Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 234 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-03-09
Data wejscia w życie:1999-04-14
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 234 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/9

Dz.U. 1999 Nr 26 poz. 234

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie ustala wymagania kwalifikacyjne i tryb stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego. § 2.

1. Wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania określonych stanowisk w następujących instytucjach kultury:

1) domach (ośrodkach, klubach i świetlicach) kultury, ogniskach artystycznych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) w galeriach sztuki (centrach, biurach wystaw artystycznych) określa załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3) ośrodkach badań i dokumentacji określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,

4) muzeach, na stanowiskach nie wymagających kwalifikacji określonych dla zawodowej grupy muzealników, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia,

5) Filmotece Narodowej określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz tryb stwierdzania tych kwalifikacji i uprawniające do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową w muzeach dla pracowników tworzących zawodową grupę muzealników oraz tryb stwierdzania tych kwalifikacji regulują odrębne przepisy.

3. Wykaz szkół wyższych, szkół i kursów, których ukończenie, lub egzaminów, których złożenie uznaje się za wykształcenie specjalistyczne i przygotowanie pedagogiczne, określa załącznik nr 6 rozporządzenia.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/9

§

3. Wymagania kwalifikacyjne pracowników stwierdza pracodawca na podstawie świadectw, dyplomów, zaświadczeń oraz świadectw pracy dokumentujących:

1) ukończenie szkół wyższych, szkół, kursów kwalifikacyjnych lub innych form kształcenia,

2) uprawnienia nabyte do wykonywania określonych zawodów,

3) okresy zatrudnienia. § 4.

1. Do stażu pracy wymaganego do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach kultury zalicza się okresy zatrudnienia w:

1) instytucjach kultury,

2) urzędach organów administracji rządowej lub samorządowej na stanowiskach do spraw działalności kulturalnej,

3) instytucjach innych niż wymienione w pkt 1 i 2, prowadzących działalność kulturalną.

2. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może zaliczyć pracownikowi do stażu pracy inne okresy zatrudnienia na stanowiskach wymagających kwalifikacji, które mogą być przydatne na określonym stanowisku w instytucji kultury.

3. Pracownik, który w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie posiada kwalifikacji przewidzianych niniejszym rozporządzeniem do zajmowania określonego stanowiska, a ukończył 45 lat życia i posiada 15-letni staż pracy w jednostkach określonych w ust. 1, jest zwolniony od obowiązku uzupełnienia kwalifikacji na tym stanowisku. §

5. Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 maja 1992 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach kultury (Dz.U. Nr 46, poz. 206 z 1998 r. Nr 122, poz. 802). §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. (poz. 234) Załącznik nr 1

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE UPRAWNIAJĄCE DO ZAJMOWANIA OKREŚLONYCH STANOWISK W DOMACH (OŚRODKACH, KLUBACH I ŚWIETLICACH) KULTURY, OGNISKACH ARTYSTYCZNYCH

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/9

Lp. 1

Stanowisko Główny instruktor

2

Starszy instruktor

3

Instruktor

4 5

Młodszy instruktor Główny instruktor artystyczny

6

Starszy instruktor artystyczny

Wymagane kwalifikacje wykształcenie wyższe specjalistyczne wyższe i studia podyplomowe odpowiadające wykonywanej specjalności wyższe i przygotowanie pedagogiczne wyższe specjalistyczne wyższe i studia podyplomowe odpowiadające wykonywanej specjalności wyższe i przygotowanie pedagogiczne wyższe zawodowe odpowiadające wykonywanej specjalności studium animatorów kultury średnie specjalistyczne i przygotowanie pedagogiczne wyższe specjalistyczne wyższe i przygotowanie pedagogiczne wyższe zawodowe odpowiadające wykonywanej specjalności studium animatorów kultury średnie specjalistyczne studium animatorów kultury średnie specjalistyczne średnie wyższe specjalistyczne i przygotowanie pedagogiczne wyższe i studia podyplomowe odpowiadające wykonywanej specjalności i przygotowanie pedagogiczne wyższe i instruktorski kurs kwalifikacyjny wyższe zawodowe i przygotowanie pedagogiczne studium pomaturalne odpowiadające wykonywanej specjalności średnie artystyczne i przygotowanie pedagogiczne średnie i instruktorski kurs kwalifikacyjny wyższe specjalistyczne i przygotowanie pedagogiczne wyższe i studia podyplomowe odpowiadające wykonywanej specjalności i przygotowanie pedagogiczne wyższe i instruktorski kurs kwalifikacyjny wyższe zawodowe i przygotowanie pedagogiczne studium pomaturalne odpowiadające wykonywanej specjalności średnie artystyczne i przygotowanie pedagogiczne

