Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1010 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i funkcjonowania funduszu likwidacji kopalń, ustalania wysokości odpisów i terminów przekazywania środków na ten fundusz oraz ich wykorzystania.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-10-15
Data wejscia w życie:2000-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1010 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 90 poz. 1010

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 15 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i funkcjonowania funduszu likwidacji kopalń, ustalania wysokości odpisów i terminów przekazywania środków na ten fundusz oraz ich wykorzystania. Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz.U. Nr 162, poz. 1112) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Funduszu likwidacji kopalń, zwany dalej „funduszem”, jest tworzony przez przedsiębiorstwo górnicze w ciężar kosztów prowadzonej działalności przez to przedsiębiorstwo do czasu zaprzestania wydobycia.

2. Przedsiębiorstwo górnicze ustala corocznie wysokość odpisów na fundusz, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz.U. Nr 162, poz. 1112), zwanej dalej „ustawą, na podstawie planu amortyzacji w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

3. Wysokość odpisów na fundusz ustala się w zależności od:

1) zakresu i sposobu likwidacji zakładu górniczego określonego w wieloletnim programie działania przedsiębiorstwa górniczego,

2) okresu funkcjonowania zakładu górniczego przewidzianego do likwidacji. §

2. Środki funduszu zwiększa się o wpływy z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz z oprocentowania papierów wartościowych, o których mowa w § 4 ust.

2. §

3. Przedsiębiorstwo górnicze przekazuje środki przeznaczone na fundusz na wyodrębniony rachunek bankowy do dnia 20 następnego miesiąca po zakończeniu kwartału. § 4.

1. Przedsiębiorstwo górnicze dysponuje środkami funduszu w sposób zapewniający realizację programu, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1 ustawy.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

2. Środki funduszu, do czasu wykorzystania ich na cele likwidacji kopalń lub jej części, mogą być lokowane wyłącznie w domach skarbowych i obligacjach, emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa. §

5. Środki funduszu wykorzystuje się na pokrycie następujących kosztów ponoszonych na likwidację kopalni lub wyodrębnionej części kopalni:

1) likwidacji oraz zabezpieczenia wyrobisk górniczych,

2) likwidacji zbędnych budynków, instalacji oraz demontażu maszyn i urządzeń,

3) usuwanie szkód górniczych wywołanych eksploatacją górniczą, z wyjątkiem szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów,

4) rekultywacji terenów pogórniczych,

5) utrzymanie obiektów przeznaczonych do likwidacji – w kolejności zapewniającej bezpieczeństwo ruchu zakładu górniczego,

6) wykonanie prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom, w związku z likwidowanym zakładem górniczym,

7) opracowania projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z likwidacja kopalń,

8) ogólnego zarządu w kopalni całkowicie likwidowanej, od chwili zaprzestania wydobycia. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1010 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1005 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Ślemień.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1009 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie zasad dokonywania skupu i sprzedaży walut obcych i dewiz przez inne niż banki osoby prawne oraz podmioty nie będące osobami prawnymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1004 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1008 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1007 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, w tym również wzorów składników sprawozdań finansowych funduszy powierniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1006 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 1999 r. w sprawach szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1011 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 1999 r. w sprawie regulaminu wykonywania i odbywania kar i środków dyscyplinarnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1013 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 października 1999 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty, stawek szacunkowych gruntów oraz trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1012 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 października 1999 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych ze spółkami w trybie bezprzetargowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1001 z 1999

  Ustawa z dnia 8 października 1999 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1000 z 1999

  Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 999 z 1999

  Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 998 z 1999

  Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji przeciwko braniu zakładników.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1003 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lipca 1999 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1002 z 1999

  Statut Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy, przyjęty w Porto Carras w dniu 8 czerwca 1993 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-17 poz. 951

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i funkcjonowania funduszu likwidacji zakładu górniczego.

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-22 poz. 387

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz wysokości odpisu na ten fundusz

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-27 poz. 1749

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-26 poz. 1241

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-31 poz. 1204

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.