Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 241 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Minister Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-02-18
Data wejscia w życie:1999-03-30
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 241 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/8

Dz.U. 1999 Nr 26 poz. 241

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia. Na podstawie art. 221 § 5 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1997 r. w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia (Dz.U. Nr 105, poz. 671) wprowadza się następujące zmiany:


1) w § 5: a) w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy „oraz ich udział procentowy w mieszaninie”, b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. W przypadku opakowań, na których nie jest możliwe umieszczenie etykiet o wymiarach najmniejszych spośród wymienionych w ust. 4, dopuszcza się etykiety o wymiarach dostosowanych do wielkości opakowania.”;

2) w § 10 w ust. 2 po wyrazach „załącznik nr 4” dodaje się wyrazy „lub załącznik nr 5”;

3) dodaje się załącznik nr 5 do rozporządzenia w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1999 r. (poz. 241)

WZÓR KARTY CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ

1. Identyfikacja substancji chemicznej i przedsiębiorstwa

2. Skład/informacja o składnikach

3. Identyfikacja zagrożeń

4. Pierwsza pomoc

5. Postępowanie w przypadku pożaru

6. Postępowanie w przypadku uwolnienia do środowiska

7. Obchodzenie się z substancją i magazynowanie

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/8

8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

9. Właściwości fizykochemiczne

10. Stabilność i reaktywność

11. Informacje toksykologiczne

12. Informacje ekologiczne

13. Postępowanie z odpadami

14. Informacje o transporcie

15. Informacja dotyczące uregulowań prawnych

16. Inne informacje SPOSÓB SPORZĄDZANIA KARTY CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ*

1. Identyfikacja substancji chemicznej i przedsiębiorstwa identyfikacja substancji Słownictwo użyte do identyfikacji musi być identyczne ze słownictwem podanym na etykiecie substancji. Można również wskazać inne sposoby identyfikacji. identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie do obrotu niebezpiecznej substancji, niezależnie od tego, czy jest to producent, importer czy dystrybutor, oraz pełny adres i numer telefonu tej osoby. W uzupełnieniu powyższych informacji należy podać numer telefonu alarmowego.

2. Skład/informacja o składnikach Podane informacje powinny umożliwić odbiorcy łatwe określenie zagrożeń związanych ze stosowaniem substancji. W przypadku substancji, o której w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia:

1) nie jest konieczne podanie jej pełnego składu (właściwości składników i ich stężenia);

2) należy jednak podać następujące składniki wraz z ich stężeniami lub zakresem stężeń w jakich występują: - składniki stwarzające zagrożenie dla zdrowia, - składniki, dla których ustalono wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń, jeżeli obecne są w substancji w stężeniach równych lub większych od: - 0,1% w przypadku składników zaklasyfikowanych jako bardzo toksyczne lub toksyczne, - 1% w przypadku składników, zaklasyfikowanych jako szkodliwe, żrące lub drażniące, chyba, że uzasadnione jest podanie składników obecnych w takiej substancji w niższych stężeniach;

3) należy podać klasyfikacje powyższych składników zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia lub zgodnie z klasyfikacją

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/8

dokonaną na podstawie kryteriów zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przedstawiając symbole ostrzegawcze oraz określenia rodzaju zagrożenia;

4) w razie konieczności zachowania poufności danych identyfikacyjnych niektórych składników właściwości chemiczne muszą być opisane tak, aby zapewnić możliwość bezpiecznego obchodzenia się z nimi; w karcie charakterystyki musi być użyta taka sama nazwa, jak na etykiecie.

3. Identyfikacja zagrożeń Należy określić najważniejsze zagrożenia, które może powodować dana substancja, a zwłaszcza wynikające z klasyfikacji zagrożenia dla człowieka i środowiska. Należy opisać najważniejsze szkodliwe skutki dla zdrowia ludzi oraz objawy spowodowane stosowaniem, również niewłaściwym, jakie można przewidzieć w racjonalny sposób. Informacje powinny być zgodne z informacjami znajdującymi się na etykiecie opakowania substancji, ale nie muszą ich powtarzać.

4. Pierwsza pomoc. Należy opisać środki pierwszej pomocy; w szczególności należy podać, czy potrzebna jest natychmiastowa pomoc medyczna. Informacje o pierwszej pomocy musza być zwięzłe i zrozumiałe dla poszkodowanego, obecnych przypadkowo osób i osób udzielających pierwszej pomocy. Należy krótko opisać objawy i skutki narażenia. Instrukcje powinny informować o tym, co należy zrobić w miejscu wypadku i czy mogą wystąpić opóźnione skutki narażenia. Informacje należy podać w podpunktach według różnych dróg narażenia, np. na skutek wdychania, kontaktu ze skórą, kontaktu z okiem, spożycia. Należy wskazać, czy wymagana lub zalecana jest fachowa pomoc lekarza. W przypadku niektórych substancji może być ważne podkreślenie, że w miejscu pracy muszą być dostępne specjalne środki umożliwiające podjęcie bezzwłocznego, określonego postępowania leczniczego.


