Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1222 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla jednostki organizacyjnej prowadzącej szkolenia w zakresie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-09-20
Data wejscia w życie:2001-10-25
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1222 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 114                — 8783 —                Poz. 1222


1222

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla jednostki organizacyjnej prowadzącej szkolenia w zakresie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin. Na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 751 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 248 i Nr 76, poz. 811) zarządza się, co następuje: §


1. Jednostka organizacyjna prowadząca szkolenia w zakresie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin, zwana dalej „jednostką”, zapewnia wykonywanie zadań szkoleniowych w tym zakresie przez osoby, które:

1) ukończyły szkołę zasadniczą w zawodzie rolnik, ogrodnik lub leśnik lub szkołę średnią zawodową w zawodzie technik rolnik, technik ogrodnik lub technik leśnik, lub studia wyższe na kierunku rolnictwo, ogrodnictwo lub leśnictwo,

2) posiadają co najmniej trzyletnią praktykę w zakresie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin. § 2.

1. Program szkolenia w zakresie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin, zwanego dalej „szkoleniem”, uwzględnia zakres programowy zawarty w załączniku do rozporządzenia.

2. Czas szkolenia wynosi co najmniej 14 godzin, w tym co najmniej 4 godziny zajęć praktycznych. §

3. Uczestnikom szkolenia udostępnia się pomoce dydaktyczne, a w szczególności:

1) pomoce audiowizualne — filmy szkoleniowe, zestawy foliogramów, przeźrocza,

2) materiały szkoleniowe,

3) opryskiwacze ciągnikowe, polowe i sadownicze wraz z ciągnikiem,

4) przyrządy do regulacji opryskiwacza — stoper, taśmę mierniczą, kalkulator, suwaki do określania parametrów pracy, cylindry miarowe,

5) wiatromierze,

6) zestaw odzieży ochronnej stosowanej przy wykonywaniu zabiegów ochrony roślin w polu, w sadzie i w produkcji pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe),

7) części do modernizacji opryskiwaczy. § 4.

1. Jednostka prowadzi szkolenie w pomieszczeniu umożliwiającym prowadzenie zajęć co najmniej dla 25 osób i wykorzystanie pomocy audiowizualnych, o których mowa w § 3 pkt

1.

2. Jednostka zapewnia miejsce do przeprowadzania pokazów praktycznych w zakresie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin, w którym będzie możliwe używanie opryskiwaczy ciągnikowych, polowych i sadowniczych wraz z ciągnikiem oraz wykorzystywanie przyrządów do regulacji opryskiwacza i części do jego modernizacji, o których mowa w § 3 pkt 4 i 7.

3. Pomieszczenie, o którym mowa w ust. 1, oraz miejsce, o którym mowa w ust. 2, spełniają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2001 r. (poz. 1222)

ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA W ZAKRESIE WYKONYWANIA ZABIEGÓW ÂRODKAMI OCHRONY ROÂLIN I. Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych:

1) skład,

1) sposób nabywania i stosowania środków ochrony roślin,

2) warunki przeprowadzania badań opryskiwaczy,

3) postępowanie w przypadku reklamacji środka ochrony roślin.

2) forma użytkowa,

3) charakterystyka — toksyczność, prewencja i karencja,

4) podział ze względu na cel stosowania, II. Ârodki ochrony roślin:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1222 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1216 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2001 r. w sprawie wysokości opłat za ogłoszenie obwieszczeń i ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B".

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1215 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1223 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1228 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie świadectw służby i opinii o służbie strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1227 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1226 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1219 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1221 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2001 r. w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1220 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie wywiadu środowiskowego (rodzinnego) oraz rodzajów dokumentów wymaganych do przyznania renty socjalnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1217 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów antydopingowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1225 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1224 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2001 r. w sprawie podmiotów właściwych do ustalenia wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1218 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 września 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla ruchomych publicznych sieci telefonicznych o strukturze komórkowej NMT-450.

zamów dokument

Porady prawne

 • Opryskiwanie roślin

  Wieś, teren zabudowany domkami jednorodzinnymi. Sąsiad, który jest odgrodzony tylko płotem z siatki uprawia drzewka owocowe (jabłka). Nie prowadzi gospodarstwa rolnego (...)

 • Założenie salonu tatuażu

  Planuję otworzyć salon tatuażu. Faktyczne usługi będzie wykonywać zatrudniona przez nas osoba. Czy do prowadzenia takiej działalności wymagane są specjalne pozwolenia, (...)

 • Uprawnienia do szkolenia BHP

  Chciałbym być osobą, która mogłaby szkolić pracowników (szkolenia okresowe i wstępne) w zakresie BHP. Kto może prowadzić szkolenia okresowe i wstępne z zakresu (...)

 • Umowa zlecenia między dwiema osobami fizycznymi

  Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej chce zatrudnić studentkę na umowę zlecenia, do opieki nad dzieckiem, na kilka miesięcy. Studentka również (...)

 • Zezwolenia na szkolenia

  Spółka szkoli odpłatnie chętne osoby w zakresie wykonywania prac budowlanych. Szkolenia trwają ok. 2 tygodni. Częścią szkolenia są zajęcia praktyczne - drobne prace (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-22 poz. 1719

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie określenia jednostki organizacyjnej kwalifikującej środki ochrony roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz prowadzącej wykaz tych środków

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-06 poz. 326

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-19 poz. 1490

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia w zakresie obrotu, konfekcjonowania lub stosowania środków ochrony roślin, programów tych szkoleń oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

 • Dziennik Ustaw z 2013-04-26 poz. 505

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-05 poz. 1261

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.