staż pracy 3 lata

2 lata 3 lata 4 lata --

2 lata -5 lat pracy na stanowisku starszego instruktora artystycznego

-1 rok 2 lata 3 lata 3 lata 4 lata

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 4/9


7

Instruktor artystyczny

8

Młodszy instruktor artystyczny

9

Główny instruktor zespołu zainteresowań

średnie i instruktorski kurs kwalifikacyjny wyższe i instruktorski kurs kwalifikacyjny wyższe i studia podyplomowe odpowiadające wykonywanej specjalności i przygotowanie pedagogiczne wyższe zawodowe i przygotowanie pedagogiczne studium pomaturalne odpowiadające wykonywanej specjalności średnie artystyczne i przygotowanie pedagogiczne średnie i instruktorski kurs kwalifikacyjny studium pomaturalne odpowiadające wykonywanej specjalności średnie artystyczne odpowiadające wykonywanej specjalności średnie i instruktorski kurs kwalifikacyjny wyższe i przygotowanie pedagogiczne wyższe zawodowe i przygotowanie pedagogiczne średnie i przygotowanie pedagogiczne wyższe i przygotowanie pedagogiczne wyższe zawodowe i przygotowanie pedagogiczne średnie i przygotowanie pedagogiczne wyższe i przygotowanie pedagogiczne wyższe zawodowe i przygotowanie pedagogiczne średnie i przygotowanie pedagogiczne średnie i przygotowanie pedagogiczne

5 lat --1 rok 2 lata

3 lata --

5 lat pracy na stanowisku starszego instruktora zespołu zainteresowań

10

Starszy instruktor zespołu zainteresowań Instruktor zespołu zainteresowań Młodszy instruktor zespołu zainteresowań

1 rok 2 lata 3 lata -1 rok 2 lata -Załącznik nr 2

11

12

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE UPRAWNIAJĄCE DO ZAJMOWANIA OKREŚLONYCH STANOWISK W GALERIACH (CENTRACH, BIURACH WYSTAW ARTYSTYCZNYCH) Wymagane kwalifikacje wykształcenie wyższe i studium podyplomowe odpowiadające wykonywanej specjalności wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności wyższe wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności

Lp. 1

Stanowisko Główny specjalista

staż pracy 4 lata 5 lat 6 lat 3 lata

2

Starszy specjalista

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 5/9

3 4 5

Specjalista Instruktor Młodszy specjalista

wyższe wyższe specjalistyczne wyższe średnie średnie

4 lata 2 lata -2 lata -Załącznik nr 3

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE UPRAWNIAJĄCE DO ZAJMOWANIA OKREŚLONYCH STANOWISK W OŚRODKACH BADAŃ I DOKUMENTACJI Lp. 1 2 3 4 Stanowisko Starszy kustosz Główny specjalista Starszy specjalista Specjalista Wymagane kwalifikacje wykształcenie wyższe z jednej z dziedzin reprezentowanych w ochronie dóbr kultury wyższe wyższe średnie średnie wyższe staż pracy 5 lat 4 lata --Załącznik nr 4

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE UPRAWNIAJĄCE DO ZAJMOWANIA OKREŚLONYCH STANOWISK NIE WYMAGAJĄCYCH KWALIFIKACJI OKREŚLONYCH DLA ZAWODOWEJ GRUPY MUZEALNIKÓW Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Stanowisko Starszy konserwator Wymagane kwalifikacje wykształcenie wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności staż pracy 6 lat 5 lat 4 lata 5 lat 2 lata 3 lata -2 lata 1 rok -3 lata 2 lata 4 lata 6 lat -3 lata --

Konserwator wyższe specjalistyczne Adiunkt konserwatorski wyższe specjalistyczne wyższe zawodowe (licencjat) Starszy asystent wyższe specjalistyczne konserwatorski wyższe zawodowe (licencjat) Asystent konserwatorski wyższe specjalistyczne wyższe zawodowe (licencjat) Starszy dokumentalista wyższe specjalistyczne Dokumentalista wyższe specjalistyczne Młodszy dokumentalista średnie zawodowe Starszy renowator średnie specjalistyczne Renowator średnie specjalistyczne Renowator przyuczony średnie zasadnicza szkoła zawodowa Młodszy renowator średnie zasadnicza szkoła zawodowa Przewodnik muzealny średnie i przeszkolenie specjalistyczne

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 6/9

Uwaga:

1. Za wykształcenie wyższe zawodowe uznaje się studia w szkole wyższej pierwszego stopnia zakończone uzyskaniem dyplomu w jednej z dziedzin związanych z działalnością podstawową muzeów.

