Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1107 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 5 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-11-05
Data wejscia w życie:2000-01-03
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1107 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/4

USTAWA z dnia 5 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1107.

Art. 1. W ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770) wprowadza się następujące zmiany:


1) w art. 2: a) w pkt 2 skreśla się wyraz „tabaka”, b) w pkt 3 po wyrazach „do wąchania” dodaje się wyraz „(tabaka)”, c) dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5) „reklama wyrobów tytoniowych” - publiczne rozpowszechnianie wizerunków marek wyrobów tytoniowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych firm produkujących wyroby tytoniowe, nie różniących się od nazw i symboli graficznych wyrobów tytoniowych, służących popularyzowaniu marek wyrobów tytoniowych; za reklamę nie uważa się informacji używanych do celów handlowych pomiędzy firmami zajmującymi się produkcją, dystrybucją i handlem wyrobami tytoniowymi,”, d) dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „6) „informacja o wyrobach tytoniowych” - informacja o markach wyrobów tytoniowych oraz o zawartości substancji szkodliwych, nie zawierająca przekazu zachęcającego do zakupu lub używania wyrobów tytoniowych, umieszczona wyłącznie w punktach sprzedaży tych wyrobów,”, e) dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „7) „promocja wyrobów tytoniowych” - publiczne rozdawanie wyrobów tytoniowych lub rekwizytów tytoniowych, organizowanie degustacji, premiowanej sprzedaży wyrobów tytoniowych, konkursów opartych na zakupie wyrobów lub rekwizytów tytoniowych oraz inne formy publicznego zachęcania do nabywania lub używania wyrobów tytoniowych.”, f) dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

2005-10-17

©Kancelaria Sejmu

s. 2/4

„8) „sponsorowanie” - wspieranie w formie finansowej lub rzeczowej działalności osób i instytucji, związane z eksponowaniem nazw produktów i firm handlowych oraz ich symboli graficznych.”;

2) w art. 3: a) dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) działalność wychowawcza i informacyjna”, b) w pkt 4 wyraz „reklamach” zastępuje się wyrazami „informacjach o wyrobach tytoniowych”;

3) w art. 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Program, o którym mowa w ust. 1, jest finansowany z budżetu państwa w wysokości 0,5% wartości podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych.”;

4) w art. 5: a) w ust. 1: - w zdaniu wstępnym wyrazy „wyraźnie wyodrębnionymi miejscami” zastępuje się wyrazami „pomieszczeniami wyodrębnionymi i odpowiednio przystosowanymi”, - pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) w pomieszczeniach zakładów pracy oraz innych obiektów użyteczności publicznej, a w małych, jednoizbowych lokalach gastronomicznych - poza wyraźnie wyodrębnionymi miejscami.”, b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Za wprowadzenie zakazu palenia tytoniu w miejscach, o których mowa w ust. 1, odpowiedzialny jest właściciel lub użytkownik obiektu.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Minister właściwy do spraw obrony narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych i minister właściwy do spraw sprawiedliwości określą, w drodze rozporządzeń, zasady dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych na terenie podlegających im obiektów.”;

5) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych na terenie zakładów opieki zdrowotnej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych.”;

6) art. 7 otrzymuje brzmienie: „Art. 7.

1. Zabrania się produkcji i wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych bezdymnych z wyjątkiem tabaki.

2. Do produkcji i obrotu handlowego tabaką stosuje się postanowienia art. 8-10.”;

7) art. 8 otrzymuje brzmienie: „Art. 8.

1. Zabrania się reklamowania i promocji wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu, a w szczególności: 2005-10-17

©Kancelaria Sejmu

s. 3/4

1) w telewizji, radiu, kinach, zakładach opieki zdrowotnej, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, w prasie dziecięcej i młodzieżowej, na terenie obiektów sportoworekreacyjnych, oraz w innych miejscach publicznych,

2) w prasie innej niż wymieniona w pkt 1,

3) na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych.