5. Postępowanie w przypadku pożaru Należy określić wymagania dotyczące zwalczania pożaru spowodowanego przez daną substancję lub też pożaru powstającego w jej sąsiedztwie, a w szczególności należy wskazać: - odpowiednie środki gaśnicze, - środki gaśnicze, których nie wolno używać ze względów bezpieczeństwa, - szczególne zagrożenia związane z narażeniem, wynikającym z właściwości samej substancji, produktów spalania, powstających gazów, - środki ochrony indywidualnej dla strażaków.

6. Postępowanie w przypadku uwolnienia do środowiska W zależności od właściwości substancji mogą być potrzebne informacje: - o indywidualnych środkach ostrożności, takich jak: usuwanie źródeł zapłonu, zapewnienie wystarczającej wentylacji/ochrony dróg oddechowych, ograniczanie pylenia, zapobieganie kontaktowi ze skóra lub oczami;

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 4/8

- o środkach ostrożności w zakresie ochrony środowiska, takich jak: unikanie wprowadzenia danej substancji do rowów odwadniających, wód powierzchniowych i gruntowych oraz do gleby; ewentualna konieczność ostrzeżenia okolicznych mieszkańców; - o metodach oczyszczania, takich jak: użycie materiału sorpcyjnego (np. piasku, ziemi okrzemkowej, substancji wiążącej kwasy, uniwersalnej substancji wiążącej, trocin itp.), redukcja gazów/dymów za pomocą wody, rozcieńczanie. Należy rozważyć potrzebę podania takich wskazówek, jak „nie używać nigdy ...”, „neutralizować za pomocą ...” itp. Uwaga: jeśli to konieczne, należy odwołać się do pkt 8 i 13.

7. Obchodzenie się z substancją i magazynowanie Obchodzenie się z substancją Należy podać środki ostrożności gwarantujące bezpieczne obchodzenie się z substancją, łącznie z informacja na temat środków technicznych, takich jak wentylacja miejscowa i ogólna, środki zapobiegające powstawaniu aerozoli i pyłów, metody zapobiegania pożarom oraz wszelkie inne wymagania lub zasady postępowania z substancją (np. procedury lub urządzenia techniczne, które są zakazane lub zalecane); jeśli to możliwe, należy podać krótki ich opis. Magazynowanie Należy podać warunki bezpiecznego magazynowania substancji, takie jak prawidłowo opracowany projekt pomieszczeń lub zbiorników do magazynowania (wliczając w to ściany retencyjne i wentylacje), substancje, które nie mogą być przechowywane razem ze względu na niebezpieczne reakcje między nimi, nadto warunki w pomieszczeniach lub zbiornikach magazynowych (temperatura i wilgotność – wartości/zakres dopuszczalne, oświetlenie, konieczność przechowywania w atmosferze gazu obojętnego itp.), wymagania dotyczące stosowanych urządzeń elektrycznych i zapobieganie oddziaływaniom elektrostatycznym. Należy podać informację, jeśli istnieje taka potrzeba, o dopuszczalnych ilościach danej substancji przechowywanej w określonych warunkach magazynowania. Należy również podać informacje w wszelkich szczególnych wymaganiach, takich jak rodzaje materiałów, jakich należy użyć do pakowania oraz do produkcji pojemników przeznaczonych na daną substancję.

8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej W rozumieniu karty charakterystyki kontrola narażenia oznacza pełny zakres środków ostrożności, które należy podjąć w czasie stosowania substancji, aby zminimalizować narażenie pracowników. Działania inżynieryjne powinny mieć pierwszeństwo przed użyciem środków ochrony indywidualnej. Celowe jest zasugerowanie systemu ochrony, np. poprzez hermetyzację procesu. Informacje te powinny uzupełniać informacje podane uprzednio w pkt

7. Należy podać, wraz z właściwymi odnośnikami, wszelkie parametry kontroli narażenia, takie jak najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS, NDSCh, NDSP) i wartości dopuszczalne w materiale biologicznym (DSB). Należy podać informacje o zalecanych procedurach monitoringu i powołać się na ich źródło w piśmiennictwie.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 5/8

