Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1355 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 2001 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-10-11
Data wejscia w życie:2001-11-03
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1355 z 2001


1355

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 października 2001 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia. Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 146, poz. 961 i Nr 162, poz. 1114 i 1126, z 1999 r. Nr 50, poz. 500, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1156 oraz z 2001 r. Nr 48, poz. 506, Nr 81, poz. 877, Nr 85, poz. 925, Nr 88, poz. 961, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194 i Nr 123, poz. 1353) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Równoważnik pieniężny w zamian za niewydane w naturze przybory i środki do utrzymania higie-

Dziennik Ustaw Nr 124                — 9634 —                Poz. 1355


ny osobistej oraz konserwacji oporządzenia, zwany dalej „równoważnikiem”, wypłaca się:

1) żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową i przeszkolenie wojskowe — począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego służby,

2) żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe dłuższe niż jeden dzień — począwszy od dnia wcielenia.

2. Wykaz przyborów i środków do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia, a także wysokość równoważnika za te przybory i środki określa załącznik do rozporządzenia. §

2. ˚ołnierzom, o których mowa w § 1 ust. 1, wypłaca się:

1) równoważnik w pełnej wysokości — za okres dłuższy niż 15 dni czynnej służby wojskowej w miesiącu kalendarzowym,

2) równoważnik w połowie wysokości — za okres od 1 do 15 dni czynnej służby wojskowej w miesiącu kalendarzowym.

§ 3.

1. ˚ołnierzom, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, równoważnik wypłaca się miesięcznie z góry w terminach płatności uposażenia, na podstawie odrębnych list należności pieniężnych.

2. ˚ołnierzom, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, równoważnik wypłaca się z góry, na podstawie odrębnych list należności pieniężnych:

1) niezwłocznie po wcieleniu za cały okres czynnej służby wojskowej — w przypadku odbywania krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych,

2) niezwłocznie po wcieleniu i w pierwszym dniu roboczym każdego następnego miesiąca kalendarzowego — w przypadku odbywania długotrwałych ćwiczeń wojskowych.

3. Równoważnik wypłaca jednostka wojskowa, na której zaopatrzeniu mundurowym pozostają żołnierze, o których mowa w § 1 ust.

1. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Komorowski

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 2001 r. (poz. 1355)

WYKAZ PRZYBORÓW I ÂRODKÓW DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OPORZĄDZENIA, A TAK˚E WYSOKOÂå RÓWNOWA˚NIKA ZA TE PRZYBORY I ÂRODKI Wysokość równoważnika w złotych

Lp. 1

Wyszczególnienie Równoważnik za przedmioty należne żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową i przeszkolenie wojskowe:

1) krem do golenia

2) mydło toaletowe

3) maszynka jednorazowa do golenia

4) pasta do zębów

5) proszek do prania

6) szczoteczka do zębów

7) pasta do obuwia

8) szampon do mycia włosów

1,10 3,20 3,20 3,60 0,80 0,45 2,32 3,00 Razem: 17,67

2

Równoważnik za przedmioty należne żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe:

1) krem do golenia

2) mydło toaletowe

3) maszynka jednorazowa do golenia

4) pasta do zębów

5) proszek do prania

6) pasta do obuwia

7) szampon do mycia włosów

1,10 3,20 3,20 3,60 0,80 2,32 3,00 Razem: 17,22

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1355 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1359 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1362 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1361 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1357 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1356 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 2001 r. w sprawie żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbywania tej służby w 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1358 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczanie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1360 z 2001

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 września 2001 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-02-15 poz. 222

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia

 • Dziennik Ustaw z 2008-02-13 poz. 138

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-30 poz. 883

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-15 poz. 662

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do otrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-13 poz. 1404

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.