Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 375 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-04-08
Data wejscia w życie:1999-04-28
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 375 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 375

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Na podstawie art. 13a ust. 5 ustawy z dni 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej „komendantem wojewódzkim”, kieruje komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, zwaną dalej „komendą wojewódzką”, przy pomocy zastępców komendanta wojewódzkiego i kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 2 ust.

1.

2. Zastępcy komendanta wojewódzkiego i kierownicy komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej realizują zadania określone przez komendanta wojewódzkiego, a w szczególności sprawują nadzór nad podporządkowanymi im komórkami organizacyjnymi komendy wojewódzkiej. § 2.

1. W skład komendy wojewódzkiej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) wydział operacyjny, w tym wojewódzkie stanowisko koordynacji ratownictwa,

2) wydział kontrolno-rozpoznawczy,

3) wydział organizacji i nadzoru,

4) wydział kadr,

5) wydział finansów,

6) wydział kwatermistrzowski,

7) wydział techniczny,

8) stanowisko pracy – radca prawny,

9) stanowisko pracy służby bhp, 10 ) stanowisko pracy do spraw obronnych.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

2. W zależności od potrzeb w wydziałach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7, mogą być tworzone sekcje i samodzielne stanowiska pracy.

3. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, mogą być łączone.

4. Liczbę etatów strażaków w komendzie wojewódzkiej ustala się w takiej wysokości, by na obszarze województwa ich łączna liczba w komendzie wojewódzkiej i w komendach powiatowych (miejskich) wynosiła jeden etat na tysiąc stałych mieszkańców tego województwa. § 3.

1. Wydziałem kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy, z wyjątkiem wydziału finansów, którym kieruje główny księgowy przy pomocy zastępcy.

2. Sekcją kieruje kierownik sekcji. § 4.

1. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej „komendantem powiatowym (miejskim)”, kieruje komendą powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej, zwaną dalej „komendą powiatową (miejską)”, przy pomocy zastępcy lub zastępców i kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 5 ust.

1.

2. Zastępca lub zastępcy komendanta powiatowego (miejskiego) i kierownicy komórek organizacyjnych komendy powiatowej (miejskiej) realizują zadania określone przez komendanta powiatowego (miejskiego), a w szczególności sprawują nadzór nad podporządkowanymi im komórkami organizacyjnymi komendy powiatowej (miejskiej). § 5.

1. W skład komendy powiatowej (miejskiej) wchodzą jednostki ratowniczo-gaśnicze i następujące komórki organizacyjne:

1) wydział operacyjno-szkoleniowy, w tym stanowisko kierowania komendanta powiatowego (miejskiego),

2) wydział kontrolno-rozpoznawczy,

3) wydział organizacyjno-kadrowy,

4) wydział finansowy,

5) wydział kwatermistrzowski,

6) wydział techniczny,

7) stanowisko pracy – radca prawny,

8) stanowisko pracy służby bhp,

9) stanowisko pracy do spraw obronnych.

2. Szczegółowe zasady tworzenia i likwidacji jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Staży Pożarnej, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

3. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, mogą być łączone.

4. W zależności od potrzeb w wydziałach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, mogą być tworzone sekcje i samodzielne stanowiska pracy.

5. Liczbę etatów strażaków w komendach powiatowej (miejskiej) ustala się w takiej wysokości, by na obszarze danego województwa ich łączna liczba we wszystkich komendach powiatowych (miejskich) i w komendzie wojewódzkiej wynosiła jeden etat na tysiąc stałych mieszkańców tego województwa. § 6.

1. Jednostką ratowniczo-gaśniczą kieruje dowódca jednostki przy pomocy zastępcy dowódcy jednostki.

2. Wydziałem kieruje naczelnik wydziału, z tym że wydziałem finansów kieruje główny księgowy.

3. Sekcją kieruje kierownik sekcji. §

7. Szczegółowy zakres zadań oraz tryb działania poszczególnych komórek organizacyjnych komendy wojewódzkie, komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej określają regulaminy organizacyjne, o których mowa w art. 13a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668). §8 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 375 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 363 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu obronnego i wsparcia w zakresie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 362 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw górniczych oraz przedsiębiorstw robót górniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 369 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 368 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 361 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 367 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów wpłat oddzielnie dla ubezpieczeń określonych w dziale I i II.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 366 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez organy celne.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 378 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów szynowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 365 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 377 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i organizacji służb wykonujących zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy w przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe" , kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących te zadania oraz szczegółowych zasad kontroli tych służb.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 376 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 364 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 360 z 1999

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 374 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 373 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie określenia wysokości równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za wyżywienie żołnierzom pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przypadków i zasad ich otrzymywania.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 372 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie określenia przypadków otrzymywania wyżywienia przez żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz norm tego wyżywienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 370 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie połowu ryb w wodach śródlądowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 371 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie sposobu wykazywania danych w ewidencji gruntów i budynków.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-11 poz. 675

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-08 poz. 516

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-11 poz. 188

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-20 poz. 455

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i likwidacji jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-29 poz. 1181

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2012 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.