Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 474 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na którego obszarze położony jest Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu, oraz obszaru i granic strefy ochronnej tego Pomnika.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-05-27
Data wejscia w życie:1999-05-27
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 474 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 474

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na którego obszarze położony jest Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu, oraz obszaru i granic strefy ochronnej tego Pomnika.

Na podstawie art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U. Nr 41, poz. 412) zarządza się, co następuje: §


1. Granice Pomnika Zagłady, na którego obszarze położony jest Pomni Męczeństwa w Oświęcimiu, zwanego dalej „Pomnikiem”, ustala się następująco:

1. Część Pomnika położona w mieście Oświęcim: Od południowo-zachodniego narożnika działki nr 1908/2 w obrębie Oświęcim, położonego na skrzyżowaniu ulic Legionów i Stanisławy Leszczyńskiej, jako punktu początkowego granica biegnie w linii prostej po wschodniej stronie ulicy Stanisławy Leszczyńskiej stanowiącej działkę nr 1903/1, sąsiadującą z działkami o numerach 1908/2, 1908/3, 1895/8, 1906/2, 753, 754, 755, 756, 767, 758, 759, 760, 1903/4, 1902/2, i dochodzi do północno-zachodniego narożnika działki nr 1903/29. Następnie granica załamuje się pod kontem zbliżonym do prostego i biegnie w kierunku północno-wschodnim granicami działek o numerach 1903/29, 762, 1902/2, 1901/15 przyległych do działek o numerach 1903/28, 1903/27, 1901/13 i 1901/14. Dalej granica Pomnika przechodzi w obręb ewidencyjny Brzezinka i biegnie granicami działek o numerach 1194/1, 1193/1, 1199/1, 2366/6, 1214/1, 1215/1, 1216/4, 1216/6, 1217/1, 1218/4, 1218/6, 1219/1, 1220/1, sąsiadujących z działkami o numerach 1194/2, 1193/2, 1199/2, 1239/30, 1218/5, 1219/2, 1220/2, 1222/5, i dochodzi do północno-wschodniego narożnika działki nr 1222/7. W tym miejscu granica załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie w kierunku południowo-wschodnim zachodnią stroną ulicy Więźniów Oświęcimia granicami sąsiadujących działek o numerze 1222/7 i numerze 1222/8 w obrębie Brzezinka. Dalej przechodzi w obręb Oświęcim i biegnie granicami działek o numerach 1901/15, 1901/16, 1906/2 i 1895/29, sąsiadujących z działką nr 1901/17, i dochodzi do północno-wschodniego narożnika działki nr 1496/2. Stąd granica Pomnika biegnie w kierunku południowym linia łamana do ulicy Legionów granicami działek o numerach 1496/2, 1497/6, 1497/4, 1499/2, 1500/2, 1503/2 i 1507/2, sąsiadujących z działkami o numerach 1496/33, 1496/20, 1497/5, 1499/1, 1500/1, 1503/1 i 1507/1.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

Następnie granica biegnie północno-zachodnią stroną ulicy Legionów granicami działek o numerach 1529/13 i 1529/10, omijając posesje położone przy ulicy Legionów 88 i 88a stanowiące działki o numerach 1803/3, 1803/4, 1529/12, i dalej granicami działek o numerach 1529/10, 1529/14, 1529/11, 1529/9 i 1908/2, sąsiadujących z ulicą Legionów, i dochodzi do punktu początkowego będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1908/2. Drugi kompleks gruntów znajduje się w rozwidleniu dróg i stanowi działki o numerach 1236/4, 1228,54, 1228/53, 1228/49, 1228/50, 1228/3, 1228/24, 499/4, 500/4, 1128/28, 1228/31, 1228/48, 1228/33, 1228/35, 1228/37, 1228/39, 1228/44 w obrębie Oświęcim. Kompleks ten graniczy od strony południowo-zachodniej z ulica Więźniów Oświęcimia, od strony północnej z ulica Obozową, a od strony południowo-wschodniej z ciągiem pieszym.

