Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 1141 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości kwot oraz sposobu podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych, którym umorzono znaczące kwoty zaległości podatkowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-12-03
Data wejscia w życie:1999-12-25
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 1141 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

Dz.U. 1999 Nr 98 poz. 1141

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości kwot oraz sposobu podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych, którym umorzono znaczące kwoty zaległości podatkowych. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Znaczącą kwotę zaległości podatkowej z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa jest:

1) w przypadku osób prawnych – kwota przekraczająca 20 tys. zł,

2) w przypadku osób fizycznych – kwota przekraczająca 10 tys. zł.

2. Wzór wykazu osób, którym umorzono znaczące kwoty zaległości podatkowych, stanowi załącznik do rozporządzenia. §

2. Minister Finansów ogłasza wykaz, o którym mowa w § 1 ust. 2 w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1999 r. (poz. 1141) WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM Z UWAGI NA INTERES PUBLICZNY LUB WAŻNY INTERES STRONY UMORZONO ZNACZĄCE ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

8) W OKRESIE OD ............................... DO ....................................

Kwota umorzonych Imię i nazwisko lub nazwa Miejsce zamieszkania lub Lp. zaległości (firma) siedziby (miejscowość) podatkowych w tys. zł 1 2 3 4 I. Osoby, którym umorzono zaległości podatkowe z uwagi na interes publiczny

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

II. Osoby, którym umorzono zaległości podatkowe z uwagi na ważny interes strony

III. Osoby, którym umorzona zaległości podatkowe ze względu na interes publiczny i ważny interes strony

*) W przypadku osób prawnych w kwocie przekraczającej 20 tys. zł i w przypadku osób fizycznych w kwocie przekraczającej 10 tys. zł.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 1141 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 1148 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na odprawy dla pracowników przemysłu obronnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 1147 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie wychowankom opuszczającym niektóre placówki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, zakłady dla nieletnich oraz rodziny zastępcze.

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 1140 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby poza granicami państwa przez żołnierzy zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 1146 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie nadawania Medalu Wojska Polskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 1144 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia listy towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, do których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%.

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 1143 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie kas rejestrujących.

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 1149 z 1999

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 1145 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności organów dozoru technicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 1142 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie określenia minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej oraz minimalnej wysokości sumy gwarancyjnej na rzecz jednego klienta z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z prowadzoną działalnością przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 1150 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 listopada 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie dóbr kultury.

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 1139 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 września 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzecząpospolitą Polską Konwencji o koncyliacji i arbitrażu w ramach KBWE, sporządzonej w Sztokholmie dnia 15 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 1138 z 1999

  Konwencja o koncyliacji i arbitrażu w ramach KBWE, sporządzona w Sztokholmie dnia 15 grudnia 1992 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zamiana nieruchomości

  Gmina zamierza dokonać zamiany nieruchomości ze Skarbem Państwa. Czy konieczne jest podanie do publicznej wiadomości wykazu, o którym mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami, (...)

 • Najem nieruchomości od gminy

  Gmina miejska zamierza zawrzeć wieloletnią umowę najmu terenu (plaża morska) ze spółką z .o.o. Czy wynajęcie w/w terenu będzie regulowane prawem zamówień publicznych (...)

 • Podział kwoty między odsetki i należność główną

  Posiadam nieruchomość obciążoną przez Urząd Skarbowy przymusowym wpisem hipotecznym. Czy w przypadku sprzedaży obciążonej nieruchomości pierwsze rozliczane są odsetki, (...)

 • Amortyzacja telewizora

  Kupiono telewizor plazmowy w cenie 7.300,00 zł netto potrzebny do prowadzonej działalności gospodarczej. Pod jaki numer Klasyfikacji Środków Trwałych można go zaliczyć (...)

 • Wykaz nieruchomości

  Jakie elementy zawiera wykaż nieruchomości publicznych przeznaczonych do zbycia?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-22 poz. 1301

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł

 • Monitor Polski 2012 poz. 846

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski 2012 poz. 1008

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Dziennik Ustaw z 2010-02-10 poz. 112

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł

 • Monitor Polski 2013 poz. 537

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.