Tam gdzie niezbędne są środki ochrony indywidualnej, należy podać rodzaj wyposażenia zapewniającego właściwą ochronę: - dróg oddechowych, w przypadku niebezpiecznych gazów, oparów lub pyłu należy uwzględnić potrzebę odpowiedniego wyposażenia w środki ochrony indywidualnej, takie jak izolujący sprzęt układu oddechowego, odpowiednie maski lub filtry; - rąk; należy określić rodzaj rękawic, które należy nosić podczas stosowania substancji; jeżeli to konieczne, należy wskazać wszelkie dodatkowe środki ochrony skóry i rąk; oczu: należy podać rodzaj potrzebnego wyposażenia w środki ochrony indywidualnej, takie jak okulary ochronne, ochronne gogle, tarcza spawacza; - skóry: jeżeli konieczna jest ochrona innej części ciała niż ręce, należy podać rodzaj i jakość potrzebnego wyposażenia w środki ochrony indywidualnej, takie jak fartuch, buty i pełne ubranie ochronne; jeżeli jest to konieczne, należy podać zalecane środki higieny. Tam gdzie jest to właściwe, należy wprowadzić odnośniki zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami.


9. Właściwości fizykochemiczne W tym punkcie należy zamieścić następujące informacje na temat substancji: wygląd informacje o stanie fizycznym (stały, ciekły, gazowy) oraz o kolorze charakteryzowanej substancji; zapach pH jeżeli zapach substancji jest wyczuwalny, należy podać jego krótki opis; należy podać wartość pH charakteryzowanej substancji lub roztworu wodnego; w tym ostatnim przypadku należy podać również stężenie;

temperatura: - wrzenia/zakres temperatur wrzenia; - topnienia/zakres temperatur topnienia; - zapłonu; - samozapłonu; palność (ciało stałe, gaz); właściwości wybuchowe; właściwości utleniające; prężność par; gęstość względna; rozpuszczalność: - w wodzie; - w tłuszczach, z podaniem oleju-rozpuszczalnika;

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 6/8

współczynnik podziału i n-oktano/woda; inne dane należy wskazać parametry substancji mające istotne znaczenie dla bezpieczeństwa, takie jak gęstość par, zdolność mieszania się, współczynnik parowania, przewodnictwo, lepkość itp. Powyższe właściwości powinny być określone metodami badań stosowanymi według międzynarodowych norm.

10. Stabilność i reaktywność Należy określić stabilność substancji oraz możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji w pewnych warunkach. Warunki, których należy unikać: należy wskazać takie warunki jak: temperatura, ciśnienie, światło, wstrząsy itd., które mogą spowodować niebezpieczną reakcję i, jeśli to możliwe, podać krótki opos tej reakcji. Materiały, których należy unikać: należy podać takie materiały, jak woda, powietrze, kwasy, zasady, środki utleniające lub wszelkie inne substancje, które mogą spowodować niebezpieczna reakcję i jeśli to możliwe, podać krótki opis tej reakcji. Niebezpieczne produkty rozkładu: należy podać materiały powstające w niebezpiecznych ilościach w wyniku rozkładu. Uwaga: należy zwrócić szczególną uwagę użytkowników na: - potrzebę stosowania i obecność środków stabilizujących, - możliwość niebezpiecznej reakcji egzotermicznej, - znaczenie dla bezpieczeństwa zmian w fizycznym wyglądzie substancji, jeśli zmiany takie występują, - niebezpieczne produkty rozkładu powstające w wyniku kontaktu, jeśli takie produkty powstają, - możliwość rozkładu produktów niestabilnych.

11. Informacje toksykologiczne W tym punkcie należy podać zwięzły, ale pełny i wszechstronny opis skutków (dla zdrowia) toksycznego działania substancji, które mogą wystąpić w wyniku kontaktu z tą substancją. Należy opisać niebezpieczne dla zdrowia skutki, wynikające z narażenia na działanie substancji opierając się zarówno na doświadczeniach praktycznych, jak i wnioskach z badań naukowych. Należy podać informacje o różnych drogach narażenia (układ oddechowy, układ pokarmowy, skóra, oko) i opisać objawy narażenie w odniesieniu do fizycznych, chemicznych i toksykologicznych cech substancji. Celowe jest podanie wartości DL50 lub CL50. Należy uwzględnić opóźnione i bezpośrednie znane skutki narażenia, a także późniejsze efekty krótko- i długotrwałego narażenia, na przykład uczulenie, działanie rakotwórcze, działanie mutogenne oraz wpływ na rozrodczość danej substancji, włącznie z działaniem teratogennym.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 7/8

Z uwagi na informacje podane w pkt 2, „Skład/informacja o składnikach” celowe może okazać się odniesienie do skutków dla zdrowia wywoływanych przez niektóre składniki tych substancji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia.