2. Część Pomnika położona w gminie Oświęcim na terenie wsi Brzezinka: Od południowo-wschodniego narożnika działki nr 422/315 przy ulicy Kombatantów, oznaczonej jako działka nr 2454, granica biegnie linią prostą w kierunku północno-zachodnim granicami działek o numerach 422/315, 422/312, 422/310, 422/308, 422/306, 422/304, 422/302, 422/300, 422/298, 422/296, 422/294, 422/292, 422/290, 422/288, 422/286, 422/284, 422/282, 471/2, 468/2, 430/6, 430/4, 427/2, 424/2, sąsiadujących z działką nr

2454. Następnie granica biegnie linią łamana w kierunku północno-zachodnim prawym brzegiem rzeki Strumieniec (Pławianka), granicami działek położonych w obrębie Brzezinka na granicy z obrębem Pławy o numerach 423/2, 422/280, 422/278, 422/276, 422/274, 2439/2 i dalej granica biegnie prawym brzegiem rzeki Strumieniec (Pławianka) granicami działek z obrębu Pławy o numerach 239/7, 240/2, 239/6 i 468/25. Następnie biegnie granicami działek o numerach 2439/2, 2302/11, 2303/5, 2302/18, 2302/16, 2302/15, 2301/4, 229/5, 2289/2, 2290/4, 2405, 2281/22, 2279/3, 2272/2, 2273/4, 2279/1, 2281/17 i 2439/37 z obrębu Brzezinka wzdłuż prawego brzegu rzeki Strumieniec (Pławianka) granicami działek o numerach 468/19, 217/6 i 468/18 z obrębu Pławy, następnie granicami działek o numerach 2439/39, 2281/15, 2280/5 i 2439/43 z obrębu Brzezinka i dalej granicami działek o numerach 127/6, 460/5, 126/2, 468/15, 131/9, 133/5 i 2129/3 z obrębu Pławy, dochodzi do południowego narożnika działki nr 2130/40 w obrębie Brzezinka Stąd granica biegnie linią łamana w kierunku północno-zachodnim granicami działek o numerach 2130/5, 2130/8, 2130/4, 2173/7, 2172/2, sąsiadujących z działkami o numerach 2130/4, 2130/27, 2130/26, 2130/25, 2130/24, 2130/23, 2130/22, 2130/21, 2130/18, 2130/17, 2130/16, 2130/15, 2130/14, 2130/13, 2173/6 i 2173/5. Następnie granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie linią łamana granicami działek o numerach 2172/2, 2173/4, 2174/2, 2322/3, 2192/5, 2191/8, 2191/6, 2322/1, 2178/2, 2162/2, 2163/2, 2166/2, 2145/4, 2154/4, 2151/6, 2324/2, 2055/2, 2438/2, 1960/4 sąsiadujących z działkami o numerach 2172/1, 2173/3, 2174/1, 2175/1, 2322/2, 2192/4, 2191/7, 2191/5, 2322/2, 2177/6, 2178/1, 2162/1, 2163/1, 2166/1, 2145/3, 2154/3, 2151/5, 2324/1, 2055/1 i 1960/6 do punktu osnowy geodezyjnej nr 259N położonego przy ulicy Leśnej. Od wymienionego punktu granica biegnie linią łamana w kierunku południowowschodnim południową stroną ulicy Leśnej, oznaczonej jako działki o numerach 2334, 2333/5 i 422/322 sąsiadujące z działkami o numerach 1960/4, 2333/2, 422/323, 422/260 i 262/4, i dochodzi do ulicy Ofiar Faszyzmu.


2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

Następnie granica biegnie zachodnią stroną ulicy Ofiar Faszyzmu w kierunku południowym w linii prostej gracami działek o numerach 282/4, 289/2, 290/9, 290/6, 293/9, 293/6, 296/10, 296/7, 305/6, 308/3, 311/8, 311/5, 312/3, 313/5, 314/3, 315/8, 315/5, 316/3, 319/3, 335/3, 339/2, 457/2, 2407/3, 422/272, 343/3, 344/3, 346/3, 347/3, 348/3, 349/3, 350/8, 350/5, 351/3, 352/3, 417/7, 417/5, 416/3, 415/3, 410/3, 409/3, 408/5, 407/3, 405/3, 406/3, 402/8, 402/5, 401/2, 401/3, 419/12, 422/156, 422/321, 422/318, 2405/3, 422/158, 422/231 i 422/315 sąsiadujących z działkami o numerach 282/7, 289/1, 290/8, 290/5, 293/8, 293/5, 296/9, 296/6, 305/5, 308/2, 311/7, 311/4, 312/2, 313/4, 315/7, 315/4, 316/2, 319/2, 335/2 ,339/1, 457/1, 2407/2, 422/271, 343/2, 344/2, 346/2, 347/2, 348/2, 349/2, 350/7, 350/4, 351/2, 352/2, 417/6, 417/4, 416/2, 415/2, 410/2, 409/2, 408/4, 407/2, 405/2, 406/2, 402/7, 402/4, 401/2, 419/11, 422/320, 422/317, 2405/3 i 422/314 stanowiącymi ulicę Ofiar Faszyzmu, do punktu początkowego będącego południowym narożnikiem działki nr 422/315. §