2. Za wykształcenie wyższe specjalistyczne uznaje się ukończenie studiów wyższych i uzyskanie dyplomu magisterskiego w jednej z dziedzin związanych z działalnością muzeów.

Załącznik nr 5

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE UPRAWNIAJĄCE DO ZAJMOWANIA OKREŚLONYCH STANOWISK W FILMOTECE NARODOWEJ Lp. 1 Stanowisko Starszy kustosz ds. ochrony zbiorów filmowych Główny specjalista Główny konserwator zbiorów filmowych Naczelny filmograf 2 3 Kustosz zbioru filmowego Starszy specjalista Starszy filmograf Starszy instruktor Starszy konserwator taśmy filmowej Starszy dokumentalista Specjalista Dokumentalista Filmograf Konserwator taśmy filmowej Instruktor Młodszy filmograf Młodszy konserwator taśmy filmowej Magazynier zbiorów filmowych Młodszy dokumentalista wyższe 6 lat wyższe 8 lat Wymagane kwalifikacje wykształcenie staż pracy

wyższe

3 lata

4 5 6

wyższe lub pomaturalne wyższe lub pomaturalne

4 lata 2 lata

średnie

2 lata

7

średnie

--

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 7/9

Załącznik nr 6

WYKAZ SZKÓŁ WYŻSZYCH I KURSÓW, KTÓRYCH UKOŃCZENIE LUB EGZAMINÓW, KTÓRYCH ZŁOŻENIE UZNAJE SIĘ ZA WYKSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE I PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

A. W zakresie wykształcenia uznanego za specjalistyczne do zajmowania stanowisk określonych w załączniku do rozporządzenia.


1. Za wykształcenie średnie specjalistyczne (wykształcenie równorzędne) uznaje się:

1) ukończenie Państwowego Zawodowego Kursu dla Pracowników KulturalnoOświatowych, prowadzonego na podstawie zarządzenia nr 104 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 sierpnia 1965 r. w sprawie utworzenia Państwowego Zawodowego Kursu dla Pracowników Kulturalno-Oświatowych (Dz.Urz. MkiS Nr 5, poz. 61),

2) ukończenie szkoły średniej nauczycielskiej lub innej szkoły średniej uzupełnionej ukończeniem kursu kwalifikacyjnego II stopnia lub instruktorskiego kursu kwalifikacyjnego,

3) ukończenie Korespondencyjnego Studium Oświaty i Kultury Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, prowadzonego na podstawie decyzji Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 maja 1959 r.,

4) ukończenie Państwowej Szkoły dla Instruktorów Teatru Ochotniczego,

5) ukończenie państwowego liceum kulturalno-oświatowego,

6) ukończenie Państwowej Rocznej Szkoły Kulturalno-Oświatowej (w Poznaniu),

7) posiadanie kwalifikacji do nauczania w szkołach muzycznych I stopnia, po złożeniu państwowego uproszczonego egzaminu na nauczycieli szkół muzycznych I stopnia, uzyskanych przed dniem 21 lipca 1989 r.,

8) ukończenie kursów kwalifikacyjnych II stopnia, prowadzonych na podstawie zarządzenia nr 56 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 czerwca 1968 r. w sprawie prowadzenia kursów kulturalno-oświatowych II stopnia dla pracowników kulturalnooświatowych i społecznego aktywu (Dz.Urz. MkiS Nr 7, poz. 40),

9) ukończenie instruktorskich kursów kwalifikacyjnych prowadzonych na podstawie uchwały nr 263 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1982 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji pracowników uspołecznionych zakładów pracy oraz świadczeń przysługujących tym pracownikom (Monitor Polski z 1983 r. Nr 1, poz. 6, z 1986 r. Nr 13, poz. 89 i z 1988 r. Nr 17, poz. 136),

10) ukończenie instruktorskich kursów kwalifikacyjnych prowadzonych przez Centrum Animacji Kultury na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej orz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. Nr 103, poz. 472),

2. Za wykształcenie specjalistyczne na poziomie studium pomaturalnego lub dawniej policealnego zawodowego (wykształcenie równorzędne) uznaje się ukończenie:

1) Państwowego Zaocznego Studium Oświaty i Kultury Dorosłych według programu nauczania ustalonego po dniu 1 stycznia 1967 r.,

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 8/9

2) Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy (wydziału animatorów kultury), dawniej Państwowego Studium Kulturalno-Oświatowego i Bibliotekarskiego (wydziału kulturalno-oświatowego),

3) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie wyższych studiów magisterskich o kierunku artystycznym, pedagogicznym, socjologicznym, filozoficznym, historycznym, filologicznym i etnograficznym, bez złożenia egzaminu magisterskiego lub dyplomowego,

4) pomaturalnych studiów menedżerskich w dziedzinie kultury,

5) Policealnego Studium Architektoniczno-Budowlanego im. St. Noakowskiego w Warszawie.

