Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 330 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu tworzenia, ustalania ilości i jakości utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz zasad i sposobu ich interwencyjnego wykorzystywania, a także sposobu prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi paliw ciekłych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-03-31
Data wejscia w życie:1999-05-07
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 330 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

Dz.U. 1999 Nr 35 poz. 330

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu tworzenia, ustalania ilości i jakości utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz zasad i sposobu ich interwencyjnego wykorzystywania, a także sposobu prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi paliw ciekłych.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz.U. Nr 90, poz. 404 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 29 września 1997 r. w sprawie określenia sposobu tworzenia, ustalania ilości i jakości utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz zasad i sposobu ich interwencyjnego wykorzystywania, a także sposobu prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi paliw ciekłych (Dz.U. Nr 125, poz. 802) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W każdym kolejnym roku wymagany poziom zapasów obowiązkowych wzrasta o dwa procent, przy czyn za podstawę do wyliczeń przyjmuje się wielkość produkcji i przywozu z zagranicy paliw ciekłych z roku poprzedniego.”, b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: „4. Tworzenie zapasów odbywa się przez systematyczne gromadzenie paliw ciekłych, przy czym należy zgromadzić w każdym miesiącu 1/12 wymaganego stanu zapasów obowiązkowych na dany rok, określonego przez Ministra Gospodarki, z zastrzeżeniem ust.

5. 5. W 1999 r. podmioty tworzące zapasy obowiązkowe powinny na dzień 31 grudnia 1999 r. osiągnąć wymagany stan zapasów obowiązkowych, o których mowa w ust. 4.”;

2) w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Dopuszcza się możliwość zamiennego tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a) i b) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 września 1997 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie którego wykazu tworzy się zapasy obowiązkowe (Dz.U. Nr 125, poz. 803 i z 1999 r. Nr 35, poz. 329).”;

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

3) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu: „§ 5a. Podmiot zobowiązany do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych może zaprzestać dalszego ich tworzenia w razie zmniejszenia w roku poprzednim produkcji i importu paliw ciekłych poniżej poziomu określonego w ustawie, o której mowa w § 1 ust. 1.” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 330 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 334 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 322 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy składaniu wniosków w sprawach tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia powiatów oraz określenia ich granic.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 327 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1999 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego, pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytułu przyznania w 1999 r. premii termomodernizacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 326 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i terminów przekazywania z budżetu państwa środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą, oraz na finansowanie oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 325 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania i trybu powoływania Rzecznika Ubezpieczonych.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 331 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 335 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana", z siedzibą w Żorach.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 329 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 328 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 324 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie zasad i trybu wypłacania z funduszu operacyjnego Inspekcji Celnej odszkodowania w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub szkody w mieniu w czasie udzielania lub w związku z udzielaniem pomocy funkcjonariuszom Inspekcji Celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 333 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie dokumentowania postępowania dyscyplinarnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 323 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 332 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie kosztów postępowania dyscyplinarnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 321 z 1999

  Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej.

zamów dokument

Porady prawne

 • Normy ubytków paliw

  Prowadzę sprzedaż detaliczną paliw. Po sporządzeniu spisu kontrolnego wystąpiły różnice ilościowe. Jakie są dopuszczalne ubytki paliw przy sprzedaży detalicznej?

 • Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

  W jakich przypadkach dochodzi do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego?

 • Sprzedaż paliw

  Podobno jest przepis zabraniający stacji paliw wewnętrznej np. na terenie SUR lub Nadleśnictwa, sprzedaży paliw klientom. Jeśli taki przepis jest łamany, gdzie można (...)

 • Dzierżawa stacji paliw

  Jakie dokumenty (legalizacje, odbiór techniczny, ochrona środowiska) należy skompletować przy przejmowaniu w dzierżawę stacji paliw od poprzedniego dzierżawcy? Czy (...)

 • Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości

  Jakich formalności trzeba dopełnić przy zmianie sposobu użytkowania nieruchomości?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-02 poz. 537

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej do utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-08 poz. 663

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do utrzymywania zapasów paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-16 poz. 1464

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2001 r. w sprawie sposobu tworzenia, ustalenia ilości i jakości utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz zasad i sposobu ich interwencyjnego wykorzystywania, a także sposobu prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-25 poz. 759

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i ustalania ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych gromadzonych przez producentów i importerów oraz szczegółowych zasad i sposobu interwencyjnego wykorzystania tych zapasów.

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-08 poz. 131

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru podmiotów obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.