Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1009 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie zasad dokonywania skupu i sprzedaży walut obcych i dewiz przez inne niż banki osoby prawne oraz podmioty nie będące osobami prawnymi.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-10-29
Data wejscia w życie:1999-11-23
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1009 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 90 poz. 1009

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 29 października 1999 r. w sprawie zasad dokonywania skupu i sprzedaży walut obcych i dewiz przez inne niż banki osoby prawne oraz podmioty nie będące osobami prawnymi. Na podstawie art. 99a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa zasady dokonywania skupu i sprzedaży walut obcych i dewiz przez inne niż banki osoby prawne i podmioty nie będące osobami prawnymi, zwane dalej „podmiotami”. §

2. Podmioty mogą wykonywać czynności, o których mowa w § 1, na podstawie upoważnienia Prezesa Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej „upoważnieniem”. § 3.

1. Czynności, o których mowa w § 1, mogą być wykonywane w lokalu, zwanym dalej „kasą”, dostosowanym do ich wykonywania, a w szczególności zapewniającym bezpieczne dokonywanie transakcji.

2. Kasa powinna być wyposażona w:

1) umieszczoną na zewnątrz, w widocznym miejscu, tablicę z napisem wskazującym, jakiego rodzaju czynności są wykonywana, ze wskazaniem dni i godzin ich wykonywania,

2) tablicę informacyjną prezentującą: a) wykaz skupowanych i sprzedawanych walut obcych i skupowanych dewiz określonych upoważnieniem i będących przedmiotem obrotu oraz aktualnie ceny (kursy) kupna i sprzedaży, b) informacje o obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1,

3) rejestry skupowanych i sprzedawanych walut obcych i skupowanych dewiz,

4) formularze druków wystawianych na dowód kupna i sprzedaży walut obcych i kupna dewiz będących przedmiotem obrotu, zawierające dane, o których mowa w § 5 ust. 2 lub odpowiedni program umożliwiający komputerowy wydruk takich dowodów,

5) pieczątkę z nazwa i adresem kasy oraz pieczątki imienne kasjerów,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

6) oryginalny, wydawany przez Narodowy Bank Polski, zaktualizowany album zagranicznych znaków pieniężnych.

3. W kasie powinna znajdować się bieżąca ekspozycja komunikatów Narodowego Banku Polskiego, zawierających informacje o walutach obcych i dewizach będących przedmiotem obrotu w kasie. § 4.

1. Czynności, o których mowa w § 1, powinny być ewidencjonowane w sposób trwały i ciągły – według zasad umożliwiających w każdym momencie ustalenie aktualnego stanu waluty polskiej, walut obcych i dewiz, będących przedmiotem obrotu.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona w następujący sposób:

1) ewidencjonowaniu podlegają: a) data transakcji, b) określenie rodzaju transakcji (kupno-sprzedaż-dekretacja księgowa), c) nazwa i ilość walut obcych i dewiz będących przedmiotem transakcji, d) cena (kurs waluty) i równowartość transakcji dewizowych w złotych,

2) wpis do ewidencji powinien być dokonany niezwłocznie po dokonaniu transakcji. § 5.

1. Czynności, o których mowa w § 1, powinny być potwierdzone dowodem kupna, imiennym lub na okaziciela, wydawanym przy każdej transakcji.

2. Dowody, o których mowa w ust. 1, zawierają:

1) imię, nazwisko i adres klienta, a także znamiona dokumentu tożsamości, jeżeli jest to imienny dowód kupna,

2) nazwę i kwotę skupionych walut obcych i dewiz,

3) kurs waluty i równowartość transakcji w złotych,

4) pieczątkę z oznaczeniem kasy i datę wystawienia,

5) pieczątkę i podpis kasjera. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1009 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1005 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Ślemień.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1004 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1008 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1007 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, w tym również wzorów składników sprawozdań finansowych funduszy powierniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1006 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 1999 r. w sprawach szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1011 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 1999 r. w sprawie regulaminu wykonywania i odbywania kar i środków dyscyplinarnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1010 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i funkcjonowania funduszu likwidacji kopalń, ustalania wysokości odpisów i terminów przekazywania środków na ten fundusz oraz ich wykorzystania.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1013 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 października 1999 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty, stawek szacunkowych gruntów oraz trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1012 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 października 1999 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych ze spółkami w trybie bezprzetargowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1001 z 1999

  Ustawa z dnia 8 października 1999 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1000 z 1999

  Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 999 z 1999

  Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 998 z 1999

  Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji przeciwko braniu zakładników.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1003 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lipca 1999 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1002 z 1999

  Statut Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy, przyjęty w Porto Carras w dniu 8 czerwca 1993 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Euro z kantoru

  Prowadzę działalność na zasadach ogólnych; kupuję euro w kantorze i ponoszę wydatki za granicą zakup towaru, sprowadzenie towaru do kraju itp. Po jakim kursie powinienem (...)

 • Osobowość prawna

  Jakie podmioty posiadają osobowość prawną?

 • Karty płatnicze

  Kto może być emitentem elektronicznych kart płatniczych i pieniądza elektronicznego w Polsce? Jeżeli są to tylko banki, to czy możliwe jest po podpisaniu odpowiedniej (...)

 • Wartość przedmiotu sporu od roszczenia w EURO

  Będę składał do polskiego sądu pozew o zapłatę za fakturę, w której należność wyrażona została w EURO. Rozumiem, że muszę podać w pozwie wartość przedmiotu (...)

 • Roszczenie dochodzone w walucie obcej

  Mąż wystąpił o odszkodowanie od Skarbu Państwa za niesłuszne aresztowanie. Ponieważ przed aresztowaniem pracował w Niemczech, wartość roszczenia podana została (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2000 nr 12 poz. 245

  Uchwała Nr 30 Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie uznania za nie obowiązującą uchwały w sprawie zasad ustalania kursu złotego w stosunku do walut obcych.

 • Monitor Polski 2000 nr 2 poz. 36

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 stycznia 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu walut obcych będących walutami wymienialnymi.

 • Dziennik Ustaw z 1994-12-02 poz. 703

  Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. - Prawo dewizowe.

 • Monitor Polski 2000 nr 11 poz. 232

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 11 kwietnia 2000 r. uchylająca uchwałę w sprawie dopuszczalnego przedziału wahań kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych.

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-16 poz. 1157

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.