Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 322 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy składaniu wniosków w sprawach tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia powiatów oraz określenia ich granic.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-04-15
Data wejscia w życie:1999-05-07
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 322 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/4

Dz.U. 1999 Nr 35 poz. 322 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy składaniu wniosków w sprawach tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia powiatów oraz określenia ich granic. Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Rozporządzenie określa zasady i tryb postępowania przy składaniu przez podmioty określone w § 2, zwane dalej „wnioskodawcami”, wniosków w sprawach tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia powiatów:


1) w trybie określonym w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014), zwanej dalej „ustawą”,

2) w przypadku gdy tworzenie, łączenie, podział i znoszenie powiatów jest związane ze zmianą granic województw – w trybie określonym w art. 5 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. Nr 96, poz. 603 i Nr 104, poz. 656).

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia. §

2. Wnioski, o których mowa w § 1 ust. 1, mogą być składane przez radę gminy lub radę powiatu, których dotyczy proponowana zmiana, a w przypadku wniosków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 – także przez sejmik województwa, którego dotyczy proponowana zmiana. § 3.

1. Wnioskodawcy składają wnioski ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody właściwego terytorialnie dla powiatu, którego wniosek dotyczy.

2. W przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wnioski składa się za pośrednictwem wojewody właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę wnioskodawcy. § 4.

1. Wnioski składa się w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

2. Wnioski są rozpatrywane w ciągu roku od dnia złożenia wniosku, nie później jednak niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma nastąpić proponowana zmiana. § 5.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/4

Właściwy wojewoda, po otrzymaniu wniosku, przekazuje go wraz z opinią, a także opinią zainteresowanego wojewody, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej. §

6. Rozporządzenie w chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1999 r. (poz. 322)

WZÓR WNIOSKU W SPRAWIE TWORZENIA, ŁĄCZENIA, PODZIAŁU I ZNOSZENIA POWIATÓW ORAZ OKREŚLANIA ICH GRANIC *)

1. Województwo...........................................................................................................................

2. Powiat.......................................................................................................................................

3. Gmina(y)...................................................................................................................................

4. Wniosek dotyczy dokonania zmian w podziale terytorialnym, polegających na .................... .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................

5. Opinie w formie uchwał: a) rad gmin (nr i data podjęcia)................................................................................................ b) rad powiatów (nr i data podjęcia)........................................................................................ c) sejmików województw (nr i data podjęcia)......................................................................... .................................................................................................................................................

6. Opinia wojewody (nr i data wydania)....................................................................................... .................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................

7. Podstawowe dane statystyczne: a) powierzchnia terenu, którego wniosek dotyczy (w hektarach do części setnych wraz z nazwami miejscowości lub obrębu)................................................................................... b) liczba ludności na terenie, którego wniosek dotyczy.........................................................

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/4

8. Mapa topograficzna w skali 1:25000, a w przypadku braku map o tej skali – mapa w skali 1:10000 bądź 1:50000, z zaznaczeniem obecnych granic powiatu oraz proponowanych zmian – liczba arkuszy ...........................................................................................................

9. Uzasadnienie – czy wniosek spełnia przesłanki określone w art. 3 ust. 1 zd. 2 ustawy. tak*) nie*)

10. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do terenu objętego wnioskiem, obejmujący: a) infrastrukturę techniczną i komunalną.


.............................................................................. ................................................................................................................................................ b) infrastrukturę społeczną...................................................................................................... ................................................................................................................................................ c) komunikację (układ i stan dróg)......................................................................................... ................................................................................................................................................ d) sposób zagospodarowania terenu....................................................................................... ................................................................................................................................................

11. Określenie szacunkowych kosztów wprowadzenia proponowanej zmiany: a) jednorazowych................................................................................................................... b) stałych................................................................................................................................

12. W przypadku wniosku w sprawie utworzenia powiatu – określenie szacunkowych planów dochodów i wydatków proponowanego nowo tworzonego powiatu w następnym roku budżetowym oraz szacunkowych planów dochodów i wydatków powiatów, z których obszaru ma powstać ten powiat.......................................................................................... .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................

13. W przypadku wniosku w sprawie podziału powiatu – określenie szacunkowych planów dochodów i wydatków powiatów, które mają powstać w wyniku podziału, w następnym roku budżetowym: a) plany dochodów............................................................................................................... b) plany wydatków...............................................................................................................

14. W przypadku wniosku w sprawie zniesienia powiatu – określenie szacunkowych dochodów i wydatków powiatów, w których skład ma wejść obszar powiatu przewidzianego do zniesienia, w następnym roku budżetowym: a) plany dochodów............................................................................................................... b) plany wydatków...............................................................................................................

15. Inne dokumenty i załączniki (w tym o charakterze opisowym) mogące mieć wpływ na podjęcie rozstrzygnięcia w odniesieniu do wniosku............................................................ ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

16. Data zgłoszenia wniosku......................................................................................................

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

17. Podpisy i pieczęcie wnioskodawców ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... *) właściwe podkreślić

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 322 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 334 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 327 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1999 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego, pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytułu przyznania w 1999 r. premii termomodernizacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 326 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i terminów przekazywania z budżetu państwa środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą, oraz na finansowanie oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 325 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania i trybu powoływania Rzecznika Ubezpieczonych.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 331 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 335 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana", z siedzibą w Żorach.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 330 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu tworzenia, ustalania ilości i jakości utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz zasad i sposobu ich interwencyjnego wykorzystywania, a także sposobu prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 329 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 328 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 324 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie zasad i trybu wypłacania z funduszu operacyjnego Inspekcji Celnej odszkodowania w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub szkody w mieniu w czasie udzielania lub w związku z udzielaniem pomocy funkcjonariuszom Inspekcji Celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 333 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie dokumentowania postępowania dyscyplinarnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 323 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 332 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie kosztów postępowania dyscyplinarnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 321 z 1999

  Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej.

zamów dokument

Porady prawne

 • Regulamin premiowania

  Czy w zakładzie budżetowym powinien funkcjonować dokument "Regulamin Premiowania"? Jeśli tak, to która komórka (kadry, finansówka, in.) powinna wykonać jego projekt (...)

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Wnioski dowodowe w procesie cywilnym

  Czy w toku postępowania procesowego (cywilnego) wnioski dowodowe można zgłaszać tylko ustnie na rozprawie, czy także pisemnie poprzez pisma procesowe? Jaki przepis prawa (...)

 • Definicja niedostatku

  Czy istnieje przyjęta w orzecznictwie sądów rodzinnych (lub innych) jakaś obiektywna lub wymierna granica dochodu "na głowę" w rodzinie kwalifikująca do spełnienia (...)

 • Dołączenie akt z innego postępowania

  Złożono do ZUS odwołanie od decyzji nie przyznającej emerytury. Sąd Okręgowy przysłał pismo z kopią odpowiedzi ZUS oraz wezwaniem do określenia swojego stanowiska (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-29 poz. 825

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-29 poz. 824

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-14 poz. 1208

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-11 poz. 644

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-09 poz. 944

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.