Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1240 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców i związków przedsiębiorców w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-09-18
Data wejscia w życie:2001-10-27
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1240 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 116                — 8875 —                Poz. 1240


1240

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców i związków przedsiębiorców w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na podstawie art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 i z 2001 r. Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania przez upoważnionych pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „Urzędem”, oraz Inspekcji Handlowej kontroli przedsiębiorców i związków przedsiębiorców w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanym dalej „Prezesem Urzędu”, w zakresie objętym tym postępowaniem.

2. Przez „pracowników Urzędu” rozumie się pracowników Centrali w Warszawie oraz delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanych dalej „delegaturami”. §

2. Kontrola może być prowadzona w toku postępowania wyjaśniającego lub postępowania antymonopolowego. §

3. W sprawach z zakresu właściwości delegatur oraz w sprawach przekazanych do załatwienia delegaturom przez Prezesa Urzędu, na podstawie art. 28 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, pracownicy delegatur przeprowadzają kontrolę na podstawie upoważnienia dyrektora delegatury wydanego w imieniu Prezesa Urzędu. § 4.

1. Kontrolę przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących u kontrolowanego. W razie konieczności dokonania kontroli w dniach wolnych od pracy lub poza godzinami pracy, kontrolowany wydaje niezbędne polecenia na żądanie kontrolującego.

2. Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być, w miarę potrzeb, przeprowadzane również w siedzibie Urzędu lub wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej na podstawie dokumentów przedstawionych na żądanie kontrolującego przez kontrolowanego. §

5. Kontrolowany zapewnia kontrolującemu warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności:

1) udostępnia obiekty i pomieszczenia,

2) zapewnia wgląd do wszelkich dokumentów związanych z przedmiotem kontroli,

3) sporządza kopie dokumentów wskazanych przez kontrolującego,

4) zapewnia samodzielne zamknięte pomieszczenie, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli,

5) zapewnia wydzielone miejsce do przechowywania dokumentów i zabezpieczonych przedmiotów,

6) udostępnia środki łączności, którymi dysponuje kontrolowany, w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności kontrolnych. § 6.

1. Kontrolujący ustala stan faktyczny na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów, a w szczególności dokumentów, przedmiotów, oględzin oraz złożonych na piśmie wyjaśnień i oświadczeń oraz innych nośników informacji.

2. Dowody, o których mowa w ust. 1, mogą zostać zabezpieczone przez:

1) pozostawienie ich w wydzielonym lub oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu u kontrolowanego,

2) złożenie, za pokwitowaniem udzielonym kontrolowanemu, na przechowanie w pomieszczeniu Urzędu lub wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej. §

7. Pracownicy kontrolowanego są zobowiązani udzielać, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień ustnych lub pisemnych w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli. § 8.

1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

2. Protokół kontroli powinien zawierać w szczególności:

1) wskazanie nazwy (firmy) albo imienia i nazwiska oraz adresu kontrolowanego,

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

3) imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolującego,

4) określenie przedmiotu i zakresu kontroli,

5) opis stanu faktycznego ustalonego w trakcie kontroli, z uwzględnieniem stwierdzonych naruszeń,

6) opis załączników,

7) informację o pouczeniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń do protokołu oraz o prawie odmowy podpisania protokołu.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1240 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1245 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Agencji Rezerw Artykułów Sanitarnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1244 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1243 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1242 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia w województwie lubelskim w powiecie ryckim granic gminy Ryki oraz gminy o statusie miasta Dęblin.

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1241 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1247 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1246 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2001 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot części utraconych dochodów z tytułu przysługujących, a niepobranych kwot podatku od nieruchomości, które uległy zniszczeniu wskutek powodzi.

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1248 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2001 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych, przysługujących strażakowi Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom jego rodziny.

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1249 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2001 r. w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami.

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1239 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszania pobierania ceł od niektórych towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1238 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1237 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie wyodrębnienia akcji w spółkach stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1236 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, które nie podlegają obowiązkowi wprowadzenia do publicznego obrotu.

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1235 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2001 r. w sprawie stawek opłat produktowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1234 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-12 poz. 404

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego oraz trybu ich uiszczania.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1380

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie trybu postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-06 poz. 172

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-07 poz. 887

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-09 poz. 109

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie trybu postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.