2. Zabrania się sponsorowania przez firmy tytoniowe działalności sportowej, kulturalnej, oświatowej, zdrowotnej i społecznopolitycznej.”;

8) w art. 9: a) w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyraz „dopuszczonych” zastępuje się wyrazem „wprowadzanych”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Na informacjach o wyrobach tytoniowych, o których mowa w art. 2 pkt 6, umieszcza się widoczny i czytelny napis ostrzegający o szkodliwości używania tytoniu, zajmujący co najmniej 20% powierzchni informacji.”;

9) w art. 10 wyrazy „Minister Zdrowia i Opieki Społecznej” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw zdrowia”;

10) w art. 12: a) w pkt 1 wyraz „sprzedaje” zastępuje się wyrazami „wprowadza do obrotu handlowego”, b) w pkt 2 na końcu zdania dodaje się wyrazy „z wyjątkiem tabaki,”, c) w pkt 4 po wyrazie „reklamuje” dodaje się wyrazy „ ,promuje lub sponsoruje”, d) w zdaniu końcowym wyrazy „do 25 000 zł” zastępuje się wyrazami „do 50 000 zł”;

11) w art. 13 po pkt 2 dodaje się przecinek oraz pkt 3 w brzmieniu: „3) dopuszcza na podległym mu terenie do palenia tytoniu wbrew zakazom określonym w art. 5.”;

12) w art. 14: a) w ust. 1: - skreśla się wyrazy „pkt 1-3”, - wyrazy „lub sprzedaży” zastępuje się wyrazami „handlowego lub za organizację rynku”, b) skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1;

13) w art. 15 wyraz „można” zastępuje się wyrazami „sąd może”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

2005-10-17

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

1) art. 1 pkt 1 lit. d), pkt 2 lit. b), pkt 7 w zakresie dotyczącym art. 8 ust. 1 pkt 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pkt 8 lit. b) oraz pkt 12 lit. b), które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

2) art. 1 pkt 7 w zakresie dotyczącym art. 8 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które wchodzą w życie po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia,

3) art. 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.,

4) art. 1 pkt 4 lit. a), który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

2005-10-17

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1107 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1133 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1999 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1129 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1124 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1123 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1122 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1121 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1120 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1119 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1118 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1117 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1116 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawie trybu postępowania organów Inspekcji Handlowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1130 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie norm powierzchni mieszkalnej dla osób uprawnionych do kwater wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1128 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie zakresu dodatkowych informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych banków oraz w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych banków będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1127 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie zakresu informacji podawanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1126 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie określenia ostrzejszych kryteriów od zawartych w przepisach ustawy o rachunkowości w odniesieniu do jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1132 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1131 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Królestwa Belgii.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1125 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadków, w których zabezpieczenia te można stosować, a także sposobu określania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1115 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1114 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i sposobu wydawania funkcjonariuszom finansowych organów dochodzenia i niefinansowych organów dochodzenia upoważnień do wymierzania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe oraz szczegółowych zasad ich wymierzania i sposobu uiszczania.

zamów dokument

Porady prawne

 • Mandat za palenie na przystanku

  Paliłem papierosa na przystanku autobusowym. Czy straż miejska może ukarać mandatem za palenie w takim miejscu?

 • Wprowadzenie zakazu palenia na klatce schodowej

  W prywatnej kamienicy niektórzy mieszkańcy palą papierosy na klatce schodowej. Czy można wprowadzić zakaz palenia papierosów na klatce schodowej? Jakie przepisy to regulują?

 • Zakaz palenia w miejscach publicznych

  Jakiś czas temu głośno było o zakazie palenia tytoniu w miejscach publicznych. Czy rzeczywiście zakaz taki istnieje i ewentualnie jakie przepisy regulują tę kwestię? (...)

 • POS TV a reklama alkoholu i papierosów

  Reklama alkoholu i wyrobów tytoniowych w sklepach monopolowo-cukierniczych. Witam, posiadam siec sklepów monopolowo-cukierniczych, czy mogę reklamować inne firmy m. in. (...)

 • Zakaz palenia tytoniu w zakladzie pracy

  Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9.11.1995 r. od 15.11.2010 r. w artykule 5 ustęp 1 pkt 4) wprowadza zakaz palenia (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-21 poz. 193

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających Ministrowi Obrony Narodowej

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-30 poz. 795

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podlegających Ministrowi Sprawiedliwości oraz w środkach przewozu osób

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-14 poz. 1163

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2001 r. w sprawie zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-12 poz. 564

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-14 poz. 529

  Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.