Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 974 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w publicznych szkołach artystycznych oraz zasad odpłatności za ich przeprowadzenie.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-09-10
Data wejscia w życie:1999-10-27
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 974 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 87 poz. 974

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

z dnia 10 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w publicznych szkołach artystycznych oraz zasad odpłatności za ich przeprowadzanie. Na podstawie art. 10 ust. 2 w związku z art. 32a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 108, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Egzamin eksternistyczny umożliwia uzyskanie dyplomu ukończenia publicznej szkoły artystycznej, zwanej dalej „szkołą”, osobie, która opanowała poza szkołą podstawę programową kształcenia w danym zawodzie określoną odrębnymi przepisami.

2. Egzamin eksternistyczny obejmuje:

1) egzaminy z zajęć edukacyjnych objętych ramowym planem nauczania dla danego typu szkoły,

2) egzamin dyplomowy. § 2.

1. Podanie o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego należy składać w wybranej szkole do dnia 30 września.

2. Do podania należy dołączyć:

1) świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości, stanowiące podstawę dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego w szkole,

2) świadectwo lub inny dokument, stanowiące podstawę zwolnienia z całości lub części egzaminów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1,

3) informację o dotychczasowej działalności artystycznej w określonej dziedzinie sztuki, zgodnej z kierunkiem kształcenia szkoły. § 3.

1. Dla przeprowadzenia egzaminów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, dyrektor szkoły powołuje komisje egzaminacyjną, zwana dalej „komisją”, i wyznacza jej przewodniczącego.

2. Przewodniczący komisji powołuje spośród członków komisji zespoły egzaminacyjne.

3. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą: osoba egzaminująca, która jest nauczycielem danej specjalności, oraz 1-2 nauczycieli tej samej lub pokrewnej specjalności. § 4.

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

1. O dopuszczeniu do egzaminów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, oraz o zwolnieniu z całości lub części tych egzaminów rozstrzyga komisja na podstawie dokumentów, o których mowa w § 2 ust.

2. 2. Rozstrzygnięcia komisji w sprawach, o których mowa w ust. 1, zostają wpisane do protokołu egzaminacyjnego oraz indeksu osoby zdającej. § 5.

1. Osoba dopuszczona do egzaminów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, zostaje poinformowana o rozstrzygnięciu komisji, a także o obowiązującej ja podstawie programowej oraz podręcznikach i innych materiałach służących do nauki.

2. Przewodniczący komisji ustala z osobą dopuszczoną do egzaminów, o których mowa w ust. 1, daty i kolejność zdawania egzaminów. § 6.

1. Egzaminy, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, przeprowadzane są w formie pisemnej, ustnej lub praktycznej. Formę poszczególnych egzaminów określa zespół egzaminacyjny.

2. Terminy egzaminów opracowuje osoba egzaminująca, a zatwierdza przewodniczący komisji.

3. Terminy egzaminów pisemnych i ustnych objęte są zasadą ochrony tajemnicy służbowej.

4. Przed rozpoczęciem egzaminu osoba egzaminująca zobowiązana jest do sprawdzenia tożsamości osoby zdającej.

5. Ocenę z egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej (według obowiązującej skali ocen) proponuje osoba egzaminująca, a zatwierdza przewodniczący komisji. Osoba egzaminująca opatruje każda pracę recenzją, która jest uzasadnieniem proponowanej oceny.

6. Ocenę z egzaminu przeprowadzonego w formie ustnej i praktycznej (według obowiązującej skali ocen) proponuje i uzasadnia osoba egzaminująca, uzgadniając ją z pozostałymi członkami zespołu egzaminacyjnego.

7. Oceny z egzaminów osoba egzaminująca wpisuje do protokołu egzaminacyjnego oraz indeksu osoby zdającej. §

7. Osoba, która nie zgłosiła się na egzamin w wyznaczonym terminie lub od niego odstąpiła alb otrzymała ocenę niedostateczną, może przystąpić do egzaminu ponownie za zgoda komisji w terminie wyznaczonym przez komisję. §

8. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie zmiany miejsca zamieszkania osoby zdającej lub rozwiązania komisji, osoba zdająca ma prawo przystąpić do dalszej części egzaminów przed inną komisją w wybranej przez siebie szkole lub wskazanej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. §

9. Do egzaminu dyplomowego może przystąpić osoba, która otrzymała oceny pozytywne z wszystkich zajęć edukacyjnych będących w ramowym planie nauczania szkoły danego typu. § 10.

