Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 561 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie zasad wprowadzania czasowych zakazów opuszczania miejsca wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-05-19
Data wejscia w życie:1999-07-04
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 561 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 561

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie zasad wprowadzania czasowych zakazów opuszczania miejsca wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym. Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. Nr 60, poz. 369 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Zakaz czasowego opuszczania miejsca wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt przez osoby, które miały styczność ze zwierzętami chorymi na chorobę zakaźną lub podejrzanymi o zakażenie, zwany dalej „zakazem”, oraz czasowe ograniczenie w ruchu osobowym na obszarach, na których występuje choroba zakaźna zwierząt lub bezpośrednie zagrożenie jej wystąpienia, zwane dalej „czasowym ograniczeniem”, można wprowadzić wyłącznie w razie:

1) wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt określonej w załączniku do rozporządzenia albo

2) szerzenia się innej niż określona w załączniku do rozporządzenia choroby zakaźnej zwierząt o nie ustalonej drodze przenoszenia zakażenia.

2. Zakazu oraz czasowego ograniczenia nie wprowadza się, jeżeli inne środki określone w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej są wystarczające. §

2. Wprowadzone zakazy oraz czasowe ograniczenia powinny być jak najmniej uciążliwe w stosunku do osób, których dotyczą. §

3. Decyzja wprowadzająca zakaz powinna określać w szczególności:

1) nazwę jednostki chorobowej,

2) miejsce wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt,

3) sposób oznaczania miejsca, o którym mowa w pkt 2,

4) sposób realizacji zakazu,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

5) okres obowiązywania zakazu. §

4. O wprowadzeniu zakazu powiatowy lekarz weterynarii powiadamia:

1) wojewódzkiego lekarza weterynarii,

2) powiatowego inspektora sanitarnego,

3) lekarzy weterynarii prowadzących praktyki lekarsko-weterynaryjne w rejonach graniczących z miejscami wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt,

4) zainteresowanych komendantów Policji,

5) starostę. §

5. Wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii o wprowadzenie czasowego ograniczenia powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę jednostki chorobowej,

2) określenie obszaru, na którym występuje choroba zakaźna zwierząt lub bezpośrednie zagrożenia jej wystąpienia,

3) zakres czasowego ograniczenia i ewentualny sposób jego realizacji,

4) okres, na który ma być wprowadzone czasowe ograniczenie. §

6. Na obszarach wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt lub bezpośredniego zagrożenia jej wystąpienia wojewoda może wprowadzić całkowity zakaz przewozu lub przemieszczania się osób albo uzależnić ich przywóz lub przemieszczanie się od spełnienia określonych warunków. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 maja 1999 r. (poz. 561)

CHOROBY ZAKAŹNE ZWIERZĄT, W RAZIE WYSTĄPIENIA LUB PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA KTÓRYCH MOŻNA WPROWADZAĆ ZAKAZ ORAZ CZASOWE OGRANICZENIE

1) PRYSZCZYCA (Foot and mouth disease),

2) pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej (Vesicular stomatitis)

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

3) choroba pęcherzykowa świń (Swine vesicular disease),

4) pomór bydła (Rinderpest),

5) pomór małych przeżuwaczy (Paste des petits ruminants),

6) zaraza płucna bydła (Contagious bovine pleuropneumonia),

7) guzowata choroba skóry bydła (Lumpy skin disease),

8) gorączka doliny Rift (Rift valley fever),

9) choroba niebieskiego języka ((Bleutongue),

10) ospa owiec i kóz (Sheep pox and goat pox),

11) afrykański pomór koni (African horse sickness),

12) afrykański pomór świń (African swine fever),

13) pomór świń (Hog cholera),

14) influenza drobiu o wysokiej zaraźliwości d. pomór drobiu (Highly patogenic avian influenza, Fowl plague),

15) rzekomy pomór drobiu (Newcastle disease),

16) wścieklizna (Rabies).

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 561 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 570 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 569 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 568 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 567 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji przez Kasy Chorych.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 558 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 556 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 562 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Królestwa Belgii.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 557 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Urzędowi Ochrony Państwa informacji o osobie, uzyskanych przez Policję i Straż Graniczną w czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 555 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Parku Narodowego "Bory Tucholskie"

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 554 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie określenia państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne, oraz określenia państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 553 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie określenia państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne, oraz określenia państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz gmin wyznaniowych żydowskich lub Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 552 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie określenia państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne, oraz określenia państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych kościołów, innych związków wyznaniowych i krajowych organizacji międzykościelnych, które zgłosiły roszczenia do Międzykościelnej Komisji Regulacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 551 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie zasad współdziałania organów celnych z organami administracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, a także zakresu ich świadczeń na rzecz organów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 566 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień zawodowych felczera.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 565 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich pobierania.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 550 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 564 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 559 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 563 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 53, poz. 549 z 1999

  Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-09-06 poz. 1423

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu i warunków wprowadzania czasowych zakazów opuszczania ogniska choroby zakaźnej zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym lub pojazdów

 • Dziennik Ustaw z 2006-05-16 poz. 575

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych

 • Legislacja UE z 2004-07-21 nr 247 poz. 11

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1333/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. dotyczące stałego zezwolenia na użycie określonego dodatku paszowego (1)

 • Legislacja UE z 2009-11-28 nr 313 poz. 59

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1156/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia (...)

 • Legislacja UE z 2008-08-29 nr 231 poz. 57

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiającego zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.