Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1227 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-09-19
Data wejscia w życie:2001-11-08
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1227 z 2001


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 114                — 8789 —                Poz. 1227


1227

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 19 września 2001 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 45, poz. 436 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 874 i 877 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje: §


1. Wprowadza się do stosowania w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej:

1) ceremoniał składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej „strażakami”, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

2) ceremoniał składania ślubowania przez strażaków w służbie kandydackiej, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

3) wzór formularza aktu ślubowania, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia. §

2. Złożenie ślubowania następuje w formie uroczystej. § 3.

1. Do przyjmowania ślubowania uprawnieni są przełożeni, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Uprawnionymi przełożonymi do przyjmowania ślubowania od strażaków wyznaczonych do pełnienia służby w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej są przełożeni uprawnieni do mianowania tych strażaków na stanowiska służbowe w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej. § 4.

1. Strażacy składają ślubowanie w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

2. Wypełniony i podpisany formularz ślubowania podlega włączeniu do akt osobowych strażaków. §

5. Traci moc zarządzenie nr 23 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 marca 1992 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. MSW Nr 1, poz. 21). §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 listopada 2001 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Biernacki

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. (poz. 1227)

Załącznik nr 1

CEREMONIAŁ SKŁADANIA ÂLUBOWANIA PRZEZ STRA˚AKÓW

1. Âlubowanie odbywa się w miejscach o estetycznym wyglądzie z widocznym godłem Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazane jest eksponowanie flagi państwowej, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej lub sztandaru jednostki.

2. W ceremonii ślubowania powinni uczestniczyć bezpośredni przełożeni strażaków składających ślubowanie.

3. Strażacy składający ślubowanie i uczestniczący w ceremonii występują w umundurowaniu wyjściowym.

4. Na ceremonię ślubowania zaprasza się:

1) przedstawicieli związków zawodowych strażaków, działających w jednostce,

2) przełożonego wyższego szczebla Państwowej Straży Pożarnej.

5. Na ceremonię ślubowania można zaprosić:

1) osoby wskazane przez składającego ślubowanie,

2) przedstawiciela organów administracji rządowej i samorządowej, Wojska Polskiego, formacji mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiciela właściwego organu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, organizacji społecznych.

6. Ceremonia ślubowania rozpoczyna się w chwili przybycia przełożonego uprawnionego do przyjęcia ślubowania, zwanego dalej „przyjmującym ślubowanie”, i przebiega według następującego porządku:

1) organizator podaje komendę „Baczność” i składa przyjmującemu ślubowanie meldunek o przykładowym brzmieniu: „Panie brygadierze,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1227 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1216 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2001 r. w sprawie wysokości opłat za ogłoszenie obwieszczeń i ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B".

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1215 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1223 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1222 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla jednostki organizacyjnej prowadzącej szkolenia w zakresie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1228 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie świadectw służby i opinii o służbie strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1226 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1219 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1221 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2001 r. w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1220 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie wywiadu środowiskowego (rodzinnego) oraz rodzajów dokumentów wymaganych do przyznania renty socjalnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1217 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów antydopingowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1225 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1224 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2001 r. w sprawie podmiotów właściwych do ustalenia wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1218 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 września 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla ruchomych publicznych sieci telefonicznych o strukturze komórkowej NMT-450.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-29 poz. 1181

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2012 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej

 • Dziennik Ustaw z 2011-02-28 poz. 222

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-18 poz. 978

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody oraz zapomogi dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-11 poz. 188

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-24 poz. 298

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad okresowego opiniowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz trybu wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii służbowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.