Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1248 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2001 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych, przysługujących strażakowi Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom jego rodziny.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-09-25
Data wejscia w życie:2001-10-27
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1248 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 116                — 8892 —                Poz. 1248


1248

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 25 września 2001 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych, przysługujących strażakowi Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom jego rodziny. Na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 45, poz. 436 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 874 i 877 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Strażakowi Państwowej Straży Pożarnej, zwanemu dalej „strażakiem”, oraz członkom jego rodziny przysługuje prawo do odpłatnego korzystania z:

1) wczasów wypoczynkowych w ośrodkach organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanych dalej „jednostkami”,

2) żywienia bez zakwaterowania w ośrodkach jednostek,

3) wymiennych wczasów zagranicznych organizowanych przez jednostki.

2. Dzieciom strażaka przysługuje prawo do odpłatnego korzystania z kolonii i obozów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży. §

2. Strażakowi, który w związku z pełnieniem służby nabył w danym roku kalendarzowym prawo do urlopu wypoczynkowego, oraz członkom jego rodziny przysługuje świadczenie pieniężne, zwane dalej „dopłatą do wypoczynku”. § 3.

1. Dopłata do wypoczynku przysługuje na każdą uprawnioną osobę w wysokości 58% stawki uposażenia zasadniczego przysługującego strażakowi zaszeregowanemu według najniższej grupy uposażenia zasadniczego strażaków nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, według stawek obowiązujących w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym strażak nabył prawo do urlopu wypoczynkowego.

2. Liczbę osób uprawnionych, na które przysługuje dopłata do wypoczynku, ustala się według stanu rodzinnego strażaka, na dzień złożenia przez niego pisemnego wniosku o przyznanie dopłaty do wypoczynku.

3. W przypadku niewykorzystania przysługującego w danym roku kalendarzowym urlopu wypoczynkowego liczbę osób, na które przysługuje dopłata do wypoczynku, ustala się według stanu rodzinnego strażaka na dzień 31 grudnia tego roku, a w przypadku zwolnienia ze służby — na dzień, w którym strażak został zwolniony ze służby. § 4.

1. Dopłatę do wypoczynku wypłaca jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej właściwa w sprawach wypłacania uposażenia strażakowi, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, nie wcześniej jednak niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych w roku kalendarzowym, za który przysługuje dopłata do wypoczynku.

2. W przypadku wykorzystania przez strażaka urlopu w częściach, dopłatę do wypoczynku wypłaca się nie wcześniej niż na 14 dni przed rozpoczęciem tej części urlopu, w czasie której łączny wymiar dotychczas wykorzystanego urlopu przekroczył 14 dni kalendarzowych w roku kalendarzowym, za który przysługuje dopłata do wypoczynku.

3. W przypadku niewykorzystania przysługującego w danym roku kalendarzowym urlopu wypoczynkowego, dopłatę do wypoczynku wypłaca się w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

4. Dopłata do wypoczynku nie przysługuje, jeżeli strażak pobrał ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, przysługujący w roku kalendarzowym, w którym strażak został zwolniony ze służby. §

5. W razie zbiegu uprawnień do dopłaty do wypoczynku z tytułu służby obojga małżonków, osoby uprawnione mogą otrzymać świadczenie tylko z tytułu służby jednego z małżonków. § 6.

1. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do dopłat do wypoczynku przysługujących za 2001 r.

2. Strażak, któremu za rok 2001 wypłacono dopłatę do wypoczynku w wysokości niższej niż określona w § 3 ust. 1, otrzymuje wyrównanie tej dopłaty. §

7. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 1992 r. w sprawie świadczeń socjalnych w zakresie korzystania z wczasów i rekreacji, przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej i członkom ich rodzin (Dz. U. Nr 81, poz. 421, z 1994 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 133, poz. 644, z 1995 r. Nr 68, poz. 349 oraz z 1999 r. Nr 85, poz. 947). §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Biernacki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1248 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1245 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Agencji Rezerw Artykułów Sanitarnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1244 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1243 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1242 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia w województwie lubelskim w powiecie ryckim granic gminy Ryki oraz gminy o statusie miasta Dęblin.

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1241 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1247 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1246 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2001 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot części utraconych dochodów z tytułu przysługujących, a niepobranych kwot podatku od nieruchomości, które uległy zniszczeniu wskutek powodzi.

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1249 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2001 r. w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami.

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1240 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców i związków przedsiębiorców w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1239 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszania pobierania ceł od niektórych towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1238 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1237 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie wyodrębnienia akcji w spółkach stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1236 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, które nie podlegają obowiązkowi wprowadzenia do publicznego obrotu.

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1235 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2001 r. w sprawie stawek opłat produktowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1234 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-30 poz. 2838

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych, przysługujących strażakowi Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom jego rodziny

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-27 poz. 1771

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-13 poz. 149

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-29 poz. 1181

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2012 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-04 poz. 947

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych w zakresie korzystania z wczasów i rekreacji, przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej i członkom ich rodzin.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.