3. Za wykształcenie specjalistyczne na poziomie wyższym (wykształcenie równorzędne) uznaje się ukończenie:

1) szkoły wyższej o kierunku kulturoznawstwa,

2) szkoły wyższej o kierunku pedagogiki kulturalno-oświatowej lub animacji kultury,

3) szkoły wyższej o kierunku artystycznym, pedagogicznym, socjologicznym, historycznym, filozoficznym i entograficznym,

4) innej niż wymienione w pkt 3 szkoły wyższej, uzupełnione ukończeniem podyplomowych studiów odpowiadających wykonywanej specjalności,

5) międzywydziałowych studiów kulturalno-oświatowych utworzonych w szkołach wyższych,

6) kursów kwalifikacyjnych III stopnia, prowadzonych na podstawie zarządzenia nr 123 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 października 1967 r. w sprawie prowadzenia szkolenia kursowego i doskonalenia zawodowego przez Centralną Poradnię Amatorskiego Ruchu Artystycznego w zakresie kursów III stopnia (Dz.Urz. MkiS Nr 8, poz. 78), następnie przez Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury,

7) Wyższego Studium Fotografii, prowadzonego przez Centrum Animacji Kultury dawniej Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury i Związek Polskich Artystów Fotografików,

8) Studium Reżyserii Teatralnej, prowadzonego przez Centralny Ośrodek Metodyczny Domu Wojska Polskiego,

9) szkół, kursów lub złożenie egzaminów, uznane za równorzędne z ukończeniem wyższych studiów zawodowych i magisterskich, określonych w zarządzeniu nr 36 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania poziomu wykształcenia dla określenia wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego (Dz.Urz. MkiS Nr 6, poz. 28, z późniejszymi zmianami),

10) wyższych szkół zawodowych o kierunkach kulturoznawczych. B. Za przygotowanie pedagogiczne wymagane na odpowiednich stanowiskach uznaje się:

1) ukończenie wyższych studiów z przygotowaniem pedagogicznym albo innych szkół lub kursów dających przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 9/9

wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia (Dz.U. Nr 98, poz. 433, z 1994 r. Nr 5, poz. 19 i Nr 109, poz. 521 oraz z 1999 r. Nr 14, poz. 127),

2) ukończenie zakładu kształcenia nauczycieli,

3) ukończenie studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego,

4) ukończenie Państwowego Zaocznego Studium Oświaty i Kultury Dorosłych według programu nauczania ustalonego po dniu 1 stycznia 1967 r.,

5) ukończenie Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy, dawniej Państwowego Studium Kulturalno-Oświatowego i Bibliotekarskiego,

6) ukończenie kursów kwalifikacyjnych wymienionych w części A niniejszego załącznika,

7) przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli szkół artystycznych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie określenia szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych (Dz.U. Nr 2, poz. 17),

8) ukończenie kursów kwalifikacyjnych prowadzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 1992 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. Nr 63, poz. 317) lub rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 października 1994 r. w sprawie rodzaju, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół artystycznych (Dz.U. Nr 116, poz. 556).

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 234 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 238 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 242 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 1999 r. sygn. akt K. 2/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 232 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie zakresu działania i właściwości terytorialnej delegatur Urzędu Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 237 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz szczegółowych zasad odbywania stażu urzędniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 236 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków oraz zasad wynagradzania pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 235 z 1999

  Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 233 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie określenia dla pracowników tworzących zawodową grupę muzealników wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 230 z 1999

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad przyznawania ryczałtu członkom Krajowej Rady Sądownictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 240 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie określenia kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 239 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 229 z 1999

  Ustawa z dnia 19 lutego 1999 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o ekstradycji.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 228 z 1999

  Ustawa z dnia 19 lutego 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 241 z 1999

  Rozporządzenie Minister Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 231 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO).

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-30 poz. 882

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-30 poz. 2833

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-25 poz. 575

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-24 poz. 260

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-09 poz. 233

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie określenia dla pracowników tworzących zawodową grupę muzealników wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.