Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1128 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie zakresu dodatkowych informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych banków oraz w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych banków będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-11-19
Data wejscia w życie:1999-12-18
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1128 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/3

Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1128

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie zakresu dodatkowych informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych banków oraz w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych banków będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu. Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931) zarządza się, co następuje: §


1. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do skonsolidowanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej banków będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu oraz do sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej banków będących emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu, zwanych dalej „emitentami”. § 2.

1. Dodatkowe informacje w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych grupy kapitałowej emitentów podaje się, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, w zakresie i formie określonej odpowiednio przepisami:

1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163, poz. 1160),

2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie obowiązków informacyjnych i publikacyjnych emitentów papierów wartościowych wprowadzanych wyłącznie do wtórnego obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, a także terminów ich przekazywania (Dz.U. Nr 163, poz. 1161),

3) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjne i skrót memorandum informacyjnego (Dz.U. Nr 163, poz. 1162).

2. W informacji dodatkowej, o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141,

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/3

poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości, obejmującej w sprawozdaniu finansowym emitenta: wstęp, noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające, podaje się również, nie objęte zakresem określonym w ust. 1 informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, w zakresie szczególnych zasad rachunkowości banków i sporządzania informacji dodatkowej.

3. W informacji dodatkowej, o której mowa w art. 61 ustawy o rachunkowości, obejmującej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej emitenta: wstęp, noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające, podaje się również:

1) nie objęte zakresem określonym w ust. 1 – informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, w zakresie szczególnych zasad sporządzania przez banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych,

2) w odniesieniu do jednostek objętych konsolidacją i odrębnie jednostek wyłączonych z obowiązku konsolidacji – informacje na temat uzyskania, zmiany lub utraty statusu jednostki stowarzyszonej lub zależnej,

3) w przypadku gdy dzień bilansowy jednostki objętej konsolidacją i dzień bilansowy, na który sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej emitenta, różnią się, a z odpowiednich przepisów nie wynika obowiązek sporządzania oddzielnego sprawozdania finansowego jednostki na dzień bilansowy grupy kapitałowej emitenta, podlegającego włączeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego: a) informacje o tym fakcie wraz z określeniem przyczyn jego zaistnienia wraz z określeniem przyczyn jego zaistnienia lub określenia jego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej emitenta, b) informacje o znaczących zdarzeniach, które wystąpiły pomiędzy dniem bilansowym jednostki objętej konsolidacją a dniem bilansowym, na który sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej emitenta,

4) jeżeli jednostka objęta konsolidacją stosuje odmienne metody wyceny aktywów i pasywów i ustalania wyniku finansowego lub sporządza podlegające konsolidacji sprawozdanie finansowe według zasad różniących się od metod i zasad określonych dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta – informacje o dokonanych w dokumentacji konsolidacyjnej korektach lub uzasadnienie zaniechania dokonania korekt,

5) jeżeli sprawozdanie finansowe emitenta i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej emitenta zostały sporządzone według odmiennych zasad w zakresie metod wyceny i sporządzania sprawozdań finansowych – informacje o tym fakcie wraz z określeniem przyczyn jego zaistnienia oraz opis różnic i przedstawienie danych umożliwiających porównanie tych sprawozdań. §

3. Traci moc zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie zakresu dodatkowych informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych banków oraz w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych banków

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych lub ubiegających się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu (Monitor Polski Nr 32, poz. 376). §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych na dzień bilansowy przypadający po tym dniu.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1128 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1133 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1999 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1129 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1124 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1123 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1122 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1121 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1120 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1119 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1118 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1117 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1116 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawie trybu postępowania organów Inspekcji Handlowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1130 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie norm powierzchni mieszkalnej dla osób uprawnionych do kwater wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1127 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie zakresu informacji podawanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1126 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie określenia ostrzejszych kryteriów od zawartych w przepisach ustawy o rachunkowości w odniesieniu do jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1132 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1131 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Królestwa Belgii.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1125 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadków, w których zabezpieczenia te można stosować, a także sposobu określania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1115 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1114 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i sposobu wydawania funkcjonariuszom finansowych organów dochodzenia i niefinansowych organów dochodzenia upoważnień do wymierzania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe oraz szczegółowych zasad ich wymierzania i sposobu uiszczania.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1107 z 1999

  Ustawa z dnia 5 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-19 poz. 1127

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie zakresu informacji podawanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-19 poz. 1126

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie określenia ostrzejszych kryteriów od zawartych w przepisach ustawy o rachunkowości w odniesieniu do jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-30 poz. 946

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzaju, zakresu, terminów oraz częstotliwości przekazywania informacji przez spółkę prowadzącą giełdę

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-19 poz. 175

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych

 • Dziennik Ustaw z 2013-08-28 poz. 987

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.