Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 625 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu ustalania kar pieniężnych za naruszanie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi, oraz współczynników różnicujących wysokość kar pieniężnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-06-25
Data wejscia w życie:1999-07-16
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 625 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 59 poz. 625

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu ustalania kar pieniężnych za naruszenie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi, oraz współczynników różnicujących wysokość kar pieniężnych. Na podstawie art. 130 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 24 października 1974 r. – Prawo wodne (Dz.U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131, i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 47, poz. 299, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie zasad i trybu ustalania kar pieniężnych za naruszenie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi, oraz współczynników różnicujących wysokość kar pieniężnych (Dz.U. Nr 79, poz. 400) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 w ust. 3 wyrazy „300 zł” zastępuje się wyrazami „500 zł”;

2) w § 10: a) w ust. 1: - w pkt 1 wyrazy „1,42 zł” zastępuję się wyrazami „2,84 zł”, - w pkt 2 wyrazy „1,13 zł” zastępuję się wyrazami „2,26 zł”, - w pkt 3 wyrazy „0,85 zł” zastępuję się wyrazami „1,70 zł”, - w pkt 4 wyrazy „0,57 zł” zastępuję się wyrazami „1,14 zł”, - w pkt 1 wyrazy „0,29 zł” zastępuję się wyrazami „0,58 zł”, - w pkt 6 wyrazy „0,05 zł” zastępuję się wyrazami „0,10 zł”, b) w ust. 2: - w pkt 1 wyrazy „0,12 zł” zastępuję się wyrazami „0,24 zł”, - w pkt 2 wyrazy „0,10 zł” zastępuję się wyrazami „0,20 zł”, - w pkt 3 wyrazy „0,07 zł” zastępuję się wyrazami „0,14 zł”, - w pkt 4 wyrazy „0,05 zł” zastępuję się wyrazami „0,10 zł”, - w pkt 5 wyrazy „0,02 zł” zastępuję się wyrazami „0,04 zł”;

3) w § 11:

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

a) w ust. 1: - w pkt 1 wyrazy „0,03 zł” zastępuję się wyrazami „0,06 zł”, - w pkt 2 wyrazy „0,57 zł” zastępuję się wyrazami „1,14 zł”, b) w ust. 2: - w pkt 1 wyrazy „0,01 zł” zastępuję się wyrazami „0,02 zł”, - w pkt 2 wyrazy „0,14 zł” zastępuję się wyrazami „0,28 zł”;

4) w § 12: a) w ust. 1: - w pkt 1 wyrazy „0,57 zł” zastępuję się wyrazami „1,14 zł”, - w pkt 2 wyrazy „1,14 zł” zastępuję się wyrazami „2,28 zł”, - w pkt 3 wyrazy „2,30 zł” zastępuję się wyrazami „4,60 zł”, - w pkt 4 wyrazy „4,60 zł” zastępuję się wyrazami „9,20 zł”, b) w ust. 2 wyrazy „0,14 zł” zastępuje się wyrazami „0,28 zł”;

5) w § 13 w ust. 1 wyrazy „2,84 zł” zastępuje się wyrazami „5,68 zł”. §

2. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się stawki kar w dotychczasowej wysokości. §

3. W przypadku gdy stwierdzone naruszenie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki, nie ustało do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z dniem tym organ ustala, w drodze decyzji, nowy wymiar kary pieniężnej dobowej, stosując stawki kar określone w niniejszym rozporządzeniu. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 625 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 630 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 629 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 626 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 635 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 628 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, wysokości i trybu przyznawania dodatku skarbowego niektórym pracownikom jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 624 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 623 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 634 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu i jej opisu.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 633 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie dokumentów stanowiacych podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 631 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie określenia sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprez na drogach, warunków ich odbywania oraz trybu postępowania w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 632 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 627 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie udzielania kredytu w warunkach preferencyjnych dla gminy górniczej na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy.

zamów dokument

Porady prawne

 • Odprowadzenie wody opadowej

  Czy jest zgodne z prawem budowlanym, że wody opadowe z przyległego budynku - garażu spadają w granice działki, w której znajduje się nasze mieszkanie? Mieszkanie jest (...)

 • Uprawnienia do transportu wartości pieniężnych

  Firma stara się o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki. Jednym z elementów realizowanych usług jest transport gotówki w kwotach nie przekraczających 30 tys. (...)

 • Wolna przestrzeń nad jezdnią

  Jadąc samochodem po drodze uszkodziłem kabel telefoniczny, który zwisał zbyt nisko nad drogą. Z jednej strony był słup telefoniczny, z przeciwnej strony był tylko (...)

 • Dzierżawa stacji paliw

  Jakie dokumenty (legalizacje, odbiór techniczny, ochrona środowiska) należy skompletować przy przejmowaniu w dzierżawę stacji paliw od poprzedniego dzierżawcy? Czy (...)

 • Regulamin premiowania

  Czy w zakładzie budżetowym powinien funkcjonować dokument "Regulamin Premiowania"? Jeśli tak, to która komórka (kadry, finansówka, in.) powinna wykonać jego projekt (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-28 poz. 341

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie współczynników różnicujących wysokość opłaty rejestracyjnej za wpis do rejestru organizacji zarejestrowanych w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-16 poz. 1262

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-13 poz. 662

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i kryteriów, jakim powinni odpowiadać świadczeniodawcy, oraz zasad i trybu zawierania umów ze świadczeniodawcami na pierwszy rok działalności Kas Chorych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-19 poz. 1640

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi.

 • Monitor Polski 2002 nr 19 poz. 338

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwot dochodu po waloryzacji i wysokości świadczeń pomocy społecznej oraz kwoty stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2002 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.