Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1459 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-11-16
Data wydania:2001-10-15
Data wejscia w życie:2001-12-01
Data obowiązywania:2001-11-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1459 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 131                — 10252 —                Poz. 1459


1459

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego. Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 128, poz. 1404) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 98, poz. 1066) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Oceny pracy dyrektora szkoły dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, jeżeli organ prowadzący szkołę nie sprawuje nadzoru pedagogicznego, albo organ prowadzący szkołę, jeżeli równocześnie sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołą.”, b) w ust. 3 w pkt 3 wyrazy „organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą” zastępuje się wyrazami „organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, jeżeli organ prowadzący szkołę nie sprawuje nadzoru pedagogicznego”, c) w ust. 4 wyrazy „Organ prowadzący szkołę” zastępuje się wyrazami „Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą”,

2) w § 9: a) w ust. 1: — w pierwszym zdaniu wyrazy „organ prowadzący szkołę” zastępuje się wyrazami „organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą”, — w pkt 1 wyrazy „organu prowadzącego szkołę” zastępuje się wyrazami „organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą”, — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jeżeli organ prowadzący nie sprawuje nadzoru pedagogicznego,” b) w ust. 2: — w pierwszym zdaniu wyrazy „organ prowadzący zakład kształcenia nauczycieli” zastępuje się wyrazami „organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad zakładem kształcenia nauczycieli”, — w pkt 1 wyrazy „organu prowadzącego zakład kształcenia nauczycieli” zastępuje się wyrazami „organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad zakładem kształcenia nauczycieli”, — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) przedstawiciel organu prowadzącego zakład kształcenia nauczycieli,” c) w ust. 3: — w pierwszym zdaniu wyrazy „organ prowadzący placówkę doskonalenia nauczycieli zespół oceniający w składzie:” zastępuje się wyrazami „organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad placówką doskonalenia nauczycieli, zespół oceniający w składzie:”, — w pkt 1 wyrazy „organu prowadzącego placówkę doskonalenia nauczycieli” zastępuje się wyrazami „organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką doskonalenia nauczycieli”, — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) przedstawiciel organu prowadzącego placówkę doskonalenia nauczycieli, jeżeli

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1459 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1478 z 20012001-11-16

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2001 r. sygn. akt P. 6/2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1477 z 20012001-11-16

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 2001 r. sygn. akt U. 1/2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1476 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 października 2001 r. zmieniające w sprawie personelu lotniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1475 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinien spełnić przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji, w celu włączenia ich do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyklingu.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1474 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1473 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie warunków posiadania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego przez Straż Marszałkowską.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1472 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1471 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1470 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie trybu i warunków oddelegowania pracowników jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1469 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1468 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1467 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1466 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia dokumentacji przez producentów suszu paszowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1465 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1464 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2001 r. w sprawie sposobu tworzenia, ustalenia ilości i jakości utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz zasad i sposobu ich interwencyjnego wykorzystywania, a także sposobu prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1463 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1462 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1461 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. w sprawie wniosku o wszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1460 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2001 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1458 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-11 poz. 194

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-05 poz. 1022

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-17 poz. 819

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-15 poz. 1327

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-02 poz. 772

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.