Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 14 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zakazu produkcji i wprowadzania do obrotu niektórych środków spożywczych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-12-29
Data wejscia w życie:2001-01-15
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 14 z 2001


14

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zakazu produkcji i wprowadzania do obrotu niektórych środków spożywczych. Na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1985 r. Nr 12, poz. 49, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1992 r. Nr 33, poz. 144 i Nr 91, poz. 456, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 60, poz. 369 i Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Zakazuje się produkcji i wprowadzania do obrotu środków spożywczych zawierających wołowinę, podroby i jelita wołowe, żelatynę wołową, krew i preparaty z krwi wołowej oraz dodatki funkcjonalne i wieloskładnikowe preparaty z zawartością składników pochodzących z tkanek wołowych, jeżeli te surowce i półfabrykaty zostały przywiezione z krajów, z których ich przywóz jest zakazany przez właściwy organ na mocy odrębnych przepisów.

2. Zakazuje się wprowadzania do obrotu środków spożywczych zawierających wołowinę, podroby i jelita wołowe, żelatynę wołową, krew i preparaty z krwi wołowej oraz dodatki funkcjonalne i wieloskładnikowe preparaty z zawartością składników pochodzących z tkanek wołowych, przywiezionych z krajów, z których ich przywóz jest zakazany przez właściwy organ na mocy odrębnych przepisów.

3. Zakaz wprowadzania do obrotu, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się do środków spożywczych bez względu na datę ich produkcji lub przywozu z zagranicy. §

2. Zakazuje się produkcji środków spożywczych z zastosowaniem aromatów spożywczych zawierających w składzie wyciąg z tkanek wołowych, przywiezionych z krajów, z których ich przywóz jest zakazany przez właściwy organ na mocy odrębnych przepisów. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Zdrowia: G. Opala

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 14 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 4 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 3 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2001 r. w sprawie stanowisk w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, na których mogą być zatrudniani oddelegowani funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 15 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 6 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego, pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytułu przyznania w 2001 r. premii termomodernizacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 2 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 11 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 10 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 9 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 8 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 1 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 5 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 12 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyznaczania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do wykonywania zadań poza jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz ich uprawnień i obowiązków.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 7 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 13 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie trybu orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.