Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 771 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-08-03
Data wejscia w życie:1999-09-04
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 771 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 69 poz. 771 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych. Na podstawie art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 844, z 1998 r. Nr 162, poz. 1114 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 50 , poz. 500) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 sierpnia 1992 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz.U. Nr 40, poz. 173) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 20 w ust. 2 wyraz „państwową” zastępuje się wyrazem „służbową”;

2) skreśla się § 21;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia we wzorze wezwania do rejestracji przedpoborowych: a) na stronie 1 po wyrazach „poz. 16” dodaje się przecinek i wyrazy „z późn. zm.”, b) na stronie 2 w zdaniu drugim wyrazy „aresztu do 3 miesięcy albo karą grzywny (art. 224 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Dz.U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16)” zastępuje się wyrazami „grzywny albo karą ograniczenia wolności grzywny (art. 224 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Dz.U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16 z późn. zm.:”;

4) w załączniku nr 5 do rozporządzenia we wzorze potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji przedpoborowych na stronie 2 okładki w pkt 4 wyrazy „aresztu lub grzywny” zastępuje się wyrazami „grzywny albo karą ograniczenia wolności”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 771 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 770 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 1999 r. w sprawie zakresu egzaminu komorniczego, trybu postępowania komisji egzaminacyjnej i wysokości wynagrodzenia jej członków.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 767 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 766 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 1999 r. w sprawie wyjaśnienia do Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 765 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 1999 r. w sprawie działania komisji orzekających i rzeczników dyscypliny finansów publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 769 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu powoływania i zakresu działalności wojskowych kuratorów społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 764 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1999 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do kolejowych przewozów pasażerskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 763 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 768 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lipca 1999 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w międzynarodowym obrocie odpadami.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 762 z 1999

  Ustawa z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 772 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2007-08-23 nr 195 poz. 14

  Publikacja wniosku w sprawie cofnięcia rejestracji na mocy art. 12 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych (...)

 • Komunikat UE z 2007-08-23 nr 195 poz. 15

  Publikacja wniosku w sprawie cofnięcia rejestracji na mocy art. 12 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych (...)

 • Komunikat UE z 2007-08-22 nr 194 poz. 20

  Publikacja wniosku w sprawie cofnięcia rejestracji na mocy art. 12 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych (...)

 • Komunikat UE z 2007-08-23 nr 195 poz. 16

  Publikacja wniosku w sprawie cofnięcia rejestracji na mocy art. 12 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych (...)

 • Komunikat UE z 2007-08-22 nr 194 poz. 19

  Publikacja wniosku w sprawie cofnięcia rejestracji na mocy art. 12 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.