określenia warunków, jakim powinny odpowiadać strzeżone ośrodki dla cudzoziemców i areszty w celu wydalenia, oraz regulaminu pobytu w tych ośrodkach i aresztach.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 178 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Kościoła Ewandelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 173 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Republiki Portugalskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 177 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Służby Rodzinie, z siedzibą w Łodzi.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 180 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 stycznia 1999 r. sygn. akt K. 1/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 170 z 1999

  Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

 • Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

  Czy każdy może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym? Czy pytanie musi dotyczyć konkretnej sprawy w Sądzie, czy nie? Jeśli odpowiedź brzmi (...)

 • Odszkodowanie od komornika a kasacja

  Na postanowienie sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (w postępowaniu egzekucyjnym) złożyłem zażalenie. Sąd oddalił zażalenie. Wcześniej składana była (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.