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

1. Egzamin dyplomowy przeprowadza się według odrębnych przepisów.

2. Osoba, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin dyplomowy, otrzymuje dyplom ukończenia szkoły z klauzulą „dla eksterna”.

3. Wzory dyplomów określają odrębne przepisy. §11. Okres liczony od rozpoczęcia do zakończenia składania egzaminu eksternistycznego przez daną osobę nie powinien przekraczać 3 lat, a w przypadku szkół o dwuletnim cyklu nauczania – 1 roku. § 12.

1. Egzamin eksternistyczny jest odpłatny.

2. Opłaty za egzamin, w wysokości obliczonej procentowo od kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w poprzednim kwartale, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 380, Nr 70, poz. 774 i Nr 72, poz. 801 i 802), zwanej dalej „podstawą naliczania”, wynoszą: % podstawy Lp. Zakres egzaminu naliczania 1 Wszystkie zajęcia edukacyjne objęte ramowym planem nauczania, z wyłączeniem głównego przedmiotu artystycznego 15 2 Główny przedmiot (przedmioty) artystyczny 35 3 Egzamin dyplomowy 60

3. Osoba przystępująca do egzaminu przekazuje opłatę za egzamin na wskazane konto przed rozpoczęciem egzaminu.

4. Osoba, która z ważnych przyczyn losowych nie przystąpiła do egzaminu, może ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły. § 13.

1. Wydatki związane z działalnością komisji egzaminacyjnych pokrywane są przez szkołę, przy której powołano komisję.

2. Wysokość wynagrodzenia członków komisji określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły a członkiem komisji. § 14.

1. Nadzór pedagogiczny nad egzaminem eksternistycznym sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. W przypadku stwierdzenia, że w czasie egzaminu eksternistycznego zostały naruszone przepisy i fakt ten mógł mieć wpływ na wynik egzaminu, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może unieważnić egzamin w całości lub w części i określić tryb dalszego postępowania. § 15.

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 sierpnia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w szkołach artystycznych oraz zasad odpłatności za ich przeprowadzania (Dz.U. Nr 82, poz. 386). §

16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2005-11-02

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 974 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 977 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 969 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1999 r. w sprawie zasad współpracy organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, a także z innymi organami administracji publicznej i instytucjami kontrolnymi, w tym organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie ochrony interesów konsumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 978 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody oraz zapomogi dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 973 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 1999 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 968 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1999 r. w sprawie pomocy dla osób przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 972 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 1999 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 971 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 1999 r. w sprawie trybu i warunków czasowego składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 976 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 1999 r. w sprawie wyżywienia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 970 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie zwolnień z zabezpieczenia przy korzystaniu z procedury uszlachetniania czynnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 975 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 września 1999 r. w sprawie organizacji oraz zasad przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół artystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 979 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 września 1999 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych oraz warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy szynowe.

zamów dokument

Porady prawne

 • Czerwony pasek na świadectwie

  Pytanie dotyczy przepisów regulujących czerwony pasek na świadectwie. Czy aktualny jest zapis § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 (...)

 • Tworzenie klas integracyjnych

  Jaka jest procedura tworzenia klas integracyjnych w szkolę masowej? Proszę też o podanie podstawy prawnej.

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Zasady dokonywania wydatków publicznych

  Według jakich zasad należy dokonywać wydatków publicznych?

 • Matura a wynagradzanie nauczycieli

  Drugi dzień pisemnego egzaminu dojrzałości był dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Jak ma rozliczyć godziny nadliczbowe nauczyciel, który uczestniczył w pracy komisji (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-30 poz. 434

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz szczegółowych zasad odpłatności za ich przeprowadzanie.

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-08 poz. 1119

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-24 poz. 1259

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz szczegółowych zasad odpłatności za ich przeprowadzenie.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-15 poz. 1592

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-31 poz. 1246

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.