Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 331 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-04-06
Data wejscia w życie:1999-05-07
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 331 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 35 poz. 331

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI

z dnia 6 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz.U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770 i Nr 137, poz. 926 oraz z 1998 r. Nr 137, poz. 887 i Nr 150, poz. 984) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Łączności z dnia 8 lutego 1996 r. w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjne użytku publicznego (Dz.U. Nr 20, poz. 93 i z 1997 r. Nr 39, poz. 238) w § 4 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: „7. Od dnia uruchomienia punktów styku z sieciami operatorów międzystrefowych operator publicznej telefonicznej sieci strefowej jest zobowiązany zapewnić swoim abonentom możliwość dokonywania wyboru operatora międzystrefowego za pomocą numeru dostępu do sieci operatora świadczącego usługi międzystrefowe (NDSMS), stanowiącego ciąg cyfr o postaci 10XX wybieranych każdorazowo przed numerem krajowym abonenta.

8. Jeżeli abonent nie skorzysta z możliwości, o której mowa w ust. 7, operator publicznej telefonicznej sieci strefowej kieruje takie połączenie międzystrefowe do realizacji w publicznej telefonicznej sieci międzystrefowej operatora, z którym zawarł w tym zakresie umowę, przy czym abonent, przed korzystaniem z tych usług, powinien zostać poinformowany o warunkach i cenach ich świadczenia.” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 331 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 334 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 322 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy składaniu wniosków w sprawach tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia powiatów oraz określenia ich granic.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 327 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1999 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego, pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytułu przyznania w 1999 r. premii termomodernizacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 326 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i terminów przekazywania z budżetu państwa środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą, oraz na finansowanie oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 325 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania i trybu powoływania Rzecznika Ubezpieczonych.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 335 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana", z siedzibą w Żorach.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 330 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu tworzenia, ustalania ilości i jakości utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz zasad i sposobu ich interwencyjnego wykorzystywania, a także sposobu prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 329 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 328 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 324 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie zasad i trybu wypłacania z funduszu operacyjnego Inspekcji Celnej odszkodowania w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub szkody w mieniu w czasie udzielania lub w związku z udzielaniem pomocy funkcjonariuszom Inspekcji Celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 333 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie dokumentowania postępowania dyscyplinarnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 323 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 332 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie kosztów postępowania dyscyplinarnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 321 z 1999

  Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-04 poz. 358

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych kryteriów ustalania udziału operatora w rynku usługi telekomunikacyjnej oraz sposobu określania tego udziału.

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-09 poz. 292

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej oraz zakresu zwolnień od tych opłat.

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-07 poz. 667

  Rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu sporządzania przez operatorów publicznych planu działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń oraz jego aktualizacji.

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-09 poz. 897

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 września 1999 r. w sprawie ogólnych warunków przyłączania sieci telekomunikacyjnych oraz zasad rozliczeń.

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-28 poz. 898

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 28 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.