Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1360 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 września 2001 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-09-18
Data wejscia w życie:2001-11-10
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1360 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 124                — 9658 —                Poz. 1360


1360

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 18 września 2001 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114) zarządza się, co następuje: § 1.1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji są obowiązane rzetelnie przedstawiać, poddawać analizie i dyskusji stanowiska zajmowane przez partie polityczne, ogólnokrajowe organizacje związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.


2. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji wykonują obowiązek określony w ust. 1, w sposób umożliwiający przedstawienie zróżnicowanych stanowisk.

3. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji rozpowszechniające programy ogólnokrajowe informują o pracach naczelnych organów partii politycznych, ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych i związków pracodawców, które dotyczą węzłowych spraw publicznych. §

2. 1. Telewizja Polska S.A. oraz Polskie Radio S.A. są obowiązane tworzyć i rozpowszechniać audycje umożliwiające przedstawianie stanowisk partii politycznych w węzłowych sprawach publicznych.

2. Audycje są rozpowszechniane w Programie I Telewizji Polskiej oraz w Programie I Polskiego Radia raz w tygodniu, w wymiarze nie mniej niż 45 minut, pomiędzy godziną 1600 a 2300.

3. Zarządy Telewizji Polskiej S.A. oraz Polskiego Radia S.A. dokonują podziału czasu antenowego w ramach audycji pomiędzy uprawnione partie polityczne proporcjonalnie do liczby uzyskanych głosów w wyborach do Sejmu.

4. Prawo do udziału w audycji mają partie polityczne, które w wyborach do Sejmu przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r.:

1) samodzielnie tworząc komitet wyborczy otrzymały w skali kraju co najmniej 3% ważnie oddanych głosów na swoje okręgowe listy kandydatów na posłów albo

2) weszły w skład koalicji wyborczej, której okręgowe listy kandydatów na posłów otrzymały w skali kraju co najmniej 6% ważnie oddanych głosów.

5. Czas należny partiom politycznym, o których mowa w ust. 4 pkt 2, przyznawany jest koalicji wyborczej. Czas przysługujący koalicji wyborczej może być wykorzystywany:

1) łącznie przez partie polityczne wchodzące w skład koalicji, reprezentowane w audycjach przez wspólnego przedstawiciela lub przedstawicieli, albo

2) odrębnie przez każdą z partii politycznych wchodzących w skład koalicji w proporcjach określonych w umowie zawiązującej koalicję dla potrzeb podziału subwencji, o której mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857).

6. Decyzję w sprawie sposobu wykorzystywania czasu antenowego, o którym mowa w ust. 5, podejmują statutowe władze partii politycznych. O zmianie sposobu wykorzystywania czasu władze partii są obowiązane zawiadomić zarządy Telewizji Polskiej S.A. i Polskiego Radia S.A. z wyprzedzeniem jednego miesiąca.

7. Czas należny partiom politycznym, które po wyborach przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r. połączyły się, przyznawany jest partii, która została utworzona w wyniku połączenia.

8. Wykorzystywanie czasu antenowego rozliczane jest odrębnie dla każdego miesiąca kalendarzowego.

9. Telewizja Polska S.A. i Polskie Radio S.A. tworzą audycje w konsultacji z pełnomocnikami partii politycznych, o których mowa w ust.

4. W przypadku wykorzystywania wspólnego czasu przez partie polityczne, o których mowa w ust. 4 pkt 2, partie te wskazują wspólnego pełnomocnika. §

3. Telewizja Polska S.A. i Polskie Radio S.A. obowiązane są tworzyć i rozpowszechniać cykliczną audycję publicystyczną poświęconą krajowym wydarzeniom politycznym. §

4. Telewizja Polska S.A. i Polskie Radio S.A. są obowiązane bieżąco przedstawiać prace Sejmu i Senatu w formach programowych ustalonych w porozumieniu z prezydiami Sejmu i Senatu. §

5. 1. Przepisy rozporządzenia nie naruszają uprawnień do rozpowszechniania audycji wyborczych przysługujących z mocy odrębnych przepisów partiom politycznym i innym organizacjom uczestniczącym w wyborach do Sejmu, Senatu, w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do samorządu terytorialnego.

2. W okresie kampanii wyborczej przed wyborami, o których mowa w ust. 1, jednostki publicznej radiofonii i telewizji są obowiązane przygotowywać specjalne audycje przedstawiające stanowiska partii politycznych.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1360 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1359 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1362 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1361 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1357 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1356 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 2001 r. w sprawie żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbywania tej służby w 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1355 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 2001 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1358 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczanie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.

zamów dokument

Porady prawne

 • Obowiązek podatkowy związku zawodowego

  Proszę o podanie podstawy prawnej, na mocy której związek zawodowy jako organizacja nie prowadząca działalności gospodarczej, jest zwolniona od płacenia podatku.

 • Reprezentatywność Związku

  Związek X o zasięgu ogólnopolskim stał się sygnatariuszem Forum Związków Zawodowych, który jest reprezentatywny w rozumieniu ustawy o Komisji Trójstronnej. Czy z (...)

 • Umorzenie abonamentu RTV

  W jakich okolicznościach i czy w ogóle, może nastąpić umorzenie należności z tytułu nieopłaconego abonamentu radiowo-telewizyjnego?

 • Korzystanie w pracy z prywatnego odbiornika RTV

  Firma nie posiada (nie zakupiła nigdy odbiornika radiofonicznego). Pracownik firmy, który ma zarejestrowany swój prywatny przenośny odbiornik radiofoniczny i opłaca abonament, (...)

 • Koncesja na prowadzenie radia internetowego

  Zajmuje się od jakiegoś czasu z kolegą radiem internetowym i cały czas chodzą za mną pewne pytania. Czy radio internetowe jest legalne, gdy nie czerpiemy z niego korzyści (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-14 poz. 387

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 marca 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-05 poz. 679

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-06 poz. 242

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-06 poz. 526

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-18 poz. 1331

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej opracowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.