Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 256 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-03-18
Data wejscia w życie:1999-04-10
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 256 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

USTAWA z dnia 18 marca 1999 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Art. 1. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115 oraz z 1999 r. Nr 28, poz. 255) wprowadza się następujące zmiany:


1) w art. 70a ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Kolumnę transportu sanitarnego tworzy, przekształca i likwiduje organ założycielski, którym jest sejmik województwa.”;

2) art. 70b otrzymuje brzmienie: „Art. 70b.

1. Kolumny transportu sanitarnego są jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną, pokrywającymi z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania.

2. Centralny Zespół Lotnictwa Sanitarnego jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu państwa.

3. Kolumna transportu sanitarnego podlega wpisowi do rejestru kolumn transportu sanitarnego prowadzonego przez sąd rejestrowy i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do tego rejestru.

4. Do gospodarki finansowej kolumn transportu sanitarnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 53, 53a, 56-59, 60 ust. 1, 2 i 4-6 oraz art.

61. 5. W przypadku braku możliwości pokrycia ujemnego wyniku finansowego w działalności kolumny transportu sanitarnego, organ założycielski może podjąć uchwałę o zmianie formy gospodarki finansowej w zakład budżetowy lub jednostkę budżetową albo podjąć uchwałę o jej likwidacji, z zastrzeżeniem art. 60 ust. 2.”;

3) w art. 70d w ust. 1 w zdaniu wstępnym, w ust. 2 i 4 oraz w ust. 6 w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy „pkt 3”;

Opracowano na podstawie Dz.U. z 1999 r. Nr 28, poz. 256

2005-10-17

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

4) w art. 70e wyrazy „jednostkach, o których mowa w art. 70a ust. 3” zastępuje się wyrazami „kolumnach transportu sanitarnego”;

5) w art. 70h w ust. 2 i 3 wyrazy „70b ust. 2” zastępuje się wyrazami „70b ust. 3”. Art. 2. Kolumny transportu sanitarnego przejęte przez samorząd województwa na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126) stają się kolumnami transportu sanitarnego w rozumieniu ustawy wymienionej w art. 1 z chwilą wpisu do rejestru kolumn transportu sanitarnego. Do tego czasu działają w dotychczasowej formie jednostki budżetowej albo zakładu budżetowego. Wniosek o rejestrację powinien być złożony nie później niż w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-17

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 256 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 259 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Janusza Pałubickiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 266 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego dla typowych stanowisk służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej , jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 265 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 262 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia zasadniczego dla żołnierzy niezawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 261 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 260 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 264 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 263 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Kołu Teologów Prawosławnych z siedzibą w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 258 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie zbywania niektórych ruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub podlegających sprzedaży przez organy administracji rządowej na podstawie przepisów szczególnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 257 z 1999

  Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 255 z 1999

  Ustawa z dnia 4 marca 1999 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.