Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1405 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-08-24
Data wejscia w życie:2002-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1405 z 2001


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194 i Nr 123, poz.


1354) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 po § 3 dodaje się § 4 w brzmieniu: „§4. Postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów oraz statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, naruszające zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu, nie obowiązują.”;

2) w art. 112 wyrazy „dziedzinie pracy” zastępuje się wyrazem „zatrudnieniu”;

3) w art. 113 wyrazy „Jakakolwiek dyskryminacja w stosunkach pracy” zastępuje się wyrazami „Jakakolwiek dyskryminacja, bezpośrednia lub pośrednia, w zatrudnieniu”;

4) w art. 18 po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu: „§3. Postanowienia umów o pracę i innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, naruszające zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu, są nieważne; zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy, a w razie braku takich przepisów - postanowienia te należy zastąpić odpowiednimi postanowieniami nie mającymi charakteru dyskryminacyjnego.”;

5) w dziale pierwszym rozdział IIa oznacza się jako IIb oraz po rozdziale II dodaje się rozdział IIa w brzmieniu: „Rozdział IIa Równe traktowanie kobiet i mężczyzn Art. 183a. §1. Kobiety i mężczyźni powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. §2. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, ze względu na płeć. §3. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy występują dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia na niekorzyść

2005-07-20

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1405, z 2002 r. Nr 25, poz. 253.

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

wszystkich lub znacznej liczby pracowników jednej płci, jeżeli nie mogą one być obiektywnie uzasadnione innymi względami niż płeć. Art. 183b.§1. Za naruszenie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracowników ze względu na płeć, którego skutkiem jest w szczególności:

1) odmowa nawiązania lub kontynuowania stosunku pracy,

2) niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą,

3) pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, chyba że pracodawca udowodni, że kierował się innymi względami. §2. Nie narusza zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn odmowa pracodawcy nawiązania stosunku pracy uzasadniona potrzebą świadczenia określonej pracy - ze względu na jej rodzaj lub warunki wykonywania - wyłącznie przez pracowników jednej płci. §3. Nie narusza zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn stosowanie środków, które różnicują sytuację prawną pracowników ze względu na ochronę macierzyństwa. Nie stanowią także naruszenia tej zasady działania podejmowane przez określony czas zmierzające do wyrównywania szans pracowników obu płci poprzez zmniejszanie, na korzyść pracowników jednej płci, rozmiaru faktycznych nierówności, w zakresie określonym w art. 183a §

1. Art. 183c.§1. Pracownicy, bez względu na płeć, mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. §2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej i w innej formie niż pieniężna. §3. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku. Art. 183d. Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie za pracę i nie wyższej niż sześciokrotność tego wynagrodzenia. Art. 183e. Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia przez pracodawcę zasady równego traktowania

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

kobiet i mężczyzn nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub rozwiązanie tego stosunku bez wypowiedzenia.”;


6) w art. 29 po § 1 dodaje się § 11 i 12 w brzmieniu: „§11. Umowa o pracę z pracownikiem skierowanym do pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej na okres przekraczający 1 miesiąc, niezależnie od warunków określonych w § 1, powinna określać:

1) czas wykonywania pracy za granicą,

2) walutę, w której będzie wypłacane pracownikowi wynagrodzenie w czasie wykonywania pracy za granicą. §12. Pracodawca jest obowiązany poinformować na piśmie pracownika, o którym mowa w § 11, o świadczeniach przysługujących mu z tytułu skierowania do pracy za granicą, obejmujących zwrot kosztów przejazdu oraz zapewnienie zakwaterowania.”; 7 ) w dziale drugim po rozdziale II dodaje się rozdział IIa w brzmieniu : „Rozdział IIa Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy za granicą w państwach Unii Europejskiej Art. 671. §1. Pracodawca kierujący pracownika do pracy w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej:

1) w związku z realizacją umowy zawartej przez tego pracodawcę z podmiotem zagranicznym,

2) w zagranicznym oddziale (filii) tego pracodawcy - jest obowiązany zapewnić pracownikowi, w zakresie określonym w art. 672, warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż obowiązujące w państwie, w którym pracownik ma świadczyć pracę. §2. Przepis § 1 stosuje się także do pracodawcy będącego agencją pracy tymczasowej. Art. 672. §1. Minimalne warunki zatrudnienia dotyczą:

