Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1005 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Ślemień.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-11-08
Data wejscia w życie:1999-11-08
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1005 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 90 poz. 1005

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Ślemień. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060) zarządza się, co następuje: §

1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Ślemień. §


2. Do Rady Gminy Ślemień wybiera się 15 radnych. §

3. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 28 listopada 1999 r. §

4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1999 r. (poz. 1005) KALDNDARZ WYBORCZY

Dzień, w którym upływa termin wykonania czynności wyborczych do 9 listopada 1999 r do 10 listopada 1999 r. do 10 listopada 1999 r.

Treść czynności - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Ślemień - podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody ustalającego liczbę radnych oraz ogłoszenie zarządzenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym - podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o:

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

do 12 listopada 1999 r. do 13 listopada 1999 r. do 17 listopada 1999 r. (do godz.

2400) do 19 listopada 1999 r. do 19 listopada 1999 r.

do 22 listopada 1999 r.

27 listopada 1999 r. 10 listopada 1999 r. godz. 600-2000

a) okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, b) liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu, c) wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej - powołanie przez Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego Gminnej Komisji Wyborczej - sporządzenie spisu wyborców - zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej do zarejestrowania kandydatów na radnych - powołanie obwodowych komisji wyborczych - ogłoszenie, w formie obwieszczenia, informacji o: a) numerach i granicach obwodów głosowania, b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych - podanie do publicznej wiadomości w drodze rozplakatowania obwieszczeń Gminnej Komisji Wyborczej zawierających informacje o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, zawierających numery list, dane o kandydatach wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list - przesłanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców - przeprowadzenie głosowania

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1005 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1009 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie zasad dokonywania skupu i sprzedaży walut obcych i dewiz przez inne niż banki osoby prawne oraz podmioty nie będące osobami prawnymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1004 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1008 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1007 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, w tym również wzorów składników sprawozdań finansowych funduszy powierniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1006 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 1999 r. w sprawach szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1011 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 1999 r. w sprawie regulaminu wykonywania i odbywania kar i środków dyscyplinarnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1010 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i funkcjonowania funduszu likwidacji kopalń, ustalania wysokości odpisów i terminów przekazywania środków na ten fundusz oraz ich wykorzystania.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1013 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 października 1999 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty, stawek szacunkowych gruntów oraz trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1012 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 października 1999 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych ze spółkami w trybie bezprzetargowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1001 z 1999

  Ustawa z dnia 8 października 1999 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1000 z 1999

  Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 999 z 1999

  Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 998 z 1999

  Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji przeciwko braniu zakładników.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1003 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lipca 1999 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1002 z 1999

  Statut Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy, przyjęty w Porto Carras w dniu 8 czerwca 1993 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Zasady wyborów na sołtysa

  Obecnie trwają wybory sołtysów. Kto je przeprowadza i zwołuje zebrania? Proszę wskazać regulacje prawne dotyczące wyborów sołtysa wsi.

 • Procedura wyborów do Rady Pracowniczej

  W wymaganym terminie , tj. we wrześniu 2006 roku poinformowaliśmy pracowników naszej firmy o możliwości zorganizowania wyborów do rady pracowniczej (powołania rady). (...)

 • Rezygnacja wójta

  Wójt naszej gminy zamierza ustąpić ze stanowiska z końcem roku ze względu na stan zdrowia, przed upływem kadencji. Czy w tej sytuacji muszą odbyć się nowe wybory (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.