Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 973 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 1999 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-10-14
Data wejscia w życie:1999-11-11
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 973 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 87 poz. 973

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 14 października 1999 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenia pokrycia kwot wynikających z długów celnych. Na podstawie art. 201 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny Dz.U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz.


802) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się wykaz gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 października 1999 r. (poz. 973) WYKAZ GWARANTÓW UPRAWNIONYCH DO UDZIELANIA GWARACJI SKŁADANYCH JAKO ZABEZPIECZENIE POKRYCIA KWOT WYNIKAJĄCYCH Z DŁUGÓW CELNYCH I. Banki

1. ABN AMRO BANK (Polska) S.A.

2. AIG BANK Polska S.A.

3. American Express Poland Ltd.

4. Bałtycki Bank Regionalny S.A.

5. Bankgesellschaft Berlin (Polska) S.A.

6. Bank Amerykański w Polsce S.A. „AmerBank”

7. Bank Austria Creditanstalt Poland S.A.

8. Bank Cukrownictwa CUKROBANK S.A.

9. Bank CZĘSTOCHOWA S.A.

10. Bank Energetyki S.A.

11. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

12. Bank Gospodarstwa Krajowego

13. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

14. Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.

15. Bank Komunalny S.A.

16. Bank Ochrony Środowiska S.A.

17. Bank of America (Polska) S.A.

18. Bank Pocztowy S.A.

19. Bank Polska Kasa Opieki S.A.

40. CUPRUM-BANK S.A.

41. DaimlerChrysler Services (debis) Bank (Polska) S.A.

20. Bank Przemysłowo-Handlowy S.A.

21. Bank Przemysłowy S.A.

22. Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego S.A.

23. Bank Rozwoju Cukrownictwa S.A.

24. Bank Społem S.A.

25. Bank Staropolski S.A.

26. Bank Śląski S.A.

27. Bank Unii Gospodarczej S.A.

28. Bank Własności Pracowniczej S.A.

29. Bank Wschodni S.A.

30. Bank Współpracy Europejskiej S.A.

31. Bank Współpracy Regionalnej S.A.

32. Bank Zachodni S.A.

33. BIG BANK S.A.

34. BIG Bank GDAŃSKI S.A.

35. BNP-Dresdner Bank (Polska) S.A.

36. BRE Bank S.A.

37. BWR REAL BANK S.A.

38. CITIBANK (Polska) S.A.

39. Credit Lyonnais Bank Polska S.A.

59. LUKAS Bank Świętokrzyski S.A.

60. Małopolski Bank Regionalny S.A.

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

42. Deutsche Bank Polska S.A.

43. Dolnośląski Bank Regionalny S.A.

44. Fiat Bank Polska S.A.

45. Ford Bank Polska S.A. GE Bank Mieszkaniowy SA

46. GE Bank Mieszkaniowy S.A.

47. GE Capital Bank S.A.

48. Gliwicki Bank Handlowy S.A.

49. Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A.

50. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.

51. Górnośląski Bank Gospodarczy S.A.

52. HYPO-BANK POLSKA S.A.

53. Hypo Vereinsbank Polska S.A.

54. ING Bank N.V. Oddział w Warszawie

55. INVEST-BANK S.A.

56. Kredyt Bank S.A.

57. LG Petro Bank S.A.

58. Lubelski Bank Regionalny S.A. II. Zakłady ubezpieczeń

1. AIG Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

2. Korporacja Ubezpieczeniowa FILAR S.A. w Szczecinie

3. Towarzystwo Ubezpieczeniowe COMPENSA S.A. w Warszawie

4. Bankowe Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji HEROS S.A. w Warszawie

5. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe HESTIA INSURANCE S.A. w Sopocie

6. Zakład Ubezpieczeń i Reasekuracji POLONIA S.A. w Łodzi

7. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w Warszawie

8. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

9. Towarzystwo Ubezpieczeń w Rolnictwie i Gospodarce Żywnościowej AGROPOLSKA S.A. w Warszawie

10. „Gerling Polska” Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

61. Mazowiecki Bank Regionalny S.A.

62. OPEL BANK S.A.

63. Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A.

64. Polsko-Kanadyjski Bank Św. Stanisława S.A.

65. Pomorsko-Kujawski Bank Regionalny S.A.

66. Powszechna Kasa Oszczędności – Bank Państwowy

67. Powszechny Bank Kredytowy SA

68. PROSPER BANK S.A.

69. Rabobank Polska S.A.

70. Raiffeisen-Centrobank S.A.

71. SOCIETE GENERALE-SUCCURSALE de VARSOWIE

72. VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A.

73. Warmińsko-Mazurski Bank Regionalny S.A.

74. Westdeutsche Landesbank Polska S.A.

75. Wielkopolski Bank Kredytowy S.A.

76. Wielkopolski Bank Rolniczy SA

77. Wschodni Bank Cukrownictwa S.A.

11. Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeniowe ENERGO-ASEKURACJA S.A. w Radomiu

12. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. w Warszawie

13. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych WIELKOPOLSKA w Poznaniu

14. Towarzystwo Ubezpieczeniowe ALLIANZ Polska S.A. w Warszawie

15. DAEWOO Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. w Warszawie

16. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. w Warszawie

17. Towarzystwo Ubezpieczeniowe INTER-FORTUNA S.A. w Warszawie

18. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji PARTNER S.A. w Warszawie

19. Commercial Union Polska – Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. w Warszawie

20. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

2005-11-02

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 973 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 977 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 969 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1999 r. w sprawie zasad współpracy organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, a także z innymi organami administracji publicznej i instytucjami kontrolnymi, w tym organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie ochrony interesów konsumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 978 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody oraz zapomogi dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 968 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1999 r. w sprawie pomocy dla osób przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 972 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 1999 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 971 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 1999 r. w sprawie trybu i warunków czasowego składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 976 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 1999 r. w sprawie wyżywienia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 970 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie zwolnień z zabezpieczenia przy korzystaniu z procedury uszlachetniania czynnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 975 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 września 1999 r. w sprawie organizacji oraz zasad przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół artystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 974 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w publicznych szkołach artystycznych oraz zasad odpłatności za ich przeprowadzenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 979 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 września 1999 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych oraz warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy szynowe.

zamów dokument

Porady prawne

 • Uprawnienia z rękojmi a uprawnienia z gwarancji

  W jakiej relacji do siebie pozostają uprawnienia z rękojmi i gwarancji?

 • Wykonywanie gwarancji po zamknięciu firmy

  Prowadziłem działalność gospodarczą polegająca na montażu instalacji kominkowych. Zaprzestałem prowadzenie działalności całkowicie wyrejestrowując tą działalność (...)

 • Zabezpieczenie wykonania umowy przez wykonawcę

  Zamawiający odstąpił od umowy z winy Wykonawcy i naliczył mu z tego tytułu kary umowne. Czy dopuszczalne jest potrącenie kwoty wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia (...)

 • Opodatkowanie VAT usług ściągania długów

  Jaki jest zakres pojęciowy terminu: usługi ściągania długów", które zostały wyłączone z wykazu usług zwolnionych od podatku VAT? Czy wykonanie przekazu na podstawie (...)

 • Dokument gwarancyjny

  Sprzedajemy towar (np. podzespół komputerowy) lub usługę (naprawa komputera) z 3 miesięczną gwarancją, odbiorcą jest konsument, który otrzymuje paragon, ale nie otrzymuje (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-01 poz. 179

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-30 poz. 1041

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-01 poz. 854

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-12 poz. 336

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-11 poz. 1581

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.