1) norm i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego,

2) minimalnego wymiaru urlopu wypoczynkowego,

3) najniższego wynagrodzenia za pracę,

4) minimalnej wysokości dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,

5) bezpieczeństwa i higieny pracy,

6) uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudniania młodocianych,

7) zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu. §2. Do pracowników, o których mowa w art. 671, wykonujących wstępne prace montażowe lub instalacyjne poza budownic2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

twem przez okres nie dłuższy niż 8 dni, przepisu § 1 pkt 2-4 nie stosuje się.”;

8) po art. 94 dodaje się art. 941 w brzmieniu: „Art. 941. Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie zakładu pracy lub zapewnić pracownikom dostęp do tych przepisów w inny sposób przyjęty u danego pracodawcy.”;

9) w art. 1041 w § 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: „7a) wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe,”;

10) tytuł działu ósmego otrzymuje brzmienie: „Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem”;

11) art. 179 otrzymuje brzmienie: „Art. 179. §1. Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pracy wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 176, wzbronionej takiej pracownicy bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne, jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. §2. Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pozostałych pracach wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 176 jest obowiązany dostosować warunki pracy do wymagań określonych w tych przepisach lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. Jeżeli dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. §3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do pracodawcy w przypadku gdy pracownica w ciąży lub karmiąca dziecko piersią przedstawi zaświadczenie lekarskie stwierdzające przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy. §4. W razie gdy zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy, skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy. §5. Pracownica w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia. §6. Po ustaniu przyczyn uzasadniających przeniesienie pracownicy do innej pracy, skrócenie jej czasu pracy lub zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, pracodawca jest obowiązany zatrudnić

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

pracownicę przy pracy i w wymiarze czasu pracy określonych w umowie o pracę. §7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb wydawania zaświadczeń lekarskich stwierdzających przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią, uwzględniając zagrożenia dla jej zdrowia lub bezpieczeństwa występujące w środowisku pracy.”;


12) w art. 1891 w § 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „W zakresie uprawnienia określonego w art. 186 ograniczenie to nie obowiązuje przez okres trzech miesięcy korzystania z urlopu wychowawczego.”;

13) w art. 191 skreśla się § 4;

14) w dziale dziewiątym po rozdziale III dodaje się rozdział IIIa w brzmieniu: „Rozdział IIIa Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe Art. 2001. §1. Młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac. §2. Praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego. §3. Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Wykaz ten wymaga zatwierdzenia przez właściwego inspektora pracy. Wykaz lekkich prac nie może zawierać prac wzbronionych młodocianym, określonych w przepisach wydanych na podstawie art.

204. §4. Wykaz lekkich prac ustala pracodawca w regulaminie pracy. Pracodawca, który nie ma obowiązku wydania regulaminu, ustala wykaz lekkich prac w osobnym akcie. §5. Pracodawca jest obowiązany zapoznać młodocianego z wykazem lekkich prac przed rozpoczęciem przez niego pracy. Art. 2002. §1. Pracodawca ustala wymiar i rozkład czasu pracy młodocianego zatrudnionego przy lekkiej pracy, uwzględniając tygodniową liczbę godzin nauki wynikającą z programu nauczania, a także z rozkładu zajęć szkolnych młodocianego. §2. Tygodniowy wymiar czasu pracy młodocianego w okresie odbywania zajęć szkolnych nie może przekraczać 12 godzin. W dniu uczestniczenia w zajęciach szkolnych wymiar czasu pracy młodocianego nie może przekraczać 2 godzin. §3. Wymiar czasu pracy młodocianego w okresie ferii szkolnych nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Dobowy wymiar czasu pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może jednak przekraczać 6 godzin.

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

§4. Wymiar czasu pracy określony w § 2 i 3 obowiązuje także w przypadku, gdy młodociany jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy. Przed nawiązaniem stosunku pracy pracodawca ma obowiązek uzyskania od młodocianego oświadczenia o zatrudnieniu albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy.”;

15) w art. 201 dodaje się § 3 w brzmieniu : „§3. Pracodawca jest obowiązany przekazać informacje o ryzyku zawodowym, które wiąże się z pracą wykonywaną przez młodocianego, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami również przedstawicielowi ustawowemu młodocianego.”;

16) w art. 202: a) § 3 otrzymuje brzmienie: „§3. Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy.”, b) po § 3 dodaje się § 31 w brzmieniu : „§31. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny, pracodawca jest obowiązany wprowadzić przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 minut, wliczaną do czasu pracy.”;

17) w art. 203 : a) po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu : „§11. Pora nocna dla młodocianego przypada pomiędzy godzinami 2200 a

600. W przypadkach określonych w art. 191 § 5 pora nocna przypada pomiędzy godzinami 2000 a 600.” , b) w § 2 po wyrazach „powinna trwać” dodaje się wyraz „nieprzerwanie”, c) po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu : „§3. Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.”;

