Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1305 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 1 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-10-18
Data wydania:2001-10-01
Data wejscia w życie:2001-12-19
Data obowiązywania:2001-10-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1305 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 121                — 9439 —                Poz. 1305


1305

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach (Dz. U. Nr 18, poz. 167) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 skreśla się wyrazy „(Dz. U. Nr 11, poz. 95)”;

2) w § 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Skreślenia nadanej klauzuli tajności dokumentu lub przedmiotu albo skreślenia tej klauzuli i wpisania obok niej nowej, w sposób określony w ust. 2, dokonuje:

1) kierownik kancelarii tajnej lub pracownik kancelarii — w odniesieniu do dokumentów przechowywanych w kancelarii tajnej,

2) kierownik archiwum — w odniesieniu do dokumentów przechowywanych w archiwum — na polecenie osoby, o której mowa w art. 21 ust. 1 lub art. 25 ust. 5 ustawy i za jej podpisem.”;

3) w § 3: a) skreśla się wyrazy „stanowiące tajemnicę państwową” oraz po wyrazach „nadaje się” dodaje się wyraz „stosowną”, b) w pkt 1: — w lit. a) w tiret drugie po wyrazach „klauzulą «tajne»,” dodaje się wyrazy „literami «Pf» — w przypadku dokumentu oznaczonego klauzulą «poufne», literą «Z» — w przypadku dokumentu oznaczonego klauzulą «zastrzeżone»”, — lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) w prawym górnym rogu, od góry: — nazwę miejscowości i datę sporządzenia dokumentu, — numer egzemplarza dokumentu (w przypadku gdy dokument sporządzono w jednym egzemplarzu, umieszcza się napis: «Egzemplarz pojedynczy»),” — w lit. d) skreśla się wyrazy „klauzulę tajności,” oraz średnik zastępuje się przecinkiem, — dodaje się lit. e) i f) w brzmieniu: „e) na górze i na dole z prawej strony — klauzulę tajności, f) na pismach korespondencyjnych — od góry pod klauzulą tajności w kolejności pionowej: nazwę stanowiska adresata, imię i nazwisko oraz nazwę miejscowości;”, c) w pkt 2: — w lit. a) skreśla się wyrazy „klauzulę tajności i”, — w lit. c) skreśla się wyrazy „klauzulę tajności,” oraz średnik zastępuje się przecinkiem, — dodaje się lit. d) w brzmieniu: „d) na górze i na dole po prawej stronie klauzulę tajności;”, d) w pkt 3: — w lit. a) skreśla się wyrazy „klauzulę tajności i”, — lit. c) otrzymuje brzmienie: „c) z prawej strony pod treścią dokumentu i określeniem liczby załączników w kolejności pionowej: stanowisko oraz imię i nazwisko osoby podpisującej dokument,” — w lit. d) tiret drugie i trzecie otrzymują brzmienie: „— adresatów poszczególnych egzemplarzy dokumentu, jeżeli ich liczba nie przekracza pięciu lub numer z dziennika ewidencji wykonanych dokumentów, pod jakim został zewidencjonowany rozdzielnik zawierający więcej niż pięciu adresatów, — numer, pod jakim dokument został zewidencjonowany w dzienniku ewidencji wykonanych dokumentów, nazwisko osoby, która sporządziła dokument, oraz nazwisko osoby, która wykonała dokument,” — w lit. e) skreśla się wyrazy „klauzulę tajności,” oraz średnik zastępuje się przecinkiem, — dodaje się lit. f) w brzmieniu: „f) po prawej stronie na górze i na dole klauzulę tajności;”, e) w pkt 5 wyraz „trzecie” zastępuje się wyrazem „drugie” oraz kropkę zastępuje się średnikiem,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1305 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1318 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2001 r. w sprawie zakresu niezbędnych danych gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych danych oraz ich udostępniania kasom chorych, Prezesowi Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i wojewodom, w tym także rodzajów wykorzystywanych nośników informacji oraz wzorów dokumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1317 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1316 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1315 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zasad i warunków, jakim powinien odpowiadać minimalny plan zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1314 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1313 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie limitu cen dla przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1312 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu bezpłatnych dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa i materiałów stomatologicznych przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu, a także określenia rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1311 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu bezpłatnych podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1310 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie sposobu nabywania szczepionek w celu wykonywania szczepień ochronnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1309 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ubezpieczenie w innej kasie chorych oraz wzorów zawiadomienia o objęciu ubezpieczeniem.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1308 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Biuru do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1307 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1306 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1304 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1303 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2001 r. w sprawie wymagań technicznych dla opryskiwaczy.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1302 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1301 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczycieli akademickich oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-14 poz. 352

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania przez funkcjonariuszy celnych czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-26 poz. 167

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach.

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-29 poz. 1692

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-31 poz. 1069

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności

 • Dziennik Ustaw z 2005-04-12 poz. 514

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.