Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1301 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczycieli akademickich oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-10-18
Data wydania:2001-10-02
Data wejscia w życie:2002-01-01
Data obowiązywania:2001-10-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1301 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 121                — 9430 —                Poz. 1301


1301

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczycieli akademickich oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Na podstawie art. 108 ust. 6 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129 i Nr 111, poz. 1193 i 1194) zarządza się, co następuje: §


1. Wynagrodzenie nauczyciela akademickiego za urlop wypoczynkowy ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem:

1) jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za wykonanie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie, w tym za recenzje,

2) wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,

3) wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy,

4) ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy,

5) nagród jubileuszowych,

6) nagród, o których mowa w art. 121 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym,

7) odpraw emerytalnych lub rentowych,

8) wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy. §

2. Składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. §

3. Zmienne składniki wynagrodzenia, takie jak:

1) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe,

2) dodatek za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych,

3) dodatkowe wynagrodzenie za: a) udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, b) udział w działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej prowadzonej przez wydziały weterynaryjne uczelni rolniczych, c) kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi, o których mowa w przepisach w sprawie wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych, uwzględnia się przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy na podstawie wynagrodzenia za okres ostatnich dziesięciu miesięcy poprzedzających urlop, zwanego dalej „podstawą wymiaru”, a jeżeli nauczyciel akademicki jest zatrudniony krócej niż przez okres dziesięciu miesięcy — na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za ten okres. §

4. Jeżeli zasady wynagradzania lub wysokość stawek wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru, uległy zmianie przed rozpoczęciem przez nauczyciela akademickiego urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu wykorzystywania tego urlopu, podstawę wymiaru ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian. §

5. Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu w części ustalonej na podstawie zmiennych składników oblicza się, dzieląc podstawę wymiaru, ustaloną na podstawie § 3 i 4 jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie, przez 251 dni, a jeżeli nauczyciel akademicki jest zatrudniony krócej niż przez dziesięć miesięcy — przez liczbę dni roboczych przypadających w okresie jego zatrudnienia. § 6.

1. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu, w którym pracownik nabywa prawo do tego ekwiwalentu. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1301 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1318 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2001 r. w sprawie zakresu niezbędnych danych gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych danych oraz ich udostępniania kasom chorych, Prezesowi Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i wojewodom, w tym także rodzajów wykorzystywanych nośników informacji oraz wzorów dokumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1317 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1316 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1315 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zasad i warunków, jakim powinien odpowiadać minimalny plan zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1314 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1313 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie limitu cen dla przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1312 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu bezpłatnych dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa i materiałów stomatologicznych przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu, a także określenia rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1311 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu bezpłatnych podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1310 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie sposobu nabywania szczepionek w celu wykonywania szczepień ochronnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1309 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ubezpieczenie w innej kasie chorych oraz wzorów zawiadomienia o objęciu ubezpieczeniem.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1308 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Biuru do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1307 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1306 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1305 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 1 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1304 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1303 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2001 r. w sprawie wymagań technicznych dla opryskiwaczy.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1302 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-19 poz. 357

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-10 poz. 1499

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-26 poz. 737

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-17 poz. 1810

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-30 poz. 1712

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.