Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1228 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie świadectw służby i opinii o służbie strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-09-19
Data wejscia w życie:2001-11-08
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1228 z 2001


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 114                — 8793 —                Poz. 1228


1228

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 19 września 2001 r. w sprawie świadectw służby i opinii o służbie strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 45, poz. 436 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 874 i 877 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa treść świadectwa służby i opinii o służbie strażaka Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „strażakiem”, a także sposób i tryb ich wydawania i prostowania. § 2.

1. Âwiadectwo służby wydaje się bezpośrednio zwolnionemu strażakowi albo osobie upoważnionej przez niego na piśmie w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku służbowego.

2. Âwiadectwo służby wydaje przełożony zwolnionego strażaka właściwy do jego mianowania lub powołania, zwany dalej „przełożonym”, na podstawie dokumentów zawartych w aktach osobowych strażaka.

3. Jeżeli wydanie świadectwa służby zwolnionemu strażakowi lub osobie, o której mowa w ust. 1, nie jest możliwe, przełożony, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku służbowego, przesyła świadectwo służby strażakowi lub tej osobie za pośrednictwem poczty albo doręcza je w inny sposób. §

3. Wydanie świadectwa służby nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się strażaka z obowiązków służbowych. § 4.

1. W świadectwie służby zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku służbowego i uprawnień z ubezpieczenia społecznego, dotyczące:

1) okresu pełnienia służby przez strażaka w Państwowej Straży Pożarnej oraz okresów zaliczanych do wysługi lat,

2) ostatnio zajmowanego stanowiska służbowego,

3) uzyskanych w czasie pełnienia służby kwalifikacji,

4) okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,

5) wykorzystanego urlopu wychowawczego w czasie trwania stosunku służbowego,

6) wykorzystanego urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku służbowego,

7) podstawy faktycznej i prawnej zwolnienia ze służby lub wygaśnięcia stosunku służbowego,

8) podstawy ewentualnego zajęcia uposażenia stosownie do przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

2. Na wniosek strażaka w świadectwie służby zamieszcza się także informację o wysokości uposażenia.

3. Wzór świadectwa służby określa załącznik do rozporządzenia. §

5. W razie wygaśnięcia stosunku służbowego z powodu śmierci lub uznania za zmarłego strażaka, przełożony sporządza świadectwo służby i włącza je do akt osobowych zmarłego lub uznanego za zmarłego strażaka. Z wnioskiem o wydanie przez przełożonego świadectwa służby może wystąpić członek rodziny zmarłego lub uznanego za zmarłego strażaka, a także inna osoba będąca spadkobiercą tego strażaka. § 6.

1. Strażak może w terminie 7 dni od dnia otrzymania świadectwa służby wystąpić do wyższego przełożonego z pisemnym żądaniem sprostowania świadectwa służby. Wniosek składa się za pośrednictwem przełożonego, który wydał świadectwo.

2. Przełożony, który wydał świadectwo służby, może uwzględnić żądanie i wydać strażakowi nowe świadectwo, a w razie nieuwzględnienia żądania przesyła je niezwłocznie wyższemu przełożonemu wraz z własnym stanowiskiem w sprawie.

3. Wyższy przełożony w terminie jednego miesiąca od dnia wniesienia żądania do przełożonego, który wydał świadectwo, dokonuje sprostowania świadectwa służby lub odmawia jego sprostowania.

4. Decyzja podjęta przez wyższego przełożonego w sprawie żądania sprostowania świadectwa służby jest ostateczna, przy czym decyzja o odmowie sprostowania świadectwa wymaga uzasadnienia.

5. Jeżeli świadectwo służby wydał Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, żądanie sprostowania, o którym mowa w ust. 1, przysługuje do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. § 7.

1. Na wniosek strażaka zwolnionego ze służby przełożony wydaje mu opinię o służbie.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1228 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1216 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2001 r. w sprawie wysokości opłat za ogłoszenie obwieszczeń i ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B".

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1215 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1223 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1222 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla jednostki organizacyjnej prowadzącej szkolenia w zakresie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1227 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1226 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1219 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1221 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2001 r. w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1220 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie wywiadu środowiskowego (rodzinnego) oraz rodzajów dokumentów wymaganych do przyznania renty socjalnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1217 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów antydopingowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1225 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1224 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2001 r. w sprawie podmiotów właściwych do ustalenia wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1218 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 września 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla ruchomych publicznych sieci telefonicznych o strukturze komórkowej NMT-450.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-29 poz. 1181

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2012 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-30 poz. 1239

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-11 poz. 188

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-18 poz. 978

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody oraz zapomogi dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-24 poz. 298

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad okresowego opiniowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz trybu wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii służbowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.