12. Informacje ekologiczne Należy określić wpływ na środowisko oraz zachowanie i dalsze losy danej substancji w środowisku, uwzględniając jej właściwości i możliwe do przewidzenia sposoby stosowania. Tego samego rodzaju informacje należy podać dla niebezpiecznych produktów powstających w wyniku rozkładu danej substancji. Celowe jest podanie wartości CL50. Poniżej podano przykłady użytecznej informacji ekologicznej: przemieszczanie: - znany lub przewidywany podział w różnych częściach ekosystemu, - napięcie powierzchniowe, - absorpcja/desorpcja, - inne właściwości fizykochemiczne, patrz pkt 9, rozkład: - rozkład biotyczny i abiotyczny, - rozkład tlenowy i beztlenowy, - trwałość, kumulacja: - potencjalna zdolność do biokumulacji Krótko- i długotrwałe oddziaływanie substancji: ekotoksyczność: wpływ na: - organizmy wodne, - organizmy glebowe, - rośliny i zwierzęta lądowe, inne szkodliwe skutki: - potencjalna zdolność do zmniejszania ilości ozonu w środowisku, - potencjalny wpływ na tworzenie ozonu w wyniku reakcji fotochemicznych, - potencjalny wpływ na globalne ocieplenie, - wpływ na działanie oczyszczalni ścieków. Uwaga: Informację dotyczącą środowiska należy zamieścić również w innych punktach karty charakterystyki, szczególnie informacje dotycząca kontrolowanych zrzutów i awaryjnych uwolnień oraz usuwania wycieków (pkt 6, 7, 13 i 15 niniejszej karty charakterystyki). Dopóki nie zostaną ustalone kryteria oceny oddziaływania na środowisko substancji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, informacje powyższe powinny być podawane dla tych składników takiej substancji, które zostały zaklasyfikowane jako substancje niebezpieczne dla środowiska.

13. Postępowanie z odpadami Jeśli usuwanie substancji (nadwyżki lub odpadu powstającego wskutek możliwego do przewidzenia zastosowania) stwarza zagrożenie, należy umieścić opis tych pozostałości oraz informacje dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z nimi. Należy wskazać odpowiednie metody usuwania zarówno substancji, jak i skażonych opakowań (spopielanie, odzysk materiałów, składowanie itd.). Uwaga:

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 8/8

Należy odwołać się do wszystkich postanowień prawa dotyczących postępowania z odpadami.

14. Informacje o transporcie Należy wskazać wszystkie szczególne środki ostrożności, o których użytkownik powinien wiedzieć lub których musi przestrzegać w związku z przepisami dotyczącymi transportu lub przemieszczania substancji, zarówno na terenie swojego zakładu, jak i poza nim. Można również podać dodatkowe informacje określone w zaleceniach Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz innych porozumieniach międzynarodowych w sprawie transportu i pakowania niebezpiecznych materiałów.

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych Należy podać informacje zamieszczone na etykiecie zgodnie z przepisami dotyczącymi klasyfikacji, pakowania i znakowania niebezpiecznych substancji. Jeżeli do substancji objętej kartą charakterystyki odnoszą się określone przepisy dotyczące ochrony ludzi lub środowiska (np. ograniczenia sprzedaży i stosowania, dopuszczalne wartości narażenia w miejscu pracy itd.), należy je zamieścić w sposób jak najbardziej pełny.

16. Inne informacje Należy podać wszelkie inne informacje, które mogą być istotne dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz dla ochrony środowiska, na przykład: - informacje dotyczące niezbędnego szkolenia, - zalecane stosowanie i ograniczenie w stosowaniu, - dalsze informacje (materiały źródłowe lub miejsce, w którym można uzyskać dalsze informacje), - źródła danych, na których podstawie opracowano kartę charakterystyki. Należy także dodać datę wydania i nowelizacji karty charakterystyki, jeśli nie są podane gdzie indziej. * Kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej należy sporządzić w języku polskim.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 241 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 238 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 242 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 1999 r. sygn. akt K. 2/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 232 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie zakresu działania i właściwości terytorialnej delegatur Urzędu Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 237 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz szczegółowych zasad odbywania stażu urzędniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 236 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków oraz zasad wynagradzania pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 235 z 1999

  Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 234 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 233 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie określenia dla pracowników tworzących zawodową grupę muzealników wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 230 z 1999

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad przyznawania ryczałtu członkom Krajowej Rady Sądownictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 240 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie określenia kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 239 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 229 z 1999

  Ustawa z dnia 19 lutego 1999 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o ekstradycji.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 228 z 1999

  Ustawa z dnia 19 lutego 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 231 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO).

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-09 poz. 340

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-03 poz. 1173

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny

 • Legislacja UE z 2004-07-31 nr 255 poz. 40

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie prekursorów i substancji chemicznych często (...)

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-05 poz. 1033

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

 • Dziennik Ustaw z 2010-02-22 poz. 140

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacją i oznakowaniem


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.