2. Granice strefy ochronnej Pomnika ustala się następująco:

1. Części Pomnika położonej w mieście Oświęcim: Od północno-zachodniego narożnika ogrodzenia terenu Pomnika, położonego przy ulicy Stanisławy Leszczyńskiej, jako punktu początkowego linia granicy strefy ochronnej biegnie na wschód po ogrodzeniu do ulicy rotmistrza Witolda Pileckiego przy kościele rzymskokatolickim pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Następnie skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie stroną zachodnią ulicy rotmistrza Witolda Pileckiego przy kościele rzymskokatolickim pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego do ulicy osiedlowej graniczącej z terenem zabaw dla dzieci. Dalej przechodzi na drugą stronę ulicy rotmistrza Witolda Pileckiego w kierunku wschodnim i biegnie północna stroną ulicy osiedlowej do ulicy Więźniów Oświęcimia. Następnie granica strefy ochronnej skręca na północny zachód i biegnie zachodnią stroną ulicy Więźniów Oświęcimia na odległość 10 m w linii prostej od granicy północno-zachodniej Pomnika (drugi kompleks Pomnika, na którym znajduje się cmentarzyk). Stąd granica strefy ochronnej przechodzi na druga stronę ulicy Więźniów Oświęcimia i zmienia kierunek na południowo-wschodni. Dalej biegnie wschodnią stroną ulicy Więźniów Oświęcimia do ulicy Obozowej. Następnie skręca na wschód i północna stroną ulicy Obozowej biegnie do granicy działki nr 2369/1 w obrębie Brzezinka, przechodzi na wschodnią granicę tej działki i skręca w kierunku południowym. Dalej granica strefy ochronnej biegnie wschodnią granica działek o numerach 2369/1, 1228/15, 1228/40 i 1224/2 z obrębu Brzezinka do wschodniej strony ulicy Więźniów Oświęcimia. Dalej granica strefy ochronnej biegnie po lewej stronie ulicy Więźniów Oświęcimia na odległość 100 m od granicy Pomnika, następnie przechodzi na drugą stronę ulicy i zmienia kierunek na zachodni. Dalej biegnie południowa stroną ulicy Więźniów Oświęcimia i w odległości 20 m od muru Pomnika skręca w kierunku południowym i biegnie równolegle do muru Pomnika do ulicy Legionów, przecina ulicę Legionów i dochodzi do lewego brzegu rzeki Soły. Dalej biegnie lewym brzegiem rzeki Soły do miejsca, gdzie szerokość strefy ochronnej osiąga 100 m. Następnie granica strefy biegnie w linii oddalonej o 100 m od granicy Pomnika przez las i łukiem skręca w kierunku ulicy Legionów. Dalej przecina ulice Legionów i biegnie w kierunku północno-zachodnim równolegle do ulicy Stanisławy Leszczyńskiej, zachowując odległość 100 m od granicy Pomnika. Dochodzi do granicy ulicy Spółdzielców i dalej biegnie północno-zachodnią stroną ulicy Spółdzielców do zachodniej granicy ulicy Stanisławy Leszczyńskiej, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie zachodnią granica ulicy Stanisławy Leszczyńskiej do odległości 100 m w linii prostej od północno-zachodniej granicy Pomnika i przechodzi na druga stronę ulicy Stanisławy Leszczyńskiej. Następnie

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wschodnią stroną ulicy Stanisławy Leszczyńskiej do północno-zachodniego narożnika ogrodzenia Pomnika.

2. Części Pomnika położonej w gminie Oświęcim, na terenie wsi Brzezinka: Rozpoczynając od punktu położonego na granicy pomiędzy działkami o numerach 2130/30 i 2172/1 w odległości 10 m od północno-zachodniego narożnika granicy Pomnika granica strefy ochronnej biegnie linią prostą w kierunku południowo-wschodnim przez działki o numerach 2171/2, 2173/3, 2174/1, następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie zachowując odległość 10 m od granicy Pomnika przez działkę nr 2175/1 do granicy z działką nr 2322/2. Dalej biegnie granicą działki nr 2322/1 z działkami sąsiednimi o numerach 2175/1, 2177/2, 2177/4, 2177/5, 2177/6 do punktu odległego o 10 m od załamującej się granicy Pomnika.


Następnie granica strefy ochronnej biegnie wzdłuż granicy Pomnika, zachowując 10 m szerokości przez działki o numerach 2177/1, 2178/1, 2162/1, 2163/1, 2166/1, 2145/3 do ulicy Leśnej stanowiącej działkę nr 2324/1. Dalej granica strefy przecina ulice Leśną, do chodzi do granicy działki nr 2055/1, stąd biegnie przez działkę nr 2055/1 do południowo-zachodniego narożnika działki nr

2054. Następnie biegnie po granicy działek o numerach 2054, 2438/1 z działką nr 2055/1 do ulicy Leśnej. Dalej granica strefy biegnie północną ulicy Leśnej stanowiącej część działki nr 1960/6 do północno-zachodniego narożnika ulicy Skotnickiej. Stąd granica strefy ochronnej biegnie północno-wschodnią stroną ulicy Leśnej stanowiącej działki o numerach 2334 i 2333/5 do północno-zachodniego narożnika ulicy Brzozowej. Następnie skręca w kierunku południowym i biegnie wschodnią stroną ulicy Ofiar Faszyzmu stanowiącej działki o numerach 282/7, 282/6, 289/1, 290/8, 290/5, 293/8, 293/5 do południowo-wschodniego narożnika działki nr 293/5. Stąd granica strefy ochronnej biegnie w kierunku południowo-wschodnim do potrójnego słupa linii 15 kV, następnie skręca na południe w kierunku następnego słupa tej linii. W odległości 38 m od środka potrójnego słupa linii 15 kV granica strefy ochronnej skręca w kierunku zachodnim i biegnie do północno-wschodniego narożnika działki nr 308/4, a dalej biegnie północna granicą działki nr 308/4 do ulicy Ofiar Faszyzmu. Następnie granica strefy ochronnej biegnie wschodnią stroną ulicy Ofiar Faszyzmu do północno-zachodniego narożnika działki nr 315/11. Stąd granica strefy skręca pod kątem zbliżonym do prostego w kierunku wschodnim i biegnie granicami działek o numerach 315/11 i 316/1, sąsiadujących z działkami o numerach 315/10 i 316/4, i dalej prosto na odległość 100 m od granicy Pomnika. Zachowując szerokość strefy ochronnej 100 m od granicy Pomnika granica strefy ochronnej biegnie w kierunku południowym równolegle do ulicy Ofiar Faszyzmu. Następnie granica skręca w kierunku zachodnim i zachowując szerokość strefy ochronnej 100 m biegnie równolegle do ulicy Kombatantów, dochodzi do rzeki Strumieniec (Pławianka) i biegnie jej prawym brzegiem do punktu przecięcia z granica działki nr

2128. Dalej granica strefy ochronnej biegnie prawym brzegiem rzeki Strumieniec (Pławianka) na odległość 50 m, a następnie skręca w kierunku północnym i biegnie zachowując odległość 50 m od granicy Pomnika do granicy pomiędzy działkami o numerach 2130/30 i 2172/3, do punktu początkowego położonego na granicy pomiędzy działkami o numerach 2130/30 i 2172/1 w odległości 10 m od północnozachodniego narożnika granicy Pomnika. §

3. Obszar strefy ochronnej Pomnika wynosi 38,89 ha. § 4.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 474 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 473 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie określenia sposobu oznakowania granic Pomników Zagłady i ich stref ochronnych, a także wzorów znaków wskazujących te granice.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 472 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 462 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na członków samorządowego kolegium odwoławczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 468 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 464 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 478 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie wymiany praw jazdy.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 477 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania straży ochrony kolei z Policją i Strażą Graniczną

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 480 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 479 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie trybu powoływania i organizacji komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 467 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego (rodzinnego), wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym, rodzaju dokumentów wymaganych do przyznania renty socjalnej, a także wzoru legitymacji pracownika socjalnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 466 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków uzyskania uprawnień, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 471 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu mianowania policjantów na stopnie policyjne.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 476 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów elementów ochrony akustycznej, wykonywanie robót ziemnych, budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 470 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 465 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń oraz usuwania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów, oraz szczegółowych warunków powodujących cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 469 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju, dopuszczalnych metod uśmiercania zwierząt stosownie do gatunku oraz organów uprawnionych do kontroli działalności osób, które zawodowo trudnią się ubojem zwierząt lub dokonują uboju w ramach działalności hodowlanej bądź gospodarczej.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 463 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 461 z 1999

  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o łączności

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 475 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu szynowego.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-18 poz. 1017

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położony Pomnik Męczeństwa na Majdanku, oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-07 poz. 412

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-06 poz. 580

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Treblince, oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-20 poz. 1275

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Bohoniki i Kruszyniany – meczety i mizary”

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-13 poz. 1242

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Sulejów – zespół opactwa cystersów”


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.