Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 332 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie kosztów postępowania dyscyplinarnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-03-19
Data wejscia w życie:1999-05-23
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 332 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/4

Dz.U. 1999 Nr 35 poz. 332

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie kosztów postępowania dyscyplinarnego.

Na podstawie art. 110 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz.U. Nr 141, poz. 944) i Nr 160, poz.

1083) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa sposób ustalania przez przełożonych dyscyplinarnych wysokości kosztów postępowania dyscyplinarnego. §


2. Wysokość kosztów postępowania dyscyplinarnego ustala się według faktycznie poniesionych wydatków, chyba że przepisy rozporządzenia ustalają ich wysokość w postaci ryczałtu lub stawek urzędowych. §

3. Przy ustalaniu wysokości i sposobu obliczania ryczałtów za doręczenie wezwań i innych pism oraz na sprowadzenie obwinionego i za przechowywanie przedmiotów w postępowaniu dyscyplinarnym mają odpowiednio zastosowanie przepisy o obliczaniu wydatków w postępowaniu karnym. §

4. Koszty badań lekarskich, dokonanych dla celów dowodowych w postępowaniu dyscyplinarnym, ustala się według stawek przewidzianych dla osób nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej. §

5. Do obliczania wysokości należności świadków, biegłych i tłumaczy w postępowaniu dyscyplinarnym stosuje się odpowiednio przepisy o należnościach świadków, biegłych i tłumaczy w postępowaniu sądowym. § 6.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/4

Koszty związane z przejazdami rzecznika dyscyplinarnego i innych osób z powodu czynności postępowania dyscyplinarnego oblicza się według przepisów w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju lub poza granicami kraju. § 7.

1. W celu ustalenia wysokości kosztów postępowania dyscyplinarnego prowadzi się ewidencję wydatków poniesionych przez Skarb Państwa w postępowaniu dyscyplinarnym, zwaną dalej „ewidencją”.

2. Ewidencję prowadzi rzecznik dyscyplinarny.

3. W przypadku nieuzupełniania materiału dowodowego w postępowaniu odwoławczym przez rzecznika dyscyplinarnego, ewidencję prowadzi osoba wyznaczona przez wyższego przełożonego dyscyplinarnego.

4. Wzór ewidencji stanowi załącznik do rozporządzenia. §

8. Przełożony dyscyplinarny określa koszty postępowania dyscyplinarnego w danej instancji na podstawie:

1) sumy wydatków ustalonej w ewidencji,

2) udokumentowanych wydatków poniesionych przez obwinionego, gdy podlegają one zwrotowi, przedstawionych od dnia wydania orzeczenia. §

9. Przepisy rozporządzenia stosuje się również w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych w stosunku do żołnierzy podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. §

10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 1999 r. (poz. 332)

Nr akt ........................... .............................................................

(nazwa jednostki wojskowej)

EWIDENCJA WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA W POSTĘPOWANIU DYSCYPLINARNYM W ...............................................* w stosunku do .....................................................................................

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/4

Rodzaje wydatków – należności i ich wyszczególnienie

Kwota

karta akt

Uwagi

Świadkowie

Biegli, tłumacze, badania lekarskie

do przeniesienia * Wpisać wyrazy „pierwszej instancji” lub „postępowaniu odwoławczym”. Rodzaje wydatków – należności i ich wyszczególnienie z przeniesienia Przejazdy rzecznika dyscyplinarnego i innych osób z powodu czynności postępowania Kwota karta akt Uwagi

Sprawozdania i przewóz obwinionego

Doręczenia wezwań i innych pism

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

Przechowywanie przedmiotów

Inne Razem: .........................., dnia ................... ........................................................

(podpis rzecznika dyscyplinarnego lub innej osoby prowadzącej ewidencję w postępowaniu odwoławczym)

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 332 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 334 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 322 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy składaniu wniosków w sprawach tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia powiatów oraz określenia ich granic.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 327 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1999 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego, pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytułu przyznania w 1999 r. premii termomodernizacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 326 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i terminów przekazywania z budżetu państwa środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą, oraz na finansowanie oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 325 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania i trybu powoływania Rzecznika Ubezpieczonych.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 331 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 335 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana", z siedzibą w Żorach.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 330 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu tworzenia, ustalania ilości i jakości utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz zasad i sposobu ich interwencyjnego wykorzystywania, a także sposobu prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 329 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 328 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 324 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie zasad i trybu wypłacania z funduszu operacyjnego Inspekcji Celnej odszkodowania w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub szkody w mieniu w czasie udzielania lub w związku z udzielaniem pomocy funkcjonariuszom Inspekcji Celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 333 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie dokumentowania postępowania dyscyplinarnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 323 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 321 z 1999

  Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-26 poz. 483

  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-01 poz. 951

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych i aplikantów

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 403

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych.

 • Komunikat UE z 2010-07-31 nr 209 poz. 52

  Sprawa F-30/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 11 maja 2010 r. — Nanopoulos przeciwko Komisji (Służba publiczna (...)

 • Komunikat UE z 2010-07-31 nr 209 poz. 52

  Sprawa F-100/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 4 maja 2010 r. — Petrilli przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.