18) w art. 281 w pkt 5 wyrazy „o ochronie pracy kobiet” zastępuje się wyrazami „o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem”;

19) w art. 2951 w § 2 wyrazy „wyrazy „o ochronie pracy młodocianych i kobiet” zastępuje się wyrazami „o ochronie pracy młodocianych oraz uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem”;

20) po art. 2982 dodaje się art. 2983 w brzmieniu : „Art. 2983. §1. Podmiot, który zamierza korzystać z pracy pracownika zatrudnionego przez pracodawcę będącego agencją pracy tymczasowej, jest obowiązany przekazać tej agencji informacje dotyczące rodzaju pracy, która ma być powierzona temu pracownikowi, wymagań kwalifikacyjnych oczekiwanych od pracownika oraz warunków wykonywania tej pracy. §2. W czasie korzystania z pracy pracownika skierowanego przez pracodawcę będącego agencją pracy tymczasowej, podmiot, o

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

którym mowa w § 1, jest obowiązany zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy.”. Art. 2. W ustawie z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362) w art. 8 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „ochrony pracy kobiet” zastępuje się wyrazami „uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem”. Art. 3. W ustawie z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz.U. Nr 35, poz. 163, z 1985 r. Nr 35, poz. 162, z 1996 r. Nr 24, poz. 110 oraz z 1998 r. Nr 113, poz. 717) w art. 4 w pkt 2 wyrazy „ochrony pracy kobiet” zastępuje się wyrazami „uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem”. Art. 4. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 2001 r. Nr 79, poz. 854 i Nr 100, poz. 1080) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 26 dodaje się art. 261 w brzmieniu: „Art. 261.

1. W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca są obowiązani do poinformowania na piśmie działających u każdego z nich zakładowych organizacji związkowych o przewidywanym terminie tego przejścia, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla swoich pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia tych pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, dotychczasowy i nowy pracodawca są obowiązani przekazać co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części.

3. Jeżeli dotychczasowy lub nowy pracodawca zamierza podjąć działania dotyczące warunków zatrudnienia pracowników, jest obowiązany do podjęcia negocjacji z zakładowymi organizacjami związkowymi w celu zawarcia porozumienia w tym zakresie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przekazania informacji o tych działaniach.

4. W razie niezawarcia porozumienia w terminie, o którym mowa w ust. 3, z powodu niemożności uzgodnienia przez strony jego treści, pracodawca samodzielnie podejmuje działania w sprawach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, uwzględniając ustalenia dokonane z zakładowymi organizacjami związkowymi w toku negocjacji nad zawarciem porozumienia.

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 8/8

5. Przepisy ust. 3 i 4 nie mają zastosowania, gdy tryb dokonania działań dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, jakie zamierza podjąć pracodawca, określają odrębne przepisy.”;

2) w art. 35 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) nie dopełnia obowiązków określonych w art. 261, 331 i 341”. Art. 5. W ustawie z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 oraz z 2001 r. Nr 122, poz. 1349) w art. 30a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. W okresie równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka, zasiłek wychowawczy wypłaca się tylko jednemu z nich.”. Art. 6. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080 i Nr 122, poz. 1323) wprowadza się następujące zmiany:

3) w art. 66 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania, zwłaszcza polityczne lub religijne, przynależność związkową - odmówi zatrudnienia kandydata na wolnym miejscu zatrudnienia lub miejscu przygotowania zawodowego,”. Art. 7. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie, o której mowa w art. 1, zachowują moc dotychczasowe przepisy wykonawcze w zakresie, w pkt 1 i 2 w art. 6 jakim nie są sprzeczne z ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od skreślone dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. z wyjątkiem art. 1 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

2005-07-20

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1405 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1423 z 20012001-11-09

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centrum Badań i Promocji Biznesu EKORNO" w Łodzi.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1415 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1414 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1419 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1429 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionego plafonu taryfowego ilościowego na przywóz pszenicy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1412 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1418 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1421 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1413 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń topografii układów scalonych.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1434 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu badania zwierząt rzeźnych, badania, oceny i znakowania mięsa, wykorzystania mięsa o ograniczonej przydatności do spożycia, mięsa niezdatnego do spożycia oraz prowadzenia dokumentacji z tym związanej.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1417 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o przyjęciu cudzoziemca na studia.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1437 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1420 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1416 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zasad współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1411 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1436 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 października 2001 r. w sprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1428 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 października 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w podmiotach przemysłowego potencjału obronnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1435 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1433 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1